Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GD&ĐT Nam Trực, Nam Định năm học 2015 - 2016

Gửi bởi: Đề thi kiểm tra vào ngày 2017-01-12 09:41:07 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnPHÒNG GD&ĐT NAM TR ỰĐ KH SÁT CH NG GI KÌ IIỀ ƯỢ ỌNăm 2015 2016ọMôn: Ng văn 6ữ(Th gian làm bài: 90 phút, không th gian giao đ)ờ ềC âu 1,0 đi m): Xác đnh các phó tị có trong đo văn sau:ạ“ Lúc tôi đi bách thì ng tôi rung rinh màu nâu bóng soi ng đc vàộ ườ ươ ượr nhìn. Đu tôi to ra và ng ng, ng.”ấ ướ(Bài đng đi đu tiên Tô Hoài )ọ ườ ầCâu (4,0 đi m): Đc đo th sau th hi các yêu bên i:ọ ướ“ Chú bé lo cho tắ ắCái xinh xinhắCái chân thoăn tho tắCái đu nghênh nghênhầCa lô đi chộ ệM huýt sáo vangồNh con chim chíchưNh trên đng vàng...’’ả ườa, Đo th trích trong bài th nào? Ai là tác gi bài th ơb, Trong đo th tác gi đã ng thành công bi pháp ngh thu tu nào? Chépạ ừl nh ng dòng th ng bi pháp ngh thu và nêu tác ng.ạ ục, Trình bày nh em đo th trên.ả ơCâu (5,0 đi )ểHãy nh quê ng em vào bu sáng đp tr i.ả ươ ờDoc24.vnPHÒNG GD ĐT NAM TR ỰH NG CH MƯỚ ẤĐ KH SÁT CH NG GI KÌ IIỀ ƯỢ ỌNăm 2015 2016ọMôn: Ng văn 6ữCâu dungộ Đi mểCâu 1Câu Yêu sinh tìm đc các phó sau, tìm đc choầ ượ ượ ừ0,25 mể “Lúc tôi đi bách thì ng tôi rung rinh màuộ ườ ộnâu bóng soi ng đc và nhìn. Đu tôi to ra và iỡ ươ ượ ổt ng ng, ng.”ừ ướ­> Các phó ừ: ược, rất, ra rất* Yêu sinh làm đc nh sau:ầ ượ ưa, Đo thạ trích trong bài thơ “L m”. Tác gi bài th là Tượ ốH u.ữb,­ Trong đo th tác gi đó ng thành công ngh thu so sánhạ ậ­ Nh ng dòng th tr ti có hình nh so sánh:ữ ‘‘M huýt sáoồvang/ Nh con chim chích’’ư­ Tác ng: Tác gi so sánh chú bé liên con chim chích nhụ ỏbé, nhanh nh n, ích khi ng đc hình dung th và tẹ ườ ấn ng hình nh chú bé nh nh n, ho bát màấ ượ ượ ạđáng yêu.c. nh n: HS trình bày các sau:ả ầ­ Gi thi ng tác gi tác ph và hình nh trongớ ượđo tríchạ ,04 ,00,50,50,50,50,250,25Doc24.vn­ nh hình nh đc nh t: Xuyên su hai kh th là hìnhả ơnh chú bé liên th xinh n, nhiên và đángả ượ ồyêu:+ Ngo hình: xu hi dáng hình nh nh n, đáng yêu,ạ ượ ắth hi qua láy ng hình " lo cho t".ể ượ ắ+ Trang ph c: gàng, gi xinh n, phù dángọ ớng i, công vi chú bé "Cái xinh xinh/Ca lô đi ch". ườ ệ+ ch ho đng, tính cách: Chú bé nhanh nh n, th hi quaử ệt gợi nh " thoăn tho t". Sắ nhiên chú bé rõồ ộh khi tác gi khéo léo ng ngh thu so sánh: "M huýtơ ồsáo vang/ Nh con chim chích…". Quaư đó hình nh tin,ả ượ ựh nhiên, yêu đi, yêu công vi mình.ồ ủ­> nh th 2/2, các láy ng hình cùng ngh thu tớ ượ ậso sánh, nhà th đã kh ho chân dung chú bé liên th ngơ ốđng khi ng đc vô cùng yêu n, ph tộ ườ ượ ộthi niên tu còn tr nh ng anh dũng, không nguy hi m,ế ểbom đn thù.ạ ẻ­ nghĩa hình nh m:ả ượ+ Hình nh làm ta nh bi bao ng nh ng anhả ượ ươ ữhùng không ng gian kh hi nguy, không qu hi sinh thânạ ảmình trong cu kháng chi ch ng Pháp góp ph Tộ ổqu c.ố+ là ng sáng cho th mai sau noi theo.ượ ươ ệ­ Khái quát suy nghĩ, tình hình nh qua đo nạ ượ ạtrích.* ý:ư­ hình th c: HS có th trình bày là bài văn mề 0,250, 250,250,250, 250,25Doc24.vnnh ng ng (Mậ bàiở thân bài bàiế ), ho là đo văn,ặ ạgiám kh cho đi .ả ể­ dung: HS trình bày các chính trên, thi ýề ỗtr theo đi m.ừ ể­ di đt: văn trong sáng, giàu xúc; bài vi th hi nề ệrõ đc tình m, xúc thân đi đi ng mượ ượ ảnh ­> cho đi đa.ậ ố­ sinh có th trình bày nh theo trình khác, song nọ ẫđm các và văn giàu xúc, giáo viên cho đi mả ểt đa.ố­ Tu theo ch ng bài làm HS, giám kh cho đi lý.ỳ ượ ợCâu Yêu HS vi bài theo sau:ầ ụ1. bài: t, gi thi bu sáng đp tr trên quêở ờh ng em. ươ2. Thân bài: theo trình th gian và không gianế ờ* nh quê ng lúc tr ng sáng:ả ươ ử­ nh bao quát: Tr ch sáng n, không gian còn khoác trênả ẳmình màn ng ng...ươ ỏ­ nh chi ti t:ả ế+ tr i: ao và thoáng đãng, phía chân tr i, mây, gió… ờ+ Làng xóm, quê ng: ươ trên cao trông nh ng ngôi nhà sanừ ọsát nh nh ng cây màu ...ư ắ+ Vài ti ng gà gáy sáng báo hi ngày đu...ế ầ=> nh đp th ng, yên bình.ả ộ* nh quê ng khi ông tr đu lên:ả ươ ầ­ nh bao quát: quê ng nh ng nh sau gi ng say.ả ươ ủN ng vàng tr lên kh i...ắ ơ­ nh chi ti t:ả 5,00,51,251,5Doc24.vn+ Trên các ng đng: ng sinh…;ả ườ bác nông dân raấđng xe đi p, ti ng ng i, ti ng xe ... ườ ượ ườ ế+ Nh ng hàng cây bên đng…, vài chú chim hót líu lo vang tr i…ữ ườ ờ=> nh đp vả ới kh ng kh sôi đng, náo nhi t.ộ ệ* nh quê ng khi ng đã lên cao:ả ươ ắ­ nh bao quát: ng lánh nh ng ánh ph lên t...ả ậ­ nh chi ti t, tiêu bi u:ả ể+ Cánh đng lúa: Dòng sông: ... ồ+ Khu ch ào, p...ấ ậ=> nh đp trù phú, đm m, yên vui.ả ấ3. bài: Khái quát suy nghĩ, tình em khi đc ng quêế ượ ắh ng vào bu sáng đp tr i.ươ ờ* ý: ư­ Hành văn loát, ý, bi miêu ng nh ng hình nh soư ảsánh, nhân hoá; bi miêu nh thân.ế ảB rõ, không di đt cho đi đa các ố­ sinh có th trình bày thân bài theo trình khác lí,ự ợsáng cho đi m.ạ ể­ Đi tr :ể ừ+ Sai đn chính dùng di đt: 0,25 đi mừ ể+ Sai trên tr 0,5 đi m.ỗ 1,250,5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.