Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 11, Sở GD và ĐT An Giang, năm học 2012 - 2013

182a608e56535b3ad844ae05964a20b6
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào 10:57 AM ngày 11-12-2017 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 223 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD VÀ ĐT AN GIANGỞĐ CHÍNH TH CỀ THI KÌ 11Ề ỚNĂM 2012 2013ỌMÔN: SINH CỌTh gian: 45 phútờCâu: (1 đi m)ểTh nào là nguyên dinh ng khoáng thi trong cây?ế ưỡ ếCâu 2: (1 đi m)ểT tính là gì? lo tính cho ví th .ậ ểCâu 3: đi m)ểT sao thông tin truy qua xinap ch truy theo chi nh đnh (t màng tr raạ ướmàng sau) mà không truy theo ng ng i?ề ướ ượ ạCâu 4: (1 đi m)ểKhi đang đi trên đng, ng con chó ngay tr t. ph ngạ ườ ướ ứnh th nào? Đây là ph có đi ki hay không? sao?ư ạCâu 5: (1 đi m)ểEm hãy cho bi tác nhân, đc đi m, vai trò cũng nh ng ng trong nông nghi aế ủh ng tr ng c?ướ ựCâu 6: (1 đi mể )Vì sao vi khu ng ng sinh trong cây Đu có kh năng đnh nito trongẩ ịđt?ấCâu 7: (1 đi m)ểHãy cho bi nh vào đc đi nào mà cá ng có hi qu trao đi khí cao nh t?ế ươ ấCâu 8: (1 đi mể )Hãy cho bi tu hoàn kín có đc đi gì?ế ểCâu 9: (1 đi mể )Ph ng co toàn thân th khi kim nh đâm vào có ph là ph không?ả ạT sao?ạCâu 10: (1 đi m)ểH th kinh ng chu ch có nh th nào? Cách th ph tr tác ướnhân kích thích?DOC24.VN 1ĐÁP ÁN THIỀCâu 1: Th nào là nguyên dinh ng khoáng thi trong cây:ế ưỡ ế­ Nguyên mà thi nó, cây không hoàn thành đc chu trình ngố ượ (0,5đ)­ Không th thay th đc kì nguyên nào khác.ể ượ ố(0,25đ)­ Ph tr ti tham gia vào quá trình chuy hóa ch trong thả .(0,25đ)Câu 2: tính là gì? lo tính cho ví th .ậ ểT tính là chu nh ng ph ng đng tr kích thích môi tr ng, nh đóậ ườ ờđng thích nghi môi tr ng ng và i. ườ ạ(0,5đ)Vd: ví tính sinhụ ẩ(0,25đ) ví tính đcụ ượ(0,25đ)Câu 3: đi m)ểVì màng tr không có th th ti nh ch trung gian hóa c.ở ướ ọ(0,5đ) màng sau không có ch trung gian hóa c.ở ọ(0,5đ)Câu 4: (1 đi m)ểTùy theo hành đng HS.ộ ủ(0,25đ)_ Đây là ph có đi ki nả ệ(0,25đ)_Vì: ph qua th gian nh ng chó có nh ng đc đi gì? bả ịc thì ph làm sao, có nên đi tiêm ng phòng nh i….ắ ạ(0,5đ)Câu 5: (1 đi m)ể­ Tác nhân: tr ng cọ ự(0,25đ)­ Đc đi m: ng tr ng ng; thân cành ng tr ng âm.ặ ướ ươ ướ ự(0,25đ)­ Vai trò: Giúp cây ăn sâu vào đt, giúp cho cây đng ng và thu ch dinh ấd ng. (0,25đ)ưỡ_ ng ng trong nông nghi p: cày đt p, giúp phát tri nh.Ứ ạ(0,25đ)Câu 6: (1 đi mể )_ VK này có enzim nitrogenaza (0,5đ)_ Enzim này có kh năng gãy liên ng hóa tr (N _N) nit liên hidro ớt NHạ3 tiêu đi cây.ễ ớ(0,5đ)DOC24.VN 2Câu 7: (1 đi m)ể_ Mang và mang ho đng nh nhàng, đi ki cho dòng thông ướ ư(0,5đ)_ Cách các mao ch đi ki cho dòng và máu chuy songắ ướ ểsong và ng chi u, tăng hi qu trao đi khí.ượ ổ(0,5đ) Câu 8: (1 đi mể )­ Đc đi m:ặ ể+ Máu đc tim đi thông liên trong ch kín, đng ch qua mao ch,ượ ạtĩnh ch sau đó tim. Máu trao đi ch bào qua thành mao ch.ạ ạ(0,5đ) Máu ch trong đng ch áp cao ho trung bình, nhanh.ả ướ ộ(0,5đ)Câu 9: (1 đi mể )_ Ph ng th là ph .ả ạ(0,5đ)_ Vì: đây là ph ng th tr kích thích bên ngoài thông qua th kinhả ầd ng i.ạ ướ(0,5đ)Câu 10: (1 đi m)ể_ HTK các bào th kinh trung thành ch tk. Các ch đc ượ ớnhau các dây th kinh thành chu ch th ể(0,5đ)_ Ph ng vùng kích thích => chính xácả ị(0,25đ) ch th kinh là trung tâm đi khi ho đng vùng xác đnh.ỗ ị(0,25đ)DOC24.VN
37306433656437653139646538333931646166316539643161316334323939396233613839666663333934656534653837366332633732346435323234663835