Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ THI HKI MÔN ĐỊA LÍ 8 (2017-2018) Trường PT DTNT THCS Huyện Duyên Hải

30376364326264353564623139386164336661323135323134303432653532666432663134623032623232663839653938646566646334623633363832636537
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 11:14 AM ngày 9-08-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 250 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD ĐT DUYÊN THI KÌ IỀ ỌTR NG PT DTNT THCS ƯỜ Năm c: 2017- 2018ọHUY DUYÊN IỆ Môn: lí 8ị Th gian: 60 phút (không th gian phát )ờ ềĐ :ềCâu (2 đi m)ể Trình bày nh ng thu và khó khăn thiên nhiên Châu Á.ữ ủCâu (3 đi m)ể Hãy nêu nh ng đi khác nhau hình gi ph li và ph oữ ảcùa khu Đông Á. tên các con sông Đông Á.ự ởCâu (3 đi m)ể Nam có mi hình? Nêu rõ đi mi n.ấ ềCâu (2 đi m)ề Nêu nh ng nguyên nhân nh khu Tây Nam trong ựnhi năm đây.ề ầ----------H T----------Ế