Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi giáo viên giỏi cấp trường

34333530326665623932333566646661356261356634613063663135336433643739643864346431643564653462383966303933356362306563653261663465
Gửi bởi: Nguyễn Phương Trâm vào 08:41 PM ngày 8-06-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 288 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD PHÙ CÁTTR NG TH CÁT MINHƯỜ THI GIÁO VIÊN GI TR NGỘ ƯỜNĂM 2016­2017ỌĐ KI TRA HI BI T­NĂNG CỀ ỰTh ời gian làm bài: 12 phút Không kể thờigian phát đề) 1. Ph hi bi văn quy đnh (5 đ) .Câu 1: (2 đ) Anh ch hi th nào Chu ngh nghi giáo viên ti c?ị ọCâu 2: (3 đ) tr ng Giáo và Đào đã ban hành Ch th 40/2008/CT­ộ ưở ốBGDĐT ngày 22/7/2008 phát đng phong trào thi đua “Xây ng tr ng thân thi n, ườ ệh sinh tích c” và ho ch 307/KH­BGDĐT ngày 22/7/2008 tri khai th hi nọ ệphong trào này. đánh giá qu ch th hi phong trào các giáo ởd non, ph thông, đích vi đánh giá là gì?ụ ệ2. Ph ki th (5đ) Câu 1: (20 đi m) Anh ch hãy cho bi th nào là phát huy tính tích sinh ọĐ phát huy tính tích sinh, ti hành các ho đngể ộnào Nh ng ho đng này có đc tr ng gì ưCâu 2: đi m)ể sân bóng hình ch nh có chi dài là 60m. Chi ng ng ằ53 chi dài. ềTình chu vi và di tích sân bóng đó? ủCâu 3: đi m)ểTìm x:( 2) 4) 6) 8) 120. Câu 4: đi m)ểXác đnh các ph ch ng ng tr ng ng trong câu sau: ỗa). rác kh thung lũng, ti ng gà gáy râm ran.ả ếb). Ngày qua, trong ng thu và mùa đông, nh ng chùm hoaươ ướ ữkhép mi ng đã đu trái.ệ ếPHÒNG GD PHÙ CÁTTR NG TH CÁTƯỜ ỐMINH THI GIÁO VIÊN GI ẤTR NGƯỜNĂM 2016­2017ỌĐ KI TRA HI BI T­NĂNG CỀ ỰTh ời gian làm bài: 90 phút Không kể thời gian phát đề)Ngày thi: ĐÁP ÁN 2. Ph hi bi văn quy đnh (5 đ) .Câu 1: (2 đ)Chu ngh nghi giáo viên ti là th ng các yêu ph ch tẩ ấchính tr đo đc ng, ki th c, kĩ năng ph mà giáo viên ti ph iị ảđt đc nh đáp ng tiêu giáo ti c.ạ ượ ọCâu 2: (3 đ)Đ đánh giá qu ch th hi phong trào “Xây ng tr ng thân ườ ọthi n, sinh tích c”c các giáo non, ph thông, đích vi cệ ệđánh giá là :Nh xác đnh đt đc, tính sáng trong vi ch th hi n, ượ ựti các tr ng non, ph thông và các đa ph ng.ế ườ ươTh hi phong trào thi đua “Xây ng tr ng thân thi n, sinh tíchự ườ ọc c”ự th hi qua các ho đng mang hi qu thúc đy nâng cao ch ng giáoể ượd c.ụK qu đánh giá góp ph giúp các tr ng non, ph thông và các đa ườ ịph ng có bi pháp phát huy nh, kh ph kém, ph đu hoàn thi môiươ ệtr ng ph thân thi n, phát huy vai trò tích ng c.ườ ườ ọ2. Ph ki th (5đ) Câu 1: (2 đi m) 1) phát huy tính tích sinh đc hi là: ượ Thay đi cách và cách c: Chuy cách th đng, truy th tổ ộchi “đc­ chép”, giáo viên làm trung tâm sang cách sinh làm trung tâm.ề ọTrong cách này sinh là ch th ho đng, giáo viên là ng thi ch c,ạ ườ ứh ng n, nên ng tác tích gi ng và ng c. D&HTC làướ ươ ườ ườ ọđi ki khuy khích tham gia ch đng, sáng và ngày càng đc aề ủh sinh vào quá trình p. Ho đng sinh chính là ho đng nh th c. Ho đng nàyạ ộch có hi qu khi sinh cách tích c, ch đng, giác, đngỉ ộc nh th đúng đn. Qua đó thông hi u, ghi nh nh ng gì đã đc qua ho tơ ượ ạđng ch đng, chính mình. ủ2) phát huy tính tích sinhể giáo viên th ngườs ng các ho đng ộ­ Đàm tho khi gi ng bài.ạ ả­ Đt ra nh ng câu nh khuy khích HS suy nghĩ tích cặ ọt p.ậ­ Th hành (theo trong hay ngoài p) .­ Th lu theo p, nhóm, p.ả ớ­ ch ho đng HS tìm tòi, khám phá, ph ánh vi và đánh giáổ ựk qu mình,…ế ủCâu 2: đi m)ể Gi iả Chi ng sân bóng là: 0.25 )ề 60 53 36 0.25 Chu vi sân bóng là: 0.25 60 36 192 0.25 Di tích sân bóng là: 0.25 )ệ 60 36 2160 0.25 Đáp 192 mố 2160 2Câu 3: đi m). ểTìm x:( 2) 4) 6) 8) 120. Ta có: 8) 120 20 120 120– 20 100 100 20Câu 4: đi m). ểXác đnh các ph ch ng ng tr ng ng trong câu sau: ỗB ph ch ng ph ng ph tr ng ng câu đc xác đnhộ ượ ịnh sau: ưa) (0,5 đi m)ể rác kh thung lũngả ti ng gà gáyế râm ran TN CN VNb). (0,5 đi m)ể Ngày qua trong ng thu và mùa đôngươ ướ nh ngữchùm TN TN CNhoa khép mi ngệ đã đu tráiắ VN