Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Lịch sử trường THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-15 09:40:32
Nội dung
GDĐT NINHỞ ẮTR NƯỜ THPT NGƯƠ TÀI THI GIÁO VIÊN GI TR NGỀ ƯỜMÔN: CH SỊ ỬNăm c: 2016 2017ọTh gian làm bài: 120 phút (không th gian phát đ)ờ ềNgày thi: 25 /10 /201 6Câu 1.a. (3 đi m). Hãy phân tích đi ki ch thành ph lãnh đo, ngể ượtham gia, ph ng pháp đu tranh, qu và tác đng đi các quan hươ ệqu phong trào gi phóng dân ĐNA sau CTTGT2.ố ởb. (1 đi m). Nêu nh xét th ng cu đu tranh giành đc ởn sau năm 1945.Ấ ộc. (1 đi m). Anh (ch bi gì vi Anh kh Liên minh châu Âu,ể ướ ỏphân tích tác đng ki đó.ộ ệCâu 2.a. (2 đi m). Trong các bài kinh nghi Cách ng tháng Tám nămể ạ1945 Vi Nam. Bài nào có th ng gi quy bi nở ểđo hi nay.ả ệb. (3 đi m). So sánh chi ch Đi Biên Ph và chi ch Chí Minh trongể ồ30 năm chi tranh cách ng VN (1945­1975)ế ạ=======H t=======ế (Đ này có 01 trang)ềH và tên thí sinhọ ……………………………… báo danhố ……………Doc24.vnĐÁP ÁNCâu 1Câu (3 đi m)ểa. Đi ki ch :ề ử+ Sau CTTGT2, ĐNA là trung nhi mâu thu nh t, mâuơ ấthu dân và giai ch ng chéo căng th ng.ẫ ẳ+ Trong thì kì này, các ng xã nh giai dân c, vô nơ ượ ảngày càng nh.ớ ạ+ CTTGT2 thúc, CNPX th CNĐQ suy u. Đây là đi ki kháchế ệquan thu cho vi gi phóng dân c.ậ ộ+ Sau CTTGT2, th ng CNXH ra đi là ch ng ch cho phong tràoệ ắGPDT. nh phong trào ng n, công nhân qu các cự ựl ng dân ch hòa bình.ượ ủ+ Sau CTTGT2, ĐNA tr thành đi sôi đng nh trong cu chi tranhở ếL nh. Là đng đu quy li gi hai ng qu .ạ ượ ếb. Thành ph lãnh đoầ ạ+ Nhi do giai vô mà đi bi nó là ĐCS lãnh đo (VN,ề ướ ạLào).+ Nhi do giai dân ho trí th lãnh đo (Inề ướ ­đô nê xia, Phi lip pin, Mã Lai)Giai nào lãnh đo là do đi ki ch ng quan ng ngấ ươ ượ ừn quy đnh, nó quy đnh đn chi đu tranh và con đng phát tri nướ ượ ườ ểc đt sau khi giành đc p.ủ ướ ậc. ng tham giaự ượ+ Có tham gia đông đo qu chúng nhân dân: nông dân, công nhân,ự ầti n,ể phong ki hóa, trí th c...ế ứd. Ph ng pháp và hình th đu tranhươ ấ+ Hai ph ng pháp và hình th đu tranh ch u: và không oươ ạl cự* cách ng: chính tr vũ trang.ạ ự* Hình th đu tranh không c: ng con đng hòa bình, ít đứ ườ ổmáu, đu tranh th ng thuy giành đc pấ ươ ậe. qu và tác đng PT GPDT ĐNA đi các quan qu tế ế+ qu cho đn gi nh ng năm 70 (TK XX) các ĐNA đã giànhế ướđc đc p.ượ ậDoc24.vn+ Tác đng đi quan qu tộ ế* Làm thay đi tình hình khu và th gi i, chính tr có bi điổ ổkhác tr c: các thu đa, ĐNA đã giành đc đc p, ghi tên trên đướ ướ ượ ồTG.* Góp ph làm th ng ĐQCN, đi ki thu cho phongầ ợtrào CMTG.* Th ng trong PT GPDT ĐNA đã góp ph làm đo chi toànắ ược Mĩ.ầ ủ* Trong quan qu các ĐNA gi phóng lên vũ đàiố ướ ướchính tr qu tham gia tích vào đi ng chính tr khu và th gi iị ớ(ASEAN, di đàn Á­Âu). Các này cũng đóng góp vai trò quan tr ng trongễ ướ ọdi đàn qu nh hành tinh­ Liên qu c.ễ ốCâu B. (1 đi m)ể* Nh xét th ng cu đu tranh giành đc sauậ ộnăm 1945+ tuyên đc (26/1/1950), thành ng hòa, đánh uẤ ướ ấth ng to trong cu đu tranh ch ng TD Anh lãnh đo Đngắ ướ ảQu đi.ố ạ+ Quy mô cu đu tranh, khí th phong trào đu tranh ra kh iủ ượ ỏch tr ng đng Đng qu đi.ủ ươ ạ+ Cu đu tranh nhân dân nói chung, đc bi năm 1946­1947 làộ ệnguyên nhân tr ti bu chính quy TD anh ph trao quy tr và rútự ịkh Đ.ỏ ộ+ qu cu đu tranh là phát tri th đn cao, vi đòi tế ựdo phát tri kinh văn hóa đn đòi tr đc hoàn toàn.ể ậ+ Th ng cu đu tranh nhân dân đã nh ng đnắ ưở ếphong trào GPDT trên TG. CNTD Anh chính Đ.ụ ộCâu C. (1 đi m)ểS ki Anh kh liên minh châu Âu đc là BREXITự ượ ọ+ Khi kh Liên minh ch Âu, Anh th ch nh Tuyờ ưnhiên trên th ng nh là ngu cung lao đng mà Anh tự ườ ướ ấc n. làm nh ng vi có ng th p, cho công nhân Anh có thầ ươ ểt trung làm vi có trình và ng cao n.ậ ươ ơDoc24.vn+ ngân sách:Khi Anh kh EU, hàng năm Anh không ph pề ướ ộ18,2 USD cho EU a, nh ng cũng đi kh năng ti kh th tr ngỉ ườth ng nh này. Và cái giá ph tr này có th cao nhi so ti ti tố ếki đc.ệ ượ+ th ng i: Anh ph ch thu cao khi xu kh sang thề ươ ịtr ng EU, Anh và EU ít mua bán hàng hóa nhau n.ườ ơ+ Khi tin Anh EU đc công đng ng Anh đã giá xu ng cờ ượ ứth nh trong 31 năm đây.ấ ầ+ ki Anh EU th bùng lên Ch nghĩa dân nhi c. Tinhự ướth bài ngo gia tăng. Các Đng cánh khác châu Âu cũng ng tìnhầ ụhình kh Liên minh châu Âu.ể ỏ BREXIT châm ngòi cho lo di bi ph i, cu TGẽ ốvào vòng xoáy kh ng ho ng n.ủ ớCâu 2Câu (2 đi m)ể* Tình hình bi đo VN:ể ủT năm 1974, Trung Qu dùng ng quân đánh chi toàn bừ ượ ộqu đo Hoàng Sa đang qu lý chính quy Vi Nam ng hòa.ầ ướ ộĐn năm 1988, Trung Qu chi đo thu qu đo Tr ng Sa VN.ế ủNgày 1/5/2014 Trung Qu cho giàn khoan ng981 và các tàu ngangố ươ ệnhiên ho đng trong vùng đc quy kinh và th đa Vi nam đcạ ượquy đnh Công Liên qu Lu bi năm 1982, vi ph Tuyên bị ướ ốv cách ng các bên bi Đông năm 2002 (DOC). VN có đy sề ởpháp lý, ch ng ch kh ng đnh ch quy VN đi các qu đoứ ảHoàng Sa và Tr ng Sa, quy ch quy và quy tài phán đi vùng đcườ ặquy kinh và th đa Bi Đông.ề ểTrong tình hình trên, có th và ph ng bài c: Tăng ngườxây ng tr dân th ng nh ng rãi, p, ch c, đoàn cự ựl ng trong ng đng dân VN, nên nh toàn dân, th cượ ựđ đu tranh ng bi pháp thi nh ch quy bi n, đo Tể ổqu c.ốDoc24.vnTrên th ng nh chí và hành đng toàn dân, VN có đi ki nơ ệđ đoàn các trong khu ĐNA và các trong ng đng TG,ể ướ ướ ồtranh th đng tình ng nhân dân TG, làm sáng cu đu tranh chínhủ ấnghĩa nhân dân VN, ch tr hành đng vi ph ch quy VN Trungủ ủQu c, qua đó cô và làm th hành đng Phát bi nghố ịLT9, BCH Đng khóa XI, ng bí th Nguy Phú Tr ng nh nh: Tìnhhình Bi Đông hi đang di bi ph p, nghiêm tr ng, đòi toànể ỏĐng, toàn dân, toàn quân ta ph nh táo, sáng su t, tăng ng đoàn t,ả ườ ếc lòng, kiên quy đc p, ch quy và toàn lãnh th aả ướ ủT qu c, đng th gi ng môi tr ng hòa bình, đnh xây ng và phátổ ườ ựtri đt c.ể ướCâu (3 đi m): So sánh chi ch ĐBP và chi ch HCM ch sể ửa. tính ch t:ề ấĐu là tr quy chi chi c, đnh cao cu ti công chi nề ượ ếl trong cu kháng chi ch ng xâm c.ượ ượb. ngề ượ+ Gi ng nhau: đu trung ng đn cao nh t. Chi chố ượ ịĐBP “T cho ti tuy n, chi th ng”; chi ch HCM “t trungấ ậđn cao nh ng và ph ng ti ch kĩ thu t”ế ượ ươ ậ+ Khác nhau: chi ch ĐBP có đi đoàn ch c; chi ch HCM cóế ị5 quân đoàn và ng đng quân đoàn ch c.ươ ươ ực. tiêu khác nhau.ụChi ch ĐBPnh vào tiêu quân (m đoàn đi m);ế ểchi ch HCM nh vào các quan đu não thù (c quân và chínhế ựtr ).ịd. Hình th chi chứ ị+ Gi ng nhau: đu là chi ch ch đng ti công.ố ế+ Khác nhau:Chi ch ĐBP là chi ch ti công ng quânế ượs chi ch HCM là ti công ng vũ trang phong tràoự ượ ớn qu chúng.ổ ầe. Đa bàn khác nhau: ịChi ch ĐBP di ra vùng nông thôn, ng núi; chi ch HCM di nế ễra đô th đng ng.ở ằDoc24.vnf. Ph ng châm tác chi n:ươ ế+ Gi ng nhau: đu đm đánh ch th ngố ắ+ Khác nhau:Chi ch ĐBP di ra ph ng châm “đánh ch c,ế ươ ắti ch c” (trong th gian dài); còn chi ch HCM theo ph ng châm “th c,ế ươ ốtáo o, ng (trong th gian ng n).ạ ơg. qu khác nhauế ảChi ch ĐBP đã tiêu di hoàn toàn đoàn đi quânế ủPháp; chi ch HCM đã làm và tan rã hoàn toàn máy chính quy vàế ềquân đi SG, quét ch TD ĐQ Mĩ.ộ ủh. nghĩa+ Gi ng nhau:ốĐu là nh ng th ng đa đn thúc cu kháng chi dân cề ộVN trong cu chi tranh cách ng ch ng CNTD.ộ ốĐu đi ki thu cho CM Lào và CPC ti lên hoàn thànhề ếchi tranh gi phóng, vũ các dân đang đu tranh ch ng CNĐQ trên TG.ế ố+ Khác nhau:Chi ch ĐBP đi ki thu cho cu đu tranh ngo giaoế ạđ thúc chi tranh.ể ếChi ch HCM: thúc 21 năm cu kháng chi ch ng Mĩ, uế ứn c, đng th thúc 30 năm chi tranh GPDT và qu sau CMướ ừT8 năm 1945 .Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.