Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn toán học lớp 10

8ebb85d8203cb5200f402e757e884267
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-08 21:56:54 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 340 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trang 10.01/ Mã 10.0100.0 10.0100.0158 GD-ĐT nh Bình nh KI TRA CHở NG IIƠTr ng THPT Nguy Trung Tr Môn: 10ườ Th gian: 45 phút ờH tên sinh: ..L p: 10A .ọ Mã 158ềI/ PH TR NGHI (6 đi m)Ầ ểCâu 1. xác nh hàm ố+=+2x 1yx là :A.R B.(1; 1) C.R\\ {-1} D.R\\ {1; 1} Câu 2. Hàm )x 3m ngh ch bi khi :ố ếA.m >-2 B.m -2 C.m D.m =2 Câu 3. giá tr nào thì th hàm (k 1)x song song tr hoành.ớ ụA.k B.k= -1 C.k D.k Câu 4. giao đi th hai hàm ố22x 3y x= và 2+2x 1y x= -A.(- B.( ;2) C.(0; D.( -1 ;-2 Câu 5. Ch nh đúng trong các nh sau:ọ ềA.Đ th hàm ch nh tr tung làm tr ng.ồ ứB.Đ th hàm ch nh tr hoành làm tr ng.ồ ứC.Đ th hàm nh tr tung làm tr ng.ồ ứD.Đ th hàm nh tr hoành làm tr ng.ồ Câu 6. Parabol 22y ax bx= đi qua ()1;5M và ()–2; 8N có ph ng trình là:ươA.22 2y x=+- B.22 2y x=++ C.22 – 2y x= D.22 – 2y x= Câu 7. Cho hàm hai: ậ2y ax bx c= ()0a¹ có th ị()P nh ủ()P xác nh công ượ ởth nào ?ứA.;4bIa aæ öD÷ç÷ç÷ç÷çè ø. B.;2 4bIa aæ öD÷ç÷- -ç÷ç÷çè ø. C. ;4bIa aæ öD÷ç÷- -ç÷ç÷çè D.;2 2bIa aæ öD÷ç÷- -ç÷ç÷çè ø. Câu 8. Hàm f(x) ố()4 23 5x x- là :A.Hàm lố B.Hàm ch n, lố ẻC.Hàm không ch n, không lố D.Hàm ch nố Câu 9. th hàm ố22 23 2x khi xyx khi x+ £ì=í- >î đi qua đi có :ể ộA.()0;1 B.()0; C.()3; 0- D.()0; 3- Câu 10. Hàm hai nào sau đây có ng bi thiên nh hình vố ẽA.22y x= +. B.22 3y x= +. C.22 1y x= +. D.22 5y x= +. Câu 11. Hàm xố 4x 1A.Đ ng bi trên kho ng (-ồ –; 2) và ngh ch bi trên kho ng (2; +ị – )B.Ngh ch bi trên kho ng (-ị –; 0) và ng bi trên kho ng (0; +ồ –C.Ngh ch bi trên kho ng (-ị –; 2) và ng bi trên kho ng (2; –).D.Đ ng bi trên kho ng (-ồ –; 0) và ngh ch bi trên kho ng (0; +ị – ). Câu 12. Cho hai ng th ng (dườ ẳ1 ): 12 100 và (d2 ): -12 100 nh nào sau đây đúng?ệ ềA.d1 và d2 song song nhau;ớ B.d1 và d2 trùng nhau;C.d1 và d2 nhau;ắ D.d1 và d2 vuông góc.II. PH LU NẦ (4 đi m)ểBài 1: Tìm xác nh hàm sau:ậ ốTrang 10.01/ Mã 10.0100.0 10.0100.015822 33 43 2xy xx x+= +- +Bài 2: Xét tính ch hàm sau: ố6 225 3( )1x xf xx- -=-Bài 3: Cho hàm axố bx 3: a) Tìm a, bi parabol có tr ng -2 và đi qua A(-1;0)ế ứb) ng bi thiên và th hàm trên khi 1ậ 4S GD-ĐT nh Bình nh KI TRA CHở NG IIƠTr ng THPT Nguy Trung Tr Môn: 10ườ Th gian: 45 phút ờH tên sinh: ..L p: 10A .ọ Mã 192ềI/ PH TR NGHI (6 đi m)Ầ Câu 1. Hàm )x 3m ngh ch bi khi :ố ếA.m B.m =2 C.m >-2 D.m -2 Câu 2. Cho hàm hai: ậ2y ax bx c= ()0a¹ có th ị()P nh ủ()P xác nh công ượ ởth nào ?ứA.;2 2bIa aæ öD÷ç÷- -ç÷ç÷çè ø. B.;2 4bIa aæ öD÷ç÷- -ç÷ç÷çè ø. C.;4bIa aæ öD÷ç÷ç÷ç÷çè ø. D. ;4bIa aæ öD÷ç÷- -ç÷ç÷çè Câu 3. xác nh hàm ố+=+2x 1yx là :A.R\\ {-1} B.(1; 1) C.R\\ {1; 1} D.R Câu 4. th hàm ố22 23 2x khi xyx khi x+ £ì=í- >î đi qua đi có :ể ộA.()0; B.()0;1 C.()0; 3- D.()3; 0- Câu 5. Parabol 22y ax bx= đi qua ()1;5M và ()–2; 8N có ph ng trình là:ươA.22 2y x=+- B.22 2y x=++ C.22 – 2y x= D.22 – 2y x= Câu 6. Hàm xố 4x 1A.Đ ng bi trên kho ng (-ồ –; 2) và ngh ch bi trên kho ng (2; +ị – )B.Ngh ch bi trên kho ng (-ị –; 2) và ng bi trên kho ng (2; –).C.Đ ng bi trên kho ng (-ồ –; 0) và ngh ch bi trên kho ng (0; +ị – ).D.Ngh ch bi trên kho ng (-ị –; 0) và ng bi trên kho ng (0; +ồ – Câu 7. Cho hai ng th ng (dườ ẳ1 ): 12 100 và (d2 ): -12 100 nh nào sau đây đúng?ệ ềA.d1 và d2 trùng nhau; B.d1 và d2 nhau;ắC.d1 và d2 vuông góc. D.d1 và d2 song song nhau;ớ Câu 8. giá tr nào thì th hàm (k 1)x song song tr hoành.ớ ụA.k= -1 B.k C.k D.k Câu 9. Hàm f(x) ố()4 23 5x x- là :A.Hàm ch n, lố B.Hàm lố ẻC.Hàm ch nố D.Hàm không ch n, không lố ẻTrang 10.01/ Mã 10.0100.0 10.0100.0158 Câu 10. Hàm hai nào sau đây có ng bi thiên nh hình vố ẽA.22 3y x= +. B.22 5y x= +. C.22 1y x= +. D.22y x= +. Câu 11. Ch nh đúng trong các nh sau:ọ ềA.Đ th hàm ch nh tr tung làm tr ng.ồ ứB.Đ th hàm nh tr tung làm tr ng.ồ ứC.Đ th hàm nh tr hoành làm tr ng.ồ ứD.Đ th hàm ch nh tr hoành làm tr ng.ồ Câu 12. giao đi th hai hàm ố22x 3y x= và 2+2x 1y x= -A.( ;2) B.(0; C.(- D.( -1 ;-2 )II. PH LU NẦ (4 đi m)ểCâu 1: Tìm xác nh các hàm sau :ậ ố-= -- -2x 2y 3xx 5x Bài 2: Xét tính ch hàm sau: ố4 222 4( )9x xf xx- +=-Bài 3: Cho hàm axố bx 3: a) Tìm a, bi parabol đi qua đi A(-1;8) và có tr ng 2ế ứb) ng bi thiên và th hàm trên khi 1ậ 4Trang 10.01/ Mã 10.0100.0 10.0100.0158S GD-ĐT nh Bình nh KI TRA CHở NG IIƠTr ng THPT Nguy Trung Tr Môn: 10ườ Th gian: 45 phút ờH tên sinh: ..L p: 10A .ọ Mã 226ềI/ PH TR NGHI (6 đi m)Ầ Câu 1. Cho hai ng th ng (dườ ẳ1 ): 12 100 và (d2 ): -12 100 nh nào sau đây đúng?ệ ềA.d1 và d2 song song nhau;ớ B.d1 và d2 vuông góc.C.d1 và d2 nhau;ắ D.d1 và d2 trùng nhau; Câu 2. Parabol 22y ax bx= đi qua ()1;5M và ()–2; 8N có ph ng trình là:ươA.22 2y x=++ B.22 2y x=+- C.22 – 2y x= D.22 – 2y x= Câu 3. Hàm f(x) ố()4 23 5x x- là :A.Hàm ch n, lố B.Hàm ch nố ẵC.Hàm không ch n, không lố D.Hàm lố Câu 4. Hàm )x 3m ngh ch bi khi :ố ếA.m B.m -2 C.m =2 D.m >-2 Câu 5. giá tr nào thì th hàm (k 1)x song song tr hoành.ớ ụA.k B.k= -1 C.k D.k Câu 6. giao đi th hai hàm ố22x 3y x= và 2+2x 1y x= -A.(0; B.(- C.( ;2) D.( -1 ;-2 Câu 7. xác nh hàm ố+=+2x 1yx là :A.(1; 1) B.R\\ {1; 1} C.R D.R\\ {-1} Câu 8. Cho hàm hai: ậ2y ax bx c= ()0a¹ có th ị()P nh ủ()P xác nh công ượ ởth nào ?ứA.;4bIa aæ öD÷ç÷ç÷ç÷çè ø. B.;2 4bIa aæ öD÷ç÷- -ç÷ç÷çè ø. C. ;4bIa aæ öD÷ç÷- -ç÷ç÷çè D.;2 2bIa aæ öD÷ç÷- -ç÷ç÷çè ø. Câu 9. th hàm ố22 23 2x khi xyx khi x+ £ì=í- >î đi qua đi có :ể ộA.()3; 0- B.()0; 3- C.()0;1 D.()0; Câu 10. Hàm xố 4x 1A.Đ ng bi trên kho ng (-ồ –; 2) và ngh ch bi trên kho ng (2; +ị – )B.Ngh ch bi trên kho ng (-ị –; 0) và ng bi trên kho ng (0; +ồ –C.Đ ng bi trên kho ng (-ồ –; 0) và ngh ch bi trên kho ng (0; +ị – ).D.Ngh ch bi trên kho ng (-ị –; 2) và ng bi trên kho ng (2; –). Câu 11. Ch nh đúng trong các nh sau:ọ ềA.Đ th hàm nh tr hoành làm tr ng.ồ ứB.Đ th hàm ch nh tr tung làm tr ng.ồ ứC.Đ th hàm ch nh tr hoành làm tr ng.ồ ứD.Đ th hàm nh tr tung làm tr ng.ồ Câu 12. Hàm hai nào sau đây có ng bi thiên nh hình vố ẽA.22 3y x= +. B.22 1y x= +. C.22y x= +. D.22 5y x= +.II. PH LU NẦ (4 đi m)ểCâu 1: Tìm xác nh các hàm sau :ậ ốTrang 10.01/ Mã 10.0100.0 10.0100.0158-=- -21 2xyx Bài 2: Xét tính ch hàm sau: ố5 323 2x( )4x xf xx- -=-Bài 3: Cho hàm axố bx 3: a) Tìm a, bi parabol đi qua đi A(1;0) và có tr ng -1ế ứb) ng bi thiên và th hàm trên khi -1ậ 2Trang 10.01/ Mã 10.0100.0 10.0100.0158S GD-ĐT nh Bình nh KI TRA CHở NG IIƠTr ng THPT Nguy Trung Tr Môn: 10ườ Th gian: 45 phút ờH tên sinh: ..L p: 10A .ọ Mã 260ềI/ PH TR NGHI (6 đi m)Ầ Câu 1. Cho hàm hai: ậ2y ax bx c= ()0a¹ có th ị()P nh ủ()P xác nh công ượ ởth nào ?ứA.;2 2bIa aæ öD÷ç÷- -ç÷ç÷çè ø. B. ;4bIa aæ öD÷ç÷- -ç÷ç÷çè C.;2 4bIa aæ öD÷ç÷- -ç÷ç÷çè ø. D.;4bIa aæ öD÷ç÷ç÷ç÷çè ø. Câu 2. Hàm )x 3m ngh ch bi khi :ố ếA.m =2 B.m C.m >-2 D.m -2 Câu 3. Parabol 22y ax bx= đi qua ()1;5M và ()–2; 8N có ph ng trình là:ươA.22 – 2y x= B.22 – 2y x= C.22 2y x=+- D.22 2y x=++ Câu 4. Hàm xố 4x 1A.Đ ng bi trên kho ng (-ồ –; 0) và ngh ch bi trên kho ng (0; +ị – ).B.Ngh ch bi trên kho ng (-ị –; 2) và ng bi trên kho ng (2; –).C.Đ ng bi trên kho ng (-ồ –; 2) và ngh ch bi trên kho ng (2; +ị – )D.Ngh ch bi trên kho ng (-ị –; 0) và ng bi trên kho ng (0; +ồ – Câu 5. xác nh hàm ố+=+2x 1yx là :A.R\\ {1; 1} B.R\\ {-1} C.(1; 1) D.R Câu 6. Cho hai ng th ng (dườ ẳ1 ): 12 100 và (d2 ): -12 100 nh nào sau đây đúng?ệ ềA.d1 và d2 vuông góc. B.d1 và d2 song song nhau;ớ C.d1 và d2 trùng nhau; D.d1 và d2 nhau;ắ Câu 7. giao đi th hai hàm ố22x 3y x= và 2+2x 1y x= -A.(- B.( ;2) C.(0; D.( -1 ;-2 Câu 8. Ch nh đúng trong các nh sau:ọ ềA.Đ th hàm ch nh tr tung làm tr ng.ồ ứB.Đ th hàm nh tr hoành làm tr ng.ồ ứC.Đ th hàm ch nh tr hoành làm tr ng.ồ ứD.Đ th hàm nh tr tung làm tr ng.ồ Câu 9. Hàm hai nào sau đây có ng bi thiên nh hình vố ẽA.22y x= +. B.22 3y x= +. C.22 1y x= +. D.22 5y x= +. Câu 10. giá tr nào thì th hàm (k 1)x song song tr hoành.ớ ụA.k B.k C.k D.k= -1 Câu 11. th hàm ố22 23 2x khi xyx khi x+ £ì=í- >î đi qua đi có :ể ộA.()3; 0- B.()0; C.()0;1 D.()0; 3- Câu 12. Hàm f(x) ố()4 23 5x x- là :A.Hàm ch n, lố B.Hàm ch nố ẵC.Hàm lố D.Hàm không ch n, không lố ẻII. PH LU NẦ (4 đi m)ểCâu 1: Tìm xác nh các hàm sau :ậ ốTrang 10.01/ Mã 10.0100.0 10.0100.0158-=- -25 3xyx 12 Bài 2: Xét tính ch hàm sau: ố7 322 +3x( )16x xf xx- -=-Bài 3: Cho hàm axố bx 3: a) Tìm a, bi parabol đi qua đi A(1;4) và có tr ng 1ế b) ng bi thiên và th hàm trên khi 1ậ 2Trang 10.01/ Mã 10.0100.0 10.0100.0158 PHI TR TR NGHI MẾ ỆH sinh chú :ọ Gi cho phi ph ng, không bôi n, làm rách.- Ph ghi các theo ng nữ ướ Dùng bút chì đen tô kín các tròn trong báo danhố Mã đề tr khi làm bài.ướPh tr :ầ th các câu tr đây ng th câu tr nghi trong câu ướ tr nghi m, sinh ch và tô kín tròn ng ng ph ng án tr đúng.ắ ươ ươ 01. 04. 07. 10. ~02. 05. 08. 11. ~03. 06. 09. 12. ~Trang 10.01/ Mã 10.0100.0 10.0100.0158 GD-ĐT nh Bình nh KI TRA CHở NG IIƠTr ng THPT Nguy Trung Tr Môn: 10ườ Th gian: 45 phút ờH tên sinh: ..L p: 10A .ọ Đáp án mã 158ề01. C; 02. B; 03. A; 04. B; 05. A; 06. B; 07. B; 08. A; 09. A; 10. C; 11. C; 12. D; Đáp án mã 192ề01. D; 02. B; 03. A; 04. B; 05. B; 06. B; 07. C; 08. B; 09. B; 10. C; 11. A; 12. A; Đáp án mã 226ề01. B; 02. A; 03. D; 04. B; 05. A; 06. C; 07. D; 08. B; 09. C; 10. D; 11. B; 12. B; Đáp án mã 260ề01. C; 02. D; 03. D; 04. B; 05. B; 06. A; 07. B; 08. A; 09. C; 10. C; 11. C; 12. C;Trang 10 10.01/ Mã 10 10 10.0100.0 10 10 10.0100.0158S GD-ĐT nh Bình nh KI TRA CHở NG IIƠTr ng THPT Nguy Trung Tr Môn: 10ườ Th gian: 45 phút ờH tên sinh: ..L p: 10A .ọ Đáp án mã 158ề01. 04. 07. 10. -02. 05. 08. 11. -03. 06. 09. 12. ~Đáp án mã 192ề01. 04. 07. 10. -02. 05. 08. 11. -03. 06. 09. 12. -Đáp án mã 226ề01. 04. 07. 10. ~02. 05. 08. 11. -03. 06. 09. 12. -Đáp án mã 260ề01. 04. 07. 10. -02. 05. 08. 11. -03. 06. 09. 12.