Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn toán học lớp 10

c9c2b34ace34626df5810e7ca79cb5e0
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-08 21:56:17 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 221 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THCS THPT M.V. LÔMÔNÔXỐPNhóm Toán 10 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ TOÁN10Năm học 2017 2018Thời gian làm bài 90 phútĐỀ SỐ 2A- PHẦN TRẮC NGHIỆMCâu 1. Trong mặt phẳng tọa độ ()Oxy cho các điểm ()() 5; 7; 2A -. Tọa độ điểm là trung điểm của AB là:A. ()1; 2- B. () 2;1. C. () 1; 2. D. ()1; 2- .Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ ()Oxy cho các điểm ()()()0; 2;1 ;0M x- Giá trị của để điểm nằm trên đường thẳng MN là:A. 34x= B. 43x= C. 34x=- D. 43x=- .Câu 3. Cho tam giác ABCđều. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A. AB AC CB+ =uuur uuur uuur B. AB AC BC- =uuur uuur uuur C. 0AB AC BC+ =uuur uuur uuur 3AB AC BC AB+ =uuur uuur uuur uuur .Câu 4. Cho tam giác ;MNP là trung điểm ;MN là điểm nằm trên đoạn MPsao cho ;MB BP C=uuuur uuur là trung điểm đoạn AB Khi đó:A. 3.4 4MC MN MP=- +uuuur uuuur uuuur B. 3.4 8MC MN MP= +uuuur uuuur uuuurC. 3.4 4MC MN MP= -uuuur uuuur uuuur D. 3.4 4MC MN MP=- -uuuur uuuur uuuurCâu 5. Cho tam giác ABC Tìm đẳng thức sai trong các đẳng thức sau: A. 1sin2S ac A= B. ()2a rS+ += C. 12aS ah= D. ()()()S c= -.Câu 6. Cho tam giác ABC có 10; 8; 6a c= Khi đó tam giác ABC có tính chất là:A. Tam giác ABC vuông tại B. Tam giác ABC vuông tại C. Tam giác ABC vuông tại D. Tam giác ABC có một góc tù.Câu 7. Cho tam giác ABC có 7; 3; 5a c= Khi đó số đo góc của tam giácABC là:A. 030 B. 045 C. 060 D. 0120 .Câu 8. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính 8R =. Biết rằng chu vitam giác 15p= Khi đó biểu thức sin sin sinM C= có giá trị là:A. 158M= B. 152M= C. 154M= D. 1516M= .Câu 9. Điều kiện xác định của phương trình 14 02 3xx+ =- là:A 0x ³. 32x >. 32x £. 32x <. Câu 10. Cho phương trình ()24 0x x- Số nghiệm của phương trình là:A 3. 2. 1. 0.Câu 11. Giải hệ phương trình 25 72 1x yx yì- =-ïí- =ïî ta được các nghiệm là:A .16xyì =í=î 16xyì =-í=-î 136 1x xy yì =Úí í= =î 131 6x xy yì =Úí í= =î Câu 12. Giá trị của để hệ phương trình 45x yx myì =-í- =î có nghiệm duy nhất là: .3m= 3m=- .3m¹ 3m¹ Câu 13. Tung độ đỉnh của parabol 26 3y x= là:A .3 B.3- C. D. 6- Câu 14. Giá trị nào của thì hàm số ()2 3y k= đồng biến trên tập xácđịnh của hàm số.A. 2k< B.2k> C. 3k< D.3k> Câu 15. Tập xác định của hàm số 13 25xy xx- += -- là:A. (); 5- B. {}\\ 5¡ C. ()5;+¥ D. Đáp án khácCâu 16. Gọi nghiệm của phương trình 5x x+ là ,x x. Khi đó1 2x x+bằng:A. 83 B. 103 C. 263 D. 223Câu 17. Tích các nghiệm của hương trình 113 1x x+ =- là :A B.2- C. 13 D. 13-Câu 18. Cho đồ thị hàm số ()y x= như hình vẽ A. Hàm số lẻB. Đồng biến trên ¡C. Hàm số chẵnD. Hàm số vừa chẵn vừa lẻCâu 19.Cổng của một cơ quan có đồ thị là một Parabol có dạng:214y x= -, với chiều rộng của cổng 8d m= Hãy tính chiều cao của cổng? (Xem hình minh họa bên cạnh).A. 7h m= B. 6h m=C. 5h m= D. 4h m=Câu 20. Phương trình 2( 4) 0m m- có nghiệm duy nhất khi:A 22mmé¹ -êê¹ë 22mmì¹ -ïïíï¹ïî C. 2m¹ 2m¹ -Câu 21 Mệnh đề phủ định của mệnh đề 3: " 0"A x" £¡ là:A 3: " 0"A x" >¡ 3: " 0"A x$ £¡ .C 3: " 0"A x$ ³¡ 3: " 0"A x$ >¡ .Câu 22. Cho tập hợp {}| 1A x= <¢ Tập hợp viết dưới dạng liệt kê phần tử là:A {}2; 1;0- {}2; 1;0;1- {}1;0;1- {}2; 1- .Câu 23. Cho hai tập hợp 33; 52 2A Bé ö÷ ÷ê ê= -÷ ÷÷ ÷÷ ÷ê êø øë Khi đó BÇ là: A. 33;2é ö÷ê- -÷÷÷êøë 3;2 2é ö÷ê-÷÷÷êøë C. )3; 5é-êë 3; 52é ö÷ê÷÷÷êøë .Câu 24. Phương trình 2( 1) 0x m+ có hai nghiệm trái dấu khi:A 2m> B. 2m< C. 2m³ D. 2m£ .B- PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)Bài 1. (2,5 điểm)a) Giải phương trình: 29 1x x+ -b) Giải hệ phương trình: 22( 3)( 3) 8x yx yì+ =ïí- =ïîBài 2. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có (2;1), 1; 2), (3;4)A C-a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại .b) Tìm tọa độ điểm sao cho: 0AD BD CD- =uuur uuur uuur rBài 3. (0,5 điểm) Cho tam giác MNP biết: 02 2, 45MN MP M= Tính NP và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác MNP
vongech@gmail.com
2020-09-24 14:16:55