Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 7 năm học 2017 - 2018

8a917f188addf6e40935e7663f387a61
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-10-11 13:40:00 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 3964 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

A. Tr nghi mắ (3đ)Bài Em hãy khoanh tròn vào ch cái đu câu tr đúng duy nh tữ ấtrong các câu sau(1đ)Câu 1. Vì sao thích nghi đc đi ng di chuy do?ứ ượ ựA. th có nhi tua.ơ ềB. Ru ng túi.ộ ạC. th hình dù, có ng keo dày i, mi ng quay xu ngơ ốd i.ướD. Màu th .ắ ỡCâu 2. Đng đa ng phong phú nh vùng nào?ộ ởA. Vùng ôn điớ B. Vùng cắ C. Vùng Nam cự D. Vùng nhi điệ ớCâu 3: Giun đũa là sinh phân tính hay ng tính?ậ ưỡA. ng tínhưỡ B. Phân tính C. ng tính ho cưỡ ặphân tính D. a,b và cảCâu 4: Ru khoang có ng kho ng?ộ ượ ảA. 20.000 loài B. 15.000 loài C. 10.000 loài D. 5.000 loàiBài Tìm các phù đi vào ch tr ng (1đ)ụ ốTrùng roi xanh là th đng t(1)......................, di chuy nhộ ờroi, a(2)......................... ng, hô quaừ ưỡ ấmàng(3)........................., bài ti và đi ch nh áp su th th nhế ờkhông bào co bóp, sinh vô tính theo cách(4).........................ảBài B: (1đ)ố ớ1. Sán lá máu a. Kí sinh trong ru ngố ộ2. Sán lá gan b. Kí sinh ru non ng iộ ườ3. Sán bã tr uầ c. Kí sinh ru nở ợ4. Sán dây d. Kí sinh trong máu ng iườB. lu nự (7đ)Câu Đi gi ng nhau và khác nhau gi đng và th làể ậgì? (2.5đ)Câu Trình bày ng, o, di chuy n, dinh ng, sinh nơ ưỡ ảc sán lá gan? Mô vòng đi sán lá gan. (2.5đ)ủ ủCâu sao ng rét khi đang nóng cao mà ng rétạ ườ ườ ạrun p? (1đ)ầ ậCâu Vì sao khi nhi giun đt chui lên đt. (1đ)ư ấĐáp án đề ki tra gi kì môn Sinh 7ể ớA. Tr nghi m:ắ (3đ)Bài 1:Câu Đáp án Đi mể1 0.25đ2 0.25đ3 0.25đ4 0.25đBài 2: Câu Đáp án Đi mể(1) Đn bàoơ 0.25đ(2) ngự ưỡ 0.25đ(3) thơ 0.25đ(4) Phân đôi 0.25đBài 3:1. Sán lá máu 1­d(0.25đ)2­a(0.25đ)3­c(0.25đ)4­b(0.25đ) a. Kí sinh trong ru ngố ộ2. Sán lá gan b. Kí sinh ru non ng iộ ườ3. Sán bã tr uầ c. Kí sinh ru nở ợ4. Sán dây d. Kí sinh trong máu ng iườB. lu (7đ)ự ậCâu Gi ng nhau (0.5đ)ố Đu là các th ng,ề ố Đu bào,ề ế lên và sinh n.ớ ả* Khác nhau:ĐV (1đ) TV(1đ)­ Có kh năng di chuy nả Không cókh năng di chuy nả ể­ Có th kinh và giác quanệ Không cóh th kinh và giác quan,ệ ầ­ Ch nuôi th ng ch có nấ Ch uấ ữc nuôi th ng pơ ợ­ Không có thành xenluloxo bàoở Có thànhxenluloxo bàoở ếCâu :­ ng: ng trong ng trâu bò(0.25 đ)ơ ạ­ o: th p, đi ng bên t, lông tiêu gi m, ru tấ ộphân nhánh, giác bám phát tri n(0.25 đ)ể­ Di chuy n: Chun dãn, ph ng th chui rúc, lu lách trongể ồmôi tr ng kí sinh. (0.25 đ)ườ­ Dinh ng:ưỡ th kh giúp mi ng hút ch dinh ng môi tr ngầ ưỡ ườkí sinh(0.25 đ) Giác bám, quan tiêu hóa phát tri n(0.25 đ)ơ ể Sinh n: Sán lá gan ng tính, quan sinh phát tri n(0.25ả ưỡ ểđ)­ Vòng đi san lá gan: (1đ)ờCâu ng trong máu th ng làm nhi chuy oxy iồ ườ ớt bào oxy hóa các ch có trong thành ph bào sinh raế ếnăng ng cung cho các ho đng ng th Khi tượ ốrét hàng lo thì ng phá bào th thi oxy nạ ẫđn th thi năng ng nên đi hòa thân nhi lo n,ế ượ ạnhi th lên cao nh ng ng rét run p.ệ ườ ậCâu nhi giun đt chui lên đt vì giun đt hô qua da,ư ấn ng giun đt không hô đc đn thi oxi doế ướ ượ ếv nó ph chui lên đt hô pậ