Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2016-12-15 11:14:09 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnTrường THPT Đa húcĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ INăm học: 2016-2017 Môn: Sinh học Lớp 2---------  ---------- Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề 357Đề thi gồm trang. (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Câu 1: Gen là gì?A. Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN.B. Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polipeptit.C. Gen là một đoạn của phân tử ARN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN.D. Gen là một đoạn của phân tử ARN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ADN.Câu 2: Các cặp gen chỉ phân li ly độc lập với nhau khi chúngA. nằm trên cùng cặp NST tương đồng, xảy ra hoán vị gen với tần số 50%. B. nằm trên các cặp NST khác nhau, các cặp NST này phân li độc lập về các tế bào con khi phân bào. C. nằm trên cùng cặp NST, cặp NST này phân li đồng đều về tế bào con khi phân bào.D. nằm trên các cặp NST khác nhau, các cặp NST này không phân li trong quá trình phân bào.Câu 3: Các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể ruồi giấm cái có kiểu gen aBAb giảm phân bình thường là A. AB aB AB aB .Câu 4: Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn biến đổi qua các thế hệ theo hướngA. giảm dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn.B. giảm dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội. C. tăng dần tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử, giảm dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử.D. giảm dần tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử.Câu 5: Cho biết alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp; alen quy địnhhoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, trong các phép lai sau đây, có baonhiêu phép lai đều cho đời con có số cây thân cao chiếm tỉ lệ 50% và số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 100%?(1) AaBB aaBB´ (2) AaBB aaBb´ (3) AaBb aaBb´ (4) AaBb aaBB´(5) ABaB abab (6) ABaB´ aBab (7) ABab´ aBab (8) AbaB´ aBaBA. B. C. D. 5Câu 6: Cho biết các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ các alen trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến.Theo lí thuyết, phép lai P: AabbDd AaBbDd, thu được đời con gồmA. 18 kiểu gen và kiểu hình B. 18 kiểu gen và kiểu hình C. kiểu gen và kiểu hình D. kiểu gen và kiểu hìnhCâu 7: Cho biết các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra độtbiến. Theo lí thuyết, trong tổng số cá thể thu được từ phép lai AaBbddEe AabbDdEe, số cá thể có kiểu genAabbDdEe chiếm tỉ lệA. 1/64. B. 1/16. C. 1/32. D. 1/8.Câu 8: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến, các genphân li độc lập. Trong một phép lai, người ta thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1A-B- 1A-bb :1aaB- 1aabb. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên ?A. AaBb Aabb B. AaBb AaBbC. Aabb aaBb D. AaBb aaBbCâu 9: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Xét phép lai sau (P) AaBB Dd AaBbdd. Các loại giao tử đực là: A. ABD, ABd, aBD, aBd. B. Aa, BB, Dd C. ABd, Abd, aBd, abd. D. Aa, Bb, dd.Câu 10: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình A-B-dd từ phép lai AaBbDd AaBBdd là A. 3/8. B. 3/16. C. 6/8. D. 1/4. Câu 11: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Xét phép lai sau (P) AaBB Dd AaBbdd. Đời con thu được có số kiểu hình làTrang Mã đề 357Doc24.vn A. B. C. D. .Câu 12: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử aBd từ cơ thể AaBBdd là A. 1/8. B. 1/4. C. 1/1. D. 1/2. Câu 13: Cho các thành tựu: (1) Tạo chủng vi khuẩn E. coli sản xuất insulin của người. (2) Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường. (3) Tạo ra giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia. (4) Tạo ra giống dưa hấu tam bội không có hạt, hàm lượng đường cao. Những thành tựu đạt được do ứng dụng kĩ thuật chuyển gen là: A. (3), (4). B. (1), (2). C. (1), (3). D. (1), (4). Câu 14: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể dị hợp tử về cả hai cặp gen đang xét? A. AABb. B. AaBB. C. AAbb. D. AaBb.Câu 15: Đối tượng chủ yếu được Menden tiến hành thí nghiệm để tìm ra quy luật di truyền? A. Ruồi giấm B. Cà chua C. Bí ngô D. Đậu Hà lanCâu 16: Đột biến điểm trên gen có các dạng?A. Mất, thêm, thay thế một cặp nucleotit B. Mất, thêm, đảo vị trí một hoặc vài cặp nucleotitC. Mất, thay thế, đảo vị trí một hoặc vài cặp nucleotitD. Thêm, thay thế, đảo vị trí một hoặc vài cặp nucleotitCâu 17: Gen dài 5100 và có số nu loại nhiêu gấp lần số nu loại G. Một đột biến xảy ra trên cặp nucleotit không làm thay đổi tổng nucleotit của gen nhưng làm cho số liên kết hidro của gen sau đột biến còn lại là 3501 liên kết. Dạng đột biến gen đã xảy ra là?A. Thay một cặp A-T bằng một cặp G-X B. Thay một cặp G-X bằng một cặp A-TC. Mất một cặp G-X D. Thêm một cặp A-TCâu 18: Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự các gen là ABCDEGH bị đột biến thành nhiễm sắc thể có trình tự các gen là ACDEGH. Đây là dạng nào của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? A. Đảo đoạn B. Lặp đoạn C. Chuyển đoạn D. Mất đoạnCâu 19: Hình bên là ảnh chụp bộ NST bất thường ở mộtngười. Người mang bộ NST nàyA. mắc hội chứng Đao. B. mắc hội chứng Claiphentơ.C. mắc hội chứng Tớcnơ.D. mắc bệnh hồng cầu lưỡi liềm.Câu 20: Loại ARN nào sau đây có chức năng vận chuyển axit amin? A. mARN B. tARN C. rARN D. mARN và tARNCâu 21: Một cơ thể có kiểu gen abAB Dd khi giảm phân có xảy ra hoán vị gen tối đa cho mấy loại giao tử? A. B. C. D. 16Câu 22: Một cơ thể có kiểu gen AabdBD Ee hmHM Kết luận nào sau đây là đúng?A. Hai cặp gen Aa và Ee cùng nằm trên một cặp NST.B. Bộ NST của cơ thể này 2n =12.C. Cặp gen Bd di truyền phân li độc lập với cặp gen Dd.D. Cặp gen Aa di truyền phân li độc lập với tất cả các cặp gen còn lại.Câu 23: Một quần thể ngẫu phối ở thế hệ xuất phát (P) có 500 cá thể kiểu gen BB; 400 cá thể kiểu gen Bb; 100 cá thể kiểu gen bb. Kết luận nào sau đây về quần thể là không đúng?A. Alen có tần số bằng 0,6; alen có tần số bằng 0,4. B. Ở quần thể (P), tần số kiểu gen Bb bằng 0,40. C. Quần thể (P) chưa cân bằng di truyền.Trang Mã đề 357Doc24.vnD. Sau một thế hệ ngẫu phối, ở F1 tần số kiểu gen Bb bằng 0,42.Câu 24: Một quần thể thực vật, ở thế hệ xuất phát (P) gồm 300 cá thể có kiểu gen AA và 100 cá thể có kiểu gen aa. Cho tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ, theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ F3 là:A. 50% AA 50% aa B. 75% AA 25% aaC. 25% AA 50% Aa 25% aa D. 85% Aa 15% aaCâu 25: Nhóm động vật nào sau đây có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX và giới cái mang cặp NST giới tính là XY? A. Thỏ, ruồi giấm, sư tử. B. Trâu, bò, hươu. C. Hổ, báo, mèo rừng. D. Gà, bồ câu, bướm.Câu 26: Những thành phần nào sau đây cấu tạo nên nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực? A. ARN và protein histon B. ADN và protein histon C. ARN và protein histon D. ARN và protein histonCâu 27: Ở đậu Hà lan bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n 14. Kết luận nào sau đây về số lượng ở các thể đột biếnlà chưa chính xác?A. Số NST ở thể tứ bội là 28 B. Số NST ở thể một là 13C. Số NST ở thể ba là 15 D. Số NST ở thể tam bội là 15 Câu 28: Ở một loài thực vật, alen quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen quy định quả dài; alen Bquy định quả chín sớm trội hoàn toàn so với alen quy định quả chín muộn. Lai cây quả tròn, chín sớm vớicây quả dài, chín muộn (P), thu được F1 gồm 80 cây quả tròn, chín muộn; 80 cây quả dài, chín sớm; 20 câyquả tròn, chín sớm; 20 cây quả dài, chín muộn. Cho biết không xảy ra đột biến, kiểu gen của đúng vớitrường hợp nào sau đây?A Ab abxaB ab AB abxab ab AABb aabb. AaBB aabb.Câu 29: Ở người tính trạng nhóm máu do gen có alen quy định: quy định nhóm máu A, quy định nhóm máu B, quy định nhóm máu O, trong đó A, đồng trội so với kiểu gen quy định nhóm máuAB Ở một quần thể người đang cân bằng về mặt di truyền có tần số các alen là 0,4 0,3; 0,3. Kết luận nào sau đây không chính xác?A. Người có nhóm máu chiếm tỉ lệ 30%. B. Có loại kiểu gen về tính trạng nhóm máu. C. Người có nhóm máu chiếm tỉ lệ 9%. D. Người có nhóm máu chiếm tỉ lệ 40%. Câu 30: Ở người, bệnh mù màu đỏ xanh lục là do một alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễmsắc thể giới tính gây nên (X m), alen trội tương ứng quy định nhìn màu bình thường. Một phụ nữ bìnhthường có chồng bị bệnh này, họ sinh ra một người con trai bị bệnh mù màu đỏ xanh lục. Theo lí thuyết,người con trai này nhận alen (X m) gây bệnh từ ai? A. bà nội. B. bố. C. ông nội. D. mẹ.Câu 31: Phương pháp lai nào sau đây có thể tạo ra được cơ thể mới mang bộ nhiễm sắc thể của hai loài khác nhau mà lai hữu tính không thể thực hiện được?A. Lai khác dòng B. Lai tế bào sinh dưỡngC. Lai khác thứ D. Lai khác loàiCâu 32: Theo định luật Hacdi Vanbec, có bao nhiêu quần thể sinh vật ngẫu phối sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?(1) 0,5 AA 0,5 aa (2) 100% AA (3) 0,20 AA 0,60 Aa 0,20 aa (4) 0,75 AA 0,25 aa (5) 0,64 AA 0,32 Aa 0,04 aa (6) 100% Aa A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.Câu 33: Trên mạch mang mã gốc của gen có một bộ ba 3'XGA5'. Bộ ba tương ứng trên phân tử mARN đượcphiên mã từ gen này là A. 5'UXG3'. B. 5'GXU3'. C. 5'XGU3'. D. 5'GXT3'. Câu 34: Trên một cánh của một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật gồm các đoạn có kí hiệu như sau:ABCDEFGH. Do đột biến, người ta nhận thấy nhiễm sắc thể bị đột biến có trình tự các đoạn như sau:ABEDCFGH. Hậu quả của dạng đột biến này là(1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể(2) Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể(3) Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen liên kết(4) Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biếnCâu trả lời đúng là: A. (1), (2) B. (2), (3) C. (1), (4) D. (2), (4)Câu 35: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản vàsợi chất nhiễm sắc có đường kính lần lượt là Trang Mã đề 357Doc24.vnA. 30 nm và 300 nm B. 11nm và 300 nm C. 11 nm và 30 nm D. 30 nm và 11 nm Câu 36: Trong các phát biểu sau, những phát biểu nào đúng về đặc điểm của mã di truyền(1) Chuyển gen tổng hợp Insulin của người vào vi khuẩn, tế bào vi khuẩn tổng hợp được Insulin là do mã ditruyền có phổ biến. (2). Mã di truyền có tính đặc hiệu nghĩa là mỗi loại axit amin chỉ được mã hóa bởi một loại bộ ba.(3). Các bộ ba 5'UAA3', 5'UAG3', 5'UGA3' cùng quy định tín hiệu kết thúc dịch mã là ví dụ nói về tính thoái hóa của mã di truyền.(4). Bộ ba 5'AUG3' quy định tổng hợp axit amin metionin và mở đầu dịch mã là ví dụ nói về tính thoái hóa củamã di truyền.A. (1), (4) B. (2), (3) C. (2), (4) D. (1), (3)Câu 37: Trong một quần thể động vật ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A= 0,4; tần số alen 0,6. Cấu trúc di truyền của quần thể này là: A. 0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa 0, AA: 0, 36 Aa: 0, 48 aa 0, 48 AA: 0, 36 Aa: 0, 16 aa 0, AA: 0, 48 Aa: 0, 36 aa.Câu 38: Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái có kiểu gen abAB đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.Các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể này là: A. AB 10 10 Ab aB 10 ab 10 10 aB 40 ab 10 AB 10 10 Ab.Câu 39: Trong trường hợp không có đột biến xảy ra, không có hoán vị gen, phép lai nào sau đây có thể chođời con có nhiều loại kiểu gen nhất? A. abAb DD abAb dd. B. abAB abAB C. Aa BX Aa bY. D. AaBb AaBb. Câu 40: Ưu thế lai là hiện tượng con lai A. có những đặc điểm vượt trội so với bố mẹ. B. xuất hiện những tính trạng lạ không có ở bố mẹ. C. xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp. D. được tạo ra do chọn lọc cá thể.-------------------Hết--------- ---------ĐÁP ÁN1 11 21 31 B2 12 22 32 A3 13 23 33 B4 14 24 34 C5 15 25 35 C6 16 26 36 D7 17 27 37 D8 18 28 38 A9 19 29 39 D10 20 30 40 ATrang Mã đề 357Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.