Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán hình học lớp 8 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 - 2016

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-12 09:34:43
Nội dung
Doc24.vnPHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG KI TRA ĐNH GI IIỀ ỲNĂM 2015 2016ỌMÔN: HÌNH 8Ọ ỚTh gian làm bài: 45 phútờCâu (3,5 đi m).ể Không hình, hãy gi thích vì sao tam giác ABC đng ng iẽ ớtam giác DEF trong ng tr ng sau:ừ ườ ợ1) AB 4,5cm, BC 6cm, AC 9cm và DE 1,5cm, EF 2cm, DF 3cm; 2) µµ0 0A 70 65 và µ$0 0D 70 45 3) AB 6cm, AC 4cm, µ0A 55 và DE 3cm, DF 2cm, µ0D 55Câu (5,0 đi m). Cho tam giác ABC vuông A, đng cao AH. ườ1) Ch ng minh ng: Tam giác HBA đng ng tam giác ABC.ứ ớ2) Ch ng minh ng: AH HB.HC và AB. AC BC. AH.3) Bi AB 6cm, AC 8cm. Tính BC, AH, HB, HC. ếCâu (1,5 đi m). Cho tam giác ABC, phân giác góc nh BC D. ạCh ng minh ng: AD AB.ACĐ CHÍNH TH CỀ ỨDoc24.vnĐÁP ÁN THI GI KÌ MÔN TOÁN 8Ề ỚCâu Đáp án Đi mểCâu 1) Ta có AB BC AC3DE EF DF 0,5 ABC đng ng ớ DEF (c.c.c)0,52) Tính µ0C 45 0,5µµµ$0 0A 65 45 0,5 ABC đng ng ớ DEF (g.g)0,53) Ta có AB AC2DE DF và µµ0A 55 0,5 ABC đng ng ớ DEF (c.g.c)0,5Câu hình đúngẽ 0,251) Xét HBA và ABC có:··0AHB CAB 90 ; µB chung 0,5HBA đng ng ớABC (g.g)0,52) Xét HBA và HAC có:··0AHB CHA 90 ; ··HBA HAC (cùng ph ớµC )HBA đng ng ớHAC (g.g) 0,52HA HBHA HB.HCHC HA 0,5Do ABC vuông nên: ABC1 1S AB.AC BC.AH2 2 0,5AB.AC BC.AH (có th ch ng minh vào ph 1)ể 0,53) Áp ng đnh lí Pytago vào ịABC vuông tính đc BC 10cmượ 0,5Theo 2) AB.AC 6.8AB.AC BC.AH AH 4, 8BC 10 (cm) 0,5Áp ng đnh lí Pytago vào ịABH vuông tính đc HB 3,6cmượ 0,5T đó HC BC HB 10 3,6 6,4 (cm)ừ 0,25Câu 3V hình đúngẽ 0,5Trên nh AC sao cho ấ··ADE ABC 0,25Doc24.vnCh ng minh đcứ ượABD đng ng iồ ớADE (g.g) 0,252AD ABAD AB.AEAE AD 0,25mà AE AC nên 2AD AB. AC 0,25Chú ý: Giáo viên có th chia nh bi đi m. sinh làm cách khác, đúng ch mể ấđi đaể ốTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.