Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn Địa lí lớp 7 - đề số 1

63326362656662313763623733643066323861353361393366356139663065363232323866613461393635373637633234376635343564656337363938366635
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 04:21 PM ngày 12-07-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 244 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA 7Ề ỚI. TR NGHI đi Vòng tròn vào đúng nh trong các câu sau ấ: Câu ng th ng xanh quanh năm thu :ừ ườ A;.Môi tr ng xích m. B:Môi tr ng hoang c. C:.Môi tr ng nhi ườ ườ ườ ệđ i.ớD:Môi tr ng nhi gió mùa.ườ Câu Fe- ra-lít màu vàng hình thành :ấ ượ a.Môi tr ng nhi i. b.Môi tr ng nhi gió mùa. c.Môi tr ng xích ườ ườ ườđ m. d.Môi tr ng hoang c. ườ ạCâu Thiên nhiên thay theo mùa Xuân, Thu, Đông thu khí uổ ậnào? a.Đ nóng b.Đ ôn hòa. c.Đ hoang c. D:Đ nhớ ạCâu ôn hòa trong khu ho ng :ớ a.Gió mùa. b.Gió tây ôn i. c.Gió ch. d.Gió ph tây nam. ơCâu Câu sau đây đúng hay sai Th t, ng hoang phong phú. ấCâu Hãy đi dung thích vào ch có ch m(.......).ề nh..........................r nh, ....................................ph quanh ủnăm,.................... nghèo nàn, ít ................ sinh ng.ấ II.T LU N: đi Câu Hãy nêu đi khí nhi ệđ gió mùa ta trong môi tr ng khí nào? đi m) ướ ườ ểCâu kh ph nh ng khó khăn do khí nhi gió mùa gây ra, trongể ớs xu nông nghi th hi nh ng bi pháp ch nào đi ểCâu th hi qu vi gia tăng dân quá nhanh ớnóng. đi m) ểCâu Hãy gi thích vì sao khí châu phi nóng và khô nh th gi 2ả ớđi ểĐÁP ÁN VÀ NG CH M: I.TR NGHI M:ƯỚ 3đi Câu Đáp án Sai Khí u- Băng tuy Th ậNg i. II.T LU đi Câu đi đi khí ườ ủh nhi gió mùa là -Nhi ng thay theo mùa gió. -Th ượ ờti di bi th th ng. ta trong môi tr ng khí nhi ườ ướ ườ ớgió mùa. Câu đi m) Nh ng bi pháp ch -Phát tri th i, tr ngể ồcây che ph -Chú tính ch ch mùa -Có nh ng bi pháp phòng ệch ng thiên tai, phòng tr sâu nh. Câu 2đi Dân tăng quá ốnhanh Kinh ch phát tri ng ch thi Tác ng tiêu ếtài nguyên, môi tr ng. Câu đi Khí châu Phi nóng và khô ườ ậnh th gi vì Do ph di tích lãnh th gi chí tuy n. Cóấ ếd ng hình kh kh ng -B bi ít ít vũng, nh, nên nh ng ưởc bi không Không vào sâu li ềĐ ki tra lí A.Tr nghi :(3đ) ệI.Đi vào ch tr ng nh ng ,c thích trong các câu sau a.Đi tra ềdân cho bi ................c ph ng ,1 b.Tháp tu cho ươ ướ ổbi ...............c dân qua ...........c ph ng c.Trong th đây ươ ầdân th gi .............đó là nh ...................................... ờII.Hãy chon câu tr mà em cho là đúng nh Câu :M dân là gì ốA.S dân trung bình sinh ng trên di tích lãnh th B.S di tíchố ệtrung bình ng dân C.Dân trung bình các ph ng trong ườ ươn D.S dân trung bình sinh ng trên di tích lãnh th ướ ổCâu 2:Nguyên nhân làng sóng di dân nóng A.Thiên tai liên ti ếm mùa B.Xung ,chi tranh đói nghèo C.Do yêu phát tri công ểnghi ,nông nghi ,d ch D.T các câu tr đúng .ệ ềCâu :Khu gió mùa đi hình th gi A.Đông Nam B.Đông Nam Áự ớvà Nam C.Trung D.Đông và Nam Câu :S trí quang nh theo th xa vĩ tuy trong môi ếtr ng nhi A.Xa van ,R ng th ,Vùng th B.Vùng th ,Xa ườ ưvan ,R ng th C.R ng th ,Xa van ,N hoang D.Không có câu tr ờđúng Câu :Môi tr ng nhi trong kho ng vĩ tuy nào trên A.Vĩ ườ ầtuy oB-5 oN B.Vĩ tuy xích C.Vĩ tuy 30oB-30oN D.Vĩ tuy oế ừ-30o bán ầCâu :Nêu qu bùng dân A.N kinh phát tri không đậ ểđáp ng không nhu ăn ,m B.Tăng dân đói nghèo ,n th ấnghi và xã phát tri C.S kh kém ,b nh ng ,dân trí th pệ ấ. D.T các câu trên ảB.T lu :(7đ) Câu 1:Qu là gì ?Qu nông thôn là gì Qu đô th ịlà gì So sánh gi qu nông thôn và qu đô th ?ữ Câu :V trí nóng ?Đ nóng có bao nhiêu ki môi tr ng chính ?Vi ườ ệNam trong ki môi tr ng nào ?ằ ườ Câu :Trình bày trí lý Châu Phi ?Gi thích sao hoang ạchi di tích Phi ắĐÁP ÁN A.Tr nghi I.Đi vào ch tr ng (1,5đ) câu đi đúng 0,5 ềII.Chon câu tr đúng :(1,5đ câu ch đúng 0,25 ọCâu :D Câu :C Câu :D Câu :D Câu :B Câu :D B.T lu :(7đ) Câu :(3đ) -Nêu đúng khái ni :1,5 -So sánh đúng 1,5 ệCâu (2đ -V trí :0,5 -Có ki môi tr ng :K tên (1đ -Vi nam ườ ằtrong kiêu môi tr ng nhi gió mùa (0,5đ) Câu :(2đ) -Trình bày đúng trí ườ ị(1đ) -Gi thích đúng :(1đ ảĐ ki tra lí pỀ 7A.Tr nghi :(3đ)ắ ệI.Đi vào ch tr ng nh ng ,c thích trong các câu sau ợa.Đi tra dân cho bi ................c ph ng ,1 .ề ươ ướ b.Tháp tu cho bi ...............c dân qua ...........c ph ng ươc.Trong th đây dân th gi .............đó là ớnh ...................................... ờII.Hãy chon câu tr mà em cho là đúng nh ấCâu :M dân là gì ốA.S dân trung bình sinh ng trên di tích lãnh th .ố B.S di tích trung bình ng dân .ố ườ C.Dân trung bình các ph ng trong .ố ươ ướ D.S dân trung bình sinh ng trên di tích lãnh th ổCâu 2:Nguyên nhân làng sóng di dân nóng ớA.Thiên tai liên ti mùa ấB.Xung ,chi tranh đói nghèo .ộ C.Do yêu phát tri công nghi ,nông nghi ,d ch ụD.T các câu tr đúng ềCâu :Khu gió mùa đi hình th gi ớA.Đông Nam B.Đông Nam và Nam C.Trung ÁD.Đông và Nam Câu :S trí quang nh theo th xa vĩ tuy trong môi ếtr ng nhi ườ ớA.Xa van ,R ng th ,Vùng th ưB.Vùng th ,Xa van ,R ng th ưC.R ng th ,Xa van ,N hoang cừ D.Không có câu tr đúng ờCâu :Môi tr ng nhi trong kho ng vĩ tuy nào trên ườ ầA.Vĩ tuy B-5 oN B.Vĩ tuy xích C.Vĩ tuy 30oB-30oN D.Vĩ tuy -30o bán ầCâu :Nêu qu bùng dân ốA.N kinh phát tri không đáp ng không nhu ăn ,m ởB.Tăng dân đói nghèo ,n th nghi và xã phát tri .ỉ C.S kh kém ,b nh ng ,dân trí th .ứ D.T các câu trên ảB.T lu :(7đ) Câu 1:Qu là gì ?Qu nông thôn là gì Qu đô th ịlà gì So sánh gi qu nông thôn và qu đô th ịCâu :V trí nóng ?Đ nóng có bao nhiêu ki môi tr ng chính ?Vi ườ ệNam trong ki môi tr ng nào ?ằ ườCâu :Trình bày trí lý Châu Phi ?Gi thích sao hoang ạchi di tích Phi ắĐÁP ÁN A.Tr nghi I.Đi vào ch tr ng (1,5đ) câu đi đúng 0,5 ềII.Chon câu tr đúng :(1,5đ câu ch đúng 0,25 Câu :D Câu :C ọCâu :D Câu :D Câu :B Câu :D B.T lu :(7đ) Câu :(3đ) -Nêu đúng khái ni :1,5 -So sánh đúng 1,5 Câu ệ2 (2đ -V trí :0,5 -Có ki môi tr ng :K tên (1đ -Vi nam trong ườ ằkiêu môi tr ng nhi gió mùa (0,5đ) Câu :(2đ) -Trình bày đúng trí (1đ) ườ ị-Gi thích đúng :(1đ ki tra lí Ph TR NGHI ỆKHÁCH QUAN đi Ch ph ng án đúng nh trong các câu sau ươ ỗcâu 0,5 đi )1 Câu Năm 2001 Châu có sinh là 20,9%o, là ử7,6%o. tăng nhiên là: 1,33% 1,33%o 13,3% 13,3%o Câu ựR ng th ng xanh quanh năm là lo ng chính thu c: Môi tr ng nhi ườ ườ ệđ Môi tr ng nhi gió mùa Môi tr ng xích Môi tr ng ườ ườ ườhoang Câu Hình th c” xu nông hàng hóa theo qui mô n” ớtrong nóng ti hành Vùng ng ng khu nhi gió mùa ượ ớB Vùng ng ng trong ôn hòa Trang tr i, đi Vùng đôi núi, trungồ ềdu Câu có công nghi phát tri nh th gi là các ướthu c: nh ôn hòa nóng Vùng Trung Câu Môi ảtr ng ôn hòa trong kho ng: chí tuy vòng hai bánườ ảc u. xích vòng c. vòng hai bán u. ầT chí tuy chí tuy Nam. Câu Ngu chính các ướ ảtrong hoang giúp cho th phát tri là do: ượ ướ ướng sông Câu nh trong khu ho ng ướ ướ ộc a: Gió Mùa Gió ch Gió Đông Gió Tây ôn Câu Môi ớtr ng nhiên chi di tích nh Châu Phi là: Nhi Xích ườ ẩđ Trung Hoang Ph LU 6,0 đi Bài (ạ ể1,0 đi m) Em hãy cho bi qu bùng dân th gi các ớđang phát tri n? Nêu bi pháp kh ph c. Bài (2,0 đi m) Nêu nguyên nhân ểvà qu nhi không khí ôn hòa. Bài (3,0 đi m) Nêu ặđi khí Châu Phi và gi thích sao Châu Phi có đi khí nh ưv y? Tính dân Châu Phi, cho bi di tích là 30 tri km2 dân ố818 tri ng vào năm 2001. ĐÁP ÁN NG CH Ph ườ ƯỚ ầđi Câu Ph.án đúng Ph đi Câu ểĐáp án Đi Câu 1,0 đi Câu 1a Câu 1b qu gánh ng vể ềăn, c, vi làm... Bi pháp: Ph ngăn ch th bùng dân ổs Gi tăng dân nhiên cách lý. 0,5 đi 0,5 đi ồ0,25 đi m) Câu 2,0 đi Câu 2a Câu 2b Nguyên nhân Do phát tri ểc công nghi và các ph ng ti giao thông. Ho ng sinh ho con ươ ủng th khói vào không khí. qu axit gây qu cho ườ ớs xu và môi tr ng ng. Hi ng nhà kính khi Trái nóng lên, ườ ấth ng ng ôzôn 1,0 đi 0,5 đi m) 1,0 đi 0,5 đi m) Câu ể3,0 đi Câu 3a Câu 3b Câu 3c đi khí u: Có khí nóng và khô ậb nh th gi Nhi trung bình năm trên 20oC ng ng ítậ ượ ươ ốvà gi phía chí tuy n. Gi thích: trí: Ph lãnh th ằgi chí tuy Hình kh kh ng bi ít ít vũng, nh ậđ dân 818 tri ng 30 tri km2 27 ng km2 đi 0,5 đi ườ ườ ể0,25 đi 0,25 đi m) đi 0,5 đi m) đi ể------------------------H t-------------------------- ki tra lí Ph ầTR NGHI KHÁCH QUAN (4đi Ch ph ng án đúng nh trong cácẮ ươ ấcâu sau câu 0,5 đi Câu Năm 2000, các phát tri có sinh ướ ệlà 17‰ là 12‰, tăng nhiên là 29‰; 2,9 0,5ỷ ự% Câu Dân th gi phân không u, trung đông các khu ĐNố ựBra xin, Tây Phi, Tây và Trung Âu. Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á. Đông Hoa Kỳ, Á, Phi, Nam trây lia Câu ịĐô th có dân đông nh th gi hi nay là Tô Ki ô. Niu Ioóc Xao ệphô lô Mê hi cô ci ti Câu Hình th canh tác Làm ru ng thâm canh lúa cứ ướ“ nóng" ti hành Vùng núi cao nguyên. Vùng ng ng trong ằkhu nhi gió mùa Trang tr i, đi Vùng ng ng trong ớôn hoà Câu dân thành th Châu năm 2001 là 79%. 37%. ủ73% 33%. Câu ta di dân có ho ch góp ph Gi quy vi ướ ệlàm Khai thác tài nguyên lý. môi tr ng. các trên ườ ảCâu Nguyên nhân ch làm di tích hoang trên th gi ngày càng mủ ởr ng là do Hi ng cát Bi ng khí toàn Tác ngộ ượ ộc con ng Khai thác khí. Câu đi nào sau đây không ph aủ ườ ủChâu Phi Khí nóng nhi quanh năm Khí nóng và khô ậvào nh th gi Các môi tr ng nhiên ng qua ng ườ ườXích Hoang chi di tích Ph LU đi ểCâu (1đi Bùng dân th gi xãy ra khi nào? Nêu nguyên nhân Câuể ớ2 1đi Th môi tr ng nhi gió mùa phong phú và đa ng thể ườ ểhi đi nào Câu đi Nêu các đi chính công ềnghi ôn hoà Câu (2đi m) Gi thích vì sao khí Châu Phi nóng và ậkhô vào nh th gi Câu (1đi m) Tính dân Châu Phi bi ếDi tích Châu Phi là 30tri km2 và dân Châu Phi năm 2001 là 818 ốtri ng ĐÁP ÁN NG CH Ph đi Câu 5ệ ườ ƯỚ ể6 Ph ng án đúng Ph đi Bài /câu Đáp án Đi ươ ểBài :Dân Câu 1: Bùng dân xãy ra khi gia tăng nhiên bình quânố ực dân th gi hàng năm lên 2,1 %. Nguyên nhân Nh nh ng ti ộtrong các lĩnh kinh xã và đi (0,5đ (0,5đ Bài MTNĐ ểgió mùa Câu nhi có ng nhi ng Trong ng có cây ốr ng lá vào mùa khô. ít có ng cao nhi i. Vùng sông và ửven bi có ng ng n. đi 0,25 0,25 0,25 0,25 ểBài15:Ho ng công nghi ôn hoà Câu Là có công nghi ệphát tri nh t.th gi Nhi có công nghi hi i, ướ ơc đa ng nh ng th nh là ngành công nghi ch bi Cung ếc 3/4 ph công nghi cho th gi nh quan công nghi ph bi kh ,nh ng cũng là trung nhi ngu gây nhi môi ễtr ng 1đi 0,25 0,25 0,25 0,25 Bài 26: Thiênnhiên Châu ườ ểPhi Câu Khí Châu Phi nóng và khô vào nh th gi vì :. trí ịPh di tích Châu Phi trong môi tr ng nóng Có ng Xích ườ ườđ đi ngang qua nh gi châu Đi hình Toàn Châu Phi nhạ ưm nguyên kh ng Cao trung bình trên 750m bi ng ph ng ítộ ẳkhúc khu ít vũng nh ,bán Kích th Châu Phi ng Di tích 30ỷ ướ ệtri km2 Hình ng kh 2đi 0,25 0,25 0,25 0,25 ểđ 0,25 0,25 0,25 0,25 Bài 29 Dân xã Châu Phi Câu :ư ộM dân Châu Phi năm 2001 là 818 tri ng 30triê km2 ng ườ ằ27,2ng i/ km2 ho >27ng i/ km2 1đi 0,5 0,5 ki tra líườ ườ ịl Ph Tr nghi (4đ) Ch ph ng án đúng nh trong các câu sau ươ ấđây Câu Trên th gi ng dân ng đô th và nông thôn ngày ườ ịcàng a. Tăng đô th gi nông thôn b. Gi đô th tăng nông nông b. Tăng ởc đô th và nông thôn c. Gi đô th và nông thôn Câu ng th ng ườxanh quanh năm là lo ng chính thu a. Môi tr ng nhi b. Môi tr ngạ ườ ườxích c. Môi tr ng nhi gió mùa d. Môi tr ng hoang Câu ườ ườ ạKhí nhi gió mùa là lo khí tr ng khu a. Tây và ựTây Nam b. Nam và Đông Nam c. và Đông d. Tây và Namắ ắÁ Câu Siêu đô th là nh ng đô th có dân a. Trên tri ng b. Trên ườtri ng c. Trên tri ng d. Trên tri ng Câu ôn hoà ườ ườ ườ ằtrong khu ho ng a. Gió ch b. Gió mùa c. Gió tây ôn d. ớGió đông Câu có công nghi nh trên th gi là các ởn a. Nhi b. Ôn c. Nhi gió mùa d. nhi Câu ướ ộs ng nh thích nghi khí kh nhi nh có ượ ỡdày là a. u, cá voi b. tr ng, tu c. Chim cánh d. ềđúng Câu nh Xuy-ê có vai trò quan tr ng giao thông ng ườbi trên th gi li a. trung tây ng b. trung ươ ảv ng c. trung bi d. trung bi đen ươ ểPh II. lu (6đ) Câu dân là gì Tính dân năm ố2001 các trong ng đây Tên Di tích (km2 Dân ướ ướ ướ ố(tri ng i) Vi Nam 330991 78,7 Trung Qu 9597000 1273,3 In-đô-nê-xi-a ườ ố1919000 206,1 Câu bi th hi dân và ng công nghi ượ ệc châu phi so th gi theo li đây Dân châu phi chi ướ ế13,4% dân th gi ng công nghi châu phi chi 2% ng ượ ượcông nghi th gi i. Qua bi nêu nh xét trình phát tri công ểnghi châu phi. Đáp án Ph TN (4đ) HS khoanh đúng tr câu ghiệ ờ0,5 đi Câu Đáp án đúng Ph II TL (6đ) Câuể ầ1 (2đ) dân .............. 0,5đ VN 23,8 ng i/ Km2 0,5đ TQ 13,3 ng i/ ườ ườKm2 0,5đ Inđônêxia 10,5ng i/ Km2 0,5đ Câu 4đ) đúng 1,5đ ườ ẹTên bi 0,75đ Chú thích 0,75đ Nh xét 1đ ki tra lí ớPh TR NGHI KHÁCH QUAN Đi Ch ph ng án đúng ươnh trong các câu sau Câu Dân nóng chi 50% dân th ếgi 35% dân th gi 40% dân th gi 60% dân th gi ớCâu ép dân ch ra khi: Dân tăng nhanh, không đáp ng ượnhu cu ng Dân phát tri ch trong kinh phát tri Dân ểs phát tri nhanh trong kinh ch phát tri Ch ra châu phi ởCâu Th môi tr ng vùng núi thay theo cao vì Càng lên cao ườ ộgió càng nh Càng lên cao càng tăng Càng lên cao càng nh ấc sai Câu Năm 2000, các đang phát tri có sinh là 25%, ướ ệt là 8%. tăng nhiên là: 17% 17% 1,7% 1,5% Câu ặđi khí nhi gió mùa Th ti di bi th th ng Bể ườNhi và ng thay theo mùa Nóng quanh năm, trung ượ ạm mùa a,b đúng Câu Môi tr ng ôn ng có Mùa đông m, ườ ươ ấmùa mát, quanh năm vì bi và ng Gió tây ôn ướ ươđ mang không khí m, dòng bi nóng ng trang vào Kh ươ ốkhí nh vĩ cao tràng xu ng Kh khí nóng vĩ th tràng lên Câu ấĐ đi trú con ng mi núi là Dân đông đúc vì môi ườ ưtr ng mát Dân đông nhũng phát tri du ch Dân th th tườ ớdo đi khó khăn, ch dân ít ng Dân trung khu tạ ườ ườ ấgió Câu Ho ng kinh mi núi nhi khó khăn do: hình c,ạ ốđi khó khăn Dân ít, thi lao ng Vi xây ng ng, giao ầthông khó khăn và kém các trên Câu trí ôn hòa: ớA gi nóng và nh, chí tuy nn vòng bán ầN gi ng chí tuy vĩ tuy 30o 60oB Không có ườ ếranh gi rõ ràng Câu10 Hình th canh tác nh nóng là: Thâm ớcanh lúa Làm ng Trang tr đi Ph LU ướ ươ Ậ( đi Câu 1: Dân trên th gi phân nh th nào (1 đ) Câu 2: Vì sao ếth môi tr ng nhi gió mùa đa ng và phong phú? (1 đ) Câu :ự ườ ạNguyên nhân nào làm cho không kí nhi m? (1đ) Câu dân là gì?ị ốTính dân năm 2001 Vi nam bi Di tích Vi nam là ệ330.991 km2 và dân Vi nam là 78.700.000 ng i? Nêu nh xét. (2đ) ĐÁP ườ ậÁN NG CH Ph (5 đi m) Câu 10 Đáp án CƯỚ ểC Ph II (5 đi m) Bài/ Câu Đáp án Đi Bài 2: phân dân ốc các ch ng trên th gi Câu Phân không ng trên th gi i. ớDân trung sinh ng ng ng, ven bi n, đô th có khí kh đi ềki thu i. 0.25đ 0.75đ Bài 7: Môi tr ng nhi gió mùa Câu Vì Nhi tệ ườ ệđ ng thay theo mùa ng trung bình năm n, ượ ượ ớr ng có nhi ng. Mùa khô ng ít cây sinh tr ng. 1đ 0.5 ượ ưở0.5đ Bài 17: nhi môi tr ng ôn hòa Câu Do phát tri côngể ườ ủnghi p, ng giao thông, ho ng sinh ho con ng th khói, ườ ụvào không khí Bài 2: phân dân Các ch ng trên th gi i. Câu -ự ớM dân là dân trung bình sinh ng trên di tích lãnh ệth dân Vi Nam năm 2001: 78700000 330991 238(ng i/km2 ườ