Đề thi hoá học khối A năm 2012 mã đề 296

Gửi bởi: Gà Rừng vào ngày 2016-02-02 10:36:20 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

B Ộ GIÁO D Ụ C VÀ Đ ÀO T Ạ O ĐỀ CHÍNH TH Ứ C ( Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUY Ể N SI NH ĐẠ I H Ọ C N Ă M 2012 Môn: HOÁ H Ọ C; Kh ố i A Th ờ i gian làm bài: 90 phút, không k ể th ờ i gian phát đề Mã đề thi 296 H ọ , tên thí sinh :........ ..... ... ........ ...... ...... .. ........ ...... ...... .. ........ ... ... S ố báo d a nh : ........ ...... ...... .. ........ ...... ...... .. ........ ...... ...... .. ........ .. Cho bi ế t nguyên t ử kh ố i c ủ a các ngu yên t ố : H = 1 ; C = 1 2 ; N = 14 ; O = 16 ; N a = 23; Mg = 2 4 ; A l = 27 ; S = 32 ; C l = 35,5; K = 39; Ca = 40 ; Cr = 52 ; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; B a = 137.I.PH Ầ N CHUNG CHO T Ấ T C Ả THÍ SINH (40 câu, t ừ câu 1 đế n câu 40) Câu 1: Hi đ rat hóa 5,2 g a m axetilen v ớ i xúc tá c HgSO 4 trong m ô i tr ườ ng axit, đ un nóng.Cho toàn b ộ các ch ấ t h ữ u c ơ sau ph ả n ứ ng vào m ộ t l ượ ng d ư dung d ị ch AgNO 3 trong N H 3 thu đượ c 44,16 gam k ế t t ủ a.Hi ệ u su ấ t ph ả n ứ ng hi đ rat hóa axetilen là A.60%.B.80%.C.92%.D.70%.Câu 2: Cho các phát b i ể u sau: (a) Ch ấ t bé o đượ c g ọ i chung là triglixerit hay triaxylglixerol.(b) Ch ấ t béo nh ẹ h ơ n n ướ c, không tan trong n ướ c nh ư ng tan nhi ề u trong dung m ô i h ữ u c ơ .(c) Ph ả n ứ ng t h ủ y phân ch ấ t béo tro ng m ô i tr ườ ng axit là ph ả n ứ ng thu ậ n ngh ị ch.(d) Tristearin, tr iolein có công th ứ c l ầ n l ượ t là: ( C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 , (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 .S ố phát bi ể u đ úng là A.4.B.1.C.2.D.3.Câu 3: Cho các ph ả n ứ ng sau: (a) H 2 S + SO 2 → (b) Na 2 S 2 O 3 + dung d ị ch H 2 SO 4 (loãn g ) → (c) SiO 2 + Mg (d) Al ⎯⎯ ⎯ ⎯ ⎯ → o t tØ lÖ m o l 1 : 2 2 O 3 + dung d ị ch NaOH → (e) Ag + O 3 → (g) SiO 2 + dung d ị ch HF → S ố ph ả n ứ ng t ạ o ra đơ n ch ấ t là A.3.B.6.C.5.D.4.Câu 4: Đố t cháy hoàn toàn 3 lít h ỗ n h ợ p X g ồ m 2 anken k ế ti ế p nhau trong dãy đồ ng đẳ ng c ầ n v ừ a đủ 10,5 lít O 2 (các th ể tích khí đ o trong cùng đ i ề u ki ệ n nhi ệ t độ , áp su ấ t).Hi đ rat hóa hoàn toàn X trong đ i ề u ki ệ n thích h ợ p thu đượ c h ỗ n h ợ p ancol Y, trong đ ó kh ố i l ượ n g ancol b ậ c hai b ằ ng 6/ 13 l ầ n t ổ ng kh ố i l ượ ng các ancol b ậ c m ộ t.Ph ầ n tr ă m k h ố i l ượ ng c ủ a ancol b ậ c m ộ t (có s ố nguyên t ử cacbon l ớ n h ơ n) trong Y là A.46,43%.B.10,88%.C.31,58%.D.7,89%.Câu 5: M ộ t lo ạ i phân kali có thành ph ầ n chính là KCl (còn l ạ i là các t ạ p c h ấ t không ch ứ a kali) đượ c s ả n xu ấ t t ừ qu ặ ng xinvinit có độ di nh d ưỡ ng 55%.Ph ầ n tr ă m k h ố i l ượ ng c ủ a KCl trong lo ạ i phân kali đ ó là A.95,51%.B.65,75%.C.87,18% .D.88,52%.Câu 6: Qu ặ ng nào sau đ ây giàu s ắ t n h ấ t? A.Xi đ erit.B.Manhetit.C.Hem a tit đỏ .D.Pirit s ắ t.Câu 7: Cho dãy các ch ấ t: C 6 H 5 NH 2 (1), C 2 H 5 NH 2 (2), (C 6 H 5 ) 2 NH (3), (C 2 H 5 ) 2 NH (4), NH 3 (5) (C 6 H 5 - là g ố c phenyl).D ã y các ch ấ t s ắ p x ế p theo th ứ t ự l ự c baz ơ gi ả m d ầ n là: A.(3), (1), (5), (2), (4).B.(4), (1), (5), (2), (3).C.(4), (2), (3), (1), (5).D.(4), (2), (5), (1), (3).Câu 8: Dãy các kim lo ạ i đề u có th ể đượ c đ i ề u ch ế b ằ ng ph ươ ng pháp đ i ệ n phân dung d ị ch m u ố i (v ớ i đ i ệ n c ự c tr ơ ) là : A.Ni, Cu, Ag.B.Ca, Zn, Cu.C.Li, Ag, Sn.D.Al, Fe, Cr.Trang 1/ 6 - Mã đề thi 296 Câu 9: H ỗ n h ợ p X g ồ m Fe 3 O 4 v à A l c ó t ỉ l ệ mo l t ươ ng ứ ng 1 : 3.Th ự c hi ệ n ph ả n ứ ng nhi ệ t nhôm X (không có không khí) đế n khi ph ả n ứ ng x ả y ra hoàn toàn thu đượ c h ỗ n h ợ p g ồ m A.Al, Fe, Fe 3 O 4 và Al 2 O 3 .B.Al 2 O 3 , Fe và Fe 3 O 4 .C.Al 2 O 3 và Fe.D.Al, Fe và Al 2 O 3 .Câu 10: H ỗ n h ợ p X g ồ m 2 a m ino axit no (ch ỉ có nhóm ch ứ c –COOH v à –NH 2 trong phân t ử ), trong đ ó t ỉ l ệ m O : m N = 80 : 21.Để tác d ụ ng v ừ a đủ v ớ i 3,83 ga m h ỗ n h ợ p X c ầ n 30 m l dung d ị ch HCl 1M.M ặ t khác, đố t cháy hoàn toàn 3,83 gam h ỗ n h ợ p X c ầ n 3,192 lít O 2 ( đ ktc).D ẫ n t o à n b ộ s ả n ph ẩ m cháy (CO 2 , H 2 O và N 2 ) vào n ướ c vôi trong d ư th ì kh ố i l ượ ng k ế t t ủ a thu đượ c là A.13 ga m .B.20 ga m .C.15 ga m .D.10 ga m .Câu 11: Nguyên t ử R t ạ o đượ c catio n R + .C ấ u hình electron ở phân l ớ p ngoài cùng c ủ a R + ( ở tr ạ ng thái c ơ b ả n) là 2p 6 .T ổ ng s ố h ạ t m a ng đ i ệ n trong nguyên t ử R là A.10.B.11.C.22.D.23.Câu 12: Đố t cháy hoàn toàn 4,64 ga m m ộ t hi đ rocacbon X (ch ấ t khí ở đ i ề u ki ệ n th ườ ng) r ồ i đ em to àn b ộ s ả n ph ẩ m cháy h ấ p th ụ h ế t vào bì nh đự ng dung d ị ch Ba(OH) 2 .Sau các ph ả n ứ ng thu đư ợ c 39,4 ga m k ế t t ủ a và kh ố i l ượ ng ph ầ n dung d ị ch gi ả m b ớ t 19,912 gam .Công th ứ c phân t ử c ủ a X là A.CH 4 .B.C 3 H 4 .C.C 4 H 10 .D.C 2 H 4 .Câu 13: Cho 500 m l dung d ị ch Ba(OH) 2 0,1M vào V m l dung d ị ch Al 2 (SO 4 ) 3 0,1M; sau khi các ph ả n ứ ng k ế t thúc thu đượ c 12,045 gam k ế t t ủ a.Giá tr ị c ủ a V là A.300.B.75.C.200.D.150.Câu 14: H ỗ n h ợ p X g ồ m axit fom i c, axit acrylic, axit oxalic và axit ax etic.Cho m gam X ph ả n ứ ng h ế t v ớ i dung d ị ch NaHC O 3 thu đượ c 1,344 lít CO 2 ( đ ktc).Đố t cháy hoàn toàn m gam X c ầ n 2,016 lít O 2 ( đ ktc), thu đượ c 4,84 gam CO 2 và a gam H 2 O.Giá tr ị c ủ a a là A.1,62.B.1,44.C.3,60.D.1,80.Câu 15: Cho 2,8 gam b ộ t s ắ t vào 200 m l dung d ị ch g ồ m A g N O 3 0,1M và Cu(NO 3 ) 2 0,5M; khi các ph ả n ứ ng x ả y ra hoàn toàn thu đượ c m gam ch ấ t r ắ n X.Giá tr ị c ủ a m là A.4,72.B.4,48.C.3,20.D.4,08.Câu 16: Cho dãy các ch ấ t: s tir en, an col benzylic , anilin, toluen, phenol (C 6 H 5 OH).S ố ch ấ t trong dãy có kh ả n ă ng làm m ấ t m à u n ướ c brom là A.5.B.4.C.3.D.2.Câu 17: Cho các phát b i ể u sau v ề phenol (C 6 H 5 OH): (a) Phenol tan nhi ề u trong n ướ c l ạ nh.(b) Phenol có tính axit nh ư ng dung d ị ch phenol trong n ướ c không làm đổ i m à u qu ỳ tím.(c) Phenol đượ c dùng để s ả n xu ấ t ph ẩ m nhu ộ m, ch ấ t di ệ t n ấ m m ố c.(d) Nguyên t ử H c ủ a vòng benzen trong phenol d ễ b ị thay th ế h ơ n nguyên t ử H trong benzen.(e) Cho n ướ c brom vào dung d ị ch phenol th ấ y xu ấ t hi ệ n k ế t t ủ a.S ố phát bi ể u đ úng là A.4.B.2.C.5.D.3.Câu 18: Ph ầ n tr ă m k h ố i l ượ ng c ủ a nguyên t ố R trong h ợ p ch ấ t khí v ớ i hi đ ro (R có s ố oxi hóa th ấ p nh ấ t) và trong oxit cao nh ấ t t ươ ng ứ ng là a% và b%, v ớ i a : b = 11 : 4.Phát bi ể u nào sau đ ây là đ úng? A.Phân t ử oxit cao nh ấ t c ủ a R không có c ự c.B.Oxit cao nh ấ t c ủ a R ở đ i ề u ki ệ n th ườ ng là ch ấ t r ắ n.C.Trong b ả ng tu ầ n hoàn các nguyên t ố hóa h ọ c, R t h u ộ c chu kì 3.D.Nguyên t ử R ( ở tr ạ ng thái c ơ b ả n) có 6 electron s.Câu 19: X và Y là hai nguyên t ố th u ộ c cùng m ộ t chu k ỳ , hai nhóm A liên ti ế p.S ố proton c ủ a nguyên t ử Y nhi ề u h ơ n s ố proton c ủ a nguyên t ử X.T ổ ng s ố h ạ t proton trong nguyên t ử X và Y là 33.Nh ậ n xét nào sau đ ây v ề X, Y là đ úng? A.Đơ n ch ấ t X là ch ấ t kh í ở đ i ề u ki ệ n t h ườ ng.B.Độ âm đ i ệ n c ủ a X l ớ n h ơ n độ âm đ i ệ n c ủ a Y.C.L ớ p ngoài cùng c ủ a nguyên t ử Y ( ở tr ạ ng thái c ơ b ả n) có 5 electron.D.Phân l ớ p ngoài cùng c ủ a nguyên t ử X ( ở tr ạ ng thái c ơ b ả n) có 4 electron.Câu 20: Đ i ệ n phân 150 m l dung d ị ch AgNO 3 1M v ớ i đ i ệ n c ự c tr ơ trong t gi ờ , c ườ ng độ dòng đ i ệ n không đổ i 2,68A (hi ệ u su ấ t quá tr ình đ i ệ n phân là 100%), thu đượ c ch ấ t r ắ n X, dung d ị ch Y và khí Z.