Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2015 - 2016

20d73591197bdb14f6626577df7dd320
Gửi bởi: Big School vào ngày 2016-08-19 07:35:53 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 940 | Lượt Download: 23 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GD CÀ MAUTRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ IMôn: Vật lý 12Năm học 2015-2016 Mã đề 101Câu 1. Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũgọi làA Tần số dao động. Chu kì dao động. Pha ban đầu. Tần số góc.Câu 2. Một con lắc lò xo có độ cứng là treo thẳng đứng. Độ giãn của lò xo vị trí cân bằng là l. Conlắc dao động điều hoà với biên độ là (A l). Lực đàn hồi nhỏ nhất của lò xo trong quá trình dao độnglàA l. k(A l) kA. 0.Câu 3. Điều kiện nào sau đây là điều kiện của sự cộng hưởng?A Chu kì của lực cưỡng bức phải lớn hơn chu kì riêng của hệ.B Lực cưỡng bức phải lớn hơn hoặc bằng một giá trị F0 nào đó.C Tần số của lực cưỡng bức phải bằng tần số riêng của hệ.D Tần số của lực cưỡng bức phải lớn hơn tần số riêng của hệ. Câu 4. Một vật tham gia đồng thời dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số x1 A1 cos (t+ 1 vàx2 A2 cos (t 2 ). Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực tiểu khi (với Z)A 2 1 (2k 1) 2 1 2k 2 1 (2k 1)2 2 1 4Câu Phương trình dao động điều hòa của vật là 4cos(8 6 (cm), với tính bằng cm, tínhbằng s. Chu kì dao động của vật làA 0,25 s. 0,125 s. 0,5 s. s.Câu 6. Con lắc lò xo thẳng đứng gồm một lò xo có đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hoàcó tần số góc 10 rad/s, tại nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s thì tại vị trí cân bằng độ giãn của lò xolàA cm. cm. 10 cm. cm.Câu 7. Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khiA Li độ có độ lớn cực đại. Li độ bằng không.B Gia tốc có độ lớn cực đại. Pha cực đại.Câu Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăngđộ cứng lên lần và giảm khối lượng đi lần thì tần số dao động của vật sẽA tăng lần. giảm lần. tăng lần. giảm lần.Câu 9. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần?A Biên độ dao động giảm dần.B Cơ năng dao động giảm dần.C Tần số dao động càng lớn thì sự tắt dần càng chậm.D Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.Câu 10 Hai dao động điều hòa, cùng phương theo các phương trình x1 3cos(20 t) (cm) và x2 =4cos(20 2 (cm); với tính bằng cm, tính bằng giây. Tần số của dao động tổng hợp của hai daođộng đó làA Hz. 20 Hz 10 Hz. 20 Hz.Câu 11 Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, nếu biên độ dao động của con lắc tăng lần thì thì cơnăng của con lắc sẽA tăng lần. tăng 16 lần. giảm lần. giảm 16 lần.Câu 12 Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cânbằng. Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thếnăng của vật làTrang 1Doc24.vnA 21 3. 2. 31 .Câu 13 Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ =3cos(πt 65) (cm). Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ x1 5cos(πt 6 (cm). Dao động thứhai có phương trình li độ là x2 8cos(πt 6 (cm). x2 2cos(πt 6 (cm).C x2 2cos(πt 65 (cm). x2 8cos(πt 65 (cm).Câu 14 Khi một vật dao động điều hòa thìA lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật vị trí cân bằng.B gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật vị trí cân bằng.C lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.D vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật vị trí cân bằng.Câu 15 Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian làA biên độ và năng lượng. li độ và tốc độ.C biên độ và tốc độ. biên độ và gia tốc.Câu 16 Một vật nhỏ khối lượng dao động điều hòa với phương trình li độ Acos( ). Cơ năngcủa vật dao động này làA 21 2A 2. 2A. 21 2. 21 2A.Câu 17 Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị tríbiên có li độ đến vị trí có li độ 2A chất điểm có tốc độ trung bìnhA T2A3 TA6 TA4 T2A9 .Câu 18 Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng? vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không. vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại. vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không. vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại. Câu 19 Khi nói về sóng cơ học phát biểu nào sau đây là sai ?A Sóng cơ là sự lan truyền dao động cơ trong môi trường vật chất.B Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.C Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.D Sóng cơ học lan truyền trên mặt nước là sóng ngang.Câu 20. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có sự gặp nhau của hai sóngA xuất phát từ hai nguồn dao động cùng biên độ.B xuất phát từ hai nguồn truyền ngược chiều nhau.C xuất phát từ hai nguồn bất kì. xuất phát từ hai nguồn sóng kết hợp cùng phương.Câu 21. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằngA một phần tư bước sóng. hai lần bước sóng.C một nữa bước sóng. một bước sóng.Câu 22. Khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thìA Bước sóng thay đổi nhưng tần số không đổi. Bước sóng và tần số đều thay đổi.C Bước sóng và tần số không đổi. Bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổiCâu 23 Trên một sợi dây đàn hồi dài m, hai đầu cố định, có sóng dừng với hai bụng sóng. Bước sóngcủa sóng truyền trên dây làA 0,25 m. m. 0,5 m. m.Câu 24 Tại hai điểm và trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp dao động đồng phatheo phương thẳng đứng. Xét điểm trên mặt nước, cách đều hai điểm và B. Biên độ dao động do hainguồn này gây ra tại đều là a. Biên độ dao động tổng hợp tại làTrang 2Doc24.vnA 0,5a. a. 0. 2a .Câu 25 Với một sóng âm, khi cường độ âm tăng gấp 100 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cườngđộ âm tăng thêm:A 100 dB. 20 dB. 30 dB. 40 dB.Câu 26 Trong một môi trường sóng có tần số 50 Hz lan truyền với vận tốc 160 m/s. Hai điểm gần nhaunhất trên cùng phương truyền sóng dao động lệch pha nhau /4 cách nhauA 1,6 cm. 0,4 3,2 m. 0,8 m.Câu 27 Một sóng có chu kỳ 0,125 thì tần số của sóng này làA Hz. 10 Hz. Hz 16 Hz.Câu 28 Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểmA trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.B gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.C gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.D trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.Câu 29 Sóng truyền theo trục Ox với phương trình acos(4 0,02 x) (u và tính bằng cm, tínhbằng giây). Tốc độ truyền của sóng này làA 100 cm/s. 150 cm/s. 200 cm/s 50 cm/s.Câu 30 Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s. Bướcsóng của sóng này trong nước làA 75,0 m. 7,5 3,0 m. 30,5 m.--------------------------------Trang 3Doc24.vnSỞ GD CÀ MAUTRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ IMôn: Vật lý 12Năm học 2015-2016 Mã đề 201Câu Phương trình dao động điều hòa của vật là 4cos(8 6 (cm), với tính bằng cm, tínhbằng s. Chu kì dao động của vật làA 0,25 s. 0,125 s. 0,5 s. s.Câu 2. Con lắc lò xo thẳng đứng gồm một lò xo có đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hoàcó tần số góc 10 rad/s, tại nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s thì tại vị trí cân bằng độ giãn của lò xolàA cm. cm. 10 cm. cm.Câu 3. Một con lắc lò xo có độ cứng là treo thẳng đứng. Độ giãn của lò xo vị trí cân bằng là l. Conlắc dao động điều hoà với biên độ là (A l). Lực đàn hồi nhỏ nhất của lò xo trong quá trình dao độnglàA l. k(A l) kA. 0.Câu 4. Điều kiện nào sau đây là điều kiện của sự cộng hưởng?A Chu kì của lực cưỡng bức phải lớn hơn chu kì riêng của hệ.B Lực cưỡng bức phải lớn hơn hoặc bằng một giá trị F0 nào đó.C Tần số của lực cưỡng bức phải bằng tần số riêng của hệ.D Tần số của lực cưỡng bức phải lớn hơn tần số riêng của hệ. Câu 5. Một vật tham gia đồng thời dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số x1 A1 cos (t+ 1 vàx2 A2 cos (t 2 ). Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực tiểu khi (với Z)A 2 1 (2k 1) 2 1 2k 2 1 (2k 1)2 2 1 4Câu Hai dao động điều hòa, cùng phương theo các phương trình x1 3cos(20 t) (cm) và x2 =4cos(20 2 (cm); với tính bằng cm, tính bằng giây. Tần số của dao động tổng hợp của hai daođộng đó làA Hz. 20 Hz 10 Hz. 20 Hz.Câu Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, nếu biên độ dao động của con lắc tăng lần thì thì cơnăng của con lắc sẽA tăng lần. tăng 16 lần. giảm lần. giảm 16 lần.Câu 8. Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khiA Li độ có độ lớn cực đại. Li độ bằng không.B Gia tốc có độ lớn cực đại. Pha cực đại.Câu Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăngđộ cứng lên lần và giảm khối lượng đi lần thì tần số dao động của vật sẽA tăng lần. giảm lần. tăng lần. giảm lần.Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần?A Biên độ dao động giảm dần.B Cơ năng dao động giảm dần.C Tần số dao động càng lớn thì sự tắt dần càng chậm.D Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.Câu 11. Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại nhưcũ gọi làA Tần số dao động. Chu kì dao động. Pha ban đầu. Tần số góc.Trang 4Doc24.vnCâu 12 Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ =3cos(πt 65) (cm). Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ x1 5cos(πt 6 (cm). Dao động thứhai có phương trình li độ là x2 8cos(πt 6 (cm). x2 2cos(πt 6 (cm).C x2 2cos(πt 65 (cm). x2 8cos(πt 65 (cm).Câu 13 Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cânbằng. Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thếnăng của vật làA 21 3. 2. 31 .Câu 14 Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng? vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không. vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại. vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không. vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại. Câu 15. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằngA một phần tư bước sóng. hai lần bước sóng.C một nữa bước sóng. một bước sóng.Câu 16 Trong một môi trường sóng có tần số 50 Hz lan truyền với vận tốc 160 m/s. Hai điểm gần nhaunhất trên cùng phương truyền sóng dao động lệch pha nhau /4 cách nhauA 1,6 cm. 0,4 3,2 m. 0,8 m.Câu 17 Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s. Bướcsóng của sóng này trong nước làA 75,0 m. 7,5 3,0 m. 30,5 m.Câu 18. Khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thìA Bước sóng thay đổi nhưng tần số không đổi. Bước sóng và tần số đều thay đổi.C Bước sóng và tần số không đổi. Bước sóng không đổi nhưng tần số thay đổiCâu 19 Khi một vật dao động điều hòa thìA lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật vị trí cân bằng.B gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật vị trí cân bằng.C lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.D vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật vị trí cân bằng.Câu 20 Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian làA biên độ và năng lượng. li độ và tốc độ.C biên độ và tốc độ. biên độ và gia tốc.Câu 21 Khi nói về sóng cơ học phát biểu nào sau đây là sai ?A Sóng cơ là sự lan truyền dao động cơ trong môi trường vật chất.B Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.C Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.D Sóng cơ học lan truyền trên mặt nước là sóng ngang.Câu 22. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có sự gặp nhau của hai sóngA xuất phát từ hai nguồn dao động cùng biên độ.B xuất phát từ hai nguồn truyền ngược chiều nhau.C xuất phát từ hai nguồn bất kì. xuất phát từ hai nguồn sóng kết hợp cùng phương.Câu 23 Một vật nhỏ khối lượng dao động điều hòa với phương trình li độ Acos( ). Cơ năngcủa vật dao động này làA 21 2A 2. 2A. 21 2. 21 2A.Trang 5Doc24.vnCâu 24 Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị tríbiên có li độ đến vị trí có li độ 2A chất điểm có tốc độ trung bìnhA T2A3 TA6 TA4 T2A9 .Câu 25 Trên một sợi dây đàn hồi dài m, hai đầu cố định, có sóng dừng với hai bụng sóng. Bước sóngcủa sóng truyền trên dây làA 0,25 m. m. 0,5 m. m.Câu 26 Tại hai điểm và trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp dao động đồng phatheo phương thẳng đứng. Xét điểm trên mặt nước, cách đều hai điểm và B. Biên độ dao động do hainguồn này gây ra tại đều là a. Biên độ dao động tổng hợp tại làA 0,5a. a. 0. 2a .Câu 27 Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểmA trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.B gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.C gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.D trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.Câu 28 Sóng truyền theo trục Ox với phương trình acos(4 0,02 x) (u và tính bằng cm, tínhbằng giây). Tốc độ truyền của sóng này làA 100 cm/s. 150 cm/s. 200 cm/s 50 cm/s.Câu 29 Một sóng có chu kỳ 0,125 thì tần số của sóng này làA Hz. 10 Hz. Hz 16 Hz.Câu 30 Với một sóng âm, khi cường độ âm tăng gấp 100 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cườngđộ âm tăng thêm:A 100 dB. 20 dB. 30 dB. 40 dB.---------------------------------------------ĐÁP ÁNMÃ ĐỀ 1011B; 2D; 3C; 4A; 5A; 6C; 7C; 8A; 9C; 10C; 11D; 12B; 13D; 14D; 15A; 16A; 17D; 18C; 19B; 20D; 21C;22A; 23D; 24D; 25B; 26B; 27C; 28B; 29C; 30B.MÃ ĐỀ 2011A; 2C; 3D; 4C; 5A; 6C; 7D; 8C; 9A; 10C; 11B; 12D; 13B; 14C; 15C; 16B; 17B; 18A; 19D; 20A; 21B;22D; 23A; 24D; 25D; 26D; 27B; 28C; 29C; 30B.Trang 6Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.