Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 trường THCS Ngải Thầu, Lào Cai năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-01-05 15:51:35 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnPHÒNG GD&ĐT BÁT XÁTTR NG THCS NG TH UƯỜ KI TRA KÌ IỀ ỌMÔN CÔNG NGH 7ỆNăm c: 2016 2017ọTh gian làm bài: 45 phútờI. Tr nghi (2ắ ,0 đi m) ểEm hãy ch ph ng án tr đúng đi vào ng ph làm bài.ọ ươ ầCâu 1. Kh năng gi và ch dinh ng đt th t:ả ướ ưỡ ịA. tố B. Kém C. Trung bình D. Kh năng khácảCâu 2. Cách ng phân bón thông th ngử ườA. Phân th ng dùng bón thúcữ ườ B. Phân đm, kali, th ng dùng bón lótạ ườ ểC. Phân lân th ng dùng bón thúcườ D. Phân đm, kali, th ng dùng bón thúcạ ườ ểCâu 3. Quy trình xu gi ng cây tr ng ng năm th là:ả ưA. Gieo gi ng đã ph trángạ B. gi ng nguyên ch ng nhân thành gi ng xu đi tràừ ạC. thành gi ng nguyên ch ng ủD. thành gi ng siêu nguyên ch ngạ Câu 4. Đt chua có:ấA. pH 6,6 7,5 B. pH 6,5 C. pH 7,5 D. pH 7,5Câu 5. Tiêu chí nào sau đây không thu các tiêu chí gi ng cây tr ng t?ộ ốA. Có ch ng tấ ượ B. Có năng su cao và đnhấ ịC. Ch ng ch đc sâu nhố ượ D. Gi ng toốCâu 6. Phân bón không có tác ng nào sau đây?ụA. Di tr iệ B. Tăng năng su cây tr ngấ ồDoc24.vnC. Tăng ch ng nông nấ ượ D. Tăng phì nhiêu đtộ ấCâu 7. Gi ng cây tr ng không có vai trò nào sau đây?A. Phòng tr sâu nh iừ B. Tăng năng su t, tăng ch ng nông nấ ượ ảC. Tăng D. Thay đi cây tr ngổ ồCâu 8. Ki tra gi ng tr khi đem gieo, tiêu chí nào sau đây là không thi t?ể ướ ếA. nhứ B. Kích th toướ ạC. Không có sâu nhệ D. caoỷ ầII. lu (8ự ,0 đi m)ểCâu 1. (1,0 đi m)ể Làm vun cho cây nh đích gì?ỏ ụCâu 2. (2 ,0 đi m) Nêu đích và ph ng pháp ch bi nông n? ví dụ ươ ụv ph ng pháp ch bi nông thành tinh t. ươ ộCâu 3. (2,0 đi m)ể Nêu nghĩa và lo đt áp ng các bi pháp đt tr ngạ ồsau: cày sâu, kĩ bón phân làm ru ng thang; bón vôi; bi nừ ệpháp th i. ợCâu 4. (3 ,0 đi m)ể Nêu các bi pháp và nguyên phòng tr sâu nh cây tr ng? ồDoc24.vnĐÁP ÁN THI KÌ MÔN CÔNG NGH 7Ề ỚI. Tr nghi (2ắ ,0 đi m)ể đúng 0,25ỗ mểCâu 8Tr iả BII. lu (8ự ,0 đi m)ểC âu áp án mểCâu đích vi làm vun cho cây:ụ ớ­ Di iệ ạ­ Làm cho đt pấ ố­ ch c, n, phènạ ướ ố­ Ch ng đố 0,250,250,250,25Câu đích: Tăng giá tr ph m, kéo dài th gian qu nụ ả­ Ph ng pháp: khô, ch bi thành hay tinh t,ươ ộmu chua, đóng pố ộ­ Ví ắ ngâm cướ chử ạ nghi nhề ỏ cọhay rây ngể ắ ph hay khôơ ấ tinh t.ộ 0,51,00,5Câu 3Bi pháp oệ nghĩa Lo đt áp ngạ ụCày sâu, ỹbón phân ăng dày đtề ấtr ng, tăng ch dinhồ ấd ngưỡ Đt có ng đtấ ấm ng, nghèo dinhỏd ngưỡLàm ru ng ậthang ch dòng cạ ướch y, ch đcả ượxói mòn, trôiử Đt (đi, núi)ấ ồBón vôi Gi ng axit cóả ượtrong đtấ Đt phènấBi pháp th i.ệ Thau chua, n,ử Đt n, đt phèn.ấ 0,50,50,5Doc24.vnx phènổ 0,5Câu Bi pháp:ệ­ Bi pháp canh tác, ng gi ng ch ng sâu nh iệ ạ­ Bi pháp th côngệ ủ­ Bi pháp hóa cệ ọ­ Bi pháp sinh cệ ọ­ Bi pháp ki ch th tệ ậ* Nguyên c:ắ­ Phòng là chính­ Tr m, th i, nhanh chóng và tri đừ ể­ ng ng các bi pháp phòng trử 1,50,50,250,250,250,251,50,50,50,5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.