Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 năm học 2018-2019 mã đề 104

95c040455369cf04c6e32af11c957d45
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-28 21:11:17 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 219 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO OỞ AN GIANGĐ THI CHÍNH TH CỀ ỨSBD:……………………PHÒNG:……………….. KI TRA KÌ II 9Ề ỚNăm c: 2014-2015ọMôn: SINH CỌTh gian: 45 phút (không th gian phát )ờ ềNgày thi: 06/05/2015A. Câu tr nghi khách quan: (4,0 đi m) Hãy ch câu tr đúng nh t:ỏ ấCâu có ng cây tr ng cung cho xu trong th gian ng n, taể ượ ắdùng ph ng pháp nào?ươA. Nhân gi ng vô tính B. Lai bàoếC. Ch dòng bào D. Nhân gi ng vô tính trong ng nghi mố ệCâu 2. th lai là gì?Ư ếA. Là hi ng các th con cháu sinh ra có ng cao các th tệ ượ ổtiên.B. Là hi ng th lai Fệ ượ ể1 có ng cao n, sinh tr ng nhanh, phát tri nhứ ưở ạh .ơ ẹC. Là hi ng th lai Fệ ượ ể1 có ng cao n, sinh tr ng nhanh, phát tri nh,ứ ưở ạch ng ch trung bình gi ho tr .ố ượ ẹD. Là hi ng th lai Fệ ượ ể1 có ng cao n, sinh tr ng nhanh, phát tri nh,ứ ưở ạch ng ch t, các tính tr ng năng su cao trung bình gi ho tr cố ượ ả2 .ố ẹCâu 3. Quan gi loài sinh t, trong đó bên cùng có i, là quan gì?ệ ệA. sinh B. ng sinh C. Kí sinh D. Sinh ăn sinh tậ ậkhácCâu 4. Trong các đi qu th đi nào quan tr ng nh t?ặ ấA. c, cái B. sinh C. Thành ph nhóm tu D. đậ ộCâu 5. Sinh nào sau đây không ph là sinh xu t?ậ ấA. Vi khu lam B. Rong đuôi chó C. D. tr uỏ ầCâu 6. Bi pháp nào là hi qu nh trong vi ch nhi môi tr ng?ệ ườA. Xây ng các nhà máy lí rác th iự ảB. ng, qu lí thu th tử ậC. Tr ng nhi cây xanhồ ềD. Giáo c, nâng cao th cho ng môi tr ngụ ườ ườCâu 7. Các ch th và nh ng ch hóa th ng tích đâu?ấ ườ ởA. t, ướ B. t, c, không khí và trong th sinh tấ ướ ậC. c, không khí ướ D. Không khí, tấCâu 8. Prôtêin th hi ch năng ch trúc nào?ự ấA. tr i, aứ ửB. Năng ng gió, năng ng than đáượ ượC. tr i, năng ng gióứ ượD. Năng ng th tri u, khí tượ ốB. Câu lu n: (6,0 đi m)ỏ ểCâu 1. (2,0 đi m)ểa) Nhân sinh thái là gì? Các thành ph nhân sinh thái?ố ốb) Cá rô phi Vi Nam ng trong kho ng nhi môi tr ng 5ệ ượ ườ 0C 0Cđ 42ế 0C và phát tri nh nh 30ể 0C.Hãy nêu các sinh thái ch các giá tr nhi trên?ừ ộCâu 2. (2,0 đi m)ể Nêu khác nhau gi th sáng và th bóng.ự ưDOC24.VN 1Câu 3. (2,0 đi m)ể Nêu tác nhân ch gây nhi môi tr ng. Trình bày bi phápủ ườ ệh ch nhi môi tr ng.ạ ườĐáp án thi kì môn Sinh cề ọĐáp án tr nghi m:ắ ệCâu 8Trả iờ CĐáp án lu n:ự ậCâu 1:a) Nhân sinh thái là gì? Các thành ph nhân sinh thái?ố ố Nhân sinh thái là nh ng (vô sinh, sinh) môi tr ng tác ng ườ ớsinh t.ậ Các nhân sinh thái chia thành nhóm:ố ượo Nhân vô sinh: ánh sáng, nhi m, gió, t, c, hình...ố ướ ịo Nhân sinh: Con ng i, các sinh khác (Vi khu n, m, ng t, ườ ậth t).ự ậb) Cá rô phi Vi Nam ng trong kho ng nhi môi tr ng 5ệ ượ ườ 0C 0Cđ 42ế 0C và phát tri nh nh 30ể 0C. Hãy nêu các sinh thái ch các giá tr nhi từ ệđ trên?ộ Kho ng nhi môi tr ng 5ả ườ 0C 0C 42ế 0C là gi ch uượ ịđ ng nhi cá rô phi Vi Nam.ự ệ Đi 5ể 0C 0C 42ế 0C là đi gây ch t.ề ượ ếo 0C 0C là gi nhi .ớ ướ ộo 42 0C là gi trên nhi .ớ ộo 30 0C là đi thu nhi cá rô phi Vi Nam.ể ệCâu 2: Nêu khác nhau gi th sáng và th bóng.ự ưTh cự tậ aư sáng Th cự tậ aư bóng- Phi lá nh p, có ng cutin dày, môế ầgi phát tri n, có màu xanh nh t.ậ ạ- Tán lá ng, cành nhi u.ộ ề- ng quang cao khi có ánh sángườ ợm nh.ạ- Hô nh.ấ Phi lá ng có mô gi kém phát tri n,ế ểít bào, màu xanh m.ớ ậ- Tán lá p, ít phân nhánh th ng ườ ậtrung ng n.ở ọ- ng quanh khi có ánh sáng ườ ếm nh.ạ- Hô u.ấ ếCâu 3: Tác nhân ch u:ủ ếo nhi do các ch khí th ra ho ng công nghi và sinh ho t.ễ ạo nhi do hóa ch th và ch hóa c.ễ ọo nhi do các ch phóng .ễ ạo nhi do các ch th n.ễ ắo nhi do vi sinh gây nh.ễ ệ Bi pháp ch ng nhi m:ệ ễo lí ch th công nghi và sinh ho cách khoa c.ử ọo ti công ngh xu ít gây nhi m.ả ễo ng nhi lo năng ng ch không gây nhi m.ử ượ ễo Tr ng cây, gây ng.ồ ừDOC24.VN 2o Giáo nâng cao th cho ng nhi và cách phòng ườ ễch ng.ốo các khu ng hi có, tr ng cây gây ng là bi pháp ệquan tr ng nh và khôi ph các môi tr ng đang suy thoái.ọ ườ ịDOC24.VN
2020-09-28 04:22:51