Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề Thi Hóa 9

Gửi bởi: vào ngày 2017-06-20 15:11:13 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TR NG THCS TR PHÚƯỜ ẦH và tênọ :………………………L p:ớ …………………………… KI TRA IỂ ỲNĂM 2014­2015ỌMôn: Hóa 9ọTh gian: 45ờ Giám th 1:ị pháchốGiám th 2:ị………………………………………………………………………………………………Đi mể Giám kh 1ả Giám kh 2ả pháchốB ng sằ ng chằ ữI. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)Khoanh tròn một trong các chữ cái A, B, hoặc trước các kết quả đúng.1. Trong gang hàm lượng cacbon chiếm:A. 1- 2% B. 2-5% C. 5-7% D. 7-9%.2. Nhóm chất làm đổi màu quỳ tím là:A. HCl, KOH. B. KCl, NaCl C. NaCl, K2 SO4 D. KNO3 CaCO3 .3. Độ hoạt động hóa học của kim lo gi trong dãy:ạ ầA. K, Fe, Na, Mg B. Zn, Fe, Pb, Cu C. Cu, Al, Au, Fe D. Mg, Ag, K, Cu.4. Baz không tan nhi phân thành:ơ ạA. kim lo i, cạ ướ B. mu i, cố ướ C. axit, cướ D. oxit, c.ướ5. phá kim lo i, kim do tác ng hóa trong môi tr ng là:ự ườA. ăn mòn kim lo iự B. quá trình đi phân kim lo iệ ạC. ho đng kim lo iạ D. phân ch kim lo i.ự ạ6. hu nh đioxit thu lo i:ộ ạA. oxit trung tính B. oxit bazơ C. oxit axit D. oxit ng tính.ưỡ7. không tác ng đc ch nào sau đây:ắ ượ ấA. HCl B. H2 SO4 đc, ngu iặ C. H2 SO4 loãng D. H2 SO4 đc, ặnóng.8. Mu nào sau đây đc dùng làm gia và qu th ph m?ố ượ ẩA. KNO3 B. K2 SO4 C. NaCl D. CaCO3 .9. Đi phân Alệ2 O3 trong đi phân có xúc tác criolit, ph thu đc là:ể ượA. Al, O2 B. Al2 O3 O2 C. Al2 O3 Al D.Al, H2 O2 .10. ph ph ng trung hoà là:ả ứA. mu i, cố ướ B. baz cơ ướ C. axit, cướ D. axit i, baz i.ớ ớ11. nhôm lên ng đèn n, nhôm cháy sáng thành nhôm oxit là ch n:ắ ắA. màu đen B. màu vàng C. màu xanh D. màu tr ng.ắ12. ch nào sau đây là phân bón hóa c:ặ ọA. NH4 NO3 HCl B. CO(NH2 )2 KNO3 C. K2 SO4 NaOH, D. KNO3 BaSO4 .II. LUẬN đi mể )Câu 1: (2 đi m) Nêu ph ng pháp hóa nh bi nhôm và t. Vi PTHH minh a.ươ ọCâu 2: (2 đi m) Vi PTHH bi di các chuy đi sau. (Ghi rõ đi ki có)ế Al Al2 O3 AlCl3 Al NaAlO2Câu 3: (2 đi m) lá ng 20 gam đc nhúng trong dung ch CuSOộ ượ ị4 Sau th gian ấlá ra, nh khô cân đc 20,08 gam.ắ ượ(HS không ghi vào ph này)ầ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 3.1. Vi PTHH.ế 3.2. Tính kh ng sau ph ng ?ố ượ ứ3.3. Tính kh ng đng thành?ố ượ ạCâu 4: (1 đi mể Cho 6,5 gam kim lo có hóa tr II tác ng Clạ ớ2 thì thu đc 13,6 gam ượmu i. Xác đnh tên kim lo đã dùng.ố ạCho bi nguyên kh (theo đvC) các nguyên Fe: 56; Cu: 64; Zn: 65; Cl: 35,5.ế ố...................................H t.............................................ế.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (2) (1) (3) (4)..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TR NG THCS TR PHÚƯỜ ẦH và tênọ :………………………L p:ớ …………………………… KI TRA IỂ ỲNĂM 2014­2015ỌMôn: Hóa 9ọTh gian: 45ờ Giám th 1:ị pháchốGiám th 2:ị………………………………………………………………………………………………Đi mể Giám kh 1ả Giám kh 2ả pháchốB ng sằ ng chằ ữI. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)Khoanh tròn một trong các chữ cái A, B, hoặc trước các kết quả đúng.1. Điện phân Al2 O3 trong bể điện phân có xúc tác criolit, sản phẩm thu được là:A. Al2 O3 Al B. Al2 O3 O2 C. Al, O2 D.Al, H2 O2 .2. hu nh đioxit thuộc loại:A. oxit trung tính B. oxit axit C. oxit bazơ D. oxit lưỡng tính.3. Độ hoạt động hóa học của kim loại giảm dần trong dãy:A. K, Fe, Na, Mg B. Mg, Ag, K, Cu C. Cu, Al, Au, Fe D. Zn, Fe, Pb, Cu.4. Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy tạo thành:A. kim loại, nước B. muối, nước C. oxit, nước D. axit, nước.5. Cặp chất nào sau đây là phân bón hóa học:A. NH4 NO3 HCl B. KNO3 BaSO4 C. K2 SO4 NaOH, D. CO(NH2 )2 KNO36. Nhóm chất làm đổi màu quỳ tím là:A. NaCl, K2 SO4 B. KCl, NaCl C. HCl, KOH. D. KNO3 CaCO3 .7. Sắt không tác dụng được với chất nào sau đây:A. HCl B. H2 SO4 đc, nóngặ C. H2 SO4 loãng D. H2 SO4 đc, ngu iặ ộ.8. Mu nào sau đây đc dùng làm gia và qu th ph m?ố ượ ẩA. NaCl B. K2 SO4 C. KNO3 D. CaCO3 .9. Trong gang hàm lượng cacbon chiếm:A. 1- 2% B. 5-7% C. 2-5% D. 7-9%.10. ph ph ng trung hoà là:ả ứA. axit, cướ B. baz cơ ướ C. mu i, cố ướ D. axit i, baz i.ớ ớ11. nhôm lên ng đèn n, nhôm cháy sáng thành nhôm oxit là ch n:ắ ắA. màu tr ng.ắ B. màu vàng C. màu đen D. màu xanh.12. Sự phá hủy kim loại, hợp kim do tác dụng hóa học trong môi trường là:A. quá trình điện phân kim loại B. sự ăn mòn kim loại C. hoạt động bảo vệ kim loại D. sự phân hủy hợp chất của kim loại.II. TỰ LUẬN (7 điểm)Câu 1: (2 đi m) lá ng 20 gam đc nhúng trong dung ch CuSOộ ượ ị4 Sau th gian ấlá ra, nh khô cân đc 20,08 gam.ắ ượ 1.1. Vi PTHH.ế 1.2. Tính kh ng sau ph ng ?ố ượ ứ1.3. Tính kh ng đng thành?ố ượ ạ(HS không ghi vào ph này)ầ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Câu 2: (1 đi mể Cho 6,5 gam kim lo có hóa tr II tác ng Clạ ớ2 thì thu đc 13,6 gam ượmu i. Xác đnh tên kim lo đã dùng.ố ạCâu 3: (2 đi m) Vi PTHH bi di các chuy đi sau. (Ghi rõ đi ki có)ế Al Al2 O3 AlCl3 Al NaAlO2Câu điểm) Nêu phương pháp hóa nh bi nhôm và t. Vi PTHH ếminh a.ọCho bi nguyên kh (theo đvC) các nguyên Fe: 56; Cu: 64; Zn: 65; Cl: 35,5.ế ố...................................H t.............................................ế................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (2) (1) (3) (4)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ĐÁP ÁN THANG ĐI MỂĐ THI NĂM 2014 2015Ề ỌMôn: Hóa 9ọTh gian: 45 phútờI. TR NGHI KHÁCH QUAN: đi mẮ ểCâu 10 11 12Đáp án đúng BII. LU N: đi mỰ ểCâu dungộ Đi mể1 Nh bi đúng ch /1 đi mậ ể2­ Dùng NaOH nh bi Al: có khí không màu thoát raậ ếPTHH 2Al 2H2 2NaOH 2NaAlO2 H2 ↑­Còn là Feạ2 Vi PTHH th hi dãy chuy hóa (Vi đúng PTHH 0,5đ)ế ỗ21.2.3.4. 4Al 3O2 2Al→2 O3Al2 O3 6HCl 2AlCl→3 3H2 O2AlCl3 3Mg 3MgCl→2 2Al2Al 2NaOH 2H2 2NaAlO→2 3H2 ↑323.1.3.2. PTHH: Fe CuSO4 FeSO→4 Cu ↓G là mol Fe (x>0)ọ ƯmFe(p 56.x mCu 64xVì kh ng thanh kim lo tăng: 64x 56x 20,08 ­20 0,08ố ượ 0,53.3. 0,01 (mol)mFe (sau )Ư 20 0,01.56 19,44 (g)mCu 0,01.64 0,64 (g) 10,541­ Áp ng ĐLBTKL: mụCl2 13,6­6,5= 7,1 (g)­ nCl2 7,1 71 0,1 (mol)­ PTHH: Cl2 ACl2­ PTHH tính mol A: nừ ốA 0,1mol­ MA 6,5: 0,1 65g là Zn. 0,250,250,250,25L ý:ư Đáp án thang đi này có tính ch tham kh o, sinh gi theo ph ng pháp khác ươmà đúng đt 100% đi m.ẫ ểĐÁP ÁN THANG ĐI MỂĐ THI NĂM 2014 2015Ề ỌMôn: Hóa 9ọTh gian: 45 phútờI. TR NGHI KHÁCH QUAN: đi mẮ ểCâu 10 11 12Đáp án đúng BII. LU N: đi mỰ ểCâu dungộ Đi mể4 Nh bi đúng ch /1 đi mậ ể2­ Dùng NaOH nh bi Al: có khí không màu thoát raậ ếPTHH 2Al 2H2 2NaOH 2NaAlO2 H2 ↑­Còn là Feạ3 Vi PTHH th hi dãy chuy hóa (Vi đúng, đk PTHH 0,5đ)ế ỗ21.2.3.4. 2AlCl3 3Mg 3MgCl→2 2Al4Al 3O2 2Al→2 O32Al2 O3 4Al 3O→22Al 2NaOH 2H2 2NaAlO→2 3H2 ↑121.1.1.2.1.3. PTHH: Zn CuSO4 ZnSO→4 Cu ↓G là mol Zn (x>0)ọ ƯMZn(p 65.x mCu 64xVì kh ng thanh kim lo gi m: 65x 64x 40 ­39,85 0,15ố ượ 0,15 (mol)mZn (sau )Ư 40 0,15.65 30,35 (g)mCu 0,15.64 9,6 (g) 0,510,521­ Áp ng ĐLBTKL: mụCl2 27,2­13 14,2 (g)­ nCl2 14,2 71 0,2 (mol)­ PTHH: Cl2 ACl2­ PTHH tính mol A: nừ ốA 0,2mol­ MA 13: 0,2 65g là Zn. 0,250,250,250,25L ý:ư Đáp án thang đi này có tính ch tham kh o, sinh gi theo ph ng pháp khác ươmà đúng đt 100% đi m.ẫ ểPHÒNG GD& ĐT SÔNG HINH TR NG THCS TR PHÚƯỜ Ti 35:ế MA TR THI NĂM 2014 ­2015 ỌMôn: Hóa 9ọTh gian: 45 phútờNgày so n: 13.12.2014ạTên chủđ (n iề ộdung,ch ngươ…) Nh bi tậ Thông hi uể ngậ Vd cở ứđ cao nộ ngộTN TL TN TL TN TL TN TL TN TLCh đủ ề1: Các lo iạh ch tợ ấvô cơ ng ng NaCl.Ứ ủ­ SO2 :oxit axit CTHH lo ạPBHH.­ Nh bi mu i, axit, ốbaz .ơ­ ph axit Ưvà baz nhi phân Vi đúng ếPTHH ủchu ph ảng.ứ 3,5baz không tan.ơS câuốS đi mố ểT lỉ 11,542,86% 257,14% 3,535%Ch đủ ề2:Kim lo iạ Đnh nghĩa gang.ị­ Dãy ho đng hóa ọc kim lo i.ủ ạ­ Đnh nghĩa ăn mòn ựkim lo i.ạ­TCHH t.ủ ắ­ SX nhôm.­ Hi ng thí nghi m.ệ ượ ệTCHH axit.ủ­ Nh bi Al, Feậ Nhúng thanhkim lo vàoạdung chịmu i.ố Xác đnh tênịkim lo i.ạ6,5S câuốS đi mố ểT lỉ 53,553,85% 230,77% 115,38% 6,565%T ng sổ ốcâu 12 112 6T ng sổ ốđi mể 110T lỉ 50% 20% 20% 10%100% Kí duy TT Ng ma tr nệ ườ ậVõ Ng Đoan Tr Th Nguy tọ