Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi giữa học kì 1 môn vật lí lớp 6

61633863626333663933663532343233323032663139653633303563666134393064633336336661346631623435653731383864336335323164383865323438
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 05:16 PM ngày 23-12-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 285 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT KHOÁI CHÂUTR NG THCS NHU NGƯỜ ƯƠ THI KH SÁT CH NG HK IỀ ƯỢNăm c: 2017­ 2018ọ .Môn: Khoa nhiên 6.ọ ựTh gian: 90 phút (Không th gian giaoể ờđ).ề(Đ 02 trang)ề ồI. TR NGHI KHÁCH QUAN (4 đi m)Ắ ểHãy ch và ghi ph ng án đúng vào bài làmọ ươCâu 1. có kí hi hoá là:ắ ọA. Cu. B. C. C. Ca. D. Fe.Câu 2. Canxi cacbonat có công th phân CaCOứ ử3 do bao nhiêu lo nguyên nên? ạA. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 3. Mu ăn có thành ph chính là natri clorua,ố đc ng làm gia trong cu ng hàngượ ốngày. Công th phân natri clorua là: ủA. CaCO2 B. NaCl. C. CaCO3 D. CH4 .Câu 4. Cho công th phân ch S, Ba(HCOứ ấ3 )2 Na2 O, FeO, Al, N2 Mg(OH)2, trong đócó bao nhiêu đn ch và ch t?ơ ấA. đn ch t, ch t. B. đn ch t, ch t.ơ ấC. đn ch t, ch t. D. đn ch t, ch t. ấCâu 5. Chú thích 1, 2, làầ ượ A. tay m, kính rìa ng, khung. B. khung, tay m, kính rìa ng.ầ ỏC. tay m, khung, kính rìa ng. D. khung, kính rìa ng, tay m.ấ ầCâu 6. lo cây có hi ng ng lá vào mùa đông nh mộ ượ ằA. gi thoát c.ả ướ B. làm gi tiêu dùng năng ng.ả ượC. tránh ánh ng tr đt nóng. D. tăng ng tr ch dinh ng.ườ ưỡCâu 7. Đi 10m ngổ ằA. 100cm. B. 1000cm. C. 10000cm. D. 100000cm.Câu 8. Tr ng nào sau ườ không ph là th ng?ả ốA. Con cá đang i. B. Cây ng lăng trong sân tr ng. ườC. Kh ng long hoá th ch. D. Giun đũa kí sinh trong ru ng i.ộ ườCâu 9. các hai lá m, ch dinh ng tr trung ch ph o?ớ ưỡ ảA. Ch m. B. Lá m. C. Thân m. D. Phôi nhũ.Câu 10. 10Ở tr ng tháiướ ạA. ng. B. n, ng, khí. C. ng, khí. D. n.ắCâu 11. Quá trình quang cây xanh ra ph gì?ợ A. Tinh t, khí oxi. B. Tinh t, khí cacbonic.ộ C. Khí oxi, c. ướ D. c, khí cacbonic.ướCâu 12. Thành ph nào sau ch có trong bào th t?ầ A. Nhân. B. Màng sinh ch t.ấ C. p.ụ D. bào ch t.ế ấCâu 13. Quá trình hô cây xanh di ra khi nào?ấ ễA. Ch di ra ban ngày. B. Ch di ra ban đêm. 123 C. Ch di khi cây còn non. D. Di ra ngày và đêm.ễ ảCâu 14. ph nào hoa ch bào sinh đc?ộ ựA. Đài. B. Nh C. Đ.ế D. Nhu ỵCâu 15. Cây rau má thu lo iộ ạA. thân leo. B. thân C. thân D. thân bò.Câu 16. Cây cau thu lo iộ ạA. thân bi ng.ế B. thân leo. C. thân .ỗ D. thân t.ộCâu 17. Cho lo bào sau: bào tr n, bào th lá, bào tép cam, bào ng u,ế ầt bào bi bì hành, bào th kinh, bào khíế Trong nh ng bào trên bào đng làữ ậA. bào ng u, bào th kinh, bào tr n. ơB. bào tr n, bào th lá, bào tép cam.ế ếC. bào th kinh, bào ng u, bào khí.ế ỗD. bào ng u, bào bi bì hành, bào th kinh. ầCâu 18. Hoa đn tính là ơA. hoa ch có nh B. hoa ch có nh ho ch có nhu ỵC. hoa ch có nhu D. hoa có nh và nhu ỵCâu 19. Cho các loài hoa sau: hoa ngô, hoa cam, hoa chu t, hoa trong đó nh ng hoa đnư ướ ơtính là:A. hoa ngô, hoa cam, hoa chu t. B. hoa cam, hoa chu t, hoa p.ư ướC. hoa ngô, hoa chu t, hoa p. ướ D. hoa ngô, hoa cam, hoa p. ướCâu 20. Cho các câu sau:1. sôi 100ướ 0C trong đi ki 1atm là tính ch lí c.ề ướ2. Đng khi đun nóng cháy thành ch màu đen (than) là tính ch lí.ườ ậ3. các bào đu có kích th nh ph dùng kính hi vi quan sát ướ ớđc.ượ4. nh ng th quanh ta đu đc nh ng vô cùng nh đó là ượ ỏcác nguyên phân .ử ửNh ng câu đúng là:ữA. 1; 2. B. 2; 3. C. 1; 4. D. 3; 4.II. LU N(6 đi m)Ự ểCâu (1,5 đi m)ể Cho công th phân các ch nh sau: Khí ozon (O3 Khí nit (Nơ2 );Khí hu nh đioxit (SOư ỳ2 Glucozo (C6 H12 O6 )Photpho (P)ỏ Axit axetic (CH3 COOH)Vi kí hi hoá các lo nguyên nên ch và cho bi ch nào là đnế ơch t, ch nào là ch t? ấCâu (2,0 đi m)ể1. Hãy chuy đi gi các đn đo:ể 15m cm. 1ngày= min. 54mm m. 2,4m cm 3. 2h min. 200g= kg. 2.Vi quá trình quang p, quá trình hô cây xanh và nêu khác nhau gi hai quá trìnhế ữđó?Câu (1,5 đi m)ể1. hình chi lá cây và đi chú thích các ph n: Cu ng lá, phi lá, gân lá? sao phi láẽ ếth ng có ng ng?ườ ộ2. Nh ng lo qu sau thu lo qu gì và nêu hình th phát tán qu ho đó: Qu nhãn,ữ ảqu ng, qu i, qu chò, qu u, qu hoa a?ả ươ ữCâu (1,0đi m)ểEm hãy gi thích:ảa. sao khi nuôi cá nh trong kính, ng ta th ng th thêm các lo rong vào ?ạ ườ ườ ểb. Vì sao ban đêm ta không nên đt nhi cây xanh trong phòng ng đóng kín a?ặ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H t­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ếS báo danh:………………………. và tên:………………………….ố sinh không đc ng tài li u!ọ ượ Cán coi thi không gi thích gì thêm.ộ