Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 trường Tiểu học Trần Thới 2, Cái Nước năm 2017 - 2018

f369c20a85f0bc23af71cb7cb22be2a5
Gửi bởi: Đề thi kiểm tra vào ngày 2017-10-27 10:00:20 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1360 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀIỀA Ki tra đc:ể (10 đi )ể1. Ki tra đc thành ti ngể (3 đi m)ểGiáo viên ki tra đc thành ti ng đi ng sinh.ể ọN dung ki tra: Các bài đã tu 01 đn tu 09, giáo viên ghi tên bài, trang vàoộ ốphi u, sinh lên thăm và đc thành ti ng. sinh đc đo văn, th kho ngế ả100 ti ng/phút (trong bài thăm đc) sau đó tr câu dung đo đc do giáoế ượ ọviên nêu.2. Ki tra đc hi ki tra ki th ti ng vi tể (7 đi m)ểa. Đc th bài văn sau:ọ ầNghìn năm văn hi nếĐn thăm Văn Mi Qu Giám Th đô Hà i, ngôi tr ng đc coi làế ườ ượtr ng đai đu tiên Vi Nam, khách ngoài không kh ng nhiên khi bi tườ ướ ếr ng năm 1075, ta đã khoa thi ti sĩ. Ngót 10 th tính khoa thi năm 1075ằ ướ ừđn khoa thi cu cùng vào năm 1919, các tri vua Vi Nam đã ch đc 185 khoa thi,ế ượl 3000 ti sĩ th nh sau:ấ ưTri điề khoa thiố ti sĩố tr ng nguyênố ạLý 11 0Tr nầ 14 51 9Hồ 12 0Lê 104 1780 27M cạ 21 484 11Nguy nễ 38 558 0T ng ngổ 185 2896 46Ngày nay, khách vào thăm Văn Mi Qu Giám còn th bên gi ng Thiênế ếQuang, nh ng hàng mu già kính, 82 bia kh tên tu 1306 ti sĩ tướ ừkhoa thi năm 1442 đn khoa thi năm 1779 nh ch ng tích văn hi lâu đi.ế VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph íTh …………., ngày tháng năm 20……ứĐ KI TRA GI IỀ ỲMôn: Ti ng vi (bài đc)ế ọTh gian: 40 PhútờNăm c: 2017 2018ọPhòng GD&ĐT Cái cướTr ng TH Tr Th 2ườ ớH và Tên:ọ ………………………………….……………L p: ĐiểmLời phê của giáo viên Nguy HoàngễD vào dung bài đc, ch câu tr đúng khoanh tròn và hoàn thành các bài sau:ự ậCâu 1: Tri đi nào ch nhi khoa thi nh t?ề (0,5 đi m)ểA. Tr nầ B. Lê C. Lý D. HồCâu Tri đi nào có nhi ti sĩ nh tề (0,5 đi m)ểA. Tr nầ B. Lê C. Lý D. HồCâu Tri đi nào ch ít khoa thi nh tề (0,5 đi m)ểA. Tr nầ B. Lê C. Lý D. HồCâu Tri đi nào có nhi tr ng nguyên nh tề (0,5 đi m)ểA. Tr nầ B. Lê C. Lý D. HồCâu Đn thăm Văn Mi Qu Giám, du khách ng nhiên vì đi gì ?ế (1đi m)ểA. Vì bi Văn Mi Qu Giám là tr ng đi đu tiên Vi Nam.ế ườ ệB. Vì th Văn Mi Qu Giám đc xây ng lâu và to n.ấ ượ ớC. Vì bi ng năm 1075, ta đã khoa thi ti sĩ.ế ướ ếD. Vì có nhi bia và ti sĩ.ề ếCâu nào đây trái nghĩa các còn ?ừ ướ (0,5 đi m)ể A. Nh xíuỏB. Tokềnh C. Nh xinhỏ D. Bé xíuCâu 7: Từ đồng nghĩa với từ “siêng năng” là 0,5 điể )A. Chămchỉ B. Dũng cảm C. Anh hùng D. Lười biếngCâu 8: Gạch chân các từ trái nghĩa trong câu thành ngữ sau: (0,5điểm)Lên thác xuống ghềnh VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph íCâu Gạch dưới một gạch từ “mắt” mang nghĩa gốc, gạch gạchdưới từ “mắt” mang nghĩa chuyển. điểm)Đôi mắt của bé mở to.Quả na mở mắtCâu 10 Đi các trong ngo đn thích ch tr ng: (1,5 đi m)ể(Văn Mi Qu Giám; 82 bia kh tên tu i; đn khoa thi năm 1779)ế ếNgày nay, khách vào thăm .............................................................................................................................còn th bên gi ng Thiên Quang, nh ng hàng mu già kính,ấ ướ .................................................................................................................................................................................. 1306 ti sĩ khoa thi nămị ừ1442 ...................................................................................................... nh ch ng tích văn hi lâu đi.ư ờH tế. BÀIỀB Ki traể viết: 10 điểm) 1. Chính tả nghe viết (2 điểm) (15 phút) Giáo viên đọc cho học sinh viết bài (Một chuyên gia máy xúc) Đoạn viết từ Qua khung kính bu ng máyử …………đến nh ng nét gi thân tữ (SGK Tiếng việt 5, tập 1, trang 45). VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph íTh …………., ngày tháng năm 20……ứĐ KI TRA GI IỀ ỲMôn Ti ng vi (bài vi t)ế ếTh gian: 40 PhútờNăm c: 2017 2018ọPhòng GD&ĐT Cái cướTr ng TH Tr Th 2ườ ớH và Tên:ọ ………………………………….……………L ĐiểmLời phê của giáo viên2. làm văn:ậ (8 đi m) (25 phút)ểEm hãy Tả một cơn mưa. VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph íH tếH NG CH MÔN 5:ƯỚ ỚMôn: Ti ng vi tế Ki tra đc:ể (10 đi )ể1. Ki tra đc thành ti ngể (3đi m)ểĐánh giá, cho đi m. Giáo viên đánh giá, cho đi vào nh ng yêu sau:ể ầa. Đc nghe, rõ ràng; đc đt yêu không quá phút): 0,5 đi mọ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph í(Đc trên phút phút: 0,25 đi m; đc quá phút: đi m)ọ ểb. Đc đúng ti ng, đúng trôi ch y, loát: đi mọ ể(Đc sai đn ti ng: 0,5 đi m; đc sai ti ng tr lên: đi m)ọ ểc. Ng ngh các câu, các rõ nghĩa: 0,5 đi mắ ể(Ng ngh không đúng ch 0,25 đi m; ng ngh không đúng ch tr lên: đi m)ắ ểd. Tr đúng câu dung đo đc: 1đi mả ể(Tr ch đy ho di đt ch rõ ràng: 0,5 đi m; tr sai ho không tr đc: 0ả ượđi m)ể* ý: Đi nh ng bài đc thu th th có yêu thu lòng, giáo viên choư ộh sinh đc thu lòng theo yêu u.ọ ầ2. Ki tra đc hi ki tra ki th ti ng vi tể (7đi m)ểH sinh vào dung bài đc, ch câu tr đúng và hoàn thành các bài đt sọ ốđi nh sau:ể ưCâu 7Khoanh đúngB CB AĐi mể0,5 đi mể 0,5 đi mể 0,5 đi mể 0,5 đi mể đi mể0,5 đi mể 0,5 đi mểCâu Gạch chân các từ trái nghĩa trong câu thành ngữ sau: (0,5 điểm)Lên thác xuống ghềnhCâu Gạch dưới một gạch từ “mắt” mang nghĩa gốc, gạch gạch dưới từ “mắt” mang nghĩa chuyển. (1 đi m)ểĐôi mắt của bé mở to.Quả na mở mắtCâu 10 Đi các trong ngo đn thích ch tr ng: (1,5 đi m)ể( Văn Mi Qu Giám; 82 bia kh tên tu i; đn khoa thi 1779ế )Ngày nay, khách vào thăm Văn Mi Qu Giámế còn th bên gi ng Thiên Quang,ấ ếd nh ng hàng mu già kính, ướ 82 bia kh tên tu iấ 1306 ti sĩ khoa thi năm 1442ị ừđn khoa thi năm 1779ế nh ch ng tích văn hi lâu đi.ư ờB Ki traể viết: 10 điểm) 1. Chính tả nghe viết (2 điểm) (15 phút)­ GV đc cho HS vi t, th gian HS vi bài kho ng 15 phút.ọ ả­ Đánh giá, cho đi m: Bài vi không chính ch vi rõ ràng, trình bày ch vàể ẽđúng theo đo văn (th đi m.ạ ể­ sinh vi chính trong bài vi (sai ph âm đu ho n, thanh;ọ ầkhông vi hoa đúng quy đnh) tr 0,5 đi m.ế ểL ýư ch vi không rõ ràng, sai cao, kho ng cách, ki ch ho trình bày n,ế ẩ…b tr đi toàn bài.ị ể2. làm văn:ậ (8 đi m) (25 phút)ểĐánh giá, cho đi mể­ Đm đc các yêu sau, đc đi m:ả ượ ượ ể+ sinh vi đc bài văn th lo theo yêu (có bài, than bài, bài)ọ ượ ếm cách ch c, có dung phù theo yêu bài.ộ ề+ Vi câu đúng ng pháp, dùng đúng, không chính .ế ả+ Ch vi rõ ràng, trình bày bài vi ch đp.ữ ẹ­ Tùy theo sai sót ý, di đt và ch vi có th cho các đi phù th tứ ếbài vi t.ế* Bài đt đi khi sinh có ng ít nh đn bi pháp ngh thu trong nh.ạ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph íL ýư sinh vi bài tùy theo mà GV cho đi đúng theo bài làm sinh.ọ ọTrong lúc ra cũng nh ng ch không tránh kh sai sót, mong quý th cô ch nh dùmề ướ ạthành th cám n!.ậ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi ph