Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2016-2017 - theo thông tư 22, trường Tiểu học Na-Ư

a7d538915102ebac11554663d093914a
Gửi bởi: Hà Thùy Dương vào ngày 2018-02-09 00:21:51 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 384 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG PTDTBTƯỜTI XÃ NA BÀI KI TRA CH NG GI KÌ IIỂ ƯỢ ỌNĂM 2016 2017ỌMôn: Toán 5ớTh gian: 60 phút. (không th gian giao )ể ềH và tênọ H/s:.................................L pớ :................... tên ch ký ng coi thi ườ..............................................................…H tên ch ký ng coi thi ườ1...................................2..............................Đ BÀIỀI: Tr nghi m: Khoanh vào ch tr câu tr đúng.ắ ướ ờCâu (0,5đ) Phân vi ng th phân là ướ A. 2,5 B. C. 0,4 D. 5,2Câu (0,5đ) thích đi vàoố ch ch trong các phân là ốA: 24 B: 22 C: 26 D: 28Câu (0,5đ) Đúng ghi Đ, sai ghi vào tr ng.ốa) 0,9 0,1 1,2 b) 96,4 96,38 □Câu (0,5đ) Số 95,7 dm vi ng mét kh là ướ ốA. 95700 B. 0,0957 C. 9,57 D. 0,957m Câu 5: (0,5đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S. 0,35 là:ọa/. Không ph ba lăm mét kh iẩ ươ ốb/. Không ph ba trăm lăm mét kh i.ẩ ươ ốc/. Ba lăm ph trăm mét kh i.ươ ốd/. Ba lăm ph mét kh i.ươ ườ ốCâu 6: (0,5đ) có 18 và 12 nam. Tìm ph trăm ọsinh và sinh p.ữ ớA: 60% B: 40% C: 18% D: 30%Câu 7: (0,5đ) Bi 25% là 10. đó ng bao nhiêu?ế ằA: 10 B: 20 C: 30 D: 40Câu 8: (0,5đ). Trong hình bên AH là ng cao hình tam giácườ ấA: B: C: D: 325616...Câu 9: (0,5đ) Tính di tích hình thang có dài hai đáy là 18cm và 12cm, chi uệ ềcao 9cm. A: 135 cm2 B: 315 cm 2C: 135 cm D: 153 cm 2Câu 10: (0,5đ) Tính chu vi hình tròn có ng kính 2,5 cm.ườ A. 70,5 cm B. 75,5 cm C. 78,5 cm2 D. 87,5 cm 2Câu 11: (0,5đ) Th tích hình ch nh có chi dài 7cm, chi ng ộ4cm, chi cao 8cm.ềA: 222 cm3 B: 224 cm3 C: 223 cm 3D: 153 cm2Câu 12: (0,5đ) Tính th tích hình ph ng có nh 2,6.ể ươ ạA: 17,500 cm3 B: 17,506 cm3 C: 17,570 cm 3D: 17,576 cm3II: lu n.ự ậCâu 1: Vi thích vào ch ch m: (1 đi m)ế ểa/. năm tháng .............. tháng (0,25đ)b/. giờ ...................... phút. (0,25đ)c/. 0,5 ngày ...................... Gi .ờ (0,25đ)d/. phút ...................... giây (0,25đ)Câu 2: (2 đi m)ểTìm a, 0,16 1,6. b, 2,5) 1,2 6,216 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu (1 đi m) dài 8dm, chi ng 6dm, dày 2cm. Tính kh ng mộ ượ ấg bi ng 1dmỗ kh ng 800g.ố ặBài gi iả.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. MA TR KI TRA MÔN TOÁNẬ 5A1 NĂM 2016 2017Ớ ỌM ch ki th c, ứkĩ năng câuốvà sốđi mể 1ứ 2ứ 3ứ M4 ng ổTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL4331´ BH DCS th phân và ậcác phép tính sớ ốth phân. câuố 2S ốđi mể 2Đ ng và đo ượđ ng: các ượ ơv đo di tích.ị câuố 2Sốđi mể 1Y hình c: ọdi tích các hình ệđã c.ọ câuố 2S ốđi mể 1Gi bài toán tính ảkh ngố ượ câuố 1S ốđi mể 2T ngổ câuố 12 3S ốđi mể 4ĐÁP ÁN VÀ NG CH MƯỚ ẤĐ BÀIỀI: Tr nghi m: Khoanh vào ch tr câu tr đúng.ắ ướ ờCâu (0,5đ) Phân vi ng th phân là ướ C. 0,4 Câu (0,5đ) thích đi vàoố ch ch trong các phân là ốD: 28Câu (0,5đ) Đúng ghi Đ, sai ghi vào tr ng.ốa) 0,9 0,1 1,2 □S b) 96,4 96,38 □ĐCâu (0,5đ) Số 95,7 dm vi ng mét kh là ướ ố325616...B. 0,0957 Câu 5: (0,5đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S. 0,35 là:ọa/. Không ph ba lăm mét kh Đẩ ươ ốb/. Không ph ba trăm lăm mét kh i. Sẩ ươ ốc/. Ba lăm ph trăm mét kh i. Đươ ốd/. Ba lăm ph mét kh i. Sươ ườ ốCâu 6: (0,5đ) có 18 và 12 nam. Tìm ph trăm ọsinh và sinh p.ữ A: 60%Câu 7: (0,5đ) Bi 25% là 10. đó ng bao nhiêu? D: 40Câu 8: (0,5đ) Trong hình bên AH là ng cao hình tam giác?ườ C: 6Câu 9: (0,5đ) Tính di tích hình thang có dài hai đáy là 18cm và 12cm, chi uệ ềcao 9cm. A: 135 cm2Câu 10: (0,5đ) Tính chu vi hình tròn có ng kính 2,5 cm. ườ C. 78,5 cm2Câu 11: (0,5đ) Th tích hình ch nh có chi dài 7cm, chi ng 4cm, ộchi cao 8cm.ề B: 224 cm3Câu 12: (0,5đ) Tính th tích hình ph ng có nh 2,6. ươ D: 17,576 cm3II: lu n.ự ậCâu 1: Vi thích vào ch ch m: (1 đi m)ế ểa/. năm tháng 50 tháng (0,25đ)b/. giờ 45 phút. (0,25đ)c/. 0,5 ngày 12 Gi (0,25đ)ờd/. phút 20 giây (0,25đ)Câu 2: (2 đi m)ểTìm a, 0,16 1,6. b, 2,5) 1,2 6,216 0,16 0,4 2,5 6,216 1,2 0,16 0,4 2,5 5,18 0,4 5,18 2,5 7,68Câu (1 đi m) dài 8dm, chi ng 6dm, dày 2cm. Tính kh ng mộ ượ ấg bi ng 1dmỗ kh ng 800g.ố ặĐ 2cm 0,2 dmổTh tích kh làể :8 0,2 9,6 (dm 3)Kh ng làố :800 9,6 7680 (g) Đáp 7680 gố4331