Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi Địa Lý 8 Hk 2 chuẩn 2015- 2016

64363930663733653130336133373030346132613266643736396261653938323866633766396261626564666233376135323737336539396335653761336166
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 03:30 PM ngày 23-08-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 257 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KHUNG MA TR KI TRA KỲ II NĂM 2015 2016Ậ ỌMôn: lí ịC đấ ộCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ng ộC th caoấ ộTN TL TN TL TN TL TN TLĐông Nam Bi qu ượ ốgia nào ĐôngủNam không giáp bi nể Hi ượthách th nứ ớnh Vi tấ ệNam khi thamgia vào ASEAN là gìS câuốS đi mố ểT lỉ 10.252.5 10.252.5 20.55L ch phátị ửtri tể ựnhiên Vi tệNam Bi loài ượng xu hi ườ ệtrên Trái vào ấgiai đo nàoạ Phân bi tệđ các mượ ỏkhoáng nảnào củ ướta hình thànhtrong giaiđo Tânạki oế Hi các ượđ ng ng châu ằth sông ng ồvà sông ửLong hình ượthành trong giai đo nàoạS câuốS đi mố ểT lỉ 10.252.5 10.252.5 10.252.5 30.757.5Tài nguyênkhoáng nảVi Namệ Nêu cượ ặđi tàiể ủnguyên khoángs Vi Namả Gi thích ượvì sao ph ớcác khoáng ỏs ta ướđ hình thànhượtrong giai đo ạC ki oổ Gi thíchảđ vì saoượph khaiảthác lí,ợs ng ti tử ếki và hi uệ ệqu ngu nả ồtài nguyênkhoáng nảS câuốS đi mố ểT lỉ ½1.515 10.252.5 ½110 22.7527.5Sông ngòiVi Namệ Bi cế ượh ng chính aướ ủcác sông vùngĐông cắ Hi cể ượsông nào chỉcó ph hầ ạl ch quaư ản taướ Nh xét cậ ượgiá tr kinh tị ếc sông ngòiủn ta là trongướlĩnh nào.ựS câuốS đi mố ểT lỉ 10.252.5 10.252.5 10.252.5 30.757.5Đ Vi Namấ Bi vì saoế ượđ feralitấth ng có màuườđ vàngỏ Hi và nêuểđ đượ ềs ng vàử ục ởn ta di nướ ễra nh thư ếnào. Phân bi cệ ượlo nàoạ ấthích nh tợ ấcho vi tr ngệ ồcây công nghi pệlâu nămS câuốS đi mố ểT lỉ 10.252.5 1220 10.252.5 32.525T nhiên Vi tự ệNam Nêu cượ ặđi aể ủt nhiên Vi tự ệNam Gi thíchảđ vì saoượmi cề ắn ta cóướ ạm mùa đôngộl nhạ Hi và gi iể ảthích vìượsao nói Vi tệNam là cướnhi gióệ ớmùa m.ẩS câuốS đi mố ểT lỉ ½1.515 10.252.5 ½110 22.7527.5T ng câuổ ốT ng đi mổ ểT lỉ 4110 1330 4110 1220 4110 ½110 ½110 1510100PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY KI TRA KỲ IIỀ ỌTR NG PTDTBT- TH THCS LONG TÚCƯỜ NĂM 2015-2016Ọ Môn: lí 8ị Th gian: 45 phútờ (không th gian giaoể ờđ )ềH và tên sinh: ....................................................................................ọ ọL p:..............................................................................................................ớĐi mể Nh xét giáo viênậ ủI. Tr nghi m. (3.0 đi m) Khoanh tròn ch cái tr câu tr đúngắ ướ ờnh t.ấCâu Qu gia nào sau đây Đông Nam không giáp bi n?ố ểa. Thái Lan b. Mi-an-ma c. Lào d. Cam-pu-chiaCâu Thác th nh Vi Nam khi tham gia vào ASEAN là gì?ứ ệa. ng các qu gia khác ngôn ng dân c.ấ ộb. Trình phát tri kinh xã còn th c.ộ ước. Có th ch chính tr khác các c.ể ướd. Gia nh ASEAN sau các khác 20 năm.ậ ướ ầCâu Loài ng xu hi trên Trái vào:ườ ấa. giai đo Ti Cam-briạ ềb. Trung sinh giai đo ki oạ ạc. giai đo Tân ki oạ ạd. giai đo sau Tân ki oạ ạCâu Các khoáng nào sau đây ta hình thành trong giai đo ướ ạTân ki o?ế ạa. Than Qu ng Ninhả b. Than Nông nơc. khí th aầ d. Thái Nguyên ởCâu Các sông vùng Đông có ng chính làủ ướa. Vòng cung b. Tây Đôngc. Nam d. Tây Đông NamắCâu Sông nào sau đây ch có ph ch qua ta?ỉ ướa. Sông ngồ b. Sông Mãc. Sông Đà d. Sông LongửCâu 7. feralit th ng có màu vàng vìấ ườ ỏa. von ho bi thành đá ongễ ếb. vùng núi trôiằ ửc. Có ch nhi ch t, nhômứ ắd. Có nhi sét, nghèo mùn và th ng chua. ườ ịCâu Vì sao mi ta có mùa đông nh?ề ướ ạa. Do xa Xích oằ ạb. Do ch nh ng tr ti gió mùa đông cị ưở ắc. Do hình ch là núi caoị ồd. Do xa bi nh tằ ấCâu Ph các khoáng ta hình thành trong giai ướ ượđo ki vìạ ạa. ta các vành đai sinh khoáng th gi i.ướ ớb. Đây là giai đo có nhi ng núi nạ ớc. Đây là giai đo kéo dài nh trong ch sạ ửd. Là giai đo mà các vành đai sinh khoáng nh ng nhi taạ ưở ướCâu 10 Lo thích nh cho vi tr ng cây công nghi lâu năm làạ ệa. badanấ b. mùn núi caoấ c. Phù sa d. Phù sa cổCâu 11 Các ng ng châu th sông ng và sông Long hình thành ượtronga. Giai đo Ti Cam-briạ ềb. sinh giai đo ki oạ ạc. Trung sinh giai đo ki oạ ạd. Giai đo Tân ki oạ ạCâu 12 Giá tr kinh sông ngòi ta là trong lĩnh cị ướ ựa. Công nghi pệ b. Giao thông iậ ảc. Nông nghi pệ d. Cung cho các thành ph ướ ốII. lu n. (7.0 đi m)ự ểCâu Nêu đi tài nguyên khoáng Vi Nam? Vì sao ph khai thácặ ảh lí, ng ti ki và hi qu ngu tài nguyên khoáng n? (2.5 đi m)ợ ểCâu nhiên Vi Nam nh ng đi nào? Vì sao nói Vi tự ệNam là nhi gió mùa m? (2.5 đi m)ướ ểCâu Em hãy cho bi t: ng và ta di ra nhế ướ ưth nào? (2.0 đi m)ế ể............H T............ẾKI TRA KỲ II NĂM 2015 2016Ể ỌH ng ch môn lí 8ướ ịI. Tr nghi m. (3.0 đi m) Đúng câu 0.25 đi mỗ ểCâu 10 11 12Đáp án cII. lu n. (7.0 đi m)ự ểCâu dung nêuộ Đi mểCâu 1(2.5đ) đi tài nguyên khoáng Vi Namặ ệ- ta có ngu khoáng phong phú lo hình, đa ng ướ ạv ch ng lo (có kho ng 5000 đi qu ng và có kho ng 60 lo ạkhoáng khác nhau)ả- Ph các có tr ng và nh .ầ ượ ỏ- có tr ng n: than, khí t, t, bôxit, ượ ắapatit, crôm, thi c, hi và đá vôi…ế ế* Vì: Khoáng là lo tài nguyên không th ph iả ồ- Khoáng có nghĩa lao trong nghi công nghi hoá ệđ cấ ướ 0.50.50.50.50.5Câu 2(2.5đ) đi nhiên Vi Namặ ệ- Vi Nam là nhi gió mùa mệ ướ ẩ- Ch nh ng sâu bi nị ưở ể- Vi nam là nhi núiệ ướ ồ- Thiên nhiên ta phân hoá đa ng, ph pướ ạ* Vi Nam là nhi gió mùa vì:ệ ướ ẩ- Tính ch này bi hi trong thành ph nh quan ảthiên nhiên ta nh ng trung nh là môi tr ng khí ướ ườ ậnóng, m, nhi u.ẩ ề- Tuy nhiên, có i, có mùa lai khô n, nh giá nh ng ữm khác nhau.ứ 0.250.250.250.250.750.75Câu 3(2.0đ) là tài nguyên quý giá. Vi ng ta cònấ ướ ẫnhi ch lí. ợ- ph ng lí và có bi pháp t: ch ng xói ốmòn, trôi, màu mi núi; chua, n,ử ặphèn vùng ng ng ven bi n.ở 1.01.0