Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN GDCD 12

f265c6a3a020fd750880a7514067eb99
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-30 17:45:53 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 287 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

THI NH KÌ IỀ ẦNĂM 2016 2017 Môn thi: Giáo công dân 12 Th gian: 50 phút (khôngỌ ờk th gian giao )ể ềCâu 1: Bình ng trong kinh doanh có nghĩa là:ẳA. ai cũng có quy mua, bán hàng hóa. B. cá nhân, ch khi thamấ ứgia kinh doanh ph th hi quy và nghĩa mình, bình ng ẳtr pháp lu t.ướ ậC. cá nhân, ch khi tham gia kinh doanh ph thu D. ai ứcũng có quy tham gia ho ng kinh doanh. Câu 2: Quy ph pháp lu là.ề ậA. Là nh ng quy chung B. Là các quy ph C. Là tính cữ ặt ng pháp lu t. D. Là th ng pháp lu Vi Nam Câu 3: Trong các hành viư ệsau đây hành vi nào là hành vi áp ng pháp lu tụ ậA. Trên ng ng đang tham gia giao thông B. Các doanh nghi đang ườ ườ ệl hàng ch đóng thu C. Sau khi gi phép kinh doanh, ượ ượ ấdoanh nghi nhân Tâm Hùng khai tr ng và nh ng ươ ượ ủng tiêu dùngườD. nh sát giao thông lí vi ph giao thông Câu 4: Trong th ng các ốvăn quy ph pháp lu t, văn có giá tr pháp lý cao nh là:ả ấA. Hi pháp B. Hi pháp, lu và pháp nh C. Ngh nh chính ph D. ủHi pháp và lu Câu 5: Công dân bình ng nghĩa .ế ụA. Tham gia qu lý nhà c. B. Tham gia gia các ho ng xã C. Xây ướ ộd ng và qu c. D. ng Câu 6: Công dân bình ng tr ướpháp lu là:ậA. Công dân có quy và nghĩa nh nhau cùng gi tính, dân c, tônề ộgiáo. B. Công dân nào vi ph pháp lu cũng lý theo quy nh ,ạ ịt ch c, đoàn th mà tham gia.ổ ọC. Công dân không phân bi trong vi ng quy n, th hi ưở ệnghĩa và ch trách nhi pháp lý theo quy nh pháp lu t.ụ ậD. Công dân có quy và nghĩa gi ng nhau tùy theo bàn sinh ng. Câu ố7: Pháp lu th hi ng:ậ ượ ằA. nh quy Nhà c. B. Chu ng xã C. ướ ộNguyên chung. D. Quy bu chung. Câu 8: Ng ph ch uắ ườ ịtrách nhi hình ph do mình gây ra có tu theo quy nh ịc pháp lu là:ủ ậA. 16 tu tr lên. B. 18 tu tr lên. C. 14 tu tr lên. D. ởT 18 tu tr lên. Câu 9: Đâu là vai trò pháp lu từ ậA. công ng xã i. B. Là đi ki công dân phát tri n.ể ể1C. phát tri kinh làm cho dân giàu nh D. Là ph ng ti để ướ ươ ểNhà qu lý xã i. Câu 10: Các cá nhân ch ch ng làm nh ng gì ướ ữmà pháp lu cho phép làm thu hình th c:ậ ứA. Thi hành pháp lu t. B. ng pháp lu C. Tuân th pháp lu t.ậ ậD. Áp ng pháp lu Câu 11: Các cá nhân ch ch ủđ ng làm nh ng gì mà pháp lu quy nh ph làm thu hình th c:ộ ứA. Áp ng pháp lu t. B. Tuân th pháp lu t. C. ng pháp lu t. D. Thi ậhành pháp lu t. Câu 12: Pháp lu mang ch XH vì:ậ ấA. Pháp lu ích ng lao ng. B. Pháp lu quy và ườ ềl ích pháp công dân. C. Pháp lu ngu th ti ng xã ốh D. Pháp lu luôn ích giai th ng tr Câu 13: Ng ph ườ ảch trách nhi hình nghiêm tr ng do ho bi nghiêm ệtr ng theo quy nh pháp lu là:ọ ậA. 18 tu tr lên. B. 14 tu 16 tu i. C. 16 ướ ướ18 tu i. D. 18 tu tr lên. Câu 14: Các cá nhân ch không làm nh ng ữđi mà pháp lu thu hình th c:ề ứA. Tuân th pháp lu t. B. Áp ng pháp lu t. C. Thi hành pháp lu t. D. ửd ng pháp lu t. Câu 15: Có dung bình ng trong lao ng :ụ ộA. Ba dung B. dung C. Hai dung D. Năm dung Câu 16: ộPháp lu mang ch XH vì:ậ ấA. Pháp lu luôn ích giai th ng tr B. Pháp lu do các thành ậviên trong XH th hi C. Pháp lu quy và ích pháp ủcông dân. D. Pháp lu ích ng lao ng. Câu 17: Công dân ườ ộbình ng trách nhi pháp lý là:ẳ ệA. Công dân kỳ tu nào vi ph pháp lu lý nh nhau. B. ưCông dân nào do thi hi bi pháp lu mà vi ph pháp lu thì không ậph ch trách nhi pháp lý.ả ệC. Công dân nào vi ph pháp lu ph ch trách nhi pháp lý theo ệquy nh pháp lu t.ị ậD. Công dân nào vi ph hay vô ph ch trách nhi nh nhau ưCâu 18: Ng ph ch trách nhi hành chính do vi ph hành chính mà ườ ạmình gây ra theo quy nh pháp lu có tu là:ị ổA. 18 tu tr lên B. 18 tu tr lên. C. 14 tu tr lên D. đừ ủ16 tu tr lên. Câu 19: Vi ph dân là hành vi vi ph pháp lu t, xâm ph mổ ạt ...........ớA. Các quan tài và quan nhân thân. B. Các quan lao ng, công ộv nhà c.ụ ướC. Các quy qu lý nhà c. D. các ph ng án trên.ắ ướ ươ2Câu 20: Bình ng gi và ch ng:ẳ ồA. các ph ng án trên. B. Bình ng nh nhau trong công vi C. ươ ệBình đăng trong quan nhân thân và quan tài n. D. Bình đăng nh nhauệ ưtrong nuôi con Câu 21: Bình ng trong hôn nhân là:ạ ẳA. Ng ch ng ph gi vai trò chính trong đóng góp kinh và quy ườ ếđ nh công vi trong gia đình.ị ớB. Các thành viên trong gia đình trên nguyên dân ch công ng tôn tr ng, ọkhông phân bi trong các quan ...ệ ệC. ch ng có trách nhi nhau trong vi quy nh các công vi ệc gia đình.ủD. Công viêc ng là tr gia đình và chăm sóc con cái, quy nh ườ ịcác kho chi tiêu hàng ngày gia đình. Câu 22: Pháp lu là :ả ậA. th ng các quy chung do Nhà ban hành ướ ượ ảth hi ng quy Nhà c.ự ướB. th ng các văn và ngh nh do các ban hành và th hi C. ệNh ng lu và đi lu th trong th ng. D. th ng các quy ắs hình thành theo đi ki th ng ph ng. Câu 23: ượ ươTrong các hành vi sau đây hành vi nào là hành vi tuân th pháp lu tủ ậA. Các doanh nghi đang hàng ch đóng thu B. Do tr gi làm ượ ờg quá Anh quên không mũ hi khi đi xe máy C. nh sát giao ảthông lí vi ph giao thông D. Sau khi gi phép kinh doanh, doanhử ượ ấnghi nhân Tâm Hùng khai tr ng và nh ng ng tiêu ươ ượ ườdùng Câu 24: Pháp lu có tr ng là :ậ ưA. Vì phát tri xã và con ng B. Có tính quy ph ph bi n; tính ườ ếquy c, bu chung; tính ch ch hình th c.ề ứC. ngu th ti ng xã i. D. Mang ch giai và ảch xã i. Câu 25: đâu là tr ng pháp lu t:ấ ậA. Tính xã pháp lu t. B. Tính xã và giai pháp lu t. C. Tính ậgiai pháp lu t. D. Tính ch ch hình th Câu 26: Các cá nhân ứt ch có th quy căn vào pháp lu ra các quy nh ... thu hình ộth c:ứA. Áp ng pháp lu t. B. Tuân th pháp lu t. C. ng pháp luât D. Thi ụhành pháp lu t. Câu 27: ch giai pháp lu th hi :ậ ởA. Pháp lu mang ch sâu c. B. Pháp lu phù trí giai ấc quy C. Pháp lu cho ích giai công nhânầ ấ3D. Pháp lu cho ích các ng khác nhau trong xã Câu ộ28: dung pháp lu bao :ộ ồA. Các chu thu ng tinh th n, tình con ng i. B. Các ườquy chung. C. Quy nh các ph công dân. D. Quy nh các ịhành vi không làm. Câu 29: quan (ng i) nào có quy ban hành Hi ượ ườ ếpháp, Lu t:ậA. Th ng B. Ch ch C. Qu D. Chính ph Câu 30: Trong ướ ướ ờs ng XH vai trò pháp lu xem xét góc :ố ượ ộA. B. C. D. 2. Câu 31: Ch ra đâu là văn quy ph pháp lu tỉ ậA. Đi Lu gia Vi Nam B. Đi Đoàn TNCS HCM C. iề ộquy tr ng D. Lu hôn nhân gia đình Câu 32: Trong các hành vi sau đây ườ ậhành vi nào là hành vi thi hành pháp lu tậA. Sau khi gi phép kinh doanh, doanh nghi nhân Tâm Hùng ượ ưkhai tr ng và nh ng ng tiêu dùngươ ượ ườB. nh sát giao thông lí vi ph giao thông C. Các doanh nghi đang ầl hàng ch đóng thu D. Trên ng ng đang tham gia giao ượ ườ ườthông Câu 33: Hình th th hi văn quy ph pháp lu quy ượđ nh :ị ởA. Hi Pháp, lu hành chính. B. Hi pháp, lu báo chí C. Hi pháp, lu banế ậhành văn quy ph pháp lu D. Hi pháp, lu dân Câu 34: ch ấxã pháp lu th hi :ộ ởA. Pháp lu ph ánh nh ng nhu u, ích các ng trong xã i. B. ộPháp lu quy do, dân ch ng rãi cho nhân dân lao ng. C. Pháp ộlu ban hành vì phát tri xã i. D. Pháp lu ngu xã ượ ừh i, do các thành viên xã th hi n, vì phát tri xã i. Câu 35: ộNguyên ng lao ng là:ắ ộA. Ng lao ng và ng ng lao ng th ng nh nhau. B. Ng ườ ườ ườlao ng và ng ng lao ng ph có đích C. Ng lao ng và ườ ườ ộng ng lao ng ph bàn nhau. D. Ng lao ng và ng ườ ườ ườ ửd ng lao ng bình ng, nguy Câu 36: Quy bình ng gi nam và ữtrong lao ng th hi n:ộ ệA. Ng ng lao ng tiên nh vào làm vi khi nam và ườ ữđ có tiêu chu làm công vi mà doanh nghi đang n.ề ầB. Lao ng nam ng tiên lao ng vì lao ng nam kh ượ ưở ỏh n. C. Nam và bình ng tuy ng, ng, nâng ng và tr ươ ảcông lao ng nh nhau.ộ ưD. đúng. Câu 37: Vi ph hình là.ấ ựA. Hành vi vi ph pháp lu t.ạ ậ4B. Hành vi vi ph danh nhân ph ng khác. C. Hành vi ph ườ ộquy nh trong lu hình D. Hành vi xâm ph quan nhân thân và ệquan tài n. Câu 38: Pháp lu là ph ng ti công dân th hi và ươ ảv quy n, ích pháp mình vì:ệ ủA. Quy và nghĩa công dân quy đinh trong pháp lu B. Pháp lu ượ ậlà quy chung. C. Pháp lu mang ch xã i. D. Pháp lu mang ậb ch giai p. Câu 39: Ng nào tuy có đi ki mà không giúp ng iả ườ ườđang tình tr ng nguy hi tính ng, qu ng đó ch ườ ếthì :A. ph vi ph hành chánh. B. Vi ph pháp lu hành chính. C. Vi ph mị ạk lu D. Vi ph pháp lu hình Câu 40: Pháp lu có tr ng:ỉ ưA. B. C. 2. D. 4---------------------------------------------------------- ----------Ế1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D5Đ KI TRA CH NG KỲ IỀ ƯỢ ỌNăm 2016 2017 Môn thi: GDCD. 12 Th gian làm bài: 50 phút (khôngọ ờk th gian giao )ể ềMã thi 132ềH tên thí sinh:..................................................................... báo ốdanh: .............................Câu 1: nghĩa quy bình ng gi các dân là:ề ộA. ti quan tr ng ng kh đoàn dân B. Th hi ệcác chính sách xã dân thi C. Th hi chi phát tri ượ ểkinh vùng ng bào dân D. tiên phát tri kinh các vùng khó ớkhăn trong Câu 2: p, gi tài là hành vi vi ph mả ướ ướ ạA. dân B. hình C. hành chính. D. lu t. Câu 3: dung quy bình ềđ ng gi các dân th hi trong nh ng lĩnh nào?ẳ ượ ựA. Trong lĩnh qu phòng, an ninh, kinh chính tr B. Trong lĩnh ếgiáo c, kinh doanh. C. Trong lĩnh kinh chính tr văn hóa. D. Trong lĩnh ịv chính tr kinh văn hóa giáo c. Câu 4: Nhà máy chuyên xu gi yự ầxu kh u, đã ch ng xây ng th ng ng thu gom và lí ửch th theo tiêu chu môi tr ng, quy nh kho Đi 37 Lu ườ ượ ậB môi tr ng năm 2005.ả ườTrong tr ng này, nhà máy đã th hi pháp lu theo hình th ườ ứnào sau đây?A. Thi hành pháp lu t. B. Áp ng pháp lu t. C. Tuân th pháp lu t. D. ngậ ụpháp luât. Câu 5: Vi ph pháp lu nào thì coi là ph m?ạ ạA. Vi ph dân B. Vi ph lu t. C. Vi ph hành chính. D. Vi ph hình ạs Câu 6: Anh Nguy Văn yêu ch Tr Th đã năm. Hai ng tính ườ ếchuy hôn, nh ng ch không ng vì anh theo Thiên chúa. ạTrong tr ng này ch đã vi ph quy gì?ườ ềA. Quy bình ng gi các dân c. B. Quy bình ng gi các tôn giáo. C.ề ữQuy bình ng trong hôn. D. Quy bình ng trong hôn nhân. Câu 7: Anhề ẳB chu công ty ký ng lao ng. Anh đang nghĩ không bi iẩ ộdung ng lao ng th ng nh ng nào iủ ườ ướđây?