Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 7 trường THCS Trương Vĩnh Ký năm học 2017 - 2018

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-10-30 13:43:25
Nội dung
I. PH TR NGHI M:Ầ (4 đi m) Ch câu tr đúng nh vàể ấkhoanh tròn.Câu Đng nguyên sinh có :ộ ừA. bàoếB. bàoếC. bàoếD. Đa bàoCâu Cách sinh trùng roi:ả ủA. Phân đôi theo chi th .ề ểB. Phân đôi theo chi ngang th .ề ểC.Ti pế ợD. ch iọ ồCâu kí sinh trùng rét là:ơ ốA. Ph ng i.ổ ườB. Ru đng t.ộ ậC. Máu ng iườD. Kh trong th .ắ ểCâu ngoài thu c.ấ ứA. th Thu có đi ng hai bên, di chuy ki sâu đo,ơ ểki đuể ầB. th Thu có đi ng hai bên, di chuy ki sâu đo.ơ ểC. th Thu có đi ng to tròn, di chuy ki sâu đo,ơ ểki đu.ể ầD. th Thu có đi ng hai bên, di chuy ki đu.ơ ầCâu 5: th có ng?ơ ạA. Hình trụB. Hình dùC. Hình uầD. Hình queCâu 6: Khi nhi giun đt chui lên đt vì:ư ấA. Giun đt không thích nghi đi ng giun đtấ ấchui lên đt tìm iặ ớB. Giun đt hô qua da khi nhi ng giun đt khôngấ ướ ấhô đc đn thi ôxi nên giun đt ph chui lên đtấ ượ ấC. Giun đt chui lên dàng iấ ộD. Báo hi th ti khi có ng kéo dài.ệ ắCâu 7: Hãy ch ph ng án tr đúngự ươ ờA. Th ăn giun đt là: th và mùn đtứ ấB. Th ăn ch đa là: sinh phù du trong cứ ướC. Th ăn là: nh câyứ ựD. Th ăn ch giun là: đtứ ấCâu Thu sinh ng hình th nào?ỷ ứA. Thu sinh vô tính đn gi n.ỷ ảB. Thu sinh tínhỷ ữC. Thu sinh ki tái sinh.ỷ ểD. Thu sinh vô tính tính và có kh năng tái sinh.ỷ ảII. PH LU NẦ ẬCâu 1. Trình bày đc đi chung và vai trò th ti ngành Ru tặ ộKhoang? (2 đi m)ểCâu Nêu nh ng cách phòng ch ng nh giun đũa kí sinh ng i?ữ ườ(2 đi m)ểCâu Trùng Roi gi ng và khác th nh ng đi nào? (2 đi m)ố ểĐáp án ki tra gi kì môn Sinh 7ề ớI. TR NGHI MẮ (4đ)Câu1 8Đáp ánA DII. LU NỰ (6đ)Câu (2 đi m)ểĐc đi chung:ặ ể th đi ng tròn, ru ng túiơ ạ thành th có hai bàoấ ế Có bào gai và công.ế ấVai trò th ti n:ự ễ nên đp kì di cho bi nạ ể Có nghĩa sinh thái đi bi nố ể Là ngu cung nguyên li vôi cho xây ngồ ự Làm trang trí, trang cậ ứ Hoá th ch san hô góp ph nghiên đa ch tạ Câu (2 đi m)ể Ăn chín ng sôiố tay tr khi ănử ướ sinh cá nhân, môi tr ng, di ru iệ ườ ồ giun đnh 1­2 trong năm.ẩ ầ* ý: các bi pháp lý đc tính đi nh ng không quá 2ư ượ ưđi m.ểCâu (2 đi m)ểTrùng roi gi ng th các đi m:ố ể Có bào, có di cấ ụ Có kh năng ngả ưỡ Khác Trùng roi có kh năng di chuy nả Dinh ng ngưỡ ưỡ