Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Ninh Phước, Ninh Thuận năm học 2016 - 2017

b377534c81d890e09669769151645997
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-05-05 11:25:11 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 316 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnS GD&ĐT Ninh Thu nở ậTr ng PTDTNTTHCS Ninh Ph cườ ướ KI TRA KÌ IIỌNĂM C: 2016 2017ỌMôn: Giáo công dân 9ụTh gian: 45 phútờ(Không th gian giao đ)ể ềPh I: Tr nghi khách quan: (4,0 đi m)ầ ểA. Ch câu tr đúng nh t. (2,0 đi m)ọ ểCâu 1: tu lao đng đc ngh theo quy đnh pháp lu ta ượ ướ ượđi nam và là? ữA. Nam 62 tu i, 58 tu i. B. Nam 60 tu i, 55 tu i. ổC. Nam 65 tu i, 60 tu i.ổ D. Nam 55 tu i, 50 tu i.ổ ổCâu 2: Xác đnh hành vi vi ph lu lao đng ng ng lao đng trong các ườ ộtr ng sau đây:ườ ợA. Thuê trẻ em 14 tuổi làm thợ may công nghiệpB. Nghỉ việc dài ngày không có lí doC. Tự bỏ việc không báo trước D. Làm việc thiếu tinh thần, trách nhiệm.Câu 3: Em đng ki nào sau đây:ồ ếA. hôn khi nam, 18 tu tr lênế ởB. Cha có quy quy đnh hôn nhân con ủC hôn do nam nguy quy đnh, trên tình yêu chân chínhế ởD. Trong gia đình ng ch ng là ng quy đnh vi c.ườ ườ ệCâu 4: Hôn nhân pháp là :ợA. Nam từ 20 tuổi nữ 18 tuổi trở lên tự nguyện chung sống lâu dài B. Đủ tuổi pháp luật qui định người khác giới có họ ngoài đời C. Đủ tuổi pháp luật qui định, độc thân, tự nguyện, bình đẳng có đăng ký kết hônD. Những người độc thân tự nguyện, bình đẳng có đăng ký kết hônPh B: Ch dung phù ng ng.ầ ươ (2,0 đi m).ểDoc24.vnCâu 1: Nh ng hình th nào đây tham gia qu lý Nhà c, qu lý xã làữ ướ ướ ộtham gia tr ti ho gián ti p?ự ếN dung tham giaộ Tham giatr ti pự Tham giagián ti pế1. Tham gia đi bi Qu i, đi bi uầ ểHĐND các pấ2. Đóng góp ki trong các cu xâyế ềd ng khu dân làng xãự ư3. Góp ki th Lu Giáo cế ụ4. Góp ki cho ban giám hi nhà tr ngế ườCâu 2: Hành vi nào sau đây là hành vi đo đc, hành vi nào sau đây là hành vi pháp ứlu t? Hành vi Đo đcạ Pháp lu tậ1. Không ch xe đèn đạ ượ ỏ2. Kính tr ng và bi th côọ ầ3.Báo cho công an tr công dânề ủ4.Giúp gia đình có hoàn nh khó khănỡ ảPh II: lu n: (6,0 đi m)ầ ểCâu (3,0 đi m)ểTh nào là qu c? qu nh ng công vi gì? thân em là ảh sinh ph làm gì th hi nghĩa qu c? ốCâu 2: (3,0 đi m)ể­ Th nào là ng có đo đc? Th nào là tuân theo pháp lu t? ậ­ Hãy trình bày quan đi em ch tài và đc“ trong câu nói sau:ể ứ“ Có tài mà không có đc thì là ng vô ngứ ườ ụCó đc mà không có tài thì làm vi gì ng khó”.ứ ủH Chí MinhồDoc24.vnĐáp án đề thi học kì môn Giáo dục công dân lớp 9Câu ĐÁP ÁN NG CH ƯỚ BI ĐI MỂ ỂTr nghi mắ ệA.Câu 4Đáp án CB. Câu 1: Tham gia tr ti p: 1, 2, 4ự Tham gia gián ti p: 3ếCâu 2: Đo đc: 2,4ạ Pháp lu t: 1,3ậ A. 2,0 đi mểM câu đúngỗđc 0,5 đ)ượB. 2,0 đi mểM đáp án ỗđúng 0,25 đII. lu nự 6,0 đi mể1(3,0 đ) qu c:ả ốB qu là đc p, ch quy th ng nh ấvà toàn lãnh th qu c, ch xã ộch nghĩa và Nhà ng hòa xã ch nghĩa Vi ướ ệNam* qu bao m: ồxây ng qu phòng toàn dân; th hi nghĩa quân ụs tr an ninh xã i; th hi chính sách uự ậph ng quân đi.ươ ộ* Nghĩa :ụ­ Ph ra p, tu ng đo đc, rèn luy ưỡ ứkh e, luy quân .ỏ ự­ Tích tham gia phong trào tr an ninh ựtr ng và trú. Sãn sàng làm nghĩa quân ườ ựđng th tích đng ng thân trong gia đình ườ 1,0 đi mể1,0 đi mể0,5 đi mể0,5 đi mểDoc24.vnth hi nghĩa quân .ự ự2(3,0 đ) Khái ni m:ệ­ ng có đo đc là suy nghĩ, hành đng theo nh ng ữchu đo đc xã i: bi chăm lo đn ng i, ườđn công vi chung; bi gi quy lí gi quy iế ợvà nghĩa ích xã i, dân làm ụtiêu ng và kiên trì ho đng th hi tiêu đó.ố ụ­ Tuân theo pháp lu là luôn ng và hành đng theo ộnh ng quy đnh pháp lu t.ữ ậ* sinh đa ra quan đi mình câu nói trên:ọ ề­ sinh nói lên đc cái “đc“ là con ng i, là ượ ườcái quan tr ng.ọ­ sinh nói đc quan gi ch “tài và đc“.ọ ượ ứ* Giáo viên linh ho ch đi này.ạ ụ 1,0 đi mể0,5 đi mể1,0 đi mể0,5 đi mể