Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Quang Trung năm học 2017-2018

38626233316237363232623634356136376666373362333536366661316534376364346461393336613462303731323438396337623062656139616566333964
Gửi bởi: Đề thi kiểm tra vào 10:08 AM ngày 27-10-2017 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 2067 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

thi gi kì 6ề môn Ti ng Anh 2017 THCS Quang TrungếĐ 1. AỀA. LISTENING (2ms)Part 1: Em hãy nghe đo văn ng và chon câu đúng(T) câu saiạ ắ(F)(1m)1. ______ Phong’s school is in the city.2. ______ There are nine classrom in Phong’s school.3. _______Thu’s school is in the country.4. _______There are nine hundred students in Phong’s school.Part 2: Em hãy nghe đo văn ng và tr câu (1m)ạ ỏ5. How many students are there in Thu’s school? ___________________________________________________________________________6. How many classrooms are there in Phong’s school? ___________________________________________________________________________B. LANGUAGE FOCUS (3,5ms)PRONUNCIATION:Part 1: Ch có ph ch chân đc phát âm khác nh ngọ ượ ữt còn iừ (0,5ms)7. A. B.d sk C. th se D. nch8. A. ne B. ve C. ght D. tyGRAMMAR AND VOCABULARYPart 2: Ch đáp án đúng nh ng cách khoanh tròn vào ch cáiọ ữA, B, ho Dặ 3ms)9. “Good morning, Mai and Lan. How are you ?”­“____________________” .A. I’m fine, thanksB. They’re fine, thank you.C. We’re fine, and you?D. She is fine.10. ___________________ are my pencils.A. This B. There C. These D. That11. Kate and Jenny are in their _____________ room?A. live B. lives C. lived D. living12. This is my sister. ___________________ is Thu.A. her B. she C. his D. he13. “______________________________________ “They arechairs.”A. Who are they?B.What are these?C.What is this?D.who is he?14. Where is your father He is ___________________home.A. at B. in C. on D. up15. Is this an___________________? –Yes, it is.A. ruler B. window C. door D. eraser16. ___________________ is he? He is my teacher.A. Who B. Where C. How do D. How old17. Is his father doctor Yes, ___________________A. am B. he is C. she is D. it is18.Teacher: “Nam, stand ___________________ and open your book,please.”A. down B. up C. in D. on19. How many __________ are there There are four.A. pen B. pens C. pencil D. penes20. Is Mrs Ly teacher _________________________A. Yes, he is B. Yes, it is C. Yes, she is D.Yes, She areC. READING (2,5ms)This is Minh’s family. There are four people in his family: his father, hismother, his brother and him. His family lives in house near the HuongRiver. There are flowers and small trees in front of the house. Behind hishouse, there is big garden. They are happy to live here.Part 1: Hãy đc đo văn trên, sau đó ch câu đúng(T)ọ câu sai (F)(1,5m)21. This is Nam’s family ____22. There are four people in his family ____23. His family lives in house. ___24.His house is not near the Huong River. ____25. Behind his house, there is big garden ____26. They are happy to live here. _____Part 2: Hãy đc đo văn trên, sau đó tr câu (1.m)ọ ỏ27. How many people are there in Minh’s family?=>.....................................................................................................................................28. Where does he live?=>.....................................................................................................................................D. WRITING (2.0ms)Part 1: vào vi thành câu hoàn ch nh(1.m)ự ỉ29. Which/ grade/ you ?=>__________________________________________________________________________30.There/ 285/ students/ my school.=>___________________________________________________________________________Part 2: Vi đo văn ng nói gia đình em(1m)ế ủĐ 1. BỀA. LISTENING (2ms)Part 1:Em hãy nghe đo văn ng và chon câu đúng (T) câu saiạ ắ(F)(1m)1.______ Phong’s school is in the city.2.______ There are nine classrom in Phong’s school.3_______Thu’s school is in the country.4._______There are nine hundred students in Phong’s school.Part 2:Em hãy nghe đo văn ng và tr câu (1m)ạ ỏ5. How many students are there in Thu’s school? ________________________________________________________________________6. How many classrooms are there in Phong’s school? ___________________________________________________________________________II. LANGUAGE FOCUS (3,5ms)PRONUNCIATION:Part 1: Ch có ph ch chân đc phát âm khác nh ngọ ượ ữt còn iừ (0,5ms)7. A. ne B. ve C. ght D. ty8. A. B.d sk C. th se D. nchGRAMMAR AND VOCABULARYPart 2: Ch đáp án đúng nh ng cách khoanh tròn vào ch cáiọ ữA, B, ho Dặ 3ms)9. Is Mrs Ly teacher? _________________________A. Yes, he is B. Yes, it is C. Yes, she is D. Yes, sheare10. How many __________ are there? There are four.A. pen B. pens C. pencil D.penes11. Teacher: “Nam, stand ___________________ and open your book,please.”A. down B. up C. in D. on12. Is his father doctor? Yes, ___________________A. am B. he is C. she is D. it is13. ___________________ is he? He is my teacher.A. Who B. Where C. How do D. How old14. Is this an___________________? Yes, it is.A. ruler B. window C. door D. eraser15. Where is your father? He is ___________________home.A. at B. in C. on D. up16. “______________________________________ ?” “They arechairs.”A. Who are they?B.What are these?C.What is this?D.who is he?17. This is my sister. ___________________ is Thu.A. her B. She C. his D. He18. Kate and Jenny are in their _____________ room?A. liveB. livesC. livedD. living19. ___________________ are my pencils.A. This B. There C. These D. That20. “Good morning, Mai and Lan. How are you ?”­“____________________” .A. I’m fine, thanksB. They’re fine, thank you.C. We’re fine, and you?D. She is fineC. READING (2,5ms)This is Minh’s family. There are four people in his family: his father, hismother, his brother and him. His family lives in house near the HuongRiver. There are flowers and small trees in front of the house. Behind hishouse, there is big garden. They are happy to live here.Part 1: Hãy đc đo văn trên, sau đó ch câu đúng (T)ọ câu sai(F) (1,5m)21. They are happy to live here. ____22. Behind his house, there is big garden ____23. His house is not near the Huong River. ____24. His family lives in house. ____25.There are four people in his family ____26. This is Nam’s family _____Part 2: Hãy đc đo văn trên, sau đó tr câu (1.m)ọ ỏ27. How many people are there in Minh’s family?=>.....................................................................................................................................28. Where does he live?=>.....................................................................................................................................D. WRITING (2.0ms)Part 1: vào vi thành câu hoàn ch nh(1.m)ự ỉ29. Which/ grade/ you ?=>___________________________________________________________________________30.There/ 285/ students/ my school.=>___________________________________________________________________________Part 2: Vi đo văn ng nói gia đình em(1m)ế ủĐáp án thi gi kì môn Ti ng Anh 2017 THCS Quangề ếTrungPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀOỤT OẠHUY CH PRÔNGỆ ƯTR NG THCS QUANGƯỜTRUNG ĐÁP ÁN BÀI KI MGI KI I­ NĂM CỂ Ọ2017­2018Môn: Ti ng Anh 6ếTh gian: 45 phútờ (không th gian phát đ)ể TAPESCRIPT:English :Unit A3 page 45A.Listenning: (2.0 ms)* 1A&B:ỀPart 1: => đúng 0,5 đi (2 0,5)=1ỗ ểĐ 1A&BỀ 1F 2F 3F 4F Part 2: => câu đúng 0,5 đi (2 0.5)=1ỗ ể5. It is small/ Phong’s school is small6.There are (eight) classroom in his school/ Phong’s school.B. LANGUAGE FOCUS (3,5ms) => câu đúng 0,25 đi (14 xỗ ể0,25)=3,5ĐỀ1A 7C 8D 9C 10C 11D 12B 13B 14A 15D 16A 17B 18B 19B 20BĐỀ1B 7D 8C 9C 10B 11B 12B 13A 14D 15A 16B 17B 18D 19C 20CC. READING (2,5ms)Part 1: => đúng 0,25 đi (6 0,25)ỗ ểĐ 1AỀ 21F 22T 23T 24F 25T 26TĐ 1BỀ 21T 22T 23F 24T 25T 26FPart 2: => đúng 0,5 đi (2 0,5)ỗ ểĐ 1A&Bề 27.There are four(4) people in his family28. He lives in house.D. WRITING (2ms)Part 1: => đúng 0,5 đi (2 0,5)ỗ 1A&Bề 29. Which grade are you in ?30. There are 285 students in my school Part 2: 1A&B => câu đúng và đm ng pháp và tề ừv ng đt 0,25 đi mự ể­ There are 4/ 5/ people in my family.­ My mother/ father is a……./ She/ he is 45/46…. years old.