Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Đoàn Thị Điểm năm học 2017 - 2018

b5b70cc6836869a24b724841e08ef345
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-08-31 13:35:50 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 279 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

thi gi kì môn Sinh tr ng THCS Đoàn Th Đi ườ ểnăm 2017 2018ọA. TR NGHI MẮ (3 đi m)ểHãy khoanh tròn vào trong các ch cái( A, B, ho D) ng tr câu tr ướ ờđúng.Câu Mu bi ki gen th Fố ể1 là ng hay p, ng ta th ng dùng ườ ườph ng pháp:ươA. lai phân tích C. th ph n.ự ấB. giao ph nấ D. lai th ng tr i.ớ ộCâu Khi cho cây cà chua qu thu ch ng lai phân tích thì thu c:ả ượA. qu qu vàng.ỉ C. toàn qu vàng.ảB. qu qu vàng.ỉ D. toàn qu .ả ỏCâu bò sát, NST gi tính a:Ở ủA. con cái là XY, con là XX.ựB. con cái là XX, con là XY.ựC. con cái là XO, con là XX.ựD. con cái là XX, con là XO.ựCâu 10 noãn bào I, qua gi phân cho:ừ ẽA. 10 th nh ng và 10 tr ng.ể ướ ứB. 20 th nh ng và 20 tr ng.ể ướ ứC. 30 th nh ng và 10 tr ng.ể ướ ứD. 30 th nh ng và 30 tr ng.ể ướ ứCâu Các gen phân li p, ki gen AaBb có th ra nh ng lo giao ượ ửnào?A. AB, aB, ab C. Ab, aB, abB. AB, Ab, aB, ab. D. AB, Ab, aBCâu Ki gen hai gen làể ặA. Aabb C. AABbB. aaBb D. AaBbCâu Trong chu kì bào, nhân đôi NST di ra :ế ởA. kì trung gian. C. kì gi a.ữB. kì u.ầ D. kì sau và kì cu i.ốCâu Tính tr ng bi hi ngay Fạ ở1 là tính tr ng:ạA. tr i.ộ C. ng tínhồB. n.ặ D. tr không hoàn toàn.ộCâu Trong gi phân, hi ng NST kép xo và thành hai hàng ượ ặph ng xích thoi phân bào ra kì nào?ẳ ởA. Kì I.ầ C. Kì gi I.ữB. Kì II.ầ D. Kì gi II.ữCâu 10 Ru gi có 2n 8. bào ru gi đang kì sau gi phân II, ảtrong bào đó có:ếA. NST n.ơ C. 16 NST n.ơB. NST kép. D. 16 NST kép.Câu 11 Ng có 2n 46. lí thuy gen liên ng là:ườ ườA. 48 C. 24B. 46 D. 23Câu 12 Khi cho cây thân cao (A) lai cây thân th (a), Fậ ấ1 thu câyượ ệthân cao: cây thân th p. Ki gen phép lai là:ấ ủA. P: AA aa C. P: Aa aaB. P: AA AA D. P: Aa AaDOC24.VN 1B. PH LU N:Ầ (7 đi )ểCâu (2,0 đi m)ể trúc đi hình NST bi hi rõ nh kì nào quá ượ ủtrình phân chia bào? Mô trúc đó và nêu ch năng NST di truy nế ềcác tính tr ngạCâu (1,0 đi m)ể Th nào là di try liên t?ế ếCâu (2,0 đi m)ể Nêu nh ng đi khác nhau gi NST gi tính và NST th ng.ữ ườCâu 2,0 đi m) Cho lai hai gi ng cà chua thu ch ng qu và qu vàng nhau ớđ Fượ1 toàn cà chua qu Khi cho các cây Fả ỏ1 giao ph nhau thì ki hình ởF2 nh th nào?ẽ ếV lai Fẽ ừ2 .DOC24.VN