Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Ea Lê, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017

b2f878a2642ec8e2e8472f42b1a4b11c
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-04-01 10:51:12 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 216 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT HUY EA SÚPỆTR NG THCS EA LÊƯỜ KI TRA KÌ NĂM 2016 2017Ể ỌMÔN: SINH 9Ọ ỚTh gian làm bài: 45 phútờI/ Tr nghi m: (3,0 đi m)ắ ểKhoanh tròn vào câu tr đúng nh t, câu 0,5 đi mả ểCâu 1: Các qui lu di truy Menđen phát hi trên các thí nghi mà ượ ệông đã ti hành :ế ởA. Cây Hà lan B. Cây Hà Lan và nhi loài khácậ ềC. Ru gi D. Trên nhi loài côn trùngềCâu 2: Trong quá trình nguyên phân, có th quan sát rõ nh hình thái NST vào kì:ể ởA. Vào kì trung gian B. Kì C. Kì gi D. Kì sauCâu 3: lo phân ADN có kí hi là:ố ệA. A, U, G, B. A, T, G, XC. A, D, R, D. U, R, D, XCâu 4: Các nuclêotit trên phân ADN liên theo NTBS là tr ng nào sau đây là ườ ợđúngA. T, B. G, XC. X, D. A, GCâu 5: Trong trúc không gian prôtêin có lo trúc khác nhau?ấ ấA. trúc B. trúc C. trúc D. trúcấCâu 6: Lo bi không di truy cho th sau là:ạ ượ ệA. bi gen B. bi NSTộ ếC. Bi D. Th ng bi nườ ếII. LU N: (7,0 đi m)Ự ểCâu 1: Th ng bi là gì? nghĩa th ng bi n? Phân bi th ng bi ườ ườ ườ ộbi n? (2,0 đi m).ế ểCâu 2: đo ch phân ADN có trình nh sau: (1,0 đi m)ộ ểM ch 1: -ạHãy vi đo ch sung nó?ế ớCâu 3: Trình bày khái ni bi gen và nguyên nhân phát sinh bi gen? (2,0 ếđi m)ểCâu 4: Hai gi ng th thu ch ng lông tr ng và lông đen giao ph nhau F1 ượtoàn th màu lông tr ng. Khi cho các con F1 giao ph nhau thì qu nh th ếnào? (2,0 đi m).ểDOC24.VN 1ĐÁP ÁN THI KÌ MÔN SINH 9Ề ỚI. TR NGHI (3,0 đi m)Ắ câu tr đúng 0,5 đi mỗ ểCâu iỏ 6Đáp án DII. LU N: (7,0 đi m)Ự ểCâu 1: Th ng bi là nh ng bi ki hình cùng ki gen, phát sinh trong ườ ểđ ng cá th nh ng tr ti môi tr ng.ờ ướ ưở ườTh ngườ bi nế tộ bi nế- Th ngườ bi nế là nh ngữ bi nế iổ ki uể hình- Phát sinh ngồ lo tạ theo cùng tộ nướg ngươ ng đi ki môi tr ngứ ườ Không di truy nề cho thế hệ sau- Th ngườ có iợ tộ bi nế là nh ngữ bi nế iổ trong cơ sở tậ ch tấ tính di truy nủ ề- tộ bi nế xu tấ hi nệ iớ nầ số th p,ấ tộ cách ng uẫ nhiên- Di truy nề- Th ngườ có iạCâu 2:M ch 1: -ạM ch sung ch 2: -ạ ạCâu 3:* Khái ni m:ệ bi gen là nh ng bi trong trúc gen liên quan ho tộ ộs nuclêôtit.ố ặ Các ng bi gen: t, thêm, thay th trí ho ặnuclêôtit.* Nguyên nhân: Do nh ng ph môi tr ng trong và ngoài th làm ưở ườ ốlo quá trình sao phân ADN (sao chép nh m), xu hi trong đi ki ựnhiên ho do con ng gây ra.ặ ườCâu 4:Vì F1 toàn th màu lông tr ng nên tính tr ng màu lông tr ng là tính tr ng tr có tính ộtr ng màu lông đen là tính tr ng n.ạ ặQui gen: gen qui nh màu lông tr ng.ướ gen qui nh màu lông đen.ịS lai: P: Màu lông tr ng Màu lông đenơ AA aa GP: F1: Aa (100% màu lông tr ng)ắ F1 giao ph i: Aa (đ c) Aa (cái)ố GF1: 1A 1a 1A 1a F2: Ki gen: 1AA 2Aa 1aaể Ki hình: Th lông tr ng Th lông đenể ỏTham kh thêmảDOC24.VN
2020-09-27 23:58:13