Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI HỌC KI 1 địa lí 8

3e37c62b72a7e604d89731d5db37d026
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-08-23 15:49:11 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 491 | Lượt Download: 7 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

MA TRAÄN ÑEÀ THI KSCL LÍỊ HK IN ĂM C: 201Ọ 201 7Tên ch ủđề( Bài) Nh bi tậ Th nghi uể ngậ ngộC caoấ đấ ộth pấBài 1: trí ịđ lí, ịhình và khoáng nả đi ịtrí lí khuị ủv châu Gi thích ảchâu có nhi ớkhí uậS câu:1ốS đi m: 3ố ểT :30%ỉ câu:1/2ốS đi m: ểT 20%ỉ câu:1/2ốS đi m: 1ố ểT 10%ỉ câu:1ốS đi m:3 ểT :30 %ỉ ệBài 8: Tình hình phát tri kinh tể ế- xã ởcác ướchâu -Nh ngữthành uựv nôngềnghi aệ ủcác cướChâu câu:1ốS đi m: 1ố ểT :1ỉ câu:ốS đi m: 1ố ểT :10%ỉ câu:1ốS đi m: ểT :10%ỉ ệBài 9: Khuv Tây Áự đi ịhình khu ủv Nam Áự Hymalaya là hàng ộrào khí uậS câu:1ốS đi m:ố ể30 :2ỉ câu: 1/2ốS đi m:2 ểT :20%ỉ câu:1/2ốS đi m: 1ố ểT 10%ỉ câu:1ốS đi m: ểT :30%ỉ ệBài 11: Dân và ặđi kinh ểt khu ựNam bi ểđ th hi ệc GDPơ ấc ộnăm 1995 2001 Nh xét ậs chuy ểd ch ấcác ngành kinh ủn ĐẤ ộS câu:1ốS đi m: 3ố ểT :30%ỉ câu:1/2ốS đi m: 2ố ểT 20%ỉ câu:1/2ốS đi m: 1ố ểT :10%ỉ câu:1ốS đi m: 3ố ểT :30%ỉ ệTS câu: 4TS đi m: 10ểT (%):100ỉ câu: ố1+1/2S đi m:4ố ểTL(%): 40% câu: ố1/2 +1/2 đi m:20ố ểTL(%):20% câu: 1/2ốS đi m: 3ố ểTL(%):30% câu: ½ốS đi m:1ố ểTL(%):10% TS câu:4TS đi m:10ể (%):100ỉ ệPHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH TR NG THCS BIÊN GI IƯỜ NG HÒA XÃ CH NGHĨA VI NAMỘ ỆĐ do nh phúcộ ạĐ THI KÌ NĂM 2016 2017Ề ỌMôn thi: líị p: 8Th gian: 45 phút (không th gian phát )ể ềĐ 1ỀCâu Trình bày đi trí lý và hình châu Á? Gi thích vì sao Châu Áặ ảcó nhi khí uề (3 đ)Câu Nh ng thành nông nghi các Châu bi hi nh thữ ướ ượ ếnào? (1đ)Câu Hãy nêu đi hình khu Nam Á? Vì sao nói dãy Hymalaya là tặ ộhàng rào khí u? (3đ)ậCâu vào ng li u” ng ph trong GDP) nự ướ ẤĐ ”ộ (3đ)Các ngành kinh tế tr ng trong GDP (%)ỷ ấ1995 2001-Nông Lâm Thu nỷ ả-Công nghi Xây ngệ ự- ch vị 28,427,144,5 25,027,048,0Hãy bi hình tròn th hi GDP năm 1995 2001 và nh xétẽ ậs chuy ch các ngành kinh ?ự ---H t---ế Biên gi iớ ngày tháng năm 2016 GVBM NG CH VÀ ĐÁP ÁNƯỚ ẤN dungộ Đi mể Câu Trình bày đi trí lý châu Á? Gi thích vì saoặ ảChâu có nhi khí u?ề ậ* trí lý: (1,5đ)ị ị- Có di tích nh th gi là 44,4 tri Kmệ 2.- c, là ph Á- Âu.Ở ị- Tr dài vùng xích vùng c. Ti giáp châu c: ụChâu Âu và Châu Phi và ng: Băng ng, Thái Bình ngạ ươ ươ ươ& ngẤ ươ* Gi thích: (1,5đ)ả- Do lãnh th châu tr dài vòng xích o. Lãnh th ấr ng, hình ng kh i, hình chia ph p.ộ ạ- Nhi núi và nguyên cao ngăn nh ng bi nh sâu ưở ậvào aộ 0,250,2510,750,75Câu Nh ng thành nông nghi các Châu cữ ướ ượbi hi nh th nào?ể Nh áp ng các thành khoa thu t, nông nghi nhi uờ ền châu đã thành to n:ướ ượ ớ- ng lúa toàn châu cao, chi 93% ngả ượ ượlúa toàn th gi ớ- Hai có dân đông nh th gi là Trung Qu và tr cướ ướđây th ng xuyên thi ng th c, nh ng hi nay đã ng và cònườ ươ ụth xu kh ẩ- nh Thái Lan, Vi Nam không nh ng ng th màộ ướ ươ ựhi nay tr thành các xu kh ng th nh và th hai thệ ướ ếgi 0,250,250,250,25Câu 3: Hãy nêu đi hình khu Nam Á? Vì sao nói dãyặ ựHymalaya là hàng rào khí u?ộ ậ* hình: có mi hình: (2đ)ị Phía c: Dãy hi ma lay hùng vĩ, cao, nh th gi i.ắ ớ+ Gi a: ng ng Ân ng ng n.ữ ớ+ Phía Nam: nguyên can, hai rìa là dãy Gát Đông và Gát Tây.ơ ề* Vì: (1,5 đ)- Dãy Hymalaya kéo dài và cao nh th gi xem nhấ ượ ưranh gi khí gi Trung và Nam Á.ớ ữ- Là ng thành ngăn gió mùa Tây Nam bi th vào làm aứ ườ ưtrút nam, phía Hymalaya khô n.ế ườ ườ 0,50,50,50,50,750,75Câu 4:V bi (2đ)ẽ ồ+ bi hình tròn th hi năm 1995 và 2001ẽ ệ+ Chia đúng ng ngành kinh (3 ngành)ỉ Có chú thích kí hi ngành trong kinh ế+ Tên bi ồ- Nh xét: (1đ)ậ kinh chuy ch theo ng tích ướ ự+ Nông Lâm Th n: gi m…. ả+ Ngành ch Tăng….ị 0,50,50,50,50,50,5Biên gi iớ ngày tháng năm 201... GVBM