Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2016 - 2017

8dbd22d06d3ffd79dc6c8af067fc69fd
Gửi bởi: Lời Giải Hay vào ngày 2016-11-05 16:23:40 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 2419 | Lượt Download: 57 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CHUYÊN Đ: ĐI NG ĐNG ĐT TRONGỀ ƯƠ ỐCHUYÊN Đ: ĐI NG ĐNG ĐT TRONGỀ ƯƠ Ố( CÔNG NGH 11­ TI T)Ệ ẾLÍ DO XÂY NG CHUYÊN ĐI NG ĐNG ĐTỰ ƯƠ ỐTRONG­ Bài 1: Khái ni đng đt trong.ệ ố­ ng gi i, sinh 11 hi đc ch phát tri và oớ ướ ượ ạchung đng đt trong.ủ ố­ Bi đc nguyên lý làm vi đng đt trong.ế ượ ốI. DUNG CHUYÊN ĐỘ ch phát tri và chung đng đt trong.ị Nguyên lý làm vi đng kì và kìệ Nguyên lý làm vi đng xăng và diezen.ệ ơII.M TIÊU CHUYÊN ĐỤ Ề1. tiêuụa. Ki th cế ứ­ Hi đc dung ch phát tri đng đt trongể ượ ố­ Hi đc chung đng đt trongể ượ ố­ Hi đc nguyên lý làm vi đng kì, kì, đng xăng vàể ượ ơdiezen.b. Kĩ năng­ Hi đc ch phát tri đng đt trong qua các th kìể ượ ượ ờ­ Nêu đc và nguyên lý làm vi đng đt trong.ượ ốc. Thái ộ­ Nghiêm túc, ham thích và tìm tòi ki th qua sách bào vàọ ứinternet, đó hình thành các ph ng pháp nh th có khoa tích c,ừ ươ ựch đng và sáng oủ ạ­ Có th trình bày đc nguyên lý làm vi đng đt trong.ứ ượ ốd. Đnh ng các năng đc hình thànhị ướ ượCHUYÊN Đ: ĐI NG ĐNG ĐT TRONGỀ ƯƠ Ố­ Năng ng ngôn ng HS hi đc ch và nguyên lýự ượ ạlàm vi ĐCĐTệ ủ­ Năng hình thành ng v: Trên phân tích các và nguyênự ưở ạlý làm vi giúp HS hình thành cách nh bi đng kì và kì, đng cệ ơxăng và diezen­ Năng tác: hình th và ph ng pháp theo nhóm sự ươ ẽt cho sinh năng tác trong làm vi c.ạ ệIII. NG MÔ CÁC KI TRA ĐÁNH GIÁẢ ỂN dungộ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụth pấ ngậ ụcao 1.S ượl ch phát ửtri đng ơđt trong.ố Xác đnh ịđc các cượ ốth gian ra ờđi các lo ạđng đt ốtrong­ Bi đc aiế ượch ra các ạđng đt ốtrong qua các th kì.ờCâu: 4.1(1,2,3) Hiểu được sơ lược lịch sử pháttriển ĐCĐT.Câu 4.2 (1 Hi đc ượs ch ượ ịs phát tri ểđng đt ốtrongCâu: 4.3(1)2. Khái ni ệvà phân lo ạĐCĐT Bi đc ượkhái ni và ệphân lo ạĐCĐTCâu: 4.1(4,5)3.C ạchung ủđng đt ốtrong. Nh bi ếđc các ượ ơc và ệth ng trong ốĐCĐTCâu: 4.1(6)4. kháiộ ốni ảc ĐCĐTủ Hi đc ượm khái ốni ảc đng ơđt trongốCHUYÊN Đ: ĐI NG ĐNG ĐT TRONGỀ ƯƠ ỐCâu:4.1 (7,8,9)5. Nguyên lý làm vi ủđng kì.ộ Hi đc ượs chuy ểđng ủpiton qua các kì.­ Bi đc ượs đóng ởc các xupap các kì.ởCâu 4.1(10.11) Hi đc nguyênể ượlí làm vi ủđng điezen và ơĐC xăng.Câu: 4.2(2,3)6. Nguyên lý làm vi ủđng 2kì.ộ Bi đc ượđc đi ất đng ộc kì.ơ­ chuy ểđng ủpiton các kì.ởCâu 4.1(12,13)IV. KI TRA ĐÁNH GIÁ QU CHUYÊN ĐỂ Ề4.1. Câu ki tra nh bi t:ỏ ếCâu 1: Ng đu tiên ch thành công ĐCĐT ch nhiên li xăng?ườ ệA: Nicôla Aogut Ôttô. C: Gôlíp Đeml .ơB: Lăng Ghen. D: Giăng Êchiên noa.ơCâu 2: Ng đu tiên ch thành công ĐCĐT ch nhiên li điêzen?ườ ệA: Nicôla Aogut Ôttô. C: Ruđônph Sácl Steđiêng Điêzen.ơ ơB:James Watte D: Giăng Êchiên noa.ơCâu :ĐCĐT đu tiên dùng nhiên li xăng ra đi năm:ầ ờA: 1884 1885 1886 1887CHUYÊN Đ: ĐI NG ĐNG ĐT TRONGỀ ƯƠ ỐCâu 4. ĐCĐT là ĐC bi điế ổA. Nhi năng thành ra bên ngoài ĐCệ B. Nhi năng thành năng ra bên trongệ ảC. A, Bả D. A, saiảCâu5. ĐCĐT phân lo theoạA. Nhiên li uệ B. Theo hành trình chu trìnhủ C. Theo chuy đngể D. A, B, Cả6. Đng đt trong có và th ngộ ốA. th ng.ơ ốB. th ng.ơ ốC. th ng.ơ ốD. th ng.ơ ốCâu 7. Khi Pittong ĐCT máy thành th tíchở ểA. Bu ng cháyồ B. Công tác C. Toàn ph nầ D. không gian làm vi ĐCệ Câu 8. Khi Pittong ĐCD máy thành th tíchở ểA. Bu ng cháyồ B. Công tác C. Toàn ph nầ D. không gian làm vi ĐCệCâu 9. chu trình có.ộA. Hai kỳ B. kố CHUYÊN Đ: ĐI NG ĐNG ĐT TRONGỀ ƯƠ ỐC. Ba kỳ D. Năm kỳCâu 10. ĐC 4k pittong đi .ỳ ừA. ĐCT xu ngố B. ĐCT lên C. ĐCD xu ngố D. ĐCD lênCâu 11. ĐC 4k xupapỳ A. th đóngạ B. th mạ C. đóng, th đóngạ D. đóng, th mạ ởCâu 12. ĐC đienzen không khí vào đâuỳ ạA. Xilanh B. Các te C. Vào đng ng pườ D. quétửCâu 13. ĐC đienzen th khí cháy ra đâuỳ ảA. th iử B. Các te C. Vào đng ng pườ D. quétử4.2. Câu thông hi u:ỏ ểCâu 1. ĐCĐT đu tiên có công su tầ ấA. mã cự B. mã cự C. 20 mã cự CHUYÊN Đ: ĐI NG ĐNG ĐT TRONGỀ ƯƠ ỐD. 40 mã cựCâu 2. ĐC xăng, nhiên li và không khí đc đa và trong xi lanh nh ượ ưth nào?ếA. Nhiên li và không khí đc hoà tr bên ngoài xi lanh tr khi đi vào xi ượ ướlanh kì p.ở ạB. Nhiên li và không khí đc hoà tr bên ngoài xi lanh tr khi đi vào xi ượ ướlanh kì nén.ởC. Nhiên li và không khí đc hoà tr bên ngoài xi lanh tr khi đi vào xi ượ ướlanh kì th i.ở ảD. Nhiên li và không khí đc hoà tr bên ngoài xi lanh tr khi đi vào xi ượ ướlanh kì cháy­dãn .ở ởCâu 3. sao trong th ng cung nhiên li và không khí đông ơđiêzen có tinh:ầ ọA. Do khe gi pittông và xilanh cao áp, gi kim phun và thân aở ủvòi phun nh nên các có kích th nh gây bó và làm mòn ướ ẹcác chi ti tếB. Do khe gi pittông và xilanh cao áp nhở ỏC. Do áp su trong xilanh cu nén n.ấ ớD. Do khe gi kim phun và thân vòi phun nhở ỏ4.3. Câu ng th p:ỏ ấCâu 1. Ng đu tiên phát minh ra đng kì.ườ ơA: Nicôla Aogut Ôttô. C: Ruđônph Sácl Steđiêng Điêzen.ơ ơB:James Watte D: Giăng Êchiên noa.ơV.TI TRÌNH CẾ ỌĐính kèm giáo án T27­29.