Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 9 Phòng GD&ĐT Châu Thành, Tây Ninh năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: quanghung vào ngày 2017-01-06 06:36:30
Nội dung
Doc24.vnPHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH THI KÌ 1, NĂM 2016 2017Ỳ ỌMÔN: SINH 9ỌTh gian làm bài: 60 phútờCâu 1: Các lo đn phân gi ng nhau gi ARN ADN là:ạ ớA. Guanin, Timin, Xitôzin B. Ađênin, Guanin, XitôzinC. Ađênin, Uraxin, Timin D. Timin, Xitôzin, UrazinCâu 2: ch khuôn đo gen có trúc nh sau:ộ ư– –Phân mARN đc đo ch trên có trình các đn phân là:ử ượ ơA. –B. –C. –D. –Câu 3: Gen có 2400 nuclêôtit. Chi dài gen làề ủA. 3060 Å. B. 2040 Å. C. 4080 Å. D. 5100 Å.Câu 4: Tính đa ng và đc thù prôtêin đc qui đnh nh ng nào?ạ ượ ốA. Trình p, ng và thành ph các axit amin và các ng trúcự ượ ấkhông gian prôtêinủB. Các ch năng quan tr ng prôtêinứ ủC. prôtêin nguyên chính là C,ấ H, O, N.D. Trình p, ng và thành ph các nuclêôtitự ượ ầCâu 5: nghĩa quá trình nguyên phân là gì?ơ ủA. phân li đông đu các crômatit hai bào con.ự ếB. phân li đng đu ch bào bào cho hai bào con.ự ếC. sao chép nguyên nhi th bào cho hai bào con.ự ếD. phân chia đng đu ch nhân bào cho hai bào con.ự ếDoc24.vnCâu 6: Đi nào sau đây không đúng ph ng?ớ ứA. ph ng là gi th ng bi ki gen tr nh ng đi ki nứ ườ ướ ệmôi tr ng khác nhau.ườB. ph ng không di truy đc.ứ ượC. Tính tr ng ch ng có ph ng p.ạ ượ ẹD. Tính tr ng ng có ph ng ng.ạ ượ ộCâu 7: có ki hình bình th ng và không ra đt bi n. Trongế ườ ếgi phân và th tinh, sinh đc đa con câm đi sinh. mu cóả ượ ốcon thì đa con th hai câm đi sinh là bao nhiêu ph trăm ?ữ ầA. 12,5 B. 75 C. 50 D. 25 %Câu 8: Khi lai khác nhau hai tính tr ng thu ch ng ng ph nặ ươ ảphân li đc nhau, thì Fộ ớ2 có:A. ki hình ng ng các các tính tr ng thành nó.ỉ ợB. ki hình ng nhau và đu 50%.ỉ ềC. ki hình ng nhau và đu 25%.ỉ ềD. ki hình ng tích các các tính tr ng thành nó.ỉ ợCâu 9: ch gen có các lo nuclêôtit Aạ ạ1 250; T1 150; G1 400; X1 200.N ch hai gen này làm ch khuôn ng mARN thì ng lo nuclêôtitế ạc mARN là:ủA. 200; 300B. 300; 200C. 250; 150; 400; 200D. 150; 250; 200; 400Câu 10: ru gi 2n 8. ng nhi th kép kì gi gi phân IIỞ ượ ảlà?A. B. C. D. 16Doc24.vnCâu 11: Có hai ng ph ng nh Đao, ng nh cn Hãyườ ườ ườ ơch ra ng nh cn ?ỉ ườ ơA. Ng ng n, má ph thèườ ưỡB. Ng thân cao, chân tay dài, mù màuườC. Ng có mí sâu, ng nườ ắD. Ng lùn, ng n, tuy vú không phát tri nườ ểCâu 12: cà chua, thân cao (A) là tr hoàn toàn so thân th (a), qu tròn là tr iỞ ộ(B) hoàn toàn so qu (b). Các gen liên hoàn toàn.ớ ếPhép lai nào đây cho 1: ki gen và ki hình?ướ ểA. abAB ×abAB B. abAB ×abAbC. abAB ×abaB D. abAB ×ababCâu 13: ru gi 2n 8, bào ru gi đang kì sau gi phân II,Ở ảt bào đó có bao nhiêu nhi th đn?ế ơA. NST B. NST C. NST D. 16 NSTCâu 14: NST gi tính quy đnh gi tính nào đây ướ không đúng?A. ru gi m: XX đc, XY cái.Ở ựB. n: XX cái, XY đc.Ở ựC. ng i: XX XY nam.Ở ườ ữD. gà: XX tr ng, XY mái.Ở ốCâu 15: ng i, trong tinh trùng ho tr ng, NST có ng NST là:Ở ườ ượA. 23 NST. B. 46 NST. C. 48 NST. D. 47 NST.Câu 16: Quan sát tr ng minh sau đây và hãy xác đnh đt bi này thu cườ ộd ng nào?ạABCDEFGH ADCBEFGHA. Chuy đo nhi thể B. đo nhi thấ ểDoc24.vnC. Đo đo nhi thả D. đo nhi thặ ểCâu 17: NST ng nh ch ng là:ộ ườ ạA. 2n 47. B. 2n 45. C. 2n 46. D. 2n 44.Câu 18: Nh ng lo giao có th ra đc ki gen AaBb là:ữ ượ ểA. AB, Ab B. AB, Ab, aBC. Ab, aB, ab D. AB, Ab, aB, abCâu 19: Đc đi chung ADN, ARN, prôtêin là:ặ ủA. Có kích th và kh ng phân ng nhauướ ượ ằB. Đu đc các axit aminề ượ ừC. Đu đc các nuclêôtitề ượ ừD. Đi phân theo nguyên đa phânạ ắCâu 20: Các nguyên có trong trúc ADN làố ủA. C, N, O, H, S. B. C, H, S, P. C. C, H, O, N, P. D. H, N, S, P.Câu 21: là nhân đôi gen, thì gen con đc ra sau khiế ượ ạk thúc quá trình nhân đôi ng:ế ằA. 2x B. xC. x/2 D. 2/xCâu 22: Phân ADN có nucleotit lo là 20%. tr ng nào sau đây làử ườ ợđúng?A. %X %G 80% B. %G %X 30%C. %A %G 60% D. %A %T 50%Câu 23: lúa 2n 24, bào đang kì sau nguyên phân có ngỞ ướ ượnhi th là bao nhiêu?ễ ểA. 24 B. 96 C. 48 D. 12Câu 24: Gen quy đnh lông ng tr hoàn toàn so gen quy đnh lông dài. Hai cị ơth đem lai có ki gen nh th nào Fể ể1 thu đc có lông ng và lông dài?ượ ắA. P: Aa AA Ho P: AA aaặ B. P: Aa Aa Ho P: Aa aaặDoc24.vnC. P: AA AA Ho P: Aa AAặ D. P: AA aa Ho P: aa aaặCâu 25: cà chua, tính tr ng qu tr hoàn toàn so tính tr ng qu vàng. Khi choỞ ảcây cà chua qu thu ch ng lai phân tích thì thu đc:ả ượA. Toàn qu đ.ả B. Toàn qu vàng.ảC. 3qu đ: qu vàng.ỉ D. qu đ: qu vàng.ỉ ảCâu 26: thí nghi nào sau đây, Men đen rút ra quy lu phân li:ừ ậA. Lai khác nhau tính tr ng.ặ ạB. Lai khác nhau ho tính tr ng ng ph n.ặ ươ ảC. Lai khác nhau hai tính tr ng.ặ ạD. Lai khác nhau tính tr ng thu ch ng ng ph n.ặ ươ ảCâu 27: Cây dâu tây có NST 2n 24. cây tam có ng NST trong tộ ượ ếbào sinh ng là:ưỡA. 36 NST. B. 48 NST. C. 12 NST. D. NST.Câu 28: Cho bi tính tr ng thân cao (B) là tr hoàn toàn so tính tr ng thân th pế ấ(b). Lai cây thân cao thu ch ng cây thân th thu đc Fầ ượ1 Lai phân tích F1 thì tỉl ki gen con lai ra là:ệ ạA. Bb: 1bb B. BB: 1bbC. 100% Bb D. BB: Bb: 1bbCâu 29: đo mARN có trình các nuclêôtit: UXGXXUUAUXAUGGU khi ngộ ổh chu axit amin thì môi tr ng bào cung bao nhiêu axit amin?ợ ườ ấA. axit amin. B. axit amin. C. axit amin. D. axit amin.Câu 30: Đt bi làm kh năng ng di cây thu lo iộ ạA. Đt bi th .ộ B. Đt bi đa th .ộ ểC. Đt bi gen.ộ D. Đt bi ng NST.ộ ượCâu 31: Khi giao ph gi cây đu Hà lan thu ch ng có vàng, tr câyấ ớh xanh, nhăn thu ch ng thì ki hình thu đc các cây lai Fạ ượ ở1 là: Doc24.vn(bi vàng là tr hoàn toàn so xanh, tr là tr hoàn toàn so nhăn)ế ớA. xanh, tr nạ B. xanh, nhănạ ỏC. vàng, nhănạ D. vàng, tr nạ ơCâu 32: Cà đc có nhi th 2n 24. th (2n 1) cây cà có sộ ượ ốl ng nhi th là:ượ ểA. 22 B. 23 C. 24 D. 25Câu 33: Phép lai ra con lai có nhi ki gen và nhi ki hình nh con lai là:ạ ởA. DDRr DdRR B. DdRr DdRrC. ddRr ddRr D. Ddrr DdrrCâu 34: ph ng th do nào qui đnh?ứ ịA. Đi ki môi tr ngề ườ B. Ki gen thể ểC. Th kì sinh tr ng và phát tri thờ ưở D. Ki hình thể ểCâu 35: ru gi gen quy đnh thân xám, gen quy đnh thân đen, gen quy đnhỞ ịcánh dài, gen quy đnh cánh t. Hai gen quy đnh màu thân và kích th cị ướcánh cùng trên NST th ng và liên hoàn toàn. Ru gi đc có ki genằ ườ ểABab giao :ạ ửA. Ab aB B. AB Ab aB aa C. aB ab D. AB abCâu 36: Thực hiện phép lai P: aBb aa cho F1 có ki gen nào sauỉ ểđây?A. 1: B. 1C. D. 1Câu 37: Vì sao ng nh và di truy sinh vùng nông thôn cao nỉ ườ thành th ?ở ịA. nông thôn do nhi hoá ch th và ch đc điôxin do chi nỞ ếtranh Mĩ iể ạDoc24.vnB. thành th đi ng ch ng dân đc nâng caoỞ ườ ượC. nông thôn ăn ng thi sinhỞ ệD. thành th không ti xúc nhi thu th t.Ở ậCâu 38: ng ph nâu (aa) mu ch ch sinh ra con đen thì ph iộ ườ ảl ng ch ng có ki gen và ki hình nào sau đây?ấ ườ ểA. đen (AA).ắ B. nâu (aa).ắC. Không th có kh năng đóể D. đen (Aa).ắCâu 39: Thành ph hóa NST m:ầ ồA. Axit và baz .ơ B. Prôtêin và phân ADN.ửC. Phân ADN.ử D. Phân prôtêin.ửCâu 40: nào nh ng đn phân hóa gi tính trong đi cá th ?ế ưở ểA. Các nhân môi tr ng trong (hooc mon sinh c) và ngoài (nhi đ, ánhố ườ ộsáng) tác đng vào nh ng giai đo tr ti hay gián ti lên phát tri aộ ủcá th .ểB. các NST trong hình thành giao và lúc th đang hìnhự ểthành.C. chăm sóc, nuôi ng vào nh ng giai đo lên phát tri nự ưỡ ểc cá th .ủ ểD. Ch nhân giao khi hình thành cá thấ ểĐÁP ÁN THI KÌ MÔN SINH 9Ề ỚCâu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đápán1 11 21 31 D2 12 22 32 B3 13 23 33 B4 14 24 34 BDoc24.vn5 15 25 35 D6 16 26 36 D7 17 27 37 A8 18 28 38 A9 19 29 39 B10 20 30 40 ATrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.