Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: loigiaihay vào ngày 2017-01-04 07:15:37
Nội dung
Doc24.vnS GD VÀ ĐT NGỞ ƯƠTR NG THPT ĐOÀN TH NGƯỜ ƯỢ KI TRA KÌ IỀ ỌNăn 2016­ 2017ọMÔN THI: CH SỊ KH 11ỐTh gian làm bài: 45 phútờCâu (2,0 đi m)ểĐc đi chung các Á, Phi, Mĩ La­tinh th XVặ ướ ỉđn đu th XIX là gì? Nguyên nhân đn đc đi đó? Xác đnhế ịnguyên nhân quan tr ng nh t?ọ ấCâu (3,0 đi m)ểNăm 1917, ki vĩ đi đã di ra Nga, đó là ki nào?ộ ướ ệT sao trong năm 1917, Nga di ra hai cu cách ng?ạ ướ ạCâu (1,5 đi m)ểBàn chi tranh th gi th nh (1914­1918), Lê­Nin nói: “ề Chi nếtranh th gi th nh có 99% là ăn p, ch có 1% là chính nghĩa”?ế ướ Hãych ng minh nh đnh trên?ứ ịCâu (3,5 đi m)ểCho ng li sau: th nghi giai đo 1929­1933 (đn %)ỉ ướ ịN Nămướ 1929 1930 1931 1932 1933 Anh 11 15 22 23 21 Đcứ 13 15 23 30 26 Mĩ 16 24 25 Hãy cho bi t:ế­ Tình tr ng trên xu phát ki nào?ạ ệ­ Phân tích tác đng ki đó đi phát tri các tộ ướ ưb trong nh ng năm 1929­1933?ả ­­­H T­­­Ế (h sinh không ng tài li khi làm bài)ọ ệH tên sinh:……………………………………SBD:…………..L p:………..ọ ớ1Doc24.vnS GD VÀ ĐT NGỞ ƯƠTR NG THPT ĐOÀN TH NGƯỜ ƯỢ ĐÁP ÁN KI TRA KÌ IỀ ỌNăn 2016­ 2017ọMÔN THI: CH SỊ KH 11ỐTh gian làm bài: 45 phútờCâu dung đtộ Đi mểCâu Đc đi chung các Á, Phi, Mĩ La­tinh th XVặ ướ ỉđn đu th XIX là gì? Nguyên nhân đn đc đi đó?ế ểXác đnh nguyên nhân quan tr ng nh t?ị 2,0­ th XV đn đu th XIX, các Á, Phi, Mĩừ ướLa­tinh đu đng tr nguy xâm ch nghĩa th dân.ề ướ ượ 0,5­ Nguyên nhân: Các này giàu có tài nguyên thiên nhiên, trí đa lí thu nướ ậl i, nhân công dào…..ợ ồ+ Ch phong ki đang lâm vào kh ng ho ng, suy và đangế ếm vai trò ch mìnhấ ủ+ Mâu thu xã gay t…ẫ ắ+ Nhu xâm chi thu đa các nh đáp ngầ ướ ứyêu phát tri kinh ch nghĩa.ầ 1,00,250,250,250,25­ Nguyên nhân quan tr ng nh t:ọ ấNhu thi các thu đa tr sầ ướ ướ ựphát tri nhanh chóng kinh ch nghĩa.ể 0,5Câu Năm 1917, ki vĩ đi đã di ra Nga, đó là ki nộ ướ ệnào? sao trong năm 1917, Nga di ra hai cu cáchạ ướ ộm ng?ạ 3,0­ Năm 1917: Cách ng tháng Nga thành công. Đây là cu cạ ườ ộcách ng xã ch nghĩa đu tiên trên th gi i.ạ 1,02Doc24.vn­ Năm 1917 Nga di ra hai cu cách ng vì:ướ ạ+ Cu cách ng th nh bùng vào tháng Hai (cách ngộ ạtháng Hai) mang tính ch cu cách ng dân ch n. ả+ Cách ng tháng Hai đã đc ch Nga hoàng và đa đnạ ượ ếtình tr ng hai chính quy song song m: Chính quy Xôạ ềVi và Chính ph Lâm th n.ế ả+ Hai chính quy ra đi đi di cho hai giai khác nhau vàề ấhoàn toàn không có cho vi khôi ph nh ng kh ng ho ng vàợ ảphát tri kinh Nga. Vì th Lê­nin đã ti hành cách ngể ướ ạtháng i.ườ+ Cu cách ng th hai di ra vào tháng (cách ngộ ườ ạtháng i) đã chính ph Lâm th n, đa Nga vàoườ ướth kì cách ng xã ch nghĩa, ti cho vi phát tri vàờ ểb nhà Nga còn non tr .ả ướ 2,00,50,50,50,5Câu Bàn chi tranh th gi th nh (1914­ 1918), Lê Ninề ấnói: “Chi tranh th gi th nh có 99% là ăn p, ch có 1% làế ướ ỉchính nghĩa”? Hãy ch ng minh nh đnh trên?ứ 1,5+ Chi tranh th gi th nh mang tính ch qu ch nghĩa +ế ủTh ch t, đây là cu chi tranh xâm nh đo lãnhự ượ ướ ạth và thu đa đi ph ng, là chính sách bóc,ổ ươ ướnô ch ng đi nhân dân các khác ch nghĩaị ướ ủđ qu c.ế ố+ Là cu chi tranh phi nghĩa: 99% tham chi là phiộ ướ ếnghĩa, tr Xec­bi là đu tranh gi phóng dân c, chà đp lên íchừ ợcác dân khác.ộ 0,50,50,5Câu Hãy cho bi t:ế­ Tình tr ng trên xu phát ki nào?ạ ệ­ Phân tích tác đng ki đó đi phát tri aộ ủcác trong nh ng năm 1929­1933?ướ 3,5­ Tình tr ng th nghi các là do ch tác đng tr cạ ướ ựti cu kh ng ho ng kinh th gi năm 1929­ 1933. Đây làế ớcu kh ng ho ng nghiêm tr ng nh trong ch ch nghĩa n.ộ 1,03Doc24.vn­ Tác đng cu kh ng ho ng:ộ ả+ kinh tàn phá kinh các ch nghĩa. tề ướ ếthúc th kì phát tri đnh, chuy sang th kì kh ng ho ng, suyờ ảthoái kéo dài ch nghĩa n.ủ ả+ chính tr xã i:ề ộ Hàng ch công nhân th nghi p, nông dân ru ngụ ộđt, ng trong nh nghèo đói, túng qu n.ấ ẫ Nhi cu đu tranh, bi tình, tu hành nh ng ng iề ườth nghi di ra kh c.ấ ướ Hình thành phe tr phát xít (Đc, Italia, Nh n) đe aụ ọn hòa bình th gi i, nguy chi tranh bùng .ề 1,00,50,50,54Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.