Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

ĐỀ THI HKI MÔN ĐỊA LÍ 8 (2017-2018) Trường PT DTNT THCS Huyện Duyên Hải

Gửi bởi: ngoc.hnue96@gmail.com vào ngày 2018-08-09 11:14:26
Nội dung
PHÒNG GD ĐT DUYÊN THI KÌ IỀ ỌTR NG PT DTNT THCS ƯỜ Năm c: 2017- 2018ọHUY DUYÊN IỆ Môn: lí 8ị Th gian: 60 phút (không th gian phát )ờ ềĐ :ềCâu (2 đi m)ể Trình bày nh ng thu và khó khăn thiên nhiên Châu Á.ữ ủCâu (3 đi m)ể Hãy nêu nh ng đi khác nhau hình gi ph li và ph oữ ảcùa khu Đông Á. tên các con sông Đông Á.ự ởCâu (3 đi m)ể Nam có mi hình? Nêu rõ đi mi n.ấ ềCâu (2 đi m)ề Nêu nh ng nguyên nhân nh khu Tây Nam trong ựnhi năm đây.ề ầ----------H T----------Ế