Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi giữa học kì 1 môn vật lí lớp 9

d93a75bbf3a430bbefc6a35eb960c126
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-23 17:19:26 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 309 | Lượt Download: 4 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

A. PH TR NGHI MẦ (2.0 đi m):ể Hãy khoanh tròn vào ch cái đng tr ướph ng án tr đúng nh tươ ấCâu (0,25đi m): ng nào dùng đo ng dòng đi ?ụ ườ ệA. Vôn C. Ampe kế ếB. Ôm kế D. Oát kếCâu (0,25đi m): Cho đo ch đi tr Rạ ở1 20 và RΩ2 60 ốti pv nhau. Đi tr ng đng đo ch có giá tr là ươ ươ ịA. 120 B. 40 C. 30 D. 80 Câu (0,25đi m): ng đi khi ho đng toàn đi năng bi đi thành ổnhi năng là :ệA. Bóng đèn B. đi nẤ C. Qu đi D. Máy ướ Câu (0,25đi m): bóng đèn có ghi 220V 1000W, khi đèn sáng bình th ng thì ườđi năng ng trong gi là :ệ ờA. 100kWh B. 220kWh C. 1kWh D. 0,1kWh Câu (0,25đi m): dây có chi dài 20m và đi tr 40 Đi tr dây ởd khi đi 10m là :ẫ ắA. 20 B. 10 C. 80 D. 30 ΩCâu (0,25 đi mể ): Vi làm nào sau đây là an toàn khi ng đi n?ệ ệA.S ng dây không có cách đi n. ệB.Rút phích đèn ra kh đi khi thay bóng đèn.ắ ệC.Làm thí nghi ngu đi 40V.ệ ơD.M chì kì lo nào cho ng đi n.ắ ệCâu (0,25 đi mể ): Trong nh vi các bác sĩ có th các nh li ti ra ỏkh nh nhân cách an toàn ng ng nào ?ỏ ụA.Dùng kéo B. Dùng kìm C. Dùng nhi D. Dùng nam châmệ ếCâu (0,25 đi mể ): Đng đi chi ho đng trên tác ng nào ướđây A. nhi t, thép.ự ắB. Tác ng tr ng lên khung dây có dòng đi ch qua.ụ ườ ạC. Kh năng gi đc tính lâu dài thép.ả ượ ủD. Tác ng dòng đi lên dây th ng có dòng đi ch qua. ạB. PH LU NẦ (8.0 đi m):ể HS làm bài trên gi riêngấCâu (3 đi m):ể Phát bi và vi bi th đnh lu Ôm nêu tên và đn các đi ạl ng có trong công th ?ượ ứCâu 10 (4đi m):ể Cho ch đi hai đi tr Rạ ở1 12 R2 song song ắnhau gi hai đi có hi đi th U=12V.ữ ếa. Tính đi tr ng đng đo ch.ệ ươ ươ ạb. Tính ng dòng đi qua đi tr và qua ch chínhườ ạc. Tính nhi ng to ra trên ch đi trong 10 phút. ượ ệCâu 11 (1đi m):ể có kim nam châm đt trên tr quay làm th nào phát ểhi ra trong dây AB có dòng đi hay không ệĐ KI TRA ĐÁP ÁN NG CH MƯỚ ẤA. PH TR NGHI MẦ (2.0 đi m):ể I. Ch ph ng án tr đúng nh tọ ươ (1.0 đi m)ểCÂU 8ĐÁP ÁN BB. PH LU NẦ (8.0 đi m):ể CÂU ĐÁP ÁN ĐI MỂ9 ng dòng đi ch qua dây thu hi đi th ườ ếđt vào hai đu dây và ngh ch đi tr dâyặ ủH th đnh lu Ômệ ậRUI:Uhi đi th )ệ ế:I ng dòng đi )ườ ệ:Rđi tr dây ẫ( )Ω 2110 a. Đi tr ng đng đo ch làệ ươ ươ ạb. ng dòng đi qua ch chính làườ ng dòng đi qua đi tr Rườ ở1 là ng dòng đi qua đi tr Rườ ở2 là I2 I1 )c. Nhi ng ra trên đo ch trong th gian 10 phút làệ ượ ờQ 2Rt 2.4.600 21600 110,50,5111 bi đc trong dây AB có dòng đi hay không ch đa ượ ưkim nam châm dây AB kim nam châm ch kh ỏh ng Nam thì trong dây AB có dòng đi còn kim ướ ếnam châm không ch kh ng Nam thì dây AB ướ ẫkhông có dòng đi nệ  4612 6.12.21 21tđRR RRR) (3412ARUItđ )(1 12121 ARUI1 