Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 8 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 - 2016

Gửi bởi: Nguyễn Quang Hưng vào ngày 2017-01-10 09:48:07 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnPHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG KH SÁT CH NG GI KÌ IIỀ ƯỢ ỮNĂM 2015 2016ỌMÔN: NG VĂN 8Th gian làm bài: 90 phútờCâu (2,0 đi m)ểa) Trình bày đc đi hình th và ch năng câu khi n.ặ ếb) Các câu sau đây thu ki câu nào và đc dùng làm gì?ộ ượ ểTa nghe hè bên lòngậMà chân mu đp tan phòng hè ôi!ố (Khi con tu hú )ố ữNh ng ng muôn năm cũữ ườH đâu bây gi ?ồ (Ông Vũ Đình Liên)ồCâu (3,0 đi m)ểa) Chép theo trí nh ph ch th bài “Ng trăng’’ắ Chí Minhủ ồb) Bài th đc sáng tác theo th th nào? Thu th nào? ượ ơc) Nêu nghia ng va gia tr ngh thu bai th .ư ươ ơCâu (5,0 đi m)ểHãy nói “không” các n.ớ ạĐ CHÍNH TH CỀ ỨDoc24.vnĐÁP ÁN THI GI KÌ MÔN NG VĂN 8Ề ỚCâu Yêu dung ki th cầ Đi mểCâu a. Đc đi hình th và ch năng câu khi nặ ế­ Câu khi là câu có nh ng khi nh ãy, đng,ừch ..., hay ng đi khi n; dùng ra nh, yêu u, ngh ,ớ ịkhuyên o,..ả­ Khi vi t, câu khi th ng thúc ng ch than,ế ườ ấnh ng khi khi không đc nh nh thì có th thúcư ượ ếb ng ch m.ằ 0,250,25 b. HS xác đnh đc các ki câu phân theo đích nói vàị ượ ụch năngứTa nghe hè bên lòngậMà chân mu đp tan phòng hè ôi!ố ạCâu thán, dùng tr ti xúc cu ng vi t.ả ườ ếNh ng ng muôn năm cũữ ườH đâu bây gi ?ồ ờCâu nghi n, dùng xúc.ấ 0,750,75 Câu a. Chép nguyên văn ph ch th bai Ng trăng Chiầ ôMinh:"Trong tù không cũng không hoaượC nh đp đêm nay khó ng hả ờNg ng trăng soi ngoài sườ ổTrăng nhòm khe ng nhà th ”ử Vi sai chính 0,25 đi mừ ểb. Bài th đc sáng tác theo th th ượ Th ngôn tuy Đngấ ườ 0,50,25Doc24.vnlu t.ậ Thu th Nh kí trong tùậc. nghia ng va ngh thu t:ư ươ nghia ng: Bài th cho th tình yêu thiên nhiên đn say mêư ươ ếvà phong thái ung dung Bác ngay trong nh ng tù củ ựkh tăm. Đó là đp tâm n, nhân cach n, aổ ừr ngh si, co linh phi th ng ng chi si vi đi.ấ ườ ườ Ngh thu Th tuy hàm suc, phép đi, phép nhânê iả ốhoá. ýư HS trình bày thành đo văn. ch thìạ tr 0,25 đi m.ừ 0,250,50,5Câu Yêu hình th c:ầ ứ­ Làm đúng ki bài: Văn ngh lu (k các bi m,ể ảt và miêu ả­ dung: Vai trò tu tr đi ng lai đt c.ộ ươ ướ­ Ph vi: Trong th cu ngạ ố­ Bài làm có ba ph n: bài, thân bài, bài.ầ ế­ lu ch ch ch ng thuy ph c, văn giàu hình nh;ậ ảdi đt trôi ch y; trình bày ch đp...ễ 0,5 1. bàiơ­ Trong cu ng, bên nh nhi p, thói quen còn không ítộ ốthói quen và có cho con ng i, xã iấ ườ ộ­ Chúng ta hãy kiên quy nói "Không!" các xã i.ế ộ2. Thân bàia. Gi thích th nào là xã i?ả ộT xã là nh ng hành vi sai trái,ê không đúng chu cớ ựxã i,ộ vi ph đo đc,ạ pháp lu t,ậ gây nh ng nghiêm tr ng.ả ươ ọT xã là nguy hi m,ê phá th ng xã văn minh,ỡ ộti ,ế lành nh.ạ Các xã th ng là:ê ườ c, hút thu cờ ốDoc24.vnlá, ma tuý....b. sao ph nói "không" n?ạ ạ* c, thu lá, ma túy... là thói u, nh ng xã iờ ộgây ra tác ghê đi thân, gia đình và xã nhi uạ ềm t: ng, đo đc, kh e, kinh nòi gi ng...ư ươ ố­ xã là nguy tr và lâu dài đt c, dânê ướ ướt c.ộ* ràng bu c, chi ph ghê thói u:ự ấ­ Do bè xâu rê ho tò mò th cho bi t. Sau vài nạ ầkhông có thì ch n, khó ch u. nghi ng p.ồ ậKhông có thu th hành suy nghĩ và hành đngố ộđu nghi chi ph i. th mãn, ng ta có th làm iề ườ ọth gi ng i, tr p...ứ ườ khi đã nhi thì khó tộ ừb nó hành và làm cho con ng điêu đng.ỏ ườ ứ­ Thói là đng hành ch nghĩa cá nhân ích .ư ic. Tác th :ạ ể* c:ờ ạ­ Đó cũng là lo ma túy, ai đã sa chân thì không th .ộ ỏ­ Trò đen, may kích thích máu cay cú, hi th ng.ỏ ắ­ nhi th gian, kho ti và nghi p.ấ ê­ nh ng đn nhân cách và nh phúc gia đình, an ninhẢ ươ ạtr xã i.ậ ộ­ Hành vi lu pháp và tùy theo vi ph mà cóờ ạm lí khác nhau.ứ ử* Thu lá:ố­ Là sát th gi kh con ng i.ủ ườ­ Khói thu có th gây ra nhi nh: ng th ph i, ung th vòmư ưDoc24.vnh ng, tai bi tim ch...ọ ạ­ Khói thu không ch nh ng đn kh thân màố ươ ảcòn nh ng nh ng ng xung quanh.ả ươ ườ­ Tiêu ti c, làm gi thu nh gia đình, nh ng đn kinhố ươ ết qu dân.ế ố­ Trên th gi i, nhi đã qu ng cáo thu lá, hútế ướ ấthu công và ch đông ng i.ố ườ* Ma túy:­ Thu phi n, hêrôin là ch kích thích gây nghi nhanh. Ng iố ườdùng thu vào tr ng thái giác, hoang ng. Nghi maố ươ êtúy nghĩa là mang án hình.ự ử­ Khi nghi n, não th ng n, kh suy ki tắ ươ ênhanh chóng.­ Đi ng nghi ma túy thì ti bao nhiêu cũng không đ.ố ườ ủ­ Nghi ma túy cũng đng nghĩa vi danh đoê ạđc, tình yêu, nh phúc, gia đình, nghi p...ứ ê* Văn hóa ph đc i:ẩ ạ­ Khi ti xúc lo này, con ng ám nh nh ng hànhế ườ ữvi không lành nh, có nh ng ham mu phi đo đc, sa vào iạ ốs ng ích năng, kh năng ph đu, ng không cố ụđích.­ làm theo nh ng đi đn thay đi đo đc,ế ứnhân cách, nh ng đn uy tín thân và gia đình, có th nả ươ ẫt vi ph pháp lu t.ớ ậd. Gi pháp:ả nh ng trên, thân ng ph có chí, ngh cừ ườ ựtr cám các ướ ạDoc24.vn­ Xã và đc bi các ph huynh th ng xuyên quan tâm cácộ ườem sinh nhi ­ọ Tuyên truy cho ng bi tác iề ườ ạkhôn ng các nườ Tham gia vào các ho đng phòng, ch ng ph m, góp ph làmạ ầgi th và phân bi đi đi ng đã ng i.ả ườ Chúng ta hãy cùng nhau đy lùi các n, vì xã phát tri nẩ ểthì không có nh ng đó i, sinh là nh ng tr đtữ ấn sau này, đng xa vào tr là làm chính mình,ướ ướ ạsau là gay nguy cho đt c.ữ ướ3. bàiế­ Tránh xa xã là cách thân là cáchê ừkh ng đnh nhân cách, đo đc mình, góp ph xây ng nênẳ ựm xã văn minh, trong ch, lành nh.ộ ạ­ Liên thânê ảTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.