Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN GDQP 10 MÃ 01

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-12-20 22:35:02
Nội dung
GD ĐT HÀ TĨNH KI TRA KỞ TR NG THPT ANHƯỜ NĂM 2017 2018Ọ Môn: GIÁO QP AN NINHỤ Kh 10 Th gian: 45 phútờH Tên: ………………………………ọL p: ……………….….ớ Mã đ: 01ề Đánh vào đáp ấán đúng) Ph I: Tr nghi 20 câu/ 8.0 đi m)ầ ểCâu Chi th ng đu tiên Quân đi nhân dân Vi Nam là chi th ng nào?ế ắA. Phay Kh Nà Ng B. Đi Biên Phắ ủC. Vi D. Chí Minhệ ồCâu …Là lo bom ch các lo khí đc, ch sát th ng sinh đi ươ ốph ng, kích thích ch t, rát ng, ho, ng a, gây suy nh th kinh, ươ ướ ượ ầch ng t, nôn.ố ặA .Bom CBU 24 B. Bom hóa cọC .Bom GBU 17 D. Bom đi tệ ừCâu Anh hùng li sĩ nào hô vang kh hi “nh th ng quân thù mà n”ệ ắA. Võ Th Sáuị B. Ph TuânạC. Nguy Vi Xuânễ D. Văn ĐànếCâu Trong kháng chi ch ng Pháp, quân và dân ta giành th ng chi ch Vi ệB Thu Đông di ra vào năm nào?ắ ễA. 1947 B. 1950 C. 1952 D. 1954Câu Giai đo nào công an trong th ch ng qu xâm là cùng ược gi phóng mi nam, th ng nh đt cả ướ ướA. 1954­1960 B. 1969­1973C. 1973­1975 D. 1961­1965Câu Ngày truy th ng ng Công an nhân dân Vi Nam?ề ượ ệA. 19/8 B.22/12 C.3/2 D. 19/12Câu Ch gây nghi là …. ch th kinh, gây tình tr ng nghi đi ớng ng.ườ ụ1 Đi mể 10ABCD11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ABCDA Ch kích thích B. Ch ng th nấ ướ ầC Ma túy đá D. Ch ng ph nấ ấCâu Giai đo nào trong th ch ng qu công an nhân dân là đnhạ ịan ninh, ph công cu khôi ph kinh XHCNụ ạA. 1969­1973 B. 1954­1960C. 1973­1975 D. 1945­1954Câu Năm 981 quân ta đã đánh th ng quân ng th nh lãnh đo a.ắ ướ ủA. Khúc Th B. Lê Hoànừ ụC. Lý Th ng Ki D. Ngô Quy nườ ềCâu 10 Anh hùng ng vũ trang nào sau đây thu Công an.ự ượ ộA. Phan Đình Giót B. La Văn C. Ph Tuân D. Võ Th Sáuầ ịCâu 11 có cách phân lo ch ma túy ấA B. C. D.6Câu 12 Chi ch biên gi di ra vào năm nàoế ễA. 1947 B. 1965C. 1945 D. 1950Câu 13 Quân và dân ta đánh th ng chi Chi tranh .ắ ượ ỹA. 1965– 1968 B. 1961 1963 C. 1961 1965 D. 1969­1973Câu 14 Chi sĩ nào thân mình chèn pháoế ấA. Nguy Văn Tr B. Nguy Vi Xuânễ ếC. Tô Vĩnh Di D. Võ Th Sáuệ ịCâu 15 Các lo thiên tai ch Vi Nam..ạ ệA Lũ t, ng th n, đng đt, sa hóa ạB .Ng úng, lũ t, hánậ ạC .Bão, hán, ng úngạ ậD .Bão, lũ t, lũ quét, lũ bùn đá, ng úng, n, sa hóaụ ạCâu 16 ph Tình báo quân đi sáp nh vào Nha công an th gian nào?ộ ờA. 19/8/1945 B.22/12/1945 C. 15/1/1950 D.28/2/1950Câu 17 Th dân Pháp súng xâm ta vào th gian nào? đâu?ự ượ ướ ởA. 8/1958, Phòng B. 9/1958, Đà ngở ẵC. 9/1945, Sài Gòn D. 9/1858, Đà ngở ẵCâu 18 Quân và dân ta đã đánh chi “Chi tranh đc bi t” vào ượ ỹnăm nào?A. 1960 1963 B. 1961 1965 C. 1965 1968 D. 1968­1972Câu 19 Cu đi đp nh là trên tr tuy đánh quân thùộ là câu nói anh hùngủnào?A. Tô Vĩnh Di B. Ph Tuân C. Lê Mã ng D. La Văn uệ ươ ầCâu 20 Cu kháng chi ch ng Pháp quân và dân ta thúc th ng bu ộPháp ph kí hi đnh?ả ịA. Hi đnh Pari B. Hi đnh đình chi nệ ếC. Hi đnh Gi nev D. Hi đnh doệ Ph II: lu (2.0 đi m)ầ ểCâu i: Là sinh em có trách nhi gì trong phòng, ch ng ma túy?ọ 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................3