Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi Địa Lý 6 Hk 2 chuẩn 15- 16

66336338633239623032396562323765373335666536303636366466666632323139363261343566646465396564383031646338653633666537316535643937
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 03:39 PM ngày 15-12-2017 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 257 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KHUNG MA TR KI TRA II NĂM 2015 2016Ậ ỌMôn: Đa lí ịC đấ ộCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ng ộC th caoấ ộTN TL TN TL TN TL TN TLCác mỏkhoáng nả Hi đc ượ ểs xu các ấlo m, đạ ồs ……chúng ta ức khai thác ầlo khoáng nạ ảnàoS câuốS đi mố ểT lỉ 10.252.5 10.252.5L khíớ Bi và đi vàoế ềch tr ng (…)ỗ ốnh ng ki th cữ ứphù p.ợ Gi thích đcả ượvì sao làọt ng đi Hi và ghépểđc tên các kh iượ ốkhí bên trái iở ớcác đc đi mặ ểt ng ng bênươ ởph i.ảS câuốS đi mố ểT lỉ 10.55 10.252.5 1110 31.7517.5Th ti t, khíờ ếh và nhi tậ ệđ không khíộ Bi và đi vàoế ềch tr ng (…)ỗ ốnh ng ki th cữ ứphù p.ợ Hi đc soể ượv tênớ ơđt li thì tấ ộn trên bi cóơ ểđc đi gì Gi thíchảđc saoượ ạcó khácựnhau gi khíữh điậ ạd ng và khíươh đa?ậ ịS câuốS đi mố ểT lỉ 10.55 10.252.5 1110 31.7517.5H cơ ướtrong khôngkhí. aư Trình bày đcượquá trình thànhạmây, aư Phân bi đcệ ượtr ng nàoườ ợs có hi nẽ ệt ng ng ng tượ So sánh đc sượ ựkhác nhau aủl ng trênượ ưth gi ớh cơ ướS câuốS đi mố ểT lỉ ½220 10.252.5 ½110 23.2532.5Sông và hồ Nêuđcượsông làgì Phân tích đcượm quan hố ệgi ngu nữ ồcung cấ ướvà ch cế ướch (thu ch )ả ếc sôngủS câuốS đi mố ểT lỉ ½110 ½220 1330T ng câuổ ốT ng đi mổ ểT lỉ 2110 1330 4110 ½220 1110 ½110 1110 1010100 PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MYTR NG PTDTBT TH­THCS LONG TÚCƯỜ KI TRA IIỀ ỲNĂM 2015­2016ỌMôn: Đa lí 6ị Th gian: 45 phút (không th gian giao đ)ể ềH và tên sinh: ....................................................................................ọ ọL p:..............................................................................................................ớĐi mể Nh xét giáo viênậ ủA. TR NGHI M. (3.0 đi m) ểI. Khoanh tròn ch cái tr câu tr đúng nh t. (1.0 đi m)ữ ướ ểCâu Tr ng nào sau đây có hi ng ng ng c?ườ ượ ướa. Nhi không khí thay đi đt ng tệ ộb. Nhi không khí tăng lên nhanhệ ộc. Nhi không khí gi xu ngệ ốd. Không khí đã bão hoà mà nhi gi mệ ảCâu trên cùng vĩ đ, so tên đt li thì trên bi cóằ ẽa. Nhi th nệ b. Nhi ho nh tu ỳtheo mùac. Cùng nhi đệ d. Nhi cao nệ ơCâu xu các lo m, …chúng ta khai thác lo khoáng nể ảa. Nhiên li uệ b. Kim lo đenạ c. Kim lo màuạ d. Phi kim lo iạCâu là ng đi vìọ ưa. Không khí trong ng này luôn di chuy nầ ểb. Không khí di chuy theo chi th ng đngể ức. Không khí di chuy thành lu ng ngangể ồd. Không khí luôn đng yên không di chuy nứ ểII. Đi vào ch tr ng (…) nh ng ki th phù p. (1.0 đi m)ề ểCâu Càng lên cao thì nhi không khí càng ……………….(A), trong khi đó vĩ ộcàng gi thì nhi không khí càng ………………..(B)ả ộCâu 6. Chi tr ng nh trong các thành ph không khí ủlà…………………… ……(C), còn ………………………………..(D) tuy chi ỉtr ng nh bé nh ng đóng vai trò quan tr ng, gây ra các hi ng mây,ọ ượm a, m, ch p. ớIII. Ghép tên các kh khí bên trái các đc đi ng ng bên ph i. ươ ả(1.0 đi m)ểTên các kh khíố Ghép Đc đi mặ ể1. Kh khí nóngố …. a. Th ng có caoườ ẩ2. Kh khí nhố …. b. Đc hình thành các vùng có vĩ ượ ộth pấ3. Kh khí đaố …. c. Đc hình thành hai cượ ự4. Kh khí đi ngố ươ …. d. Th ng có th p, khô khanườ ấB. LU N. (7.0 đi m)Ự ểCâu Sông là gì? Phân tích quan gi ngu cung và ch cố ướ ướch (thu ch sông. (3.0 đi m)ả ểCâu Trình bày quá trình thành mây, a? phân ng trên th gi iạ ượ ớcó khác nhau nh th nào? (3.0 đi m)ự ểCâu sao có khác nhau gi khí đi ng và khí đa? (1.0 đi m)ạ ươ ểKI TRA II NĂM 2015 2016Ể ỌH ng ch môn Đa lí 6ướ ịA Tr nghi m. (3.0 đi m)ắ ểI. Khoanh tròn ch cái tr câu tr đúng nh t. ướ Đúng câu đt 0.25 đi mỗ ểCâu 4Đáp án bII. Đi vào ch tr ng (…) nh ng ki th phù p. Đúng đt 0.25 đi mỗ ểA. gi mả B. tăng C. khí nitơ D. cơ ướ III. Ghép tên các kh khí bên trái các đc đi ng ng bên ph i. ươ ảĐúng câu đt 0.25 đi mỗ B. lu n. (7.0 đi m)ự ểCâu dung nêuộ Đi mểCâu 1(3.0 đ) Sông: là dòng ch th ng xuyên, ng đi đnh trên ướ ườ ươ ềm đaặ .* iố quan hệ giữa nguồn cấp nước và chế độ nước ch ả(th ch )c sông: ủ­ sông ch ph thu vào ngu thì th ch nóế ướ ủt ng đi đn gi nươ ả­ sông ph thu nhi vào ngu khác nhau thì th ướ ủch nó ph n.ế 1.0 đ1.0 đ1.0 đCâu 2(3.0 đ) Qúa trình thành mây, a: Khi không khí lên cao, nh n, ng ng thành ướ ụcác nh thành mây. ướ đi ki thu i, ti ng ng làm các ướ ạn to n, xu ng đt thành a.ướ ư* Gi thích:ả­ Trên Trái Đt, ng phân không đu Xích đo c. ượ ự­ nhi nh vùng Xích đo, ít nh là hai vùng vàư ắNam 1.0 đ1.0 đ0.5 đ0.5 đCâu 3(1.0 đ) Vì: đa thu nhi vào nhanh và to nhi cũng nhanh ơđi ngạ ươ 1.0