Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn toán 12 trường phan bội châu mã đề 891

34656464653730393862333930633038653936366636303666363638656130356365326335396638613930643137346435356336616231373362663837393737
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 10:31 AM ngày 28-12-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 228 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT ĐK KỞ ẮTR NG THPT PHAN CHÂUƯỜ Ộ( thi có 06 trangề Ki Tra HKI, Năm 2017 2018ể ọNĂM 2017 2018ỌMÔN Toán Kh 12ố ớTh gian làm bài 90 phútờ(không th gian phát đ)ể và tên sinh :....................................................... báo danh ...................ọ ốĐi mể nh xét giáo viênờ ủ(H sinh tr ng cách khoanh tròn vào đáp án đúng.)ọ ằCâu 1. (0.2 đi m) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông nh bên SAB là tam giácạ ặđu và trên ph ng vuông góc ph ng (ABCD). Th tích kh chóp làề ốA. B. C. D. Câu 2. (0.2 đi m) Cho hàm số Mệnh đề nào dưới đây là đúng?A. Hàm số đồng biến trên khoảng B. Hàm số không có cực trịC. Hàm số đạt cực đại tại điểm D. Hàm số nghịch biến trên (0; )Câu 3. (0.2 đi m) Cho hình chóp S.ABCD có SA 12 và SA vuông góc đáy, ABCD hình ch nh AB BC Tính bán kính ngo ti hình chóp S.ABCD.A. B. C. D. .Câu 4. (0.2 đi m) Đnh ph ng trình: ươ có nghi th phân bi t.ệ ệA. B. C. D. Câu 5. (0.2 đi m) Tìm xác đnh hàm (xậ x) 2A. (0; 1) B. C. D. Câu 6. (0.2 đi m) Bất phương trình có tập nghiệm là:A. (-∞; -2] B. -2; C. (-∞; 2] D. 2; )Câu 7. (0.2 đi m) Đồ thị dưới đây là của hàm số nào?1 Mã 891ề Mã ềA. 3x B. 3x C. 6x D. 3x 1Câu 8. (0.2 đi m) có bán kính R. Khi đó di tích tính theo công th c:ộ ứA. Rπ 2B. 4πR2 C. Rπ 2D. 4R 2Câu 9. (0.2 đi m) Hàm có ng bi thiên là hàm nào đây?ả ướA. B. C. D. .Câu 10. (0.2 đi m) Tính A. B. 1/2 C. /2 D. 2/3Câu 11. (0.2 đi m) Tìm giá tr th tham ph ng trình ươ có hainghi th th mãn :A. B. C. D. ­3Câu 12. (0.2 đi m) Tìm đi ti th hàm xọ 2x 1A. M(­ 0) B. M(2 9) C. M(0 1) D. M(1 0)Câu 13. (0.2 đi m) Giá tr nh nh hàm ấ trên đo ng:ằA. 15 B. C. D. 9Câu 14. (0.2 đi m) Đồ thị hàm số đi ng qua đi có là:ố ộA. (­2; 5) B. I( 5; 3) C. I( 3; 5) D. I(5; )Câu 15. (0.2 đi m) Phương trình có mấy nghiệm?A. B. C. D. 3Câu 16. (0.2 đi m) Đặt Hãy biểu diễn theo và bA. B. C. D. 22 Mã 891ềCâu 17. (0.2 đi m) Ph ng trình 3ươ 27 có nghi làệA. B. C. D. 03 Mã 891ềCâu 18. (0.2 đi m) Một hình nón có chiều cao bằng 2a, bán kính đường tròn đáy bằng thì diện tích xung quang của nó là:A. B. C. D. Câu 19. (0.2 đi m) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông có cạnh bằng a, hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt đáy (ABCD). Biết rằng khoảng cách từ đến mặt phẳng (SBC) là Tính thể tích khối chóp S.ABCDA. B. C. D. Câu 20. (0.2 đi m) Cho lăng tr đng ABC.EFG có đáy ABC là tam giác cân tại A, AB 2a, góc Góc giữa mặt phẳng (EBC) và (ABC) bằng 45 o. Tính thể tích khối lăng trụ trên.A. B. C. D. Câu 21. (0.2 đi m) Đồ thị hàm số có bao nhiêu điểm cực đại?A. 2. B. 1. C. D. 3.Câu 22. (0.2 đi m) Cho hàm aố x. Ch phát bi đúngA. th hàm luôn đi qua đi (1; 0)ồ ểB. Hàm đng bi khi 1ố ếC. Hàm ngh ch bi khi 1ố ếD. Hàm xác đnh trên Rố ịCâu 23. (0.2 đi m) kh tr có hai đáy ngo ti hai đáy kh ph ng.ộ ươ ểtích kh tr là .Tính th tích kh ph ngể ươA. B. C. D. Câu 24. (0.2 đi m) Tìm th hàm đng th ng ườ ạb đi phân bi tố ệA. B. C. D. Câu 25. (0.2 đi m) Tìm để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác địnhcủa nó.A. B. C. D. -1Câu 26. (0.2 đi m) Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc ph ng đáy (ABC), SA 2a, ẳđáy ABC là tam giác vuông cân có AB 3a Tính th tích kh chóp S.ABCạ ố4 Mã 891ềA. 3a 3B. 6a 3C. 2a 2D. 2a 3Câu 27. (0.2 đi m) Tìm các giá trị thực của tham số để phương trình có hai nghiệm thực thỏa mãn :A. B. C. -2 D. 2Câu 28. (0.2 đi m) nghi ph ng trình: ươ là:A. B. C. D. 2Câu 29. (0.2 đi m) Cho di OABC có OA, OB, OC đôi vuông góc Bi OA OB 2,ứ ếOC 1. Tính di tích ngo ti di OABCệ ệA. B. 25 C. 16 D. 9Câu 30. (0.2 đi m) Hàm có hai đi tr Tính ngổ.A. 79 B. 49 C. 39 D. 69Câu 31. (0.2 đi m) Cho kh ph ng có nh ng 2a Khi đó th tích kh ph ng làố ươ ươA. 8a 3B. 6a 3C. 2a 3D. 4a 3Câu 32. (0.2 đi m) Th tích kh nón có thi di qua tr là tam giác vuông có nh góc ạvuông ng 2a là:ằA. B. C. D. 3Câu 33. (0.2 đi m) Cho là th ng và khác 1. Tính ươ A. 25. B. C. 5. D. Câu 34. (0.2 đi m) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông nh ng 2a (P) là ọm ph ng đi qua và vuông góc SC. Gi (P) SB, SC, SD M, N, K. Tính ượ ạth tích kh ngo ti di CMNK.ể ệA. B. C. D. Câu 35. (0.2 đi m) Hàm số nào sau đây nghịch biến trên RA. B. C. D. Câu 36. (0.2 đi m) Cho lăng trụ ABC.MNH có thể tích Khi đó khối tứ diện AMNH có thể tích bằngA. V/3 B. 2V/3 C. V/4 D. V/25 Mã 891ềCâu 37. (0.2 đi m) thi các thùng ng hình tr có đy đng ph đã ẩđc ch bi có dung tích đnh (ượ ).Hãy xác đnh bán kính đáy hình tr theo ểti ki li nh t?ế ấA. B. C. D. Câu 38. (0.2 đi m) Cho kh nón (N) có bán kính đáy 3aố đng cao kh nón 4a Khi đó ườ ốkh nón có đng sinh có dàiố ườ :A. 5a B. 2a C. 7a D. aCâu 39. (0.2 đi m) Hàm nào sau đây không có trố ịA. B. C. 3x D. 2x 26 Mã 891ềCâu 40. (0.2 đi m) Quay hình ch nh các đi bên trong hình ch nh xung quanhộ ậtr là đng th ng ch nh nó ta đc:ụ ườ ượA. Kh trố B. Kh nónố C. Kh uố D. Kh chópốCâu 41. (0.2 đi m) Tìm đng ti ngang th hàm ườ ốA. B. ­1 C. D. ­1Câu 42. (0.2 đi m) Kh ng đnh nào sau đây sai khi nói hàm ốA. Hàm nh giá tr ng khi 1ố ằB. Hàm đng bi trên kho ng ảC. Hàm nh giá tr âm khi 1ố ịD. xác đnh hàm là Rậ ốCâu 43. (0.2 đi m) Một khối chóp tam giác đều có đường cao bằng 5a, đáy là tam giác đều cạnh bằng 6a Tính th tích kh nón có đnh trùng đnh kh chóp và đáy ốlà đng tròn ti tam giác đáy kh chóp.ườ ốA. B. C. D. Câu 44. (0.2 đi m) Tìm để hàm số đồng biến trên RA. B. C. D. Câu 45. (0.2 đi m) Cho kh lăng tr đng có đáy là hình vuông nh ng a, th tích lăng ểtr là 2aụ 3. dài nh bên lăng tr là:ậ ụA. 2a B. C. 6a D. Câu 46. (0.2 đi m) Đng th ng ­1 là ti đng th hàm nào sau đây?ườ ốA. B. C. D. Câu 47. (0.2 đi m) Tính diện tích xung quang của một khối trụ ngoại tiếp khối lậpphương có cạnh bằngA. B. C. cm 2. D. Câu 48. (0.2 đi m) Tính thể tích khối lăng trụ đứng tứ giác ABCD.A’B’C’D’ có đáyABCD là hình thoi cạnh a, AA’ a, góc BAD bằng A. B. C. D. Câu 49. (0.2 đi m) Cho hình chóp ABCD có đáy là hình thang vuông với đườngcao và Gọi là trung điểm của AD.Kẻ tại Bán kính mặt cầu đi qua sáu điểm bằng7 Mã 891ềA. B. C. D. Câu 50. khu ng có tr ng 400.000 mét kh i. Bi sinh tr ng các cây ượ ưở ởkhu rừng đó là 4% mỗi năm sau ít nh bao lâu thì tr ng đt 500.000 métỏ ấ ượ ừkh tr lên?ố ởA. năm tháng B. năm C. năm tháng D. năm thángCâu 51. (0.2 đi m) góc ti tuy th hàm xệ 3x ­1 giao đi ủđ th hàm tr tung làồ :A. ­2 B. ­1 C. D. 2­­­­­­ ­­­­­­Ế8 Mã 891ề