Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi HK1, môn Hóa, năm 2015-2016

38356233613861363831656463663165626635393738393732326361653463333366306465313364656266356461646464373933383831626466383565393437
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 03:37 AM ngày 16-09-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 323 | Lượt Download: 0 | File size: 0.050688 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Sở GD&ĐT Kiên Giang
Trường THPT Vĩnh Thuận
(Đề chính thức)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 - MÔN HÓA LỚP 10

Năm học: 2015-2016 (Thời gian làm bài: 45 phút)

Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Mã đề: 209
L ớp 10/

Số báo danh:

Cho khối lượng nguyên tử: Fe(56), Cu(64), S(32), O(16), Al(27), Na(23), K(39), Mg(24),
Ca(40), Ba(137), F(19), Cl(35,5), Br(80), I(127).
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 8,3 gam hỗn hợp Fe và Al vào dung d ịch HCl dư, thoát ra 5,6 lít khí H 2 ở
(đktc). Khối lượng của nhôm là
A. 1,35(g)
B. 2,7(g)
C. 1,335(g)
D. 2,88
(g)
Câu 2: Dãy nguyên tố nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính kim loại tăng dần t ừ trái sang ph ải?
A. Mg B. Mg C. K D. K Câu 3: Nguyên tố nào là kim loại kiềm?
A. Li
B. B
C. Al
D. Be
Câu 4: Lớp M có bao nhiêu phân lớp?
A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 5: Chọn câu đúng nhất: Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho
A. khả năng tham gia phản ứng mạnh hay yếu của nguyên tử đó.
B. khả năng tạo thành liên kết hoá học.
C. khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hoá học.
D. khả năng nhường electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hoá học.
Câu 6: Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với dung dịch có 0.75 mol H 2SO4, thu được dung
dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 1.68 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của m là
A. 48,0gam
B. 38,1gam
C. 34.8 gam
D. 48,1gam
Câu 7: Mệnh đề sai về nguyên tử là
A. Số proton bằng số electron.
B. Số proton bằng trị số điện tích hạt nhân.
C. Số hiệu nguyên tử bằng trị số của điện tích hạt nhân nguyên tử.
D. Số proton bằng số nơtron.
Câu 8: Trong hợp chất nhôm oxit, nhôm có điện hóa trị là
A. 3+
B. +3
C. +2
D. 2+
Câu 9: Định nghĩa nào sau đây về nguyên tố hóa học là đúng? Nguyên tố hóa học là t ập hợp các
nguyên tử
A. có cùng điện tích hạt nhân.
B. có cùng số nơtron trong hạt nhân.
C. có cùng nguyên tử khối.
D. có cùng số khối.
27

Câu 10: Nguyên tử 13 Al có số khối là
A. 27
B. 14
C. 26
Câu 11: Kim loại mạnh nhất nằm ở vị trí nào trong bảng hệ thống tuần hoàn?
A. Cuối nhóm VIIA.
B. Cuối nhóm IA.
C. Ở đầu nhóm IA.
VIIA.
Câu 12: Nguyên tố nào có độ âm điện lớn nhất?
A. O
B. S
C. Cl
Câu 13: Trong phân tử HCl có bao nhiêu cặp electron chung?
A. 1
B. 4
C. 3

D. 13
D. Đầu nhóm

D. F
D. 2

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 6,2 gam hỗn hợp Na và K vào nước, thấy thoát ra 2,24 lít H 2 (đktc). % khối
lượng của K là
A. 22,2%
B. 52,1%
C. 62.9%
D. 47,9%

Trang 1/2 - Mã đề thi 209

Câu 15: Chọn phát biểu đúng nhất: Liên kết cộng hoá trị là liên kết
A. giữa các nguyên tử phi kim với nhau.
B. được hình thành do sự dùng chung electron giữa hai nguyên tử khác nhau.
C. được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung.
D. trong đó cặp electron dùng chung bị lệch về phía một nguyên tử.
Câu 16: Cho m gam hỗn hợp CuO và Cu tác dụng vừa đủ với 0,2 mol dung dịch H 2SO4 đặc, nóng, thu
được 1,12 lít khí SO2 ở đktc. Giá trị của m là
A. 22,4 g
B. 1,12 g
C. 11,2 g
D. 2,24 g
Câu 17: Trong các hidroxit dưới đây, hidroxit nào có tính bazơ mạnh nhất?
A. NaOH
B. Ca(OH)2
C. KOH
D. LiOH
Câu 18: Kim cương có kiểu cấu tạo mạng tinh thể nào?
A. Mạng tinh thể ion
B. Mạng tinh thể nguyên tử
C. Mạng ting thể kim loại
D. Mạng tinh thể phân tử
Câu 19: Kí hiệu nguyên tử ZA X cho biết những điều gì về nguyên tố X?
A. Số hiệu nguyên tử.
B. Số khối của nguyên tử.
C. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tử.
D. Số hiệu nguyên tử và số khối.
Câu 20: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Tổng số hạt mang đi ện nhi ều h ơn t ổng s ố
hạt không mang điện là 12 hạt. Nguyên tố X có số khối là
A. 28
B. 26
C. 27
D. 23
Câu 21: Cho phản ứng sau: Cu+ HNO3 ¾¾
® Cu(NO3)2 + NO + H2O. Sau khi cân bằng tổng hệ số là
A. 20
B. 21
C. 22
D. 24
Câu 22: Một nguyên tử của một nguyên tố có tổng số hạt là 13.Vậy nguyên tử đó có số proton là
A. 7
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 23: Cho phản ứng sau : Cl2 + KOH ¾¾
KClO
+
KCl
+
H
O
2
®
Clo đã :
A. Bị oxi hóa
B. Không bị oxi hóa và không bị khử
C. Bị khử
D. Bị oxi hóa và bị khử
Câu 24: Trong hợp chất NH3, nitơ có cộng hóa trị là
A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 25: Phân tử chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị phân cực mạnh?
A. CH4
B. H2
C. N2
D. HCl
Câu 26: Đề hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp Mg và Al cần dùng dung dịch HCl, thu được 8.96 lít khí H 2
ở đktc. Khối lượng của Mg là
A. 1,2g
B. 4.8 g
C. 7,2g
D. 2,4g
Câu 27: Cho 6 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe tác dụng hoàn toàn với dung d ịch H 2SO4 đặc, nóng dư thu
được 2,8 lít khí SO2 đktc. Khối lượng Cu và Fe trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là
A. 2,2 g và 3,8 g
B. 3,2 g và 2,8 g
C. 1,6 g và 4,4 g
D. 2,4 g và 3,6 g
Câu 28: Cho phản ứng sau: FeS2+ O2 ¾¾
® SO2 + Fe2O3
Tổng hệ số cân bằng của phản ứng trên là:
A. 28
B. 27
C. 29
D. 30
Câu 29: Trong phản ứng :
Br2 + 2KI ® I2 + 2KBr
Brom đã :
A. Bị khử
D. Bị oxi hóa và bị khử
B. Bị oxi hóa
C. Không bị oxi hóa và không bị khử
Câu 30: Phân lớp nào sau đây bán bão hòa?
A. 4f4
B. 4s2
C. 4d5
D. 4p6
--------------------------------------------------------- HẾT ------

Trang 2/2 - Mã đề thi 209