Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 năm học 2018-2019 mã đề 132

b850f379e64cd72c356a51912ef1fc21
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-28 21:44:12 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 267 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO OỞ ẠTR NG TRUNG PH THÔNGƯỜ ỔMã thi: 132ề THI THÚC KỲỀ Tên môn: thu7777777777Th gian làm bài: 45 phút; ờ(40 câu tr nghi m)ắ ệ(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệH tên thí sinh:..................................................................... Mã .............................ọ ốCâu 1: th cu kh nghĩa Yên Bái (1930) ch ng đi gì?ự ềA. th hoàn toàn khuynh ng cách ng vô n.ự ướ ảB. th hoàn toàn khuynh ng theo tr ng phong ki n.ự ướ ườ ếC. th hoàn toàn khuynh ng cách ng dân ch n.ự ướ ảD. th hoàn toàn khuynh ng cách ng dân ch ki i.ự ướ ớCâu 2: Ti thân Vi Nam cách ng Thanh niên làề ạA. Tâm tâm xã. B. ng Nam.ộ C. Nam ng th xã.ồ D. Ph Vi tộ ệCâu 3: ng lõi trong ưở ng lĩnh chính tr tiênươ ng ng Vi Nam làủ ệA. do và dân ch .ự B. đoàn cách ng th gi i.ế ớC. ru ng cho dân cày.ộ D. và do.ộ ựCâu 4: Công lao to nh Nguy Ái Qu trong nh ng năm 1919 -1930 làớ ữA. so th ng lĩnh tiên ng ng Vi Nam.ạ ươ ệB. thành Vi Nam cách ng thanh niên.ậ ạC. nh ba ch ng n.ợ ảD. tìm th con ng đúng cho dân Vi Nam.ấ ườ ướ ệCâu 5: Xu th toàn hóa là qu a?ế ủA. ra các công ty xuyên qu gia.ự B. Quá trình th ng nh th tr ng th gi i.ố ườ ớC. Cu cách ng khoa công ngh .ộ D. phát tri quan th ng ươ ạqu .ố ếCâu 6: dung nào đây ướ không ph là tiêu tranh phong trào cách ng thả ếgi xác nh trong VII Qu ng (7/1935) làớ ượ ảA. giành dân c.ộ B. giành dân ch hòa bình.ủ ệC. ch ng phát xít, ch ng chi tranh.ố D. do, dân sinh dân ch áo và hòa ơbình.Câu 7: đi phong trào dân ch 1936 1939 làặ ủA. phong trào tiên do ng lãnh o.ầ ạB. tiên công nông đoàn tranh.ầ ấC. quy mô ng n, tính ch quy li t, tri .ộ ểD. mang tính qu chúng, quy mô ng n, hình th phong phú.ầ ứCâu 8: Năm tham gia sáng ch ASEAN năm 1967 làướ ứA. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Xingapo.B. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Brunây.C. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Inđônêxia.D. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Xingapo.Câu 9: ki nào đây ch ng phong trào công nhân Vi Nam đã chuy sang th ướ ứt giác hoàn toàn?ựA. Phong trào vô hóa (năm 1928).ả Trang Mã thi 132ềB. ng ng Vi Nam ra (đ năm 1930).ả ầC. Cu bãi công công nhân Ba Son (8 1925).ộ ủD. ch Công thành (1920).ổ ượ ậCâu 10: đi cu khai thác thu th hai Pháp Vi Nam làặ ệA. nhanh, quy mô nh vào các ngành kinh Vi Namầ ệB. nhanh, quy mô vào các ngành kinh Vi Namầ ệC. nhanh, quy mô vào giao thông Vi Namầ ệD. vào phát tri văn hóa và nh chính tr Vi Namầ ệCâu 11: Ph ng pháp tranh cách ng Đông ng xác nh trong th kì 1936 ươ ươ ượ ờ– 1939 là gì?A. tranh bí và pháp.ế ợB. tranh công khai và pháp.ế ợC. tranhchính tr tranh vũ trang.ế ấD. tranhcông khai và bí t, pháp và pháp.ế ợCâu 12: Các ch ng tham ngh thành ng năm 1930 Long ử( ng ng, Trung Qu c) làươ ốA. Đông ng ng ng và An Nam ng ng.ươ ảB. An Nam ng ng và Đông ng ng liên đoàn.ộ ươ ảC. Đông ng ng ng và Đông ng ng liên đoàn.ươ ươ ảD. Đông ng ng ng An Nam ng ng và Đông ng ng liên đoànươ ươ ảCâu 13: Năm 1919, Nguy Ái Qu ngh Vecsxai nễ ảA. yêu sách nhân dân An NamủB. yêu sách nhân dân Đông ngủ ươC. yêu sách các dân Đôngủ ộD. yêu sách nh ng ng cùng kh trên th gi iủ ườ ớCâu 14: ki đánh Nguy Ái Qu đi ch nghĩa tr thành ng ướ ườc ng làộ ảA. ng Qu ng n.ủ ảB. thành Vi Nam Cách ng thanh niênậ .C. tham gia sáng ng ng Phápậ ảD. thành ng ng Vi Namậ ệCâu 15: Nguyên nhân nh kinh Nh phát tri “th kỳ” trong nh ng ữnăm 60 70 th XX là gì ?ủ ỷA. Bi ng ngoàiế ướB. Bi ng khoa thu tế ậC. con ng iế ườD. Bi “len lách” xâm nh th tr ng các c.ế ườ ướCâu 16: Văn ki nào thông qua ngh th nh Ban ch hành Trung ng ượ ươlâm th ng ng Vi Nam (10/1930)?ờ ệA. Ngh quy chính tr Đi ng.ị B. Báo cáo chính tr .ịC. Lu ng chính tr .ậ ươ D. ng lĩnh chính tr tiên.ươ ầCâu 17: khách quan nào đã thu cho cu tranh nhân dân ta trong ủnh ng năm 1936 1939?ữA. Ch nghĩa phát xít xu hi n, chu gây chi tranh th gi th hai.ủ ứB. Qu ng ch th VII.ố ứC. Chính ph tr Nhân dân lên quy Pháp.ủ ởD. Đông ng có Toàn quy i.Ở ươ Trang Mã thi 132ềCâu 18: gi nh ng năm 50 th XX tình hình khu Đông Nam là ựgì?A. các qu gia trong khu đã giành p.ầ ượ ậB. Tham gia kh phòng th chung Đông Nam (SEATO).ố ủC. Các ti ch th ng tr ch nghĩa th dân i.ướ ớD. các qu gia trong khu giành p.ấ ượ ậCâu 19: chu tiên có tính quy nh cho nh ng phát tri nh ướ ọm trong ch phát tri dân Vi Nam làớ ệA. Cách ng tháng Tám năm 1945.ạ B. ng ng Vi Nam ra năm 1930.ả ờC. chi th ng Đi Biên Ph năm 1954.ế D. th ng mùa xuân năm 1975.ạ ắCâu 20: ng ng Vi Nam ra là ph pả ợA. ch nghĩa Mác Lênin phong trào nông dân và phong trào yêu c.ủ ướB. ch nghĩa Mác Lênin phong trào công nhân và phong trào yêu c.ủ ướC. ch nghĩa Mác Lênin phong trào dân và phong trào yêu c.ủ ướD. ch nghĩa Mác Lênin phong trào ti và phong trào yêu củ ướCâu 21: Ti thân ng ng Vi Nam làề ệA. Vi Nam Cách ng Thanh niên.ộ B. Tân Vi Cách ng ng.ệ ảC. Vi Nam Qu dân ng.ệ D. Đông ng ng ng.ươ ảCâu 22: cu năm 1929, iử Vi Nam Cách ng Thanh niên đã phân hóa thànhệ ạA. Đông ng ng ng, Đông ng ng Liên đoàn.ươ ươ ảB. Đông ng ng Liên đoàn, An Nam ng ng.ươ ảC. Đông ng ng ng, An Nam ng ng.ươ ảD. Đông ng ng ng, Tân Vi cách ng ng.ươ ảCâu 23: đích khai thác thu th hai Pháp Vi Nam làụ ệA. bù vào nh ng thi trong cu khai thác th nh t.ữ ấB. tăng ng nh kinh Pháp các ch nghĩa.ể ườ ướ ủC. nh ng thi do Chi tranh th gi th nh gây ra.ắ ấD. thúc phát tri kinh xã Vi Nam.ể ệCâu 24: dung nào gây nhi tranh cãi nh gi Liên Xô, Anh ngh Ianta (Liên ịXô)?A. Phân chia khu chi đóng và ph vi nh ng.ự ưởB. Gi quy các qu chi tranh, phân chia chi ph m.ả ẩC. Thành ch qu Liên Qu c.ậ ốD. Tiêu di ch nghĩa phát xít và ch nghĩa quân phi Nh t.ệ ậCâu 25: đích ch Liên qu nêu rõ trong Hi ch ng làụ ượ ươA. Bình ng ch quy gi các qu gia và quy quy các dân c.ẳ ộB. Không can thi vào công vi kì nào.ệ ướC. Duy trì hòa bình, an ninh th gi và phát tri quan ngh tác gi các c.ế ướD. Gi quy các tranh ch qu ng bi pháp hòa bình.ả ệCâu 26: ngh Ianta di ra trong nh Chi tranh th gi th haiộ ứA. đã thúc.ế B. đang di ra ác li t.ễ ệC. bùng .ổ D. vào giai đo thúc.ướ ếCâu 27: Vì sao nói Xô vi Ngh Tĩnh là nh cao phong trào cách ng 1930 1931?ế ạA. Đã làm lung lay ch phong ki nông thôn trên c.ậ ướB. Đã thi chính quy ki i, dân, do dân và vì dân.ế ượ ủC. Đã đánh th dân Pháp và phong ki tay sai.ổ ếD. Đã kh ng nh quy làm ch nông dân.ẳ Trang Mã thi 132ềCâu 28: Cuộ Chiế tranh lạ nh kế thú đá nh dấ bằ ng kiự nào ?A. Cuộ gặ hông chí nh thứ giữ Bus và Goocbachố tạ đả Manta (12/1989) .B. Đị nh ướ Henxinki năm 1975.C. Hiệ đị nh mề giả phá toà diệ cho vấ Campuchia (10/1991) .D. Hiệ ướ hề ch thế ng phò ng chố ng tên lử (ABM) năm 1972.Câu 29: ng cách ng Vi Nam xác nh trong ng lĩnh chính tr ượ ượ ươ ầtiên ng (2/1930) làủ ảA. phong ki n, qu c.ế ốB. qu c, ph cách ng.ế ạC. th dân Pháp và n.ự ảD. qu c, phong ki và ph cách ng.ế ạCâu 30: Lu ng chính tr (10/1930) xác nh nhi cách ng Đông ng làậ ươ ươA. đánh th dân Pháp và tay sai.ổ ọB. đánh phong ki và đánh qu c.ổ ốC. đánh qu c, ph cách ng.ổ ạD. đánh qu c, phong ki và ph cách ng.ổ ạCâu 31: khác bi gi Chi tranh nh và các cu chi tranh th gi đã qua làự ớA. Chi tranh nh di ra trên lĩnh kinh chính tri, văn hóa, quân nh ng không ưxung tr ti ng quân .ộ ựB. Chi tranh nh ch di ra ch gi hai Liên Xô và Mĩ.ế ướC. Chi tranh nh làm cho th gi luôn trong tình tr ng căng th ng.ế ẳD. Chi tranh nh di ra dai ng, gi ng co và không phân th ng i.ế ạCâu 32: ng ch tham gia phong trào cách ng 1930-1931 Vi Nam làự ượ ệA. ti n, công nhânể B. công nhân và nông dân.C. công nhân, nông dân, ti n.ể D. công nhân, nông dân, dân c.ư ộCâu 33: vào đâu gi quy Mĩ theo đu th ng tr toàn th gi ?ự ớA. Ti kinh th ng i, ngo giao to nề ươ ớB. Ti kinh th ng i, quân to nề ươ ớC. Ti khoa thu t, tài chính, quân to nề ớD. Ti kinh tài chính, quân to nề ớCâu 34: ki nào ch th kì kh ng ho ng ng và giai lãnh cách ườ ạm ng Vi Nam?ạ ệA. Cách ng tháng Tám thành côngạB. ng ng Vi Nam ra iả ờC. Nguy Ái Qu tìm th con ng c.ễ ườ ướD. Vi Nam Dân ch ng hòa ra i.ướ ờCâu 35: Tháng năm 1925, Qu ng Châu (Trung Qu c), Nguy Ái Qu đã thành pạ ậA. Tân Vi Cách ng ng.ệ ảB. ng đoàn.ộ ảC. Liên hi các dân áp Đông.ộ ởD. Vi Nam Cách ng thanh niên.ộ ạCâu 36: Tr Chi tranh th gi th hai, Các Đông Nam là thu aướ ướ ủ---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 132ề