Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 1 năm học 2019 - 2020 (Đề 3)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-20 04:08:16 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 429 | Lượt Download: 13 | File size: 0.170496 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề số 3
Bài 1. (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
8+0=8
4–0>3
7+1>9
10 – 0 = 10
3+3<6
0+6<1+0+5
Bài 2. (1 điểm) Số?

Bài 3. (1 điểm) Tính

Bài 4. (1 điểm) Tính
4 + 4 – 3 = …………………
9 – 5 + 2 = ……………………
Bài 5. (1 điểm) Viết các số 4, 6, 8, 7, 3 theo thứ tự từ lớn đến bé
Bài 6. (1 điểm) Viết phép tính thích hợp

Có 9 quả bóng
Bớt 3 quả bóng
Còn .... quả bóng
Bài 7. (1 điểm) Hình vẽ sau có mấy đoạn thẳng? Khoanh vào trước câu trả lời đúng.

3 đoạn thẳng
4 đoạn thẳng
5 đoạn thẳng
Bài 8. (1 điểm) Mẹ chia kẹo cho hai anh em. Em được 2 cái kẹo, anh được ít hơn em. Hỏi anh
được mấy cái kẹo?
Trả lời: Anh được mẹ chia cho ....... cái kẹo.
Bài 9. (1,5 điểm) Ghi số thích hợp vào ô trống

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán đề số 3
Bài 1:
8+0=8

Đ

4–0>3

Đ

7+1>9

S

10 – 0 = 10
3+3<6

Đ
S

0+6<1+0+5

S

Bài 2:

Bài 3:
5+4=9
8 + 2 = 10
9-3=6
10 - 6 = 4
Bài 4:
4+4–3=5
9–5+2=6
Bài 5. (1 điểm) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé:
8, 7, 6, 4, 3
Bài 6: Số quả bóng còn lại: 9 - 3 = 6
Bài 7: Hình vẽ đã cho có 5 đoạn thẳng.
Bài 8: Anh được mẹ chia cho 1 cái kẹo.
Bài 9:
4-4+0=0

5+8-4=9