Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn Toán học lớp 7 Lương Thế Vinh 2018-2019

975a5366f340a2e8e989caed719ca4f8
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-06 22:55:37 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 346 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

1/6

Nhóm Toán THCS

Toán học là đam mê
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 − 2019
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 90 phút.

TRƯỜNG THCS & THPT
LƯƠNG THẾ VINH

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2điểm)
Câu 1: (1điểm) Chọn đáp án đúng trong các câu sau:
1)

4 có kết quả là:
B. 2

A. 2

D. 2

C. 16

2) Tam giác EFK có K  60, F  80 và phân giác góc E cắt FK tại H . Số đo EHF là:
A. 140

B. 80

C. 40

D. 100

3) Biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và có giá trị tương ứng ở bảng:
A. 27

B. 3

x

C. 1

D.

1
3

y

1
3
9

4) Nếu m  n và n / / k thì:
B. n  k

A. m  k

C. m / / n

D. m / / k

Câu 2: (1điểm) Ghi kết quả đúng vào dấu ba chấm
1) Cho

x
y
và x  y  10 , khi đó giá trị của x  y  .......

3 2

2) Giá trị của hàm số y  f ( x )  2 x 2  1 khi x  3 là y  f  3  ...........
PHẦN 2. BÀI TẬP TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính
2

3
1
b)  2  .   1,75  25%  :
4
2
 2 

1  1
1  1
a) 10 :     12 :   
5  10 
5  10 

c) 3.

 7   0,5.0, 3 . 4  
2

3

22
3

Nhóm Toán THCS:
https://www.facebook.com/groups/606419473051109/

3
?

2/6

Nhóm Toán THCS

Toán học là đam mê

Bài 2 (1,5 điểm). Tìm số hữu tỉ x thỏa mãn:
a)

1
 3 x 2  8,5
6

b)

1  4 3
 1
  . x 
30  5 4
 3

c)

x  3 5  2x

5
11

Bài 3 (1,5 điểm). Ba đơn vị kinh doanh A , B và C góp vốn theo tỉ lệ 2 : 4 : 6 sau một năm
thu được tổng 1 tỉ 800 triệu đồng tiền lãi. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền lãi biết
tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp.
Bài 4 (3 điểm). Cho ΔABC nhọn có AB  AC . Lấy M là trung điểm của BC , trên tia đối của
tia MA lấy điểm E sao cho MA  ME . (Vẽ đúng hình + ghi GT, KL: 0,5 điểm)
a) Chứng minh: ΔMBA  ΔMCE . (1 điểm)
b) Kẻ AH  BC tại H . Vẽ tia Bx sao cho ABx nhận tia BC là phân giác. Tia Bx cắt
tia AH tại F . Chứng minh: CE  BF . (1 điểm)
c) Tia Bx cắt tia CE tại K , tia CF cắt tia BE tại I . Chứng minh M , I , K thẳng
hàng.
(0,5 điểm)
8
Bài 5: Tìm giá trị của x thỏa mãn: 2 x  3  2 x  1 
.
3( x  1 )2  2
----------- Hết ------------

Nhóm Toán THCS:
https://www.facebook.com/groups/606419473051109/

3/6

Nhóm Toán THCS

Toán học là đam mê
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 − 2019
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 90 phút.

TRƯỜNG THCS & THPT
LƯƠNG THẾ VINH

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM
Câu 1.
1–A

2–B

3–C

4–A

Câu 2.
1) Cho

x
y
và x  y  10 , khi đó giá trị của x  y  2

3 2

2) Giá trị của hàm số y  f  x   2 x 2  1 khi x  3 là y  f  3  2. 3  1  18  1  17
2

PHẦN 2. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1.
1  1
1  1
a) 10 :     12 :   
5  10 
5  10 
1
1
 10 . 10   12 . 10 
5
5
1
 1
 10  12  . 10 
5
 5

2

3
1
b)  2  .   1,75  25%  :
4
2
 2 
3

1
3
 8.  1,75  0, 25  :
4
16
3 16
 2  .
2 3


 1 1 
 10  12       . 10 
 5 5 


 2  8

  2  . 10 

6

 20
c) 3.

 7 

2

 0 ,5.0 , 3 . 4  

22
3

1 1
2
1 4
 3.7  . .2   21  
2 3
3
3 3
 21  1
 22

Bài 2.
Nhóm Toán THCS:
https://www.facebook.com/groups/606419473051109/

4/6

Nhóm Toán THCS
a)

1
 3 x 2  8,5
6
17 1
3x 2 

2 6
25
3x 2 
3
25
x2 
9
5
x
3

Toán học là đam mê

b)

1  4 3
 1
  . x 
30  5 4
 3

1 4 3
1
  . x
30 5 4
3
3
1
. x
4
3
2
x
3
4
x
9

c)

x  3 5  2x

5
11

11 x  3  5  5  2 x 

11x  33  25  10 x
x8

Bài 3:
Gọi số tiền lãi của ba A , B , C đơn vị được chia lần lượt là: x, y,z (triệu đồng)  x, y,z  0 
Theo đề bài số tiền lãi của ba đội được chia lần lượt tỉ lệ với vốn đã góp là 2 : 4 : 6 nên ta có:
x y z
 
2 4 6
Tổng số tiền lãi là 1 tỉ 800 triệu nên: x  y  z  1800 (triệu đồng)
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
x y z x  y  z 1800
  

 150
2 4 6 246
12
x
 2  150
 x  300

y

   150   y  600
4

 z  900
z
 6  150

Vậy số tiền lãi của ba đơn vị A , B , C lần lượt được chia là: 300 triệu đồng, 600 triệu đồng
và 900 triệu đồng.
Bài 4.

Nhóm Toán THCS:
https://www.facebook.com/groups/606419473051109/

5/6

Nhóm Toán THCS

Toán học là đam mê
A

a) Xét ΔMBA và ΔMCE ta có:

MB  MC (giả thiết)
AMB  EMC (hai góc đối đỉnh)
MA  ME (giả thiết)

Nên: ΔMBA  ΔMCE (c.g.c)

B

H

1

C

1

M

2

2

b) Xét ΔAHB và ΔFHB ta có:

ABH  FBH (vì BC là tia phân giác của ABx ).
BH là cạnh chung.

a) AHB  FHB  90

I
F

E

o

Nên ΔAHB  ΔFHB (g.c.g)  AB  BF

(1)

Mặt khác: ΔMBA  ΔMCE (chứng minh a)
K

 AB  CE (2)
Từ (1) và (2) suy ra: CE  BF

x

c) Vì ΔMBA  ΔMCE (chứng minh a)
Nên: BCE  ABC mà ABC  CBF (vì BC là tia phân giác ABx ). Suy ra: BCE  CBF
Xét ΔBCE và ΔCBF ta có:

BC là cạnh chung.
BCE  CBF (chứng minh trên).

CE  BF (chứng minh b)
Nên: ΔBCE = ΔCBF (c.g.c)  BFC  CEB , BE  CF và B1  C1

(4)

Từ (3) ta có: B1  B2  C1  C2

(5)

Từ (4) và (5) suy ra : B2  C2 .
Xét ΔBFI và ΔCEI ta có:

BFC  CEB ,
BF  CE (chứng minh b),
B2  C2 (c/minh trên)

Nên: ΔBFI = ΔCEI (g.c.g)  IB  IC
Xét ΔIBM và ΔICM có: IB  IC (c/minh trên); MB  MC (gt); IM là cạnh chung.
Nên: ΔIBM  ΔICM (c.c.c)  IMB  IMC mà IMB  IMC  180o (hai góc kề bù)
Nhóm Toán THCS:
https://www.facebook.com/groups/606419473051109/

(3)

6/6

Nhóm Toán THCS
Suy ra: IMB  IMC 

180o
 90o  IM  BC
2

Toán học là đam mê

(*)

Mặt khác: BEK và CFK kề bù với CEB và BFC mà do BFC  CEB nên BEK  CFK .
Xét ΔBKE và ΔCKF ta có: BEK  CFK , BE  CF , B2  C2 (chứng minh trên).
Nên: ΔBKE  ΔCKF (g.c.g)  KB  KC .
Xét ΔKMB và ΔKMC có: KB  KC (chứng minh trên) ; KM chung; MB  MC (gt)
Nên: ΔKMB  ΔKMC (c.c.c)  KMB  KMC mà KMB  KMC  180o (hai góc kề bù)

180o
 90o  KM  BC (**)
2
Từ (*) và (**) ta có: M , I , K thẳng hàng.
Suy ra: KMB  KMC 

Bài 5: Tìm giá trị của x thỏa mãn: 2 x  3  2 x  1 

8
.
3( x  1 )2  2

Giải:
Ta có VT  2 x  3  2 x  1  2 x  3  1  2 x  2 x  3  1  2 x  4
Ta có: ( x  1 )2  0  3( x  1 )2  0  3( x  1 )2  2  2
 VP 

8
8
 4
2
3( x  1 )  2 2


VT  4
x  1  0
 VT=VP  VT  VP  4  
 x  1
2
x

3
1

2
x

0




VP  4


Ta có: 

Vậy giá trị cần tìm của x là: x  1 .

Nhóm Toán THCS:
https://www.facebook.com/groups/606419473051109/