Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA LỚP 8

3ce89d5488e63c3ad24df9b496957065
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-31 22:11:32 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 268 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ ẠTH XÃ NINH HÒAỊĐ KI TRA HK NĂM 2017­2018Ề ỌMôn: HÓA 8Ọ ớTh gian làm bài: 45 phútờ (Không tính th gian phát đ)ờ ềBài (2,00 đi m):ể Các cách vi sau đây ch nh ng gìế Fe, N, Ag, N2 Bài (1,50 đi m):ể Hãy cho bi ch nào là đn ch t, ch nào là ch trong sế ốcác ch đã cho sau đây: K, SOấ2 NaHSO4 Fe3 O4 Ba, O2 .Bài (2,00 đi m):ể ph ng trình hóa theo các ph ng sau: ươ ứP2 O5 H2 H3 PO4 H2 KOH H2 Fe(OH)3 Fe2 O3 H2 Zn(OH)2 HNO3 Zn (NO3 )2 H2 Bài (1,50 đi m):ể a. Tính mol 13,44 lít khí NOố ủ2 đktc)ở b. Tính kh ng 0,15 mol ượ H2 SO4 c. Tính mol 56,8 gam Naố ủ2 SO4 Bài (2,00 đi m): ểCó sinh đã vi hai ph ng nh sau: ưAl O3 HCl AlCl3 H2 Ca(NO3 )2 Na2 CO3 Na2 NO3 CaCO3 Nh ng công th hóa nào hai ph ng trên đã vi sai? Hãy aữ ửl nh ng công th hóa đã vi sai cho đúng và thành hai ph ng trình hóaạ ươh c. ọBài (1,00 điểm): Hoà tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg, Znbằng một lượng vừa đủ dung dịch ch 19,6 gamứ H2 SO4 thu được dungdịch chứa gam hỗn hợp gồm MgSO4 ZnSO4 và 4,48 lít khí hiđro đktc)ở .Lập các phương trình hóa học của các phản ứng và ính giá trị của .Cho: 1; 12; 14; 16; Na 23; Mg 24; 32; Cl 35,5;Cu 64; Fe 56; Zn 65. ­­­­ T­­­­Ế BẢN CHÍNHBẢN CHÍNHĐ có trang, giáo viên coi ki tra không gi thích gì thêm.ề