Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 8

e76224da4e683dfd358d05fbb609850c
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-31 21:48:45 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 278 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD ĐT KHOÁI CHÂUTR NG THCS NHU NGƯỜ ƯƠ THI KH SÁT CH NG HK IỀ ƯỢNăm c: 2017­ 2018ọ .Môn: Khoa nhiên 8.ọ ựTh gian: 120 phút (Không th gian giaoể ờđ).ề(Đ 02 trang)ề ồI. TR NGHI KHÁCH QUAN (3,0 đi m)Ắ Ch và ghi ph ng án đúng vào bài làmọ ươ .Câu 1. Công th tính áp su ch là ?ứ A. B. SF C. D. F. SCâu 2. dọv là tr ng ng riêng ch làm t, dọ ượ ậl là tr ng ng riêng ch ng. Đi uọ ượ ềnào sau đây là không đúng?A. chìm xu ng khi dậ ốv dl C. ng trong ch ng khi dậ ỏv =dlB. chìm xu ng khi dậ ửv dl D. trên ch ng khi dậ ỏv dlCâu 3. sao pha trà th ng có nh ườ ỏA. Do nhà xu t. C. ng áp su khí quy n.ể ểB. trà trong có th bay i. ướ D. lí do khác.ộCâu 4. bình hình tr ch ng chi cao là 3m tr ng ngộ ượ ướ ướ ượriêng là 10000N//mủ ướ Áp su lên đi cách thoáng ch tấ ướ ấl ng là 1,8m là:ỏA. 1800(pa). B. 18000(pa). C. 180000(pa). D. 180(pa).Câu 5. Móc vào trong không khí ch 100 N. Nhúng đó ng hoàn toànộ ậtrong ch 80N đy Ac­ si­mét lên là bao nhiêu ?ướ ậA. 20N. B. 2N. C. 120N. D. 200N.Câu 6. Ch nào đc dùng đi ch oxi trong phòng thí nghi m?ấ ượ A. Fe2 O3 B. KMnO4 C. CaCO3 D. H2 O.Câu 7. Trong phòng thí nghi đi ch hiđro ng cáchệ A. Cho kim lo tác ng dung ch axit.ạ B. Đi phân c.ệ ướ C. Cho kim lo nh Zn, Fe, Al tác ng dung ch axit HCl ho Hạ ặ2 SO4 đc.ặ D. Cho kim lo nh Zn, Fe, Al tác ng dung ch axit HCl ho Hạ ặ2 SO4 loãng.Câu 8. Oxit nào tác ng thành dung ch làm quì tím chuy màu đ?ụ ướ ỏA. CaO. B. BaO. C. P2 O5 D. NO.Câu 9. Dãy oxit baz nào tác ng c?ơ ướA. Na2 O, K2 O, BaO, CaO. B. Na2 O, K2 O, BaO, CuO. C. MgO, K2 O, BaO, CaO. D. Na2 O, Ag2 O, PbO, CaO. Câu 10. oxi hoá ch là A. oxi hoá mà không to nhi t. C. oxi hoá có to nhi mà không phát sáng.ự B. sự oxi hoá mà không phát sáng D. sự tự bốc cháy .Câu 11. ng ng 60 kg, vòng ng 0,8m, chi cao 1,68m. Theo ch th pignet,ộ ườ ựng đó có khoườ ẻA. trung bình. B. kho C. kho D. ng tráng.ườCâu 12. Lo nào sau ho đng theo mu n?ạ ốA. tr n. B. tim. C. vân. D. chéo dày.ơ ạCâu 13. Kh ng đnh nào ng ng ng là đúng?ẳ ươ ườA. ng là ng li n, ươ nhìn ph qua trái ng có đi n.ừ ốB. ng nhi đt ng, nhìn sau tr ng có đi n.ừ ướ C. Nhìn trái qua ph ng là đng th ng.ừ ườ D. Nhìn sau tr ng là đng th ng.ừ ướ ườ ẳCâu 14. Tr ng nào sau đây là tai n?ườ ạA. nh cào vào da mình.ự C. nhi virut cúm.ị ễB. th ng ch lành n.ế ươ D. Cánh tay có o.ế ẹCâu 15. Tr ng nào sau đây là do nh ng ánh sáng?ườ ưở A. Chim di theo mùa. C. Hi ng lá bi thành gai.ệ ượ B. Lá cây có màu xanh đm. D. Bò sát có da đc ph ng.ượ ừII. LU (7,0đ)Ự ẬCâu 1. (1 đi m)ể a. kh ng m=2,5kg đc th cao 6m xu ng đt. Tính côngộ ượ ượ ấc tr ng c?ủ ựb. Ng ta kéo kh ng 30kg lên ph ng nghiêng có chi dài l=12m vàườ ượ ềđ cao h=2m. do ma sát trên đng là 36N. Tính hi su ph ng nghiêng?ộ ườ ẳCâu 2. (1 đi m)ể Vi PTHH bi di n:ế ễa. Khí oxi tác ng i: S, Fe. b. tác ng i: CaO, SOướ ớ2 K.c. Khí hiđrô tác ng i: Oụ ớ2 HgO, Fe2 O3 .Câu 3. (1 đi m)ể Hòa tan 90g NaCl vào 250g 20ế ướ 0C đc dung ch bão hòa.ượ ịa. Xác đnh tan NaCl nhi đó.ị ộb. Xác đnh ng ph trăm dung ch thu đc.ị ược. Ph pha thêm bao nhiêu gam vào dung ch NaCl trên thu đc dung chả ướ ượ ịNaCl có ng 15%?ồ ộCâu 4. (1 đi m)ể Hòa tan 2,8g Fe vào 200ml dung ch HCl thu đc dung ch FeClế ượ ị2 và khíhiđrô(H2 ).a. Tính th tích khí hiđrô( đktc) thu đc?ể ượb. Tính ng mol dung ch HCl đã dùng?ồ ịc. khí hiđrô sinh ra trên đi qua gam CuO nung nóng thu đc 4,8g ch n.ẫ ượ ắTính a.Câu 5. (1 đi m)ể a. Xác đnh các nhân vô sinh, sinh trong câu “Nh c, nhì phân, tamấ ước n, gi ng”ầ ?b. tên và phân tích tác đng nhân vô sinh, nhân sinh trong cể ọt sinh?ớ ọCâu 6. (1 đi m)ể sinh có hay có th ng chân bàn trên, ng xoayộ ườngang tay tì bàn trên tay tì bàn i, th trên có th nh ng nh th nào đnộ ướ ưở ếs phát tri ng và gây ra nh ng qu gì? ươ ảCâu 7. (1 đi m)ể Đàn có 300 con 50 con đc đc th nuôi trong di tíchị ượ ệ0,001km 2. Đàn có 500 con 400 con cái đc th nuôi riêng trong khu ao bên nhị ượ ạr ng 1600mộ 2. Các con đàn có kh năng sinh tr ng, phát tri bình th ng. ưở ườa. ng tính toán, hãy so sánh và ti năng sinh gi hai đàn t?ằ ịb. 800 con hai đàn có là qu th không? Vì sao?ị ểBi Fe: 56 Cu: 64 O: 16 H:1 Cl: 35,5ế­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H t­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ế