Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 - 2016

Gửi bởi: quanghung vào ngày 2017-01-10 09:53:23
Nội dung
Doc24.vnPHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG KH SÁT CH NG GI KÌ IIỀ ƯỢ ỮNĂM 2015 2016ỌMÔN: NG VĂN 6Ữ ỚTh gian làm bài: 90 phútờCâu (2,0 đi m)ểa) Nhân hóa là gì? b) Hãy ch ra và nêu tác ng phép nhân hóa trong đo văn sau:ỉ ạ"Càng ng c, càng um tùm. sông, nh ng chòm th dángề ượ ườ ượ ụmãnh li đng tr ngâm ng nhìn xu ng c. Núi cao nh đt ng hi ra ch nệ ướ ắngang tr t. Đã đn Ph ng nh. Thuy chu thác"ướ ườ ượ (V Thác Võ Qu ng)ượ ảCâu (3,0 đi m)ểĐc đo th sau và tr câu i:ọ ỏChú bé lo cho tắ ắCái xinh xinhắCái chân thoăn tho tắCái đu nghênh nghênhầCa lô đi chộ ệM huýt sáo vangồNh con chim chíchưNh trên vàng.ảa) Đo th trên trích trong văn nào? Tác gi là ai?ạ ảb) Văn thu th lo gì? Nêu hoàn nh sáng tác?ả ảc) Hãy ch ra các láy có trong đo th trên và nêu tác ng trong vi miêu nhânỉ ảv t?ậCâu (5,0 đi m)ểEm hãy quang nh phiên ch theo ng ng em.ả ưở ượ CHÍNH TH CỀ ỨDoc24.vnĐ THI GI KÌ MÔN NG VĂN 6Ề ỚCâu Yêu dung ki th cầ Đi mểCâu a. HS nêu chính xác khái ni mệ nhân hóa­ Nhân hóa là ho con t, cây i, t, ... ng nh ngọ ữt ng đc dùng ho con ng iừ ượ ườ­ Làm cho th gi loài t, cây ...tr nên gũi iế ớcon ng i, bi th đc nh ng suy nghĩ, tình conườ ượ ủng i.ườ 0,250,25b. Phép nhân hóa trong đo văn: ng chòm th dáng mãnhli đng tr ngâm ng nhìn xu ng c.ố ướ­ Tác ng: Tác gi đã dùngụ nh ng ng ch ho đng, tínhữ ộch ng ch tính ch cây làm choấ ườ cây bên bố ờsông tr nên sinh đng gũi con ng i.ở ườ 0,50,5Câu a) Đo th trên trích trong văn "L m" ượTác gi là u.ả b) Văn thu th th ch ữNêu hoàn nh sáng tác:ả Bài th đc sáng tác năm 1949ơ ượ ữ( 0,25 đi m)ể rong th kì kháng chi ch ng th dân Pháp.ờ (0,25đi m)ểc. Các láy:ừ cho t, xinh xinh, thoăn tho t, nghênh nghênhắ ắ(N HS ch nêu đc ho thì đc 0,25 đi m)ế ượ ượ ểTác ng góp ph kh hình nh chú bé em béụ ượ ộliên nhiên, vui i, say mê tham gia công tác kháng chi nạ ươ ếth đáng n, đáng yêu ế(HS có th di đt theo nhi cách khác nhau, nh ng đúng nể ẫcho đi đa.)ể 0,50,50,50,50,50,5Câu *) Yêu hình th c: (1ầ ,0 đi m)ể­ Làm đúng ki bài: iêu tả 0Doc24.vn­ Bài làm có ba ph n: bài, thân bài, bài ế­ Trình lí, liên ch ch bi ng phép so sánh,ự ụnhân hoá khi miêu .ả­ Bi dùng đt câu sinh đng, giàu xúc, đúng chính ,ế ảđúng ng pháp, di đt trôi ch y.ữ ả* Yêu dung: (4ầ ,0 đi m)ể­ HS có th di đt theo nhi cách khác nhau, song đmể ảcác dung chính sau:ộa) bài :ở­ Gi thi chung phiên ch quê em.ớ 0,5 đi m)ể­ Đa đi ch Th gian ch ?ị ợ­ Quang nh ch nh th nào?ả ếb hân bài (3,0 đi m)ể nh phiên ch quê theo th nh đnh.ả ị­ Miêu bao quát: (1 ,0 đi m)ể ào, đông đúc.Ồ+ Nhi màu c.ề ắ­ Miêu th (2 ,0 đi m)ể (Chú đn nh ng đc chế ợquê em)+ Các dãy hàng bán trong ch Các hàng, màu c, hình dángợ ắc các lo hàng, các mùi đc bi ch .ủ ợ+ nh mua bán trong ch vài hàng tiêu bi u.ả ể+ Các ho đng khác ngoài ho đng mua bán: Ăn ng, tròạ ốchuy n,…ệc bài :ế (0,5 đi m)ể nghĩ, tâm tr ng em đn ch .ả ợ­ Tình em ch quê, quê mình.ả Bi đi m:ể ểDoc24.vn­ Đi 5ể Đm đy các yêu nêu trên. Văn vi trôiả ếch y, giàu xúc, bi ng bi pháp tu đã cả ọkhi miêu có sáng o, không di đt, trình bàyả ạs nh đp.ạ ẹ­ Đi 4ể Bài vi đúng th lo i, đt các yêu trên, còn vài iế ỗchính di đt, trình bày ch đp.ả ẹ­ Đi 3ể Đt đc quá yêu ki th va ki năng.ạ ượ ứCòn chính di đt.ắ ạ­ Đi 1­ 2ể sinh vi đúng ki bài. dung sài, di nọ ễđt u, nhi câu, chính .ạ ả­ Đi 0ể đ, sai dung và ph ng pháp.ạ ươ* ý: HS có th miêu theo nhi cách khác nhau, pư ợlí cho đi đa. ố­ Giám kh căn vào tiêu chu cho đi và bài làm thả ểc sinh cho đi phù p, tránh đm cho đi m, trânủ ểtr ng nh ng bài vi có nh ng sáng .ọ ẻTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.