Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 6 trường THCS Vĩnh Khánh, An Giang năm học 2015 - 2016

f506c658f162f37a141fd0b881da9dee
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-03-23 15:03:34 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 255 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THCS VĨNH KHÁNHƯỜ THI GI HK2 NĂM 2015 2016Ề ỌMÔN: SINH 6Ọ ỚTh gian làm bài: 45 phútờI. TR NGHI M: (4,0 đi m)Ă Ch câu tr đung nh t.o âCâu 1. ng vào nhóm:ươ ượ ếA. Rêu B. tr C. kín D. Quy tếCâu 2. Cây rêu phát tri môi tr ng nào?ể ươA. B. cỞ ướC. nh ng D. và na ướ ạCâu 3. Quan sát lá thông ta nh th chung có hình ng:ậ ạA. Hình thoi B. Hình kimC. Hình D. Hình cungCâu 4. đi giup nh bi cây hai lá m:ặ ầA. Phôi có hai lá B. Phôi có lá mủ ầC. Phôi có lá D. Phôi có ba lá mủ ầCâu 5. nón thông có màu:â ủA. Tr ng B. C. Tím D. VàngCâu 6. Th phân lo cao th theo th nh ng nào?ự ượ ậA. Ngành Loài Chiớ oB. Loài Chi Ngànhớ oC. Ngành Chi Loàiớ oD. Ngành Loài Chiớ oCâu 7. Cây thu hai lá m:ộ ầA. Ngô B. C. Lua D. aừCâu 8. Cây thu lá m:ộ ầA. Ngô B. C. Me D. nậCâu nón cái thông quan sát, ta th m:ắ ồA. Tr nón, y, tui ph nụ âB. Tr nón, tui ph n, noãnụ âC. Tr nón, noãnụD. Tr nón, y, noãnụ aCâu 10. quan sinh thông:ơ ủA. Tui bào B. tạC. Nón c, nón cái D. Nón cựCâu 11. quan sinh rêu:ơ ủA. Nón B. Tui bào C. Bào D. tạCâu 12. Th có quan sinh ng là gi :ự ưỡ aA. Cây rêu B. Cây ng xươ ỉC. Cây thông D. Cây bàngCâu 13. Hi ng nào mô tác o?ệ ượ aA. Cung khí ôxiâB. Là th ăn cá và ng cứ ướC. Làm phân bón, thu cốD. Sinh quá nhanh gây hi ng "n hoa"a ượ ướ ởCâu 14. Em hi th nào bào?ể ơA. th nhi bàoâ ếB. th nhi bào, luôn có ch di câ ụC. th bào, luôn có ch di câ ụD. th hai bào tr lênâ ởDOC24.VN 1Câu 15. Nhóm qu có đi thích nghi cách phát tán nh ng t:a ậA. Qu khô, qu châm u, qu ua ậB. Qu i, qu xoài, qu míta aC. Qu xanh, qu n, qu míta aD. Qu riêng, qu chò, qu pa ắCâu 16. Khi quan sát đi qu hãy cho bi nh ng qu thu nhóm qu ah ch?ạA. Qu qu táo, qu xoài, qu chôm chôma aB. Qu chôm chôm, qu u, qu cà chuaa aC. Qu chu i, qu đu qu chanh, qu ua âD. Qu qu riêng, qu đu đa ủII. LU N: (6,0 đi m)Ư ểCâu 1/ (1,0 đi m)ể Quan sát đen và ngô. Em hãy mô các ph ậc chung?ủCâu 2/ (1,5 đi m)ể So sánh khác nhau gi lá và hai lá m?ự ầCâu 3/ (1,5 đi m)ể Hãy phân tích đi qu và thích nghi cách phát tán ớnh gió, nh ng và phát tán?ơ ựCâu 4/ (1,0 đi m)ể Khi quan sát lá ng già. Hãy trình bày sinh và ướ ươ aphát tri cây ng .ể ươ ỉCâu 5/ (1,0 đi m)ể Cát ng nói "Khi thu ho ch xanh ph thu ho ch tr khiạ ươ ướqu chín khô". Theo em Cát ng nói đung hay sai? Gi thích vì sao?a ươ aDOC24.VN 2Đáp án thi gi kì môn Sinh 6ề ớI/ TR NGHI M: (4,0 đi m)Ă câu đung 0,25 đi mỗ ểCâu 10 11 12 13 14 15 16ĐA AII/ TR NGHI M: (6,0 đi m)Ă ểCâu 1 có phôi, ch dinh ng trạ ưỡ ữ phía ngoài và ch năng vỏ ệ Phôi m, thâm m, ch và lá m, ch năng duy trì nòi gi ngồ ố Ch dinh ng tr trong lá đen, ch dinh ng tr trong ưỡ ưỡ ữphôi nhũ ngô có ch năng ch ch trở ữCâu 2L lá mớ hai lá mớ ầ- chùmễ- Gân lá hình song song ho hình cungặ- Thân ít thân tỏ ộ- Hoa có ho cánhặ- Phôi có lá mộ cễ o- Gân lá hình ngạ- Thân thân thân leoỗ ỏ- Hoa có ho cánhặ- Phôi có hai lá mầCâu 3 Qu và phát tán nh ng có đi m: Qu có ng th m, ng t, ươ oh có ng là th ăn cho ng ho gai hay nhi móc bám vào lông ng ộv t,ậVD: Qu qu ké, qu ta ớ Qu và phát tán nh gió đi là qu có cánh ho tum lông nh nên có ẹth gió th đi xaể âVD: Qu trâm u, hoa a, qu công anha ồ Qu và phát tán có đi m: qu có kh năng tách ho ra ểcho tung ra ngoàiạVD: Qu chi chi, qu i, qu u.a ậCâu 4 ng sinh ng bào quan sinh là tui bào .ươ ử lá ng có nh ng ch tui bào Vách tui bào có vòng cặ ướ ươ ơcó tác ng bào bay ra khi tui bào chín. Bào xu ng ầvà phát tri thành nguyên đó ra cây ng con.ể ươ ỉCâu 5 Cát ng nói đung.ạ ươ Vì xanh là qu khô thu ho ch sau khi qu chín ra ngoài.ậ ơDOC24.VN