Đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 7 năm học 2018-2019

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-06 22:37:38 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TUYỂN TẬP 60 THI KỲ IỀ ỌMÔN: TOÁN CÓ ĐÁP ÁN và tên:ọ ...................................................................................................................L p:ớ ............................................................................................................................Tr ng:ườ ..........................................................................................................................Ng và ng ườ Kh Vũồ ắQu ng Nam tháng năm 2018ảĐ 01ỀPh I: Tr nghi khách quan (2 đi m)ầ ểM câu sau có nêu ph ng án tr i, trong đó ch có ph ng án đúng. Hãy ch ươ ươ ọph ng án đúng ươ (vi vào bài làm ch cái ng tr ph ng án ch n)ế ướ ươ ượ ọCâu 1: ế2x= thì ng:ằA. B. C. D. 16Câu qu phép tính 3ế 6.3 ng:ằA. 4B. 8C. 12D. 16Câu th nào đúng trong các th sau:ệ ứA. 3- =- B. 3=- C. 3- =- D. 9- -Câu ố720 là qu phép tính:ế ủA. 120 5- B. 120 5- C. 11 120 5- D. 14 5-Câu qu bi th ứ1 4.8 16 7- -æ ö+ç ÷è là :A. 34- B. 14 C. 14- D. -3Câu Trong các đi sau: M(0; -1); N(ể1 1;3 3- ); P(1; 02 ); Q(1;12 ), đi nào không thu ồth hàm 2x ?ị ốA. đi Mể B. đi Nể C. đi Pể D. đi QểCâu Cho ng th ng hai ng th ng song song. Khi đó, góc so le ườ ườ ặtrong ng nhau thành là:ằ ượ ạA. B. C. D. 6Câu Có bao nhiêu ng th ng đi qua đi nh và vuông góc ng ườ ườth ng cho tr c?ẳ ướA. B. C. D. vô sốPh II. lu (8 đi m)ầ ểCâu (2,5 đi m) Tính giá tr bi th sau:ể ứa) 221 1. .164 4æ öç ÷è b)2 22 23 397 91--Câu (2,5 đi m)ểCho th hàm (m ố12 )x (v là ng đi qua đi A(2;4).ớ ểa) Xác nh m;ịb) th hàm đã cho giá tr tìm câu a.ẽ ượ ởCâu 3: (3 đi m) ểCho tam giác ABC có ba góc nh n, ng cao AH vuông góc BC H. Trên tia ườ ạđ tia HA đi sao cho HA HD.ố ểa) Ch ng minh ng BC là tia phân giác góc ABD.ứ ủb) Ch ng minh ng CA CD.ứ ằĐÁP ÁN 01Ề ỐI.TR NGHI MẮ Ệ1.D 2.B 3.A 4.C 5.C 6D 7A 8AII.T LU NỰ Ậ222 22 21 256 2561) .16 44 16 643 39 39 36 3)7 91 84 77 91abæ ö= =ç ÷è ø- -= =- -- 2) a) Vì 1: )2d x= qua A(2;4) nên ta có 54 .2 12 2m mæ ö= =ç ÷è b) 2x sinh ẽx 1y 23) b) Vì AHB DHBD =D (cmt) AB DBÞ Xét &BAC BDCD có: ··ABC DBCÞ (cmt)BC chung AB DB (cmt)( )BAC BDC cgcÞ =D nên CA CD (2 nh ng ng)ạ ươ ứa) Xét ABHD và DBHD Có: BH chung··090AHB DHB= AH HD (gt)(cgc)AHB DHBÞ =D ··ABC DBCÞ (hai góc ng ng)ươ ứBCÞ là phân giác ·ABDĐ 02Ề Bài (3 đi m) Th hi phép tính ệ5 7) 16 12 8a+ 12 8) 0, 117 17 9b 21 64) :2 4cæ ö- +ç ÷è øBài (3 đi m) Tìm x,y bi t:ể ếBài (1 đi m) Bi chu vi tam giác là 45 cm Tính dài ba nh tam giác đó bi ng ằđ dài ba nh tam giác ngh ch các 3;4;6ộ ốBài (3 đi m) ểCho tam giác nh ABC AB AC) là trung đi AC. Trên tia tia IB ủl điêm sao cho IK IB .ấa) Ch ng minh ứD ABI CKI.b) Ch ng minh KC //AB.ức) Trên đo th ng IA ,trên đo th ng IC sao cho ID IF.ạ ầd) Ch ng minh DB // KFứ--- ---ẾĐÁP ÁNBÀI DUNG ĐÁP ÁNỘ ĐI MỂ1a) 15 4216 12 48+ -+ 2348-= 0,50,5b) 12 12 170, 0, 717 17 17 17 9æ ö+ -ç ÷è ()1 0, 0, 7= =- 0,50,5 21 64 1) 22 3cæ ö- +ç ÷è 24 2312 12- += 0,50,521 2) 15a x+ 0,51 1) 31 9) 10) va 2x+y -212 3a xb xx yc+- ==15xÛ 0,51 3) 10 20b 32 201 32 20xxé- =êÛê-ê- =êë 1320720xxé=êÛêê=êë 0.250,50,25) va 2x+y -212 3x yc=2x 2x 2132 7x y+ -= =-+3 3.2 623 3.( 3) 93 xxyy=- =- =-=- =- =- 0,50,250,253 dài ba nh tam giác là a, b, cọ ượTheo ta có: ề1 13 6a c= và 45Áp ng tính ch dãy ng nhau ta có:ụ ằ45361 33 4a c+ += =+ +36 121336 91436 616aabbcc= == == =V dài nh tam giác là 12cm, 9cm, 6cmậ 0,250,250,250,254a) Ch ng minh ứD ABI CKI.Xét ABI và CKI ta có: ··( )( )(dd)IA IC gtIB IK gtAIB CIKì=ï=íï=î=>D ABI CKI (c.g.c) 0,750,25b) Ch ng minh KC //AB.ứTa có ABI CKI cm câu a)··ABI CKI= hai góc ng ng)ươ ứMà ·ABI và ·CKI trí so le trong nên KC //AB 0,250,250,5c) Ch ng minh DB // KFứXét DIBD và IKFD ta có: ··( )(dd)D IF( )IB IK gtDIB FIKI gt=ìï=íï=î =>DIBD =IKFD(c.g.c)··DBI FKI= Mà ·DBI và ·FKI trí so le trong nênở DB // KF 0,50,5 03Ề ỐA. TR NGHI (2.5 đi m). sinh ch câu tr đúng cho câu sau ồghi vào gi làm bài.ấCâu 1. Giá tr lũy th ừ(−2016)0 ng:ằA.2016 B.-2016 C. -1 D. 1Câu 2. 2017 ngằA. -1 B. C. D. 2016Câu 3. Đi A(-1; 2) thu góc ph th yể ấA. B. II C. III D. IVCâu 4. Đi nào thu th hàm y=f(x)=2x-1ể ốA. A(1;-1) B. B(-1;1) C. C(1;1) D. D(1;-3)Câu 5. 2,12345 thu nàoố ốA. nhiên B. Nguyên C. tữ D. Vô tỉDùng hình vẽ bên i, gi thi t: Tam giác ABC và ng th ng xy song song ướ ườ ẳv BC các nh AB, AC và E, tr các câu 10ớ ượ ếCâu 6. Góc ACBcùng góc nào sau đây thành góc ng ?ớ ịA. ^ABC B. ^AEDC. BACD. ^EADCâu 7. Góc ^ADE là góc nh góc nào?ố ủA. ^DAE B. ^EAB C. BDED. ^xDBCâu 8. Góc ACBlà góc trong cùng phía góc nào?ủA. ^ADE B. ^EAD C. CEDD. ^DAECâu 9. Góc ngoài nh tam giác ADE là góc nào sau đây ?ạ ủA. ^EAD B. DECC. ^AEy D. và đúngả ềCâu 10. ng các góc nào sau đây ng 180ổ 0:A. ABC +^ BAC +^ ACBB. ^DAE+^BDEC. ^ABC+^BAC+^AED D. A, B, đúngả ềB. LU NỰ ẬBài (1,5 đi m): Th hi tính lý (n có th )ể ểA=53.117−57.53B=( 0,125 16. 16C= 2. 33 9Bài (1,5 đi m)ểa. 1x4 2+ =b. 43 3267+ ++ =Bài 3. (1,0 đi m) ểTính đo các góc tam giác ABC bi chúng các 2; 3; 5.ố ốBài 4. (3,5 đi m)ểCho tam giác ABC vuông và ạ^ACB 30 0, tia phân giác góc nh BC D. Trênắ ạc nh AC sao cho AE ABạ ấa) Tính đo các góc ố^ BAC ,^ ADC.b) Ch ng minh ứABD AEDD =Dc) Ch ng minh: DE là trung tr đo ACứ ạĐÁP ÁN 03Ề ỐA. TR NGHI MẮ Ệ1.D 2. 3.B 4.C 5.C6.B 7.D 8.C 9.D 10.D B. LU NỰ Ậ()()()()()()()1616 16 162 32 22 109 9x 45 11 11 5.2 101) .3 1.7 7B 0,125 0,125 13 39 .9 .3 3C 33 33 12)a) x4 22 3x3 42 3x3 42 1x3 41 2x :4 33x8b)3 3267+ +æ ö= =ç ÷è øé ù= =ë û= =+ == -= -=-=-=-+ =x 4x 4xx 33 .3 .3 .3 .3 32673 .(1 32673 .121 32673 3267:121 27 3x 3+ =+ === =Þ µ$µµ$µµ$µµ$µµ$µµ$µ003.Tacã:A 180A CV×3gãcA,B,C tØlÖví 2,3,52 5¸p dôngtÝnh chÊtd· ytØsè b»ngnhau,tacãA 180182 10A182A 36B18 543C 90C185+ =Þ =+ °Þ °+ +ì= °ïìï= °ïïï ïÞ °í íï ï=ï ïî= °ïïî···············a) TacãBAC BCA 90 (phônhau)hay BAC 30 90BAC 60b) XÐt BAD vµ EAD cã :BA BE (gt) AD chung; BAD EAD (gi ¶thiÕt)BAD EAD (c.g.c)c) TacãAD lµtiaph©ngi¸cBAE1DAE BAC 30 DAC DCA 30 ADC c©n2L¹i cãDEA DBA 90 DEA DEC+ °+ °Þ °D D= =Þ =DÞ D= =··0090 (1)XÐt DEA vµ DECCã :DE chung; DA DC DAC c©n); DEA DEC 90DEA DEC (cgc) AE EC (2)Tõ(1) vµ(2) DE lµ ®­ êng trungtrùc AC=D D= =Þ =D =Þ 04Ề ỐĐ CHÍNH TH ỨA. TR NGHI (3,0 đi m) sinh ch câu tr đúng cho câu sau ghi ồvào gi làm bài (Ví Câu ch thì ghi 1A)ấ ọCâu 1. Giá tr lũy th ừ()32- ngằA. B. -8 C. D. -6Câu 2. qu ủ1625 ngằ4 4. .5 25A Câu 3. Cho là nhiên, lu nào sau đây đúng ?ộ ậA. là tộ C. là nguyênộ ốB. là th D. A, B,C đúng ềCâu 4. Đi A(x;-1) thu th hàm f(x)=x+1 thì ngể ằA. B. -2 C. D. 2Câu 5. ng ngh ch ng theo ượ ượ ếA. +x =a B. C. =a D. y.x =a Câu 6. Làm tròn 2,018 hai ch th phân ta qu làố ượ ảA. 2,01 B. 2,02 C. 2,03 D. 2,3Dùng hình bên gi thi Tam giác ABC có ướ ế··0 060 80 .ABC BAC= CD là tia tia CB và ng th ng xy // AB, tra các câu 12ố ườ ớCâu 7. Góc ABC bù góc nàoớ····. .. .A BCA ACyC BCy BCx Câu 8. đo góc ố·ACB ngằA. 30 C. 50 0B. 40 D. 60 0Câu 9. Góc ·yCD là góc nh góc nàoố ····. .. .A yCA yCBC BCA BCx Câu 10. đo góc yCA là bao nhiêuố ủA. 80 B. 60 0C. 40 D. 100 Câu 11. đo góc nào ng ằ·?BCx ···. .A ABC yCD BCA D. A, đúngảCâu 12. ếABC MNPD =D thì đo ố·MPN ngằ0 0.20 .40 .60 .80A B. LU (7,0 đi m)Ự ểBài (1,5 đi m)ểTh hi phép tính ệ9 15 340, 7524 41 24 412 15 .7 3AB= -æ ö= -ç ÷è Bài 2. (1,5 đi m)ểa) Tìm x, bi 5x=2y và 18ếb) Tìm bi (2x 1)ế 25Bài 3. (1,0 đi m) th hàm ố12y x= Bài (3,0 đi m)ểCho tam giác ABC vuông vàạ·050 ,ABC= ng th ng AH vuông góc ườ ẳv BC H, là ng th ng vuông ườ ẳgóc BC B. Trên ng th ng ườ ẳthu ph ng BC không ch aộ ứđi đi sao cho BD HA ể( xem hình )ẽa. Ch ng minh ứABH DBHD =D b. Tính đo góc BDHốc. Ch ng minh ứDH AC^ ĐÁP ÁN 04Ề