Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 năm học 2018-2019 mã đề 103

35386162653733343139346330393238323530393733306434663265643632396532356634393364333935313665616361343835623838396136653135323034
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 10:46 PM ngày 28-12-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 234 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO TỞ HÀ TĨNHẠTR NG THPT KỲ ANHƯỜMã thi: THI KSCL HK1 NĂM 2018-2019Ề ỌM ôn: CH SỊ ỬTh gian làm bài: 45 phút; ờ(40 câu tr nghi m)ắ ệH tên thí sinh:..................................................................... báo danh .............................Câu 1: đích ch Liên qu nêu rõ trong Hi ch ng làụ ượ ươA. Bình ng ch quy gi các qu gia và quy quy các dân c.ẳ ộB. Gi quy các tranh ch qu ng bi pháp hòa bình.ả ệC. Không can thi vào công vi kì nào.ệ ướD. Duy trì hòa bình, an ninh th gi và phát tri quan ngh tác gi các c.ế ướCâu 2: Nguyên nhân nh kinh Nh phát tri “th kỳ” trong nh ng năm 60 ữ– 70 th XX là gì ?ủ ỷA. con ng i.ế ườB. Bi ng ngoàiế ướC. Bi “len lách” xâm nh th tr ng các c.ế ườ ướD. Bi ng khoa thu tế ậCâu 3: ng lõi trong ưở ng lĩnh chính tr tiênươ ng ng Vi Nam làủ ệA. ru ng cho dân cày.ộ B. đoàn cách ng th gi i.ế ớC. do và dân ch .ự D. và do.ộ ựCâu 4: gi nh ng năm 50 th XX tình hình khu Đông Nam là gì?ế ựA. Các ti ch th ng tr ch nghĩa th dân i.ướ ớB. các qu gia trong khu giành p.ấ ượ ậC. các qu gia trong khu đã giành p.ầ ượ ậD. Tham gia kh phòng th chung Đông Nam (SEATO).ố ủCâu 5: ng ng Vi Nam ra là ph pả ợA. ch nghĩa Mác Lênin phong trào nông dân và phong trào yêu c.ủ ướB. ch nghĩa Mác Lênin phong trào ti và phong trào yêu củ ướC. ch nghĩa Mác Lênin phong trào dân và phong trào yêu c.ủ ướD. ch nghĩa Mác Lênin phong trào công nhân và phong trào yêu c.ủ ướCâu 6: đi phong trào dân ch 1936 1939 làặ ủA. phong trào tiên do ng lãnh o.ầ ạB. tiên công nông đoàn tranh.ầ ấC. quy mô ng n, tính ch quy li t, tri .ộ ểD. mang tính qu chúng, quy mô ng n, hình th phong phú.ầ ứCâu 7: Ti thân Vi Nam cách ng Thanh niên làề ạA. Tâm tâm xã. B. ng Nam.ộ C. Nam ng th xã.ồ D. Ph Vi tộ ệCâu 8: ki nào đây ch ng phong trào công nhân Vi Nam đã chuy sang th giác ướ ựhoàn toàn?A. Phong trào vô hóa (năm 1928).ảB. ng ng Vi Nam ra (đ năm 1930).ả ầC. Cu bãi công công nhân Ba Son (8 1925).ộ ủD. ch Công thành (1920).ổ ượ ậCâu 9: ki nào ch th kì kh ng ho ng ng và giai lãnh cách ng Vi ườ ệNam?A. Cách ng tháng Tám thành côngạB. Vi Nam Dân ch ng hòa ra i.ướ ờC. ng ng Vi Nam ra iả ờD. Nguy Ái Qu tìm th con ng c.ễ ườ ướ Trang Mã thi 103ềCâu 10: Tháng năm 1925, Qu ng Châu (Trung Qu c), Nguy Ái Qu đã thành pạ ậA. ng đoàn.ộ ảB. Vi Nam Cách ng thanh niên.ộ ạC. Liên hi các dân áp Đông.ộ ởD. Tân Vi Cách ng ng.ệ ảCâu 11: Lu ng chính tr (10/1930) xác nh nhi cách ng Đông ng làậ ươ ươA. đánh th dân Pháp và tay sai.ổ ọB. đánh phong ki và đánh qu c.ổ ốC. đánh qu c, ph cách ng.ổ ạD. đánh qu c, phong ki và ph cách ng.ổ ạCâu 12: Năm 1919, Nguy Ái Qu ngh Vecsxai nễ ảA. yêu sách nhân dân An NamủB. yêu sách nhân dân Đông ngủ ươC. yêu sách các dân Đôngủ ộD. yêu sách nh ng ng cùng kh trên th gi iủ ườ ớCâu 13: ki đánh Nguy Ái Qu đi ch nghĩa tr thành ng ng ướ ườ ảlàA. ng Qu ng n.ủ ảB. thành Vi Nam Cách ng thanh niênậ .C. tham gia sáng ng ng Phápậ ảD. thành ng ng Vi Namậ ệCâu 14: dung nào đây ướ không ph là tiêu tranh phong trào cách ng th gi ớđ xác nh trong VII Qu ng (7/1935) làượ ảA. giành dân c.ộ B. giành dân ch hòa bình.ủ ệC. ch ng phát xít, ch ng chi tranh.ố D. do, dân sinh dân ch áo và hòa bình.ự ơCâu 15: khách quan nào đã thu cho cu tranh nhân dân ta trong nh ng năm ữ1936 1939?A. Đông ng có Toàn quy i.Ở ươ ớB. Chính ph tr Nhân dân lên quy Pháp.ủ ởC. Qu ng ch th VII.ố ứD. Ch nghĩa phát xít xu hi n, chu gây chi tranh th gi th hai.ủ ứCâu 16: Vì sao nói Xô vi Ngh Tĩnh là nh cao phong trào cách ng 1930 1931?ế ạA. Đã thi chính quy ki i, dân, do dân và vì dân.ế ượ ủB. Đã làm lung lay ch phong ki nông thôn trên c.ậ ướC. Đã đánh th dân Pháp và phong ki tay sai.ổ ếD. Đã kh ng nh quy làm ch nông dân.ẳ ủCâu 17: Cuộ Chiế tranh lạ nh kế thú đá nh dấ bằ ng kiự nào ?A. Cuộ gặ hông chí nh thứ giữ Bus và Goocbachố tạ đả Manta (12/1989) .B. Đị nh ướ Henxinki năm 1975.C. Hiệ đị nh mề giả phá toà diệ cho vấ Campuchia (10/1991) .D. Hiệ ướ hề ch thế ng phò ng chố ng tên lử (ABM) năm 1972.Câu 18: chu tiên có tính quy nh cho nh ng phát tri nh ướ ớtrong ch phát tri dân Vi Nam làị ệA. Cách ng tháng Tám năm 1945.ạ B. ng ng Vi Nam ra năm 1930.ả ờC. chi th ng Đi Biên Ph năm 1954.ế D. th ng mùa xuân năm 1975.ạ ắCâu 19: Xu th toàn hóa là qu a?ế ủA. ra các công ty xuyên qu gia.ự B. Cu cách ng khoa công ngh .ộ ệC. Quá trình th ng nh th tr ng th gi i.ố ườ D. phát tri quan th ng qu ươ ốt .ếCâu 20: Nguyên nhân ch quan th phong trào dân dân ch (1919-1925) làủ ủA. ch có ng đúng n, khoa và thi giai ti lãnh cách ườ ạm ng.ạ Trang Mã thi 103ềB. th dân Pháp còn nh, kh năng đàn áp phong trào.ự ảC. ch nghĩa Mác Lê nin ch truy bá sâu ng vào Vi Namủ ượ ệD. ng dân ch đã tr nên th i, u.ệ ưở ậCâu 21: đích khai thác thu th hai Pháp Vi Nam làụ ệA. nh ng thi do Chi tranh th gi th nh gây ra.ắ ấB. thúc phát tri kinh xã Vi Nam.ể ệC. bù vào nh ng thi trong cu khai thác th nh t.ữ ấD. tăng ng nh kinh Pháp các ch nghĩa.ể ườ ướ ủCâu 22: Các ch ng tham ngh thành ng năm 1930 Long ng ươC ng, Trung Qu c) làả ốA. Đông ng ng ng và Đông ng ng liên đoàn.ươ ươ ảB. Đông ng ng ng An Nam ng ng và Đông ng ng liên đoànươ ươ ảC. An Nam ng ng và Đông ng ng liên đoàn.ộ ươ ảD. Đông ng ng ng và An Nam ng ng.ươ ảCâu 23: đi cu khai thác thu th hai Pháp Vi Nam làặ ệA. vào phát tri văn hóa và nh chính tr Vi Namầ ệB. nhanh, quy mô vào giao thông Vi Namầ ệC. nhanh, quy mô vào các ngành kinh Vi Namầ ệD. nhanh, quy mô nh vào các ngành kinh Vi Namầ ệCâu 24: th cu kh nghĩa Yên Bái (1930) ch ng đi gì?ự ềA. th hoàn toàn khuynh ng cách ng vô n.ự ướ ảB. th hoàn toàn khuynh ng theo tr ng phong ki n.ự ướ ườ ếC. th hoàn toàn khuynh ng cách ng dân ch n.ự ướ ảD. th hoàn toàn khuynh ng cách ng dân ch ki i.ự ướ ớCâu 25: dung nào gây nhi tranh cãi nh gi Liên Xô, Anh ngh Ianta (Liên Xô)?ộ ịA. Phân chia khu chi đóng và ph vi nh ng.ự ưởB. Gi quy các qu chi tranh, phân chia chi ph m.ả ẩC. Thành ch qu Liên Qu c.ậ ốD. Tiêu di ch nghĩa phát xít và ch nghĩa quân phi Nh t.ệ ậCâu 26: cu năm 1929, iử Vi Nam Cách ng Thanh niên đã phân hóa thànhệ ạA. Đông ng ng Liên đoàn, An Nam ng ng.ươ ảB. Đông ng ng ng, Đông ng ng Liên đoàn.ươ ươ ảC. Đông ng ng ng, Tân Vi cách ng ng.ươ ảD. Đông ng ng ng, An Nam ng ng.ươ ảCâu 27: Công lao to nh Nguy Ái Qu trong nh ng năm 1919 -1930 làớ ữA. so th ng lĩnh tiên ng ng Vi Nam.ạ ươ ệB. thành Vi Nam cách ng thanh niên.ậ ạC. tìm th con ng đúng cho dân Vi Nam.ấ ườ ướ ệD. nh ba ch ng n.ợ ảCâu 28: ng cách ng Vi Nam xác nh trong ng lĩnh chính tr tiên ượ ượ ươ ủĐ ng (2/1930) làảA. phong ki n, qu c.ế ốB. qu c, ph cách ng.ế ạC. qu c, phong ki và ph cách ng.ế ạD. th dân Pháp và n.ự ảCâu 29: Ph ng pháp tranh cách ng Đông ng xác nh trong th kì 1936 1939 ươ ươ ượ ờlà gì?A. tranh bí và pháp.ế ợB. tranhcông khai và bí t, pháp và pháp.ế ợC. tranhchính tr tranh vũ trang.ế ấD. tranh công khai và pháp.ế ợCâu 30: khác bi gi Chi tranh nh và các cu chi tranh th gi đã qua làự Trang Mã thi 103ềA. Chi tranh nh ch di ra ch gi hai Liên Xô và Mĩ.ế ướB. Chi tranh nh di ra trên lĩnh kinh chính tri, văn hóa, quân nh ng không xung ưđ tr ti ng quân .ộ ựC. Chi tranh nh làm cho th gi luôn trong tình tr ng căng th ng.ế ẳD. Chi tranh nh di ra dai ng, gi ng co và không phân th ng i.ế ạCâu 31: ng ch tham gia phong trào cách ng 1930-1931 Vi Nam làự ượ ệA. ti n, công nhânể B. công nhân, nông dân, ti n.ể ảC. công nhân, nông dân, dân c.ư D. công nhân và nông dân.Câu 32: vào đâu gi quy Mĩ theo đu th ng tr toàn th gi ?ự ớA. Ti kinh th ng i, ngo giao to nề ươ ớB. Ti kinh th ng i, quân to nề ươ ớC. Ti khoa thu t, tài chính, quân to nề ớD. Ti kinh tài chính, quân to nề ớCâu 33: Ti thân ng ng Vi Nam làề ệA. Tân Vi Cách ng ng.ệ B. Vi Nam Cách ng Thanh niên.ộ ạC. Vi Nam Qu dân ng.ệ D. Đông ng ng ng.ươ ảCâu 34: ngh Ianta di ra trong nh Chi tranh th gi th haiộ ứA. đang di ra ác li t.ễ B. vào giai đo thúc.ướ ếC. đã thúc.ế D. bùng .ổCâu 35: Tr Chi tranh th gi th hai, Các Đông Nam là thu aướ ướ ủA. các qu Châu Mĩ.ướ B. các qu Âu Mĩ.ướ ốC. các qu châu Âu.ướ D. ch nghĩa phát xít Nh t.ủ ậCâu 36: thù th tr ướ cách ng Đông ng trong nh ng năm 1936-1939 là gì?ủ ươ ữA. Th dân Pháp và tay sai.ự B. ch phong ki ph ng.ị ộC. ph ng Pháp và tay sai.ọ D. Ch nghĩa phát xít.ủCâu 37: Năm tham gia sáng ch ASEAN năm 1967 làướ ứA. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Brunây.B. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Xingapo.C. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Xingapo.D. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Inđônêxia.Câu 38: Mâu thu ch xã Vi Nam sau Chi tranh th gi th nh làẫ ấA. gi giai vô giai n.ữ ảB. gi toàn th nhân dân ta th dân Pháp.ữ ựC. gi giai nông dân giai ch phong ki n.ữ ếD. gi toàn th nhân dân ta th dân Pháp và ph ng tay sai.ữ ộCâu 39: Văn ki nào thông qua ngh th nh Ban ch hành Trung ng lâm th ượ ươ ờĐ ng ng Vi Nam (10/1930)?ả ệA. Ngh quy chính tr Đi ng.ị B. ng lĩnh chính tr tiên.ươ ầC. Lu ng chính tr .ậ ươ D. Báo cáo chính tr .ịCâu 40: dung nào sau đây không ph là nguyên nhân phát tri nh kinh ếMĩ sau Chi tranh th gi th 2?ế ứA. áp ng thành KH-KTụ ựB. buôn bán vũ khí, không chi tranhị ếC. nh tranh các đoàn lũng đo nứ ạD. ng bên ngoàiậ ư---------------------------------------------------------- ----------Ế(Thí sinh không ng tài li u)ượ Trang Mã thi 103ề