Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi địa lí chuẩn lớp 7

39373733623734373138653536313762636262366636666562313162373633363437613139356331306662386439343439323363616335366535646162306635
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 03:22 PM ngày 23-07-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 232 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KHUNG MA TR KI TRA KỲ II NĂM 2015 2016Ậ ỌMôn: lí ịC đấ ộCh đủ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ nộg th đấ ộcaoTN TL TN TL TN TL TN TLChâu Mĩ Bi tếvàđi nềđ cượvàochỗtr ng Hi vùng ượnào có dân ưđông đúc nh ởB Mĩ.ắ Ghép tên các qu ốgia Trung và Nam Mĩ nh ng ữđ đi ểkinh ết ng ng.ươ ứS câuốS đi mố ểT lỉ 10.55 10.252.5 1110 31.7517.5Châu iạD ngươ Trình bày cượđ đi aặ ịhình châuủĐ ngạ ươ Hi nguyênể ượnhân chính làm choph lãnh thầ ổÔ-xtrây-li-a trởthành hoang cạS câuốS đi mố ểT lỉ 1220 10.252.5 22.2522.5Châu NamC cự Bi tếvàđi nềđ cượvàochỗtr ngố Phân bi cệ ượlo khoáng cóạ ảnhi nh Namề ởC cự Phân tích cượs tan băng ởchâu Nam cựs nh ngẽ ưởđ ngế ốc con ng iủ ườtrên Trái tấnh th nào.ư ếS câuố 3S đi mố ểT lỉ 0.55 0.252.5 220 2.7527.5Châu Âu Nêuđ cượđ cặđi mểkhíh uậc aủchâuÂu Hi uểđ cượng iườdân cắÂu cóm cứs ng caoốlà nhờĐâu. So sánhđ cượs khácựnhaugi aữkhí uậôn iớl aụ ịvà khíh aậ ịTrungH iảS câuốS đi mố ểT lỉ ½110 10.252.5 ½220 23.2532.5T ng câuổ ốT ng đi mổ ểT lỉ 2110 1.5330 4110 ½220 1220 1110 1010100PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MYTR NG ƯỜ PTDTBT- TH THCS LONG TÚC KI TRA KỲ IIỀ ỌNĂM 2015-2016ỌMôn: lí 7ị Th gian: 45 phút (không th gian giaoờ ờđ )ềH và tên sinh: ....................................................................................ọ ọL p:..............................................................................................................ớĐi mể Nh xét giáo viênậ ủA. Tr nghi m. (3.0 đi m) I. Khoanh tròn ch cái tr câu tr đúng nh t. (1.0 đi m)ữ ướ ểCâu Nguyên nhân chính làm cho ph lãnh th Ô-xtrây-li-a tr thành ởhoang c?ạa. Ho ng dòng bi nh phía Tâyạ ởb. Dãy Tr ng phía đông ngăn nh ng bi nườ ưở ểc. Lãnh th quá to n, có hình dáng ng .ổ ềd. ph lãnh th kh khí chí tuy nạ ướ ếCâu Lo khoáng có nhi nh Nam làạ ựa. than và tắ b. và khí ốc. vàng và kim ngươ d. các kim lo màuạCâu Ng dân Âu có ng cao nhườ ờa. ngu tài nguyên phong phúồb. khai thác lí tài nguyên thiên nhiênợc. trí lí thu iằ ợd. khu không có thiên taiằ ựCâu Vùng nào có dân đông đúc nh Mĩ?ư ắa. Phía đông Hoa Kìủ b. Ven Thái Bình ngươc. Phía nam Hoa Kì d. Đông Hoa KìắII. Đi vào ch tr ng (…) nh ng ki th phù p. (1.0 đi m)ề ểCâu Châu Mĩ hoàn toàn ………………………………………(A), lãnh ởth tr dài ừ……………………………………………………………………………….(B)Câu Châu Nam còn là …………………………………..(C) ượ ủth gi và là có ……………………………….(D) nhi nh th gi i.ế ớIII. Ghép tên các qu gia Trung và Nam Mĩ nh ng đi kinh ết ng ng. (1.0 đi m)ươ ểQu giaố Ghép đi kinh tặ ế1. Bra-xin …. a. th gi đánh cá bi nẫ ể2. Vê-nê-xu-ê-la …. b. Có ng ng Nam Mĩả ượ ầ3. Cu-ba …. c. Có dân đông nh t, kinh phát tri nh Nam Mĩố ấ4. Pê-ru …. d. ti ng ngành tr ng mía, xu thu láổ ốB. lu n. (7.0 đi m)ự ểCâu Trình bày đi dân châu ng? (2.0 đi m) ươ ểCâu Nêu đi hình châu Âu? So sánh khác nhau gi khí uặ ậôn và khí Trung i? (3.0 đi m)ớ ểCâu tan băng châu Nam nh ng ng con ng iự ưở ườtrên Trái nh th nào? (2.0 đi m)ấ ểKI TRA KỲ II NĂM 2015 2016Ể ỌH ng ch môn lí 7ướ ịA. Tr nghi m. (3.0 đi m)ắ I. Khoanh tròn ch cái tr câu tr đúng nh t. ướ Đúng câu 0.25ỗ ạđi mểCâu 4Đáp án II. Đi vào ch tr ng (…) nh ng ki th phù p. Đúng 0.25ỗ ạđi mểA: Tâyử B: vòng vùng Namự ựC: nhự D: gió bãoIII. Ghép tên các qu gia Trung và Nam Mĩ nh ng đi kinh tố ết ng ng. ươ Đúng câu 0.25 đi mỗ ể1 B. LU N. (7.0 đi m)Ự ểCâu dung nêuộ ĐiểmCâu 1(2.0đi m)ể đi dân châu ngặ ươ- dân th nh th gi iậ trung bình 3,6 ng i/kmườ 2.- Dân ch là ng nh ườ chi 80% dân ph nế ớcó ngu châu Âu, đây có nhi ng nh tồ ườ ừchâu Á. 1.01.0Câu 2(3.0 đi m)ể hình: ch là ng ng, bi nh, bi nồ ểl sâu vào li n, thành nhi bán o, vũng nh. ị* khác nhau gi khí ôn và khí Trung ịH i:ả- Ôn a: Mùa đông nh, khô. Mùa hè nóng, ch ết trung vào mùa hè.ậ- Khí Trung i: mùa hè nóng, khô, mùa thu đông không ảl nh và có a.ạ 1.01.01.0Câu 3(2.0 đi m)ể Làm bi dâng lên, di tích thu p, nhi ướ ềđ o, qu có nguy nh chìm ướ ướ ạd ng. ươ- Hi vào mùa hè, có nhi kh băng ra ớbăng ph trên t, trôi trên bi thành các băng nguy ấhi cho tàu bè đi i.ể 1.01.0