Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi giữa kì 2 toán 6 Trường THCS Yên Hòa

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-02-20 07:14:01 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Thầy Đỗ Quang Khải
HỌC TOÁN THẦY KHẢI
0969.366.663
ĐỀ THAM KHẢO

0969.366.663

fb.com/thaykhai.edusmart.01

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II LẦN 1
NĂM HỌC: 2020 – 2021
Môn thi: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 120 phút

PHẦN I - TRẮC NGHIÊM (2 ĐIỂM):
Trả lời câu hỏi bằng cách viểt lại chữ cái (A,B,C,D) đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Cặp phân số bằng nhau là:
12
1
4
12
3
6
4
8
A.

B.

C.

D.

4
3
5
15
15
30
5
10
15.3  15
Câu 2. Kết quà rút gọn phân số
bằng :
15  11
3
3
A. 15
B. 4
C.
D.
11
4
x  2 18
Câu 3. Cho
. Giá trị của x là:

3
54
A. x  1
B. x  3
C. x  1
D. x  3
Câu 4. Cho góc A = 80°, góc phụ với góc A có số đo là:
A. 100
B. 1000
C. 400
D. 600
PHẦN II - TỰ LUẬN( 8 ĐIỂM)
Bài 1 (2 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thề):
7 3 1
a) A 
b) B  29. 13  19   19. 13  29 
 
20 5 4
5 5 3 6 12
c) C  62 : 9  50.2  33.3
d) D  

 
11 7 5 11 30
Bài 2 (2 điểm) Tìm x biết:
3

a) 2x  25  8  ( 17)
b) (x  2014)  x    0
5

c) x 

1 1 5
 
2 4 8

d) 3  2 x 1  24   42   22  1 

Bài 3 (1 điểm) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giẩm dần:

1 3 2 4 7
; ; ;1; ;
2 4 3
5 6

  550 ; xOz
  1100
Bài 4 (2,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy và Oz sao xOy
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính góc yOz
c) Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Nếu có hãy giải thích vì sao?
d) Vẽ tia Ox’ là tía đối của tia Ox. Khi đó hãy tính số đo góc x’Oz?
1 1
1 1
Bài 5 (0,5 điểm) Cho A     . Hãy chứng tỏ rằng A  2.
6 7
18 19
 HẾT 

Cs1: 63 Trần Quốc Vượng

Cs2: 173 Hoàng Hoa Thám

Cs3: Trúc Khuê – Láng Hạ

1

Thầy Đỗ Quang Khải

0969.366.663

HỌC TOÁN THẦY KHẢI
0969.366.663

fb.com/thaykhai.edusmart.01

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II LẦN 2
NĂM HỌC: 2020 – 2021
Môn thi: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 120 phút

ĐỀ THAM KHẢO

PHẦN I - TRẮC NGHIÊM (1 ĐIỂM):
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (viết vào bài làm).
2018 2019 1
1
Câu 1. Trong các phân số 
, phân số có giá trị lớn nhất là:
;
;
;
2019 2018 2019 2018
2018
2019
1
1
A. 
B. 
C.
D.
2019
2018
2019
2018
Câu 2. Biết x là số nguyên và 3 x. Khi đó ta có:
A. x 3; 1;0;1;3

B. x 1;2;3

C. x 3; 1;1;3

D. x 1;3

5
là:
8
5
10
8
5
A.
B.
C.
D.
4
16
5
8
0
Câu 4. Cho hai góc kề bù nhau trong đó một góc có số đo bằng 65 , số đo góc còn lại là:

Câu 3. Phân số bằng phân số

A. 1000
B. 1150
PHẦN II - TỰ LUẬN (9 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:
 9 5 3  11
a)     :
 16 8 4  32
Bài 2. (2,5 điểm) Tìm x  Z biết:
5 4
a) x  
9 9
11 5 x 7 3
c)
 
 
12 6 36 9 4

C. 1250

b)

D. 1350

1000 2018 19 2018
1
.

.

1009 2019 2018 2019 2020

b) 2x  7  

6 2
:
15 5

  600 ;
Bài 3. (3 điểm) Cho hai tia Om, On cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết xOm
  1200
xOn
a) Tính số đo góc mOn
b) Tia Om có là tia phân giác của góc xOn không? Vì sao?
c) Vẽ Oy là tia đối của tia Ox. Ot là tia phân giác của góc mOn Tính số đo góc yOt
Bài 4. (0,5 điểm)
Tìm một phân số tối giản, biết rằng khi cộng mẫu số vào tử số và cộng mẫu số vào mẫu số của phân số ấy
thì được một phân số mới lớn gấp 2 lần phân số ban đầu.
 HẾT 

Cs1: 63 Trần Quốc Vượng

Cs2: 173 Hoàng Hoa Thám

Cs3: Trúc Khuê – Láng Hạ

2

Thầy Đỗ Quang Khải

0969.366.663

HỌC TOÁN THẦY KHẢI
0969.366.663

fb.com/thaykhai.edusmart.01

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II LẦN 3
NĂM HỌC: 2020 – 2021
Môn thi: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 120 phút

ĐỀ THAM KHẢO

PHẦN I - TRẮC NGHIÊM (2 ĐIỂM):
Viết vào bài thi chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời mà em chọn:
3
Câu 1: Số đối của số là:
5
3
5
5
A.
B.
C.
5
3
3
2
Câu 2: Kết quả của phép tính 1  là:
3
5
5
1
A.
B. 
C.
3
3
3
Câu 3: Số cặp góc kề bù có trong hình vẽ bên là:
A. 1
B. 2
C. 3
Câu 4: Tia Om là phân giác của góc xOy khi:

D.

2
5

D.

1
3

D. 4

  xOy
 :2
A. xOm

y

B. Tia Om nằm giữa hai tia Ox , Oy

  mOy
 và tia Om nằm giữa hai tia Ox , Oy
C. xOm
  mOy
  xOy
 :2
D. xOm

z

O

x

t

PHẦN II - TỰ LUẬN (8 DIỂM)
Bài 1. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính:

5 3 1
 
12 4 3
15  4 2  11
d) 3, 2.     :
64  5 3  3

a) 27.52 – 25.127

b)

5 7 5 9 3 5
.  .  .
9 13 9 13 13 9
Bài 2. (2,5 điểm) Tìm x biết:

c)

7
3
x
8
5
1
4
17
3 7
c) : (2x  1) 
d)
 x 
3
21
2
4
4
  700 , xOz
  1400
Bài 3. (2,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ xOy

a) – 3x  10  1

b)

a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính số đo góc yOz.
c) Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?
.
d) Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox. Tính số đo của mOz
Bài 4. (0,5 điểm): Tính giá trị của biểu thức sau:
M=

Cs1: 63 Trần Quốc Vượng

32 32
32
32


 ... 
2.5 5.8 8.11
98.101
 HẾT 

Cs2: 173 Hoàng Hoa Thám

Cs3: Trúc Khuê – Láng Hạ

3

Thầy Đỗ Quang Khải
HỌC TOÁN THẦY KHẢI
0969.366.663
ĐỀ THAM KHẢO

0969.366.663

fb.com/thaykhai.edusmart.01

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II LẦN 4
NĂM HỌC: 2020 – 2021
Môn thi: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 120 phút

PHẦN I - TRẮC NGHIÊM (2 ĐIỂM):
Chọn 1 đáp án đúng trong mỗi câu sau đây
Câu 1: Cho a là số nguyên dương và a.b là số nguyên âm khi
A. b là số nguyên âm
C. b là số bất kì khác 0
B. b là số nguyên dương
D. b  0
4
Câu 2: Nếu x 2  thì x bằng:
9
2
2
4
2
2
A.
B.
C.
D.
hoặc
3
3
9
3
3
32
Câu 3: Rút gọn phân số
về tối giản là:
96
96
8
1
4
A.
B.
C.
D.
32
24
3
12
 là:
Câu 4: Điều kiện để khẳng định tia Ob là tia phân giác của aOc

  bOc
  aOc
C. aOb
2
  bOc
  aOc

D. aOb

  bOc

A. aOb

B. Tia Ob nằm giữa hai tia Oa và Oc
II. TỰ LUẬN (9 ĐIỂM)
Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
19 49 5 51
5 9 1 276
a)
c) 

24 25 24 25
15 7 3 14
5.6  6.  3
b) 46.(51  27)  51.(46  27)
d)
18.5
Bài 2 (2,5 điểm): Tìm x   biết:
9 35
a) 23  2  x  3  15
c) 
x 105
1 
x


b)  x   3   0 
d) x  5 và 30  x  30
2 
2


Bài 3 (1 điểm): Tính giá trị biểu thức
1
2
a)  1 .  25  .  125  .  4  .  8 .x với x  10
b)
 x với x 
3
5

  55o ,
Bài 4 (1 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oa, vẽ tia Ob và Oc sao cho aOb
  110o.
aOc

a) Tính số đo bOc?
 không? Vì sao?
b) Tia Ob có phải tia phân giác của aOc

c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oa. Tính bOm.
Bài 5 (0,5 điểm): Tìm x, y   , biết xy  3x  7y  23.
 HẾT 

Cs1: 63 Trần Quốc Vượng

Cs2: 173 Hoàng Hoa Thám

Cs3: Trúc Khuê – Láng Hạ

4

Thầy Đỗ Quang Khải

0969.366.663

HỌC TOÁN THẦY KHẢI
0969.366.663

fb.com/thaykhai.edusmart.01

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II LẦN 5
NĂM HỌC: 2020 – 2021
Môn thi: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 120 phút

ĐỀ THAM KHẢO
PHẦN I - TRẮC NGHIÊM (2 ĐIỂM):
Chọn 1 đáp án đúng trong mỗi câu sau đây

42  3.2
ta được kết quả là:
4
5
11
5
A.
B.
C.
2
2
2
x
5
Câu 2: Hai phân số
và bằng nhau khi:
12
6
A. x  5
B. x  5
C. x  10
Câu 3: Cho biết 12.x  0 giá trị thích hợp của x có thể là:
A. x  2
B. x  2
C. x  1
 và zOy
 là hai góc kề bù và xOy
  zOy
  80 ta có:
Câu 4: Hai góc xOy
Câu 1: Khi rút gọn phân số

D. 6

D. x  10
D. x  0

  120; zOy
  40
A. xOy

  110; zOy
  30
B. xOy

  140; zOy
  60
C. xOy

  130; zOy
  50
D. xOy

PHẦN II - TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)
Bài 1 (2,5 điểm): Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):
2 7 11 7
a) 4.(13  16)  (3  5).(3)2
b)
.
 

5 11 10 11
1 2 1 2

 
2 3 6 5
Bài 2 (2,5 điểm): Tìm x, biết

c)

59 11 13
 
x
4 6
x x 21
c)  
3 4 12

a)

d)

34.4  36
35.5  10.34

x 3 17
 
15 4 20
x 3
8
d)

2
x 3

b)

  65 và
Bài 3 (2,5 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ,vẽ hai tia Oy và Oz sao cho xOy
  130
xOz
?
a) Tia nào nằm giữa trong ba tia Ox, Oy, Oz ? Vì sao? Tính yOz
 không? Vì sao?
b) Tia Oy có là tia phân giác của xOz
 xOz
?
c) Vẽ Om là tia đối của tia Oz . Tính góc kề bù với góc yOz,
Bài 4 (0,5 điểm): Tìm x  để

Cs1: 63 Trần Quốc Vượng

n
2
là số tự nhiên

n 1 n 1
 HẾT 

Cs2: 173 Hoàng Hoa Thám

Cs3: Trúc Khuê – Láng Hạ

5

Thầy Đỗ Quang Khải

0969.366.663

HỌC TOÁN THẦY KHẢI
0969.366.663

fb.com/thaykhai.edusmart.01

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II LẦN 6
NĂM HỌC: 2020 – 2021
Môn thi: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 120 phút

ĐỀ THAM KHẢO
PHẦN I - TRẮC NGHIÊM (2 ĐIỂM):

6.3  32
là:
6
9
3
A. 2
B.
C.
D. 6
2
2
Câu 2: Với giá trị nào của x thì:
A. x  25
B. x  25
C. x  5
D. x  5
Câu 3: Cho biết 5.b là số nguyên dương, khi đó:
A. b là số nguyên âm
B. b là số nguyên dương
C. b là số bất kì khác 0
D. b = 0
 và yOz
 là hai góc phụ nhau thỏa mãn xOy
  yOz
  300 ta có:
Câu 4: Hai góc xOy
Câu1: Kết quả phép tính

  1200 ; yOz
  900
A. xOy

  500 ; yOz
  400
B. xOy

  1050 ; yOz
  750
C. xOy

  600 ; yOz
  300
D. xOy

PHẦN II - TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)
Bài 1 (2,5 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
7 5 4
a) 56  6.  17  9 
b)
 
5 7 35
25.9  26
3 8 1 26
c)
d)
 

32.5  25.32
9 7 3 14
Bài 2 (2,5 điểm): Tìm x , biết:
2 2 5
a) 58  3.x   27   37
b) x  

3 5 6
x x 17
x 18
c)  
d)

2 5 10
2
x
Bài 3 (2,5 điểm):

  350 và xOz
  700 .
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox , vẽ hai tia Oy và Oz sao cho xOy
.
a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính số đo yOz
 không? Vì sao?
b) Tia Oy có là tia phân giác của xOz
?
c) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox . Tính số đo góc kề bù với xOy
Bài 4 (0,5 điểm):
1 1
1
1
7
Cho A     ...  . Chứng minh rằng A  .
31 32 33
60
12
 HẾT 

Cs1: 63 Trần Quốc Vượng

Cs2: 173 Hoàng Hoa Thám

Cs3: Trúc Khuê – Láng Hạ

6