Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: phamthihue vào ngày 2017-01-07 06:54:12
Nội dung
Doc24.vnS GD­ĐT CÀ MAUỞTR NG THPT PHAN NG CƯỜ ỌHI NỂ KI TRA KÌ IỀ ỌNĂM 2016 2017ỌMôn: Đa lí, Kh 10ị ốTh gian làm bài 45 phút (không th gian phátờ ờđ)ềI. PH TR NGHI (4.0 đi m)Ầ ểCâu 1. sao gi kh khí chí tuy và xích đo không thành Frông th ngạ ườxuyên và rõ nét?A. chúng đu nóng và nói chung có cùng ch gió.ở ộB. chúng khác nhau nhi và có cùng ch gió.ở ộC. chúng đu nóng và có ng gió khác nhau.ở ướD. chúng đu nh và có cùng ch gió.ở ộCâu 2. ng ng nhi Tr đn Trái Đt đc Trái Đtổ ượ ượ ấh th bao nhiêu %ấ ?A. 19 %. B. 30 %. C. 47 %. D. %.Câu 3: Ph vi ho đng gió ch là:ạ ịA. Áp cao áp th Xích đo.ự B. Áp cao Chí tuy áp th Ônậ ấđi.ớC. Áp cao áp th Ôn đi.ự D. Áp cao Chí tuy áp th Xíchậ ấđo.ạCâu 4. ng ho đng gió Tây ôn đi là:ướ ớA. Tây nam bán c, tây bán Nam. ầB. Tây bán c, tây nam bán Nam.ắ ầC. Đông bán c, đông nam bán Nam.ắ ầD. Đông nam bán c, đông bán Nam.ở ầCâu 5. Phát bi nào không đúng ng trên Trái Đt phân không đuể ượ ềtheo vĩ đ.ộA. nhi nh vùng xích đo.ư ạB. nhi hai vùng chí tuy và Nam.ư ắC. nhi hai vùng ôn đi.ư ớD. càng ít, khi càng hai và Nam.ư ắCâu 6. Sông có chi dài, dài nh th gi là sông nào?ề ớA. Sông Nin. B. Sông Amazôn. C. Sông Iênitxây. D. Sông Mississippi.Câu 7. Con sông nào có ng di tích nh th gi iổ ?Doc24.vnA. Sông Nin. B. Sông Amazôn. C. Sông Iênitxây. D. Sông Mississippi.Câu 8. Câu nào đây không đúng sóng bi nướ ?A. Sóng bi là hình th dao đng bi theo chi ngang.ể ướ ằB. Sóng bi là hình th dao đng bi theo chi th ng đng.ể ướ ứC. Nguyên nhân ch sinh ra sóng th do đng đt đáy bi n.ủ ướ ểD. Nguyên nhân ch sóng bi và sóng đu là do gió.ủ ầCâu 9. Có bao nhiêu nhân ch hình thành Đtố ?A. B. C. D. 8Câu 10. Nhân nào đng vai trò ch đo trong hình thành đtố ?A. Khí u.ậ B. Th gian.ờ C. Đa hình.ị D. Sinh t.ậCâu 11. Chi dày đa lí kho ng:ề ảA. 25 đn 30 km.ế B. 30 đn 35 km.ế C. 35 đn 40 km.ế D. 30 đn 40 km.ếCâu 12: Phát bi nào đây đúng su sinh thô.ể ướ ấA. Là chênh ch gi tr em sinh ra trong năm so dân trung bình ởcùng th đi m.ờ ểB. Là th hi ng ng gi tr em sinh ra trong năm và dân trung bìnhự ốnăm đó.C. Là ng quan gi tr em sinh ra trong năm so dân trung bình ươ ởcùng th đi m.ờ ểD. Là th hi ng tích gi tr em sinh ra trong năm và dân trung bìnhự ốnăm đó.Câu 13. Khái ni su thô làệ ?A. Là ng quan gi ng ch đi trong năm so dân trung bình ươ ườ ởcùng th đi m.ờ ểB. Là th hi ng ng gi ng ch đi trong năm và dân trung bình ườ ởnăm đó.C. Là th hi ng tích gi ng ch đi trong năm và dân trung bình ườ ởnăm đó.D. Là chênh ch gi ng ch đi trong năm so dân trung bình ườ ởcùng th đi m.ờ ểCâu 14. Phát bi nào không đúng khi nói dân theo gi iể ?A. Bi đng theo th gian.ế B. phát tri nhi nam. ướ ơC. Khác nhau ng c.ở ướ D. đang phát tri nhi nam.ướ ơDoc24.vnCâu 15. Cho ng li u:ả ệC LAO ĐNG THEO KHU KINH AƠ ỦPHÁP, MÊ HI CÔ VÀ VI NAM, NĂM 2000.ỆTên cướ Chia ra (%)Khu Iự Khu IIự Khu IIIựPháp5,1 27,8 67,1Mê hi cô28,0 24,0 48,0Vi Namệ68,0 12,0 20,0V bi nào th hi lao đng theo khu kinh Pháp, Mêhicôẽ ủvà Vi Nam, Năm 2000.ệA. Bi tròn.ể B. Bi t.ể C. Bi đng.ể ườ D. Bi p.ể ợCâu 16. Trong nhóm dân không ho đng kinh thì không có nhóm nào iố ướđây:A. sinh, sinh viên.ọB. Nh ng ng thu tình tr ng khác không tham gia lao đng.ữ ườ ộC. Nh ng ng tr .ữ ườ ợD. Nh ng ng có nhu vi làm nh ng ch có vi làm.ữ ườ ệII. PH LU VÀ BÀI (6 đi m)Ầ ểCâu 1: (2,0 đi m)ểTrình bày nh ng nguyên nhân làm thay đi khí áp.ữ ổCâu 2: (2,0 đi m)ểa. Phân bi t: gia tăng dân nhiên và gia tăng dân c.ệ ọb. Nêu nh ng tình hình tăng dân đi phát tri kinh xã i.ả ưở ộCâu 3: (2,0 đi m)ểB ng 11. THAY ĐI NHI TRUNG BÌNH NĂM VÀ BIÊN NHI Tả ỆĐ NĂM THEO VĨ BÁN CỘ Vĩ độ Nhi trung bình năm (oC)ệ Biên nhi năm (oC)ộ ộ0 o24,5 1,820 o25,0 7,430 o20,4 13,340 o14,0 17,750 o5,4 23,860 o­ 0,6 29,0… ……… ………Doc24.vnD vào ki th đã và quan sát ng 11, hãy nh xét và gi thích:ự ả­ thay đi nhi trung bình năm theo vĩ đ.ự ộ­ thay đi biên nhi năm theo vĩ đ.ự ộ… .………………………………………… ĐÁP ÁNI. PH TR NGHI (4,0 đi m)Ầ ểCâu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 8A ACâu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16B DII. PH LU BÀI (6,0 đi m)Ầ ểCâu 1: (2,0 đi m)ểNguyên nhân thay đi khí áp:ổ­ Khí áp thay đi theo cao: Càng lên cao không khí càng loãng, nén càng nh ,ổ ỏdo đó khí áp gi m.ả­ Khí áp thay đi theo nhi đ:ổ ộ+ Nhi tăng không khí ra, tr ng gi đi khí áp gi m.ệ ả+ Nhi gi không khí co i, tr ng tăng khí áp tăng.ệ ọ­ Khí áp thay đi theo m: Không khí ch nhi c, khí áp gi mổ ướ ảCâu 2: (2,0 đi m)ểa. Phân bi t: (1,0 đi m)ệ ể* Gia tăng dân nhiênố ự­ KN: Là chênh ch gi sinh thô và thô.ự ử­ Do quy đnh: sinh và vong.ế ử­ nghĩa: Là đng phát tri dân .ộ ố* Gia tăng dân cố ọ­ KN: Là chênh ch gi ng xu và nh .ự ườ ư­ Do quy đnh: xu và nh .ế ưDoc24.vn­ nghĩa: Có nghĩa quan tr ng đi ng qu gia, ng khu c.ọ ựb. Nêu qu gia tăng dân nhanh (1,0 đi m)ậ ể* Kinh gây ép, tr kìm hãm phát tri kinh thu nh bình quânế ậth p...ấ* Xã i: Gây ép nhà giáo c; xã thi đnh, xã i,ộ ộch ng cu ng gi m...ấ ượ ả* Môi tr ng: nhi môi tr ng, ki tài nguyên...ườ ườ ệCâu 3: (2,0 đi m)ểD vào ki th đã và quan sát ng 11, hãy nh xét và gi thích:ự ả­ thay đi nhi trung bình năm theo vĩ đ:ự ộT xích đo nhi trung bình năm gi m. Do góc chi sáng Tr iừ ờ(góc nh càng nh .ậ ỏ­ thay đi biên nhi năm theo vĩ đ:ự ộT xích đo biên nhi tăng. Do góc nh gi m, nên nhi caoừ ộnh và nhi th nh đu gi nh ng nhi th nh gi nhi n.ấ ơ…………………………………………… .Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.