Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi HK I Địa 8 -2017-2018

38656438323537356139333738313935373331643262303031356339663639323434623536633731663733623465356130363136666163643634623965373830
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 11:04 AM ngày 9-08-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 254 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày so n: 24/11/2017ạNgày ki tra: .... /12/2017ểTu n: 18 Ti PPCT: 18ầ KI TRA KÌ ỌMÔN: LÍ 8ỊTh gian làm bài: 45 phútờ1. tiêu: ụa. ki th c: Qua ti ki tra HS kh sâu ki th lý nhiênề ựvà dân xã i, các khu châu Á.ư ựb. kĩ năng: Rèn cho HS các kĩ năng bi làm bài ki tra tề ếqu t.ả ốc. thái Giáo th cao.ề ậ2. Chu :ẩ ịa. Chu sinh: ọ- ng dung ki th lý nhiên và dân xã i, các khuị ộv châu Á.ự- dùng pồ (vi t, th ...)ế ướ ẻb. Chu giáo viên: Ma tr câu i, đáp án, bi đi mẩ ể- Ma tr ềCh ề(n dung, ộch ng)ươ Nh bi tậ Thônghi uể ngậ ụT ngổC đấ ộth pấ đấ ộcaoCh 1:ủ Khái quát châu Áề Bi nh ng ữthu và ợkhó khăn thiên ủnhiên châu ng ụki th ứđã ẽbi ồdân aố ủChâu vào ựbi ồnh xét ậv gia ựtăng dân ủChâu ÁS câuốS đi mố ểT %ỷ câu: ố(C1)S đi m: 2ố ểT 20%ỷ câu: ố2/3 (C4a)S đi m: ể2T ệ20% câu: ố1/3 (C4b)S đi m: ể1T ệ10% câu: 2ốS đi m: 5ố ểT 50%ỷ ệCh 2:ủ Các khu châu Áự Bi cế ượđ đi mặ ểdân vàưkinh khuếv Đông Áự Hi và ểgi thích ảđ ượnguyên nhân ẫđ tình ếhình chính tr Tâyị ủNam Ákhông ổđ nhịS câuốS đi mố ểT %ỷ câu: ố(C3)S đi m: 3ố ểT 30%ỷ câu: ố(C2)S đi m: 2ố ểT 20%ỷ câu: 2ốS đi m: 5ố ểT 50%ỷ ệT ng ốcâuT ng ốđi mểT lỷ câu: ố(C1+C3)S đi m: 5ố ểT 50%ỷ câu: ố(C2)S đi m: 2ố ểT 20%ỷ câu: ố2/3 (C4a)S đi m: ể2T ệ20% câu: ố1/3 (C4b)S đi m: ể1T ệ10% câuố 5S đi m: 10ố ểT 100%ỷ ệ- ki tra: ểCâu 1: (2 đi m)ể Thiên nhiên châu có nh ng thu và khó khăn gì?ữ ợCâu 2: (2 đi )ể Gi thích vì sao tình hình chính tr Tây Nam không nả ổđ nh?ịCâu 3: (3 đi mể Trình bày khái quát dân và đi phát tri kinh tề ếkhu Đông Á.ựCâu 4: (3 đi m)ể Cho ng li u: ệS gia tăng dân Châu năm 1800 2002Năm 1800 1900 1950 1970 1990 2002S dânố( Tri uệng i)ườ 600 880 1402 2100 3110 3766a. bi hình th hi sẽ gia tăng dân Châu Áự năm 1800ừđ năm 2002 b. vào bi đã nêu nh xét gia tăng dân Châu Á.ự ủ- Đáp án và bi đi m:ể ểCâu Đáp án Đi mể1 Nh ng thu và khó khăn thiên nhiên châu .ữ ủ*Thu i: ợ- Nhi khoáng có tr ng n, đáng chú nh là than,ề ượ ấd khí t, t, thi c...ầ ế- Các tài nguyên khác nh t, khí u, ngu c, ng th cư ướ ựv đa ng, các ngu năng ng dào...ậ ượ ồ* Khó khăn:- Các vùng núi cao hi tr khí khô n, giá nh, kh cể ắnghi chi di tích n.ệ ớ- Các thiên tai nh ng t, núi a, bão t… th ng xuyên ườx ra.ả 0,5 đ0,5 đ0,5 đ0,5 đ2 Tình hình chính tr Tây Nam không nh vì:ị ị- Có ngu tài nguyên giàu có bi là .ồ ỏ- Có trí chi quan tr ng qua gi ba châu c,ị ượ 0,25 đ0,5 đ0,5 đgi các vung bi n, ng.ữ ươ- Mâu thu c, tôn giáo lâu i.ẩ Nh ng nguyên nhân trên xung tranh ch trongữ ấvà ngoài khu ra liên miên làm cho tình hình chính tr khuự ịv không nh .ự 0,5 đ0,25 đ3 Khái quát dân và đi phát tri kinh khu cề ựĐông Á* Dân :ư- Đông là khu có dân đông nh châu Á, chi 24% dsự ếtg, 40% ds châu Á, trong đó Trung Qu có dân đông nh tố ấtrong khu c.ự- Phân không u: trung đông phía đông và đông namố ởkhu cự- Các qu gia có văn hóa gũi nhauố ầ* Kinh tế :- Ngay sau chi tranh th gi th kinh các cế ướĐông ki qu đói nghèo.ệ ệ- Ngày nay kinh các ĐÁ phát tri nhanh, nhề ướ ạ- Đông là khu có kinh phát tri nhanh, tăngự ộtr ng nhanh, quá trình phát tri đi xu thay th hàngưở ếnh kh xu xu kh .ậ 0,5 đ0,5 đ0,5 đ0,5 đ0,5 đ0,5 đ4 bi đúng p, thông tin.ẽ ủBi gia tăng dân Châu năm 1800- 2002ể ừ* Nh xét:ậ Dân châu tăng liên qua các năm.ố Tăng nhanh nh cu th XX, th XXI.ấ 2,0 đ0,5 đ0,5 đT tr ngổ ưở Giáo viên ra đềTr Minh Trầ ịGI ÔN THI HKI NĂM 2017 2018Ớ ẠMÔN: LÍ 8ỊBài 1: trí lí, hình và khoáng nị ảBài 3: Sông ngòi và nh quan châu ÁảBài đi dân xã châu Áặ ộBài 9: Khu Tây Nam ÁựBài 10: Đi ki nhiên khu Nam Áề ựBài 13 Tình hình phát tri kinh xã khu Đông ẤNg ra ườ gi nớ Tr Minh Trầ ịPhòng GDĐT Hòn tấ KI TRA KÌ Năm c: 2017 2018Ể ọTr ng THCS Bình Giangườ Môn: lí Kh i: 8ị ốL p: 8/ …ớ Th gian 45 phút (không giao )ờ ềH và tên: ..................................ọ ..... Đi nh xét ậĐ bàiềCâu 1: (2 đi m)ể Thiên nhiên châu có nh ng thu và khó khăn gì?ữ ợCâu 2: (2 đi )ể Gi thích vì sao tình hình chính tr Tây Nam không nả ổđ nh?ịCâu 3: (3 đi mể Trình bày khái quát dân và đi phát tri kinh tề ếkhu Đông Á.ựCâu 4: (3 đi m)ể Cho ng li u: ệS gia tăng dân Châu năm 1800 2002ự ừNăm 1800 1900 1950 1970 1990 2002S dânố( Tri uệng i)ườ 600 880 1402 2100 3110 3766a. bi hình th hi sẽ gia tăng dân Châu Áự năm 1800ừđ năm 2002 b. vào bi đã nêu nh xét gia tăng dân Châu Á.ự ủBài làm.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................