Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 7 trường THCS Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2015 - 2016

4c1c6c5bc47ed1998df529e0671d729f
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-02-19 19:51:21 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 339 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THCS LÊ NG PHONGƯỜ KI TRA GI KÌ 2Ề ỌNĂM 2015 2016ỌMÔN: SINH 7Ọ ỚTh gian làm bài: 45 phútờI. Ph tr nghi m: (3,0 đi m)ầ ểCâu 1: (2,0 đi m)ể Khoanh tròn vào ch cái ng tr câu tr đúng:ữ ướ ờ1.1. ch hô p:Ế ấA. Th ng ph và qua da m.ở ẩB. nh kh thân thành kh i.ầ ốC. có mi, tai có màng nhĩắD. Th ng ph iở ổ1.2. đi ngoài ch thích nghi ng là:ặ ướA. Th ng ph và qua da m.ở ẩB. nh kh thân thành kh i.ầ ốC. có mi, tai có màng nhĩắD. Th ng ph iở ổ1.3. Vai trò chim trong ng con ng i:ủ ườA. Cung ng th c.ấ ươ ựB. Cung th ph m.ấ ẩC. Chim ăn qu t.ả ạD. Chim ăn sâu bọ1.4. di bò sát thu có là:ạ ảA. Th bóngằ ằB. Th bóng, cá u.ằ ấC. Rùa núi vàng,D. Ba ba, th bóng.ằ ằCâu 2: (1,0 đi m)ể Ch dung sao cho phù dung đi ềk qu vào tr Cế ờCác ng có ậx ng ng (A)ươ đi tu hoànặ (B) Tr ờ(C)1. cáớ a. Tim ngăn, có vách ngăn tâm nhĩ, vòng tu ầhoàn, máu nuôi th ít pha n. 1-2. pớ ng cưỡ b. Tim ngăn, vòng tu hoàn, máu nuôi ươc th .ơ 2-3. bò sátớ c. Tim ngăn, vòng tu hoàn, máu nuôi ươc th .ơ 3-4. pớ chim d. Tim ngăn, vòng tu hoàn, máu pha nuôi ơth .ể 4- e. Tim ngăn, vòng tu hoàn, máu muôi th là ểmáu pha. II. Ph lu n: (7,0 đi m)ầ ểCâu 3: (1,0 đi m)ể tên các thú? Cho ví ?ể ụCâu 4: (1,5 đi m)ể Trình bày đi chung bò sát?ặ ủCâu 5: (2,0 đi m)ể Mô đi ngoài chim câu thích nghi ờs ng bay?ốDOC24.VN 1Câu 6: (2,5 đi m)ể Nêu đi chung và vai trò Thú. đó ra bi pháp ệb các loài thú.ả ệDOC24.VN 2ĐÁP ÁN THI GI KÌ MÔN SINH 7Ề ỚCâu dungộ Đi mể1 1.1 1.2 1.3 1.4 2,02 1,03 thú huy (thú t)ộ ị thú túi (kanguru)ộ (d ăn sâu )ộ ọ cá voi (cá voi xanh)ộ ăn sâu (chu chù)ộ ộ nh (chu ng)ộ ồ ăn th (h )ộ ổ Các móng gu (l n)ộ ợ linh tr ng (kh )ộ ưở 1,0 đi chung bò sát:ặ Bò sat là ng có ng ng ươ ốthích ghi hoàn toàn ng n.ớ ạ Da khô, có yả ngừ dài, màng nhĩ trong tai. Chi u, có vu cổ ắ Ph có nhi vách ngănổ ề Tim có vách t, máu nuôi th ít pha nụ ơ Thụ tinh trong, tr ng, tr ng có dai bao c, nhi ềnoãn hoàng. Là ng bi nhi tộ 1,5 0,250,250,250,250,250,25 Mô đi ngoài chim câu thích nghi ớđ ng bay:ờ Thân hình thoi, mình ph lông vũ nh p, dài.ủ ổ Chi tr bi thành cánh, chi sau: ngón tr và ngón ướ ướsau. ng hàm không có răng.ỏ ừ dài tuy phao câu ti nh n.ổ 2,07 đi chung thú: não phát tri n.ộ ể Có bô lông mao, răng phân hoá thành lo iộ (c a, nanh, ửhàm). Tim ngăn, có vòng tu hoàn.ầ Có hi ng thai sinh và nuôi con ng .ệ ượ ẹ Là ng ng nhi t.ộ ệ* Vai trò: Cung th ph m, kéo.ấ ứ Làm mĩ ngh .ồ ệ Nguyên li ngành công nghi may c,ệ hoa.ướ li thí nghi m.ậ ệ Tiêu di nh có i.ệ ạ li …ượ 1,0 1,0 0,5 DOC24.VN 3* Bi pháp Xây ng khu n.ự ồ Có th các ĐV bi là ĐV quý hi m.ứ ế Nuôi nh nh ng loài có giá tr .ố ịDOC24.VN